imzalanan işletme hakkı devir sözleşmesine istinaden, kira hakkının kiralanan taşınmazların tapu kaydına şerh düşülmesi istemi ile yapılan başvurunun davalı İskenderun Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından reddedilmesine ilişkin işlemin, hukuka aykırı olması nedeniyle iptaline karar verilmesi ve kira sözleşmesinin ilgili kira konusu taşınmazların tapu kaydına şerh düşülmesi istemi ile açılan dava kısmı yönünden; iptali istenen davaya konu ret kararının tek taraflı, kamu gücüne dayanan, tasarrufi bir işlemi olması nedeni

parselin 1.414,38 metrekarelik kısmına çay ocağı, büfe, kantin v.b. müştemilâttan oluşan çay bahçesi yapmak sûreti ile işgal edildiğinden bahisle, …tarihlerini kapsayan döneme ilişkin olarak toplam 16.620,00-TL tutarında ecrimisil bedeli tahakkuk ettirilmesine dair ecrimisil ihbarnamesine yapılan itirazın reddine vakî … sayılı (…Defterdarlığı Millî Emlâk Müdürlüğü’nce tanzim olunan) ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin; taşınmazın Hazine adına kayıtlı iken park ve gezi alanı olarak kullanılmak üzere terkin yapıldığı, kıyı kanunu kapsamında yer alan taşınmazdan ecrimisil istenilemeyeceği, hukuka aykırı olduğu iddiası ile iptali istemiyle açılan dava

İdare Mahkemesi’nce, tahakkuk hesabı yapılırken dava konusu tahakkuk dönemini kapsayan tarihten sonraki bir tarihte yapılan ihale bedeli emsal alınarak geçmişe yönelik tahakkukun yapıldığı, bir diğer ifade ile tahakkuk dönemi içerisinde ne meclis kararı ne de tahakkuka dayanak alınacak olan herhangi bir tarifenin bulunmadığı, bu durumda tesis edilen dava konusu tahakkuk işlemine bu işlem tarihinden daha sonra alınmış bir belediye encümen kararının dayanak olarak gösterilmesinin hukuken mümkün olmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.