İhale Yorum ve Makaleler(Arşiv)

Print Friendly, PDF & Email

 

 

375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 24 üncü maddenin birinci fıkrasında ise il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanlara yönelik düzenleme

İş Artışı Veya İş Eksilişi Durumda Ölçüm Yapılması

bahse konu iş deneyim belgesine konu işin “Kürdistan Bölgesel Hükümeti Konut ve İnşaat Bakanlığı Yollar ve Köprüler Genel Müdürlüğünce proje kapsamında yaptırıldığı, bu belgenin geçerliğini sağlayacak olan proje müşterisinin imzasının belgede yer almadığı, sadece mührünün yer aldığı, belgenin başlangıçtan itibaren imzalı bir belge olmadığı, usulüne uygun olarak düzenlenmiş geçerli bir belge niteliği taşımadığı anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında sonucu itibarıyla hukuki isabetsizlik bulunmamaktadır.” şeklinde gerekçe belirtilerek anılan mahkeme kararının onanmasına karar verilmiştir.

ihale hukuku
Tarih
ihale konusu
İhale Yorum ve Makaleler(Arşiv)
Rating
51star1star1star1star1star
Share