İhale Dosyası

Print Friendly, PDF & Email

 

İHALE DOSYASI İNCELEME RAPORU

 


Örnek İncelenen  İhale dosyası bilgileri:

20 OCAK 2015 Tarihinde ilana çıkan İdareye Telefonla İhale Dosyasında yapmış oldukları hatalar İHALE UZMANI Tarafından sözlü olarak  tebliğ edilmiş olup,idarenin  Zeyilname  ile gözden kaçırdığı hataları düzeltileceğini umarız

 

İHALE DOSYASI İNCELEME RAPORU

İLANA ÇIKILAN ÖRNEK İNCELEDİĞİMİZ İHALE DOSYASI

İnceleme Konusu

 İDARE BİLGİLERİ

o    Bağlı/İlişkili/İlgili Olduğu En Üst İdare  SAĞLIK BAKANLIĞI

o    Bağlı Olduğu İdare

o    İhaleyi Yapan İdare Adı İl Sağlık Müdürlüğü KÜTAHYA

o    İl – İlçe

 İHALE BİLGİLERİ

o    İşin Tanımı              2015-2016-2017-2018 YILLARI AMBULANS SÜRÜCÜLÜK HİZMETİ

o    İhale Kayıt No                           2015/2038

o    İhale Türü – Usulü                    Açık ihale.

o    İhale KİK Kapsamında mı ?     Evet

o    İlanın Şekli                                KİK

o    İşin Yapılacağı Yer                  KÜTAHYA

o    İhaleYeri – Tarih – Saat          25.03.2015   10:30

İhale Danışmanlık Hizmet Raporunu Düzenleyen

Adı Soyadı : MBS İHALE DANIŞMANLIK

Ünvanı : İHALE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Telefon : (0312) 428 00 52   – ihale Destek Hattı 0534 819 47 25

 

İş bu raporla aşağıda  belirtilen mevzuat kapsamında incelemeler yapılmış olup; gerekli açıklamalar ilgili bölümlerdedir.

 

Kamu İhale Kanunu,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,  

Hizmet Genel Şartnamesi,

Hizmet  Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği,

Kamu İhale Genel Tebliği

 

İNCELENEN DOKÜMANLAR

 

İdari şartname,

Sözleşme taslağı,

Standart formlar,

Teknik şartname

İHALE DOSYASININ İDARİ ŞARTNAMESİNDE TESPİT EDİLEN HUSUSLAR

İNCELEME KONUSU 1.

İdari şartnamenin aşağıdaki maddelerinin düzenlenmiş hali maddede görüldüğü gibidir.

7.5.    Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır

7.5.2. Bu Madde boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.6.    Bu madde boş bırakılmıştır.

Değerlendirmemiz;

Söz konusu maddeler iş deneyim belgesi ve benzer iş tanımına ilişkin maddelerdir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 ncu maddesinde;

          MADDE 29 – (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

          a) İhale konusu işin yaklaşık maliyetine bakılmaksızın tüm ihalelerde; adayın veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu gösteren belgelerin,

          b) Yaklaşık maliyeti, Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarı ile eşik değer arasında olan işlerin ihalelerinde; (a) bendinde sayılan belgelere ek olarak, adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerin,

          c) Yaklaşık maliyeti, eşik değere eşit veya eşik değeri aşan işlerin ihalelerinde (a) ve (b) bentlerinde sayılan belgelere ek olarak;

          1) Bankalardan temin edilecek, adayın veya isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin,

          2) Adayın veya isteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin,

          3) Adayın veya isteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu ve hizmet işleri ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin,

          idarelerce istenilmesi zorunludur.

 Hükümleri mevcuttur.

Kamu İhale Genel tebliğinin 72.1. maddesinde

            Madde 72.1 “Yaklaşık maliyeti, 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan ve hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan ihalelerde iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi idarelerin takdirindedir.”

 Hükmü mevcuttur

Kamu İhale Genel Tebliğinin ekleri içerisinde bulunan “Ek-H.1 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre istenilecek belgeler” çizelgesinde de iş deneyim belgelerinin istenilme halleri düzenlenmiştir.

SONUÇ:

Dosyada yapılan incelemede çalıştırılacak personel sayısı, süresi ve yürürlükte olan asgari ücret tutarı değerlendirildiğinde bu ihale dosyasında iş deneyim belgesi istenilmesinin ve bu doğrultuda dosyada benzer iş tanımının yapılmasının zorunlu olduğu kanaatine varılmıştır

İNCELEME KONUSU 2.

İdari şartnamenin aşağıdaki maddesinin düzenlenmiş hali maddede görüldüğü gibidir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

2

Değerlendirmemiz;

İlgili mevzuatında bu oranın değeri % olarak belirtilmektedir.  Şartnamede görülen “2” değerinin  mevcut halinde oranı belli değildir. ( On’da mı, Yüz’de mi, Bin’de mi)

İNCELEME KONUSU 3.

İdari şartnamenin aşağıdaki maddesinin düzenlenmiş hali maddede görüldüğü gibidir.

Madde 47 – Diğer Hususlar

47.1.10 Teklif fiyatların eşit çıkması durumunda İŞ DENEYİM BELGE TUTARI yüksek olan tercih edilecektir.

Değerlendirmemiz;

Dosyada iş deneyim belgesi istenmemesine rağmen böyle bir düzenleme yapılmıştır. Eşit fiyat çıkması halinde değerlendirmenin nasıl yapılacağı İhale dosyasının idari şartnamesinin 35 nci maddesinde düzenlenmiştir. 47.1.10 maddesi 35 nci maddeye aykırılık teşkil etmektedir.

İHALE DOSYASININ SÖZLEŞME TASLAĞINDA TESPİT EDİLEN HUSUSLAR

İNCELEME KONUSU 1.

Sözleşmenin aşağıdaki maddesinin düzenlenmiş hali maddede görüldüğü gibidir.

Madde 16 – Cezalar ve sözleşmenin feshi

16.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

16.1.1. 0,03

Değerlendirmemiz;

Madde, sözleşme süresince sözleşmeye aykırı hususların tespiti halinde hangi aykırı hususa hangi oranda kaç defa uygulanacak ceza oranın belirtilmesi gereken maddesidir. Dokümanda cezalarla ilgili başka bir düzenleme görülmemiştir. Mevcut haliyle “0,03” değerinin herhangi bir şey ifade etmediği açıktır. Neyin 0,03 ü olduğu bile belli değildir. Sözleşme süresince idare ve yüklenici arasında ihtilaf oluşmaması ve idarenin yaptırım gücünü uygulayabilmesi için bu maddenin ayrıntılı düzenlenmesi gerekmektedir.

İNCELEME KONUSU 2.

Sözleşmenin aşağıdaki maddesinin düzenlenmiş hali maddede görüldüğü gibidir.

Madde 19 – İşin yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar

19.1.

– Hizmet İşleri Teklif Belgesi
– Hizmet İşleri Kabul Tutanağı
– M.Y.D.H.B. Örnek 4/10 formları düzenlenir

Değerlendirmemiz;

Mevzuatında “Hizmet İşleri Teklif Belgesi” diye bir belge yoktur. Olmayan bir belgenin sözleşmenin uygulanma sürecinde nasıl kullanılacağı belirsizdir.

İNCELEME KONUSU 3.

Sözleşmenin aşağıdaki maddesinin düzenlenmiş hali maddede görüldüğü gibidir.

36.1.9-İstekliler birim fiyatlarını virgülden sonra en fazla 3 (üç) hane olarak yazacaklar, birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarlar virgülden sonra 2 (iki) hane olacak şekilde yuvarlanarak.

 36.1.10- Teklif fiyatların eşit çıkması durumunda İŞ DENEYİM BELGE TUTARI yüksek olan tercih edilecektir.

Değerlendirmemiz;

Söz konusu maddeler sözleşme ile alakası olmayan hususlardır. İş deneyim yim belgesi ile ilgili konular ayrıca yapılmıştır.

İHALE DOSYASININ TEKNİK ŞARTNAMESİNDE TESPİT EDİLEN HUSUSLAR

MADDE NO

MADDENİN MEVCUT HALİ

DEĞERLENDİRMEMİZ

4.11

Sürücüler görev anında hizmete özel fosforlu kıyafetleri ve botları giyeceklerdir. Kıyafetler ve botlar kirli, lekeli, yırtık, sökük, solgun olmayacaktır. Bu kıyafetler yüklenici tarafından tedarik edilecektir. Yüklenici, sürücülerin kıyafetinin teminini sağlayacak olup bu kıyafetler idarenin tespit edildiği şekilde yazlık ve kışlık (2’şer takım) olacaktır.

Kıyafetlerin fiyatlandırmaya etki edecek özellikleri belirtilmemiştir. Bu husus fiyat verecek istekliler açısından belirsizdir.

9.3

Kıyafetlerin içeriği;

Yazlık;

Yazlık yelek, yazlık pantolon, yazlık kısa kollu tişört, gömlek, polar mont

Kışlık;

Montgomer/ Kışlık Parka, kışlık yelek, kışlık pantolon, kışlık penye, bere

4.12

Sürücüler, işe başlama anında 25 yaş ve üzerinde olmalı ve 40 yaşını geçmemiş olmalıdır. Bayanlar için boy ölçüsü 165 cm ve üzeri, erkekler için ise 170 cm ve üzeri olacaktır. (B) ve daha üst sınıf ehliyetleri (Sürücülerin Yoğun bakım, çoklu ambulans ve OBEZ ambulansı kullanabileceğinden E sınıfı, diğer ambulanslar için B sınıfı ehliyete sahip olması zorunludur) en az 5 yıllık olmalıdır. Ambulans Sürücülüğü ve Sağlık Bakanlığı güvenli ambulans sürücülüğü eğitim programı sertifikasına sahip olmalı veya sözleşme tarihinden sonra 6 ay içerisinde almalıdır.

Sürücülerin sahip olması gereken sürücü sınıflarında karmaşa vardır. “Sürücü kullanacağı araca uygun sürücü belgesine sahip olacaktır. İfadesi yeterlidir. Ancak özellikle olması gereken sürücü sınıfı varsa sayıları net olarak belirtilmelidir. Sürücü sertifikası için tanımlamalar çelişkilidir. güvenli ambulans sürücülüğü eğitim programı sertifikası ile Güvenli Sürüş Teknikleri Sertifikası aynı şeyi mi ifade etmektedir. Bu belli değildir. 4.12 maddede tecrübe yılı 5 yıl olarak belirtilmiş iken 6.3 maddede 2 yıllık tecrübe olması gerektiği belirtilmiştir.

7.1.8

Güvenli Sürüş Teknikleri Sertifikası, (yok ise 6 ay içerisinde temin edilecek),

6.3

Sürücülük hizmeti sektöründe deneyimli olacaktır, bu deneyim süresi en az iki yıl olacaktır. Bunu belgeleyen sürücüler öncelikli tercih edilecektir.

6.4

Ambulans Sürücülerinin B, C, D, E sınıfı sürücü belgelerinden birine sahip olmalıdır.

4.19

Yüklenici tarafından ambulansta görevlendirilen sürücünün, hastalık, izin vb. sebeplerden dolayı işe gelememesi ya da işinden ayrılması durumunda, yüklenici tarafından idareye bilgi verilerek yerine aynı niteliklerde personel görevlendirilmesi ve 2 saat içinde bildirilen adreste görev başında olması sağlanmalıdır.

Bu maddelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.25 maddesine uygun düzenlenmesi gerekmektedir. 78.25. (Değişik: 25/10/2014 -29156 R.G./ 1. md., Geçerlilik: 11/9/2014) İhale dokümanında günlük olarak belli sayıda personelin idarenin iş yerinde bulunması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılan ihalelerde, 4857 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca izne hak kazanan işçilerin izin hakları idarenin belirleyeceği takvim çerçevesinde kullandırılacak ve izin kullanan işçiler fiilen çalışan işçi sayısına dahil kabul edileceğinden, izin kullanan işçilerin yerine başka işçilerin getirilerek sayının tamamlanması talep edilmeyecektir. İdarelerin, ihale konusu işte çalıştırılması istenen personel sayısını bu hususu dikkate alarak belirlemeleri gerekmektedir. Ayrıca idareler ve yükleniciler, işçilerin yıllık ücretli izin haklarını kullanmasına ilişkin olarak 4857 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde öngörülen yükümlülüklere uymak zorundadır.

 

8.12

Sürücülerin işten ayrılması, izinler, vardiya düzenlemeleri, mazeretleri vs gibi durumlarda ihale konusu hizmetin kesintiye uğramaması için yüklenici gerekli tedbirleri alacaktır.

6.8

Araç sürücüsü 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun gereğince araçta kesinlikle sigara içmeyecektir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 97. Maddesinin 2. Bölümü uyarınca Alkol, uyuşturucu ve keyif verici madde etkisinde araç kullanımı yasaklanmıştır. Yönetmelik uyarınca nöbete gelirken ve nöbet süresi boyunca Alkol ve keyif verici madde kullanımı yasaktır. Tespiti halinde iş akdi uyarı yapılmaksızın fesih edilecektir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği yoktur.2918 sayılı Karayolları trafik Kanunu vardır. Yönetmelik ise 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğidir. Maddenin buna uygun olarak değiştirilmesi gerekmektedir.

6.9

Asli kusurlu olarak 2(iki) trafik kazasına karışmış olan sürücülerin sözleşmeleri idare tarafından fesih edilir. Yüklenici sözleşmesi fesih edilen personelin yerine 2 (iki) iş günü içerisinde aynı şartlarda personel sağlamak zorundadır

Maddedeki “ 2 trafik kazasına karışmış “ ibaresinin “sözleşme süresince 2 trafik kazasına karışacak” olarak yazılması daha anlaşılır olacaktır.

7.3

İdare, bu şartnamede belirtilen belgelerden herhangi birinin yenilenmesi ve tekrar ibrazını talep edebilir. Yüklenici bu durumda 2 (iki) iş günü içinde istenen belgeyi ibraz etmek zorundadır. İşe girişte istenilen belge ve sertifikaların geçerlilik sürelerinin takibi ve güncellenmesinden sürücüler sorumlu olup, belge ve sertifika güncellemelerinde tarihlerin birbirini takip etmesi gerekmektedir. Güncelleme tarihleri arasındaki boşluklar sertifikasız çalışmış anlamı taşıyacağından İl Sağlık Müdürlüğü Muayene Komisyonu tarafından evrakları eksik olan personeller gibi değerlendirilip;  ceza kesilecektir.

Kesilecek cezanın hangi oranda, nasıl, ne kadar uygulanacağı belli değildir.

8.8

Sözleşme konusu işin ifası ve yüklenicinin bu işle ilgili olarak çalıştıracağı sürücülerin Ceza ve Hukuk Mevzuatı ile İş Kanunu, Trafik Kanunu, Belediye Tüzükleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasından doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk doğrudan yükleniciye aittir.

Maddenin yazı metininden ifade edilen şeyin ne olduğu anlaşılamamaktadır.

8.9

Yüklenici yukarıda belirtilen durumların ortaya çıkması halinde Hizmet İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre işlem tesis edilecektir.

Maddenin anlaşılır olması için “Yüklenici” ifadesinden sonra “hakkında” kelimesi yazılması halinde madde daha anlaşılır olacaktır.

11

İş bu teknik şartname toplam 10 (on) maddeden ibarettir.            

Teknik şartname 11 maddeden oluşmaktadır.

 

Saygılarımızla

MBS ihale Danışmanlık

 

 

 

 

 


İhale dosyası inceleme rapor Örneği