park içerisinde yer alan sosyal tesislerin ihale dışı kullanımından dolayı işgali nedeniyle 69.511,00 TL ecrimisil tahakkuk ettirilmesine ilişkin ecrimisil ihbarnamesinin iptali istemiyle açılan davada; dava dosyasının incelenmesinden, Sayıştay denetçilerince düzenlenen … Belediyesi … yılı Denetim Raporunda davacı tarafından … Belediyesi ..Parkı içindeki sosyal tesislerin herhangi bir kira sözleşmesi ve ihale kararına dayanmadan Belediye Başkanının akrabasının şirketi olan A.Ş. Tarafından işletildiğinin tespit edildiğinden bahisle ecrimisil kıymet takdiri komisyon raporu ile …tarihleri arası için emsal kira bedelleri yönünden kıyaslama yapmak suretiyle 69.511,00 TL ecrimisil hesaplandığı, ecrimisil ihbarnamesine karşı dava