İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

Print Friendly, PDF & Email

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 1
Değişik: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik RG: 15.4.2013/28619 m. 1
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımlarına, kiralama ve yapım iş ve işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 1
Değişik: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik RG: 15.4.2013/28619 m. 2
(1) Bu Yönetmelik; İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımına, kiralama ve yapım iş ve işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 120 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik birim: Üniversitenin fakülte, enstitü, yüksekokul ve merkezlerini,
b) Başkan: Mütevelli Heyet Başkanını,
c) Genel Sekreter: Üniversite Genel Sekreterini,
ç) İdari birim: Genel Sekreterliğe bağlı birimleri,
d) Mütevelli Heyet: Üniversite Mütevelli Heyetini,
e) Rektör: Üniversite Rektörünü,
f) Üniversite: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Satın Alma ve İhale Esas ve Usulleri
Satın alma ve ihale esasları
MADDE 5
(1) Mal ve hizmet alımlarında sadece en düşük fiyat ölçütü esas alınmayıp, istenilen mal ve hizmetin fiyatı, kalitesi, istenilen zamanda teslim/bakım/garanti şartları, isteklilerin deneyim, liyakat ve mali durumları birlikte değerlendirilerek Üniversitenin yararına en uygun teklif tercih edilir.
Satın alma ve ihale sınırı
MADDE 6
(1) Her bütçe yılı başında Mütevelli Heyet tarafından; katma değer vergisi hariç, doğrudan satın alma rakamının üst ve ihaleyle satın alma rakamının alt sınırı belirlenir, meblağ bu ikisinin arasındaysa en az üç teklif alınarak satın alma yapılır.
İhaleye katılamayacaklar
MADDE 7
(1) Mütevelli Heyet üyeleri, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ve bunların ortak oldukları şirketler ile ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirlenenler Üniversitenin satın alma ve ihalelerine katılamazlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Satın Alma ve İhale İşleriyle İlgili Kişi ve Komisyonlar ve Çalışma Usulleri
İlgili kişi ve komisyonlar
MADDE 8
(1) Satın alma ve ihale işleri ile ilgili kişi ve komisyonlar şunlardır:
a) Satın alma sorumlusu, Üniversitenin idari ve mali işlerden sorumlu birim amiridir. Satın alma sorumlusu; satın alma ve ihale ile ilgili işleri düzenler, yazışmaları yapar, kayıtları tutar ve üyesi bulunduğu satın alma ve ihale komisyonunun raportörlüğünü yapar.
b) Satın alma ve ihale komisyonu; biri idari ve mali işlerden sorumlu birim amiri olmak üzere Rektör tarafından akademik veya idari birimlerde görevli elemanlar arasından görevlendirilecek en az üç üyeden oluşur. Komisyon başkanı da Rektör tarafından belirlenir. İşin özelliği teknik görüş gerektirdiğinde, satın alma olurunda belirtilmek kaydıyla Üniversite dışından temsilci/temsilciler de komisyona ilave edilebilir. Komisyon bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen usullere göre satın alma ve ihale işlemlerini gerçekleştirir; görev alanına giren konularda piyasa araştırması yapmak üzere geçici bir alt komisyon oluşturabileceği gibi doğrudan piyasa araştırması yaparak da karar verebilir.
c) Muayene ve kabul komisyonu; satın alınan mal ve hizmetlerle yaptırılan işlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak üzere, Genel Sekreterin teklifi üzerine Rektör tarafından Üniversitenin idari personeli arasından görevlendirilen biri başkan üç kişiden oluşur. Bu komisyona gerektiğinde Rektör tarafından Üniversitenin akademik personeli arasından da görevlendirme yapılabilir.
(2) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.
Satın alma talepleri
MADDE 9
(1) Akademik birimlerin yöneticileri satın alınması istenen mal veya hizmetin mahiyetini ve özelliklerini açıklayan satın alma talep formunu doldurup Rektörlüğe, idari birimlerin yöneticileri ise bu formu doldurup Genel Sekreterliğe iletir. Rektör tarafından uygun görülen talepler için idari ve mali işlerden sorumlu birim amirince satın alma işlemi başlatılır.
Satın alma işlemi ve onay belgesi
MADDE 10 1
(1) Satın alma işlemleri bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen usullere göre gerçekleştirilir ve idari ve mali işlerden sorumlu birim amiri tarafından hazırlanan satın alma onay belgesi Başkan, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre belirlenecek doğrudan satın alma rakamının üst sınırını aşmayan durumlarda Başkan veya uygun göreceği yönetici/yöneticiler tarafından imzalanır.
Değişik: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik RG: 8.1.2013/28522 m. 1
İhale
MADDE 11
(1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümlerine göre yapılacak ihale ile satın almalarda idari ve teknik şartname hazırlanır. Şartnamelerde, işin mahiyetine göre istenecek özel ve teknik şartların yanında gerekli hallerde ek hususlara da yer verilir. Hangi ihale usulünün uygulanacağı Rektör ve Başkan tarafından imzalanan onay belgesinde belirtilir.
Komisyon kararı gerektirmeyen satın almalar
MADDE 12 1
(1) Elektrik, telefon, su, doğalgaz, internet aboneliği ve daha önce yapılan yıllık sözleşme uzatmaları gibi periyodik giderler, gündelik ihtiyaçlar ve benzerleri ile bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre belirlenecek doğrudan satın alma rakamının üst sınırını aşmayan ihtiyaçlar için, satın alma ve ihale komisyonu kararına gerek olmadan idari ve mali işlerden sorumlu birim amirince hazırlanan satın alma onay belgesi Başkan veya uygun göreceği yönetici/yöneticiler tarafından imzalanır. Bu durumda muayene ve kabul komisyonu kurulmaz ve kabul işlemleri aynı birim amirliğince gerçekleştirilir.
Değişik: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik RG: 8.1.2013/28522 m. 2
Teslim alma, onay ve ödeme
MADDE 13
(1) Muayene ve kabul komisyonu; bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen durumlar dışında satın alınan her türlü malı ve hizmeti inceler; istenen evsafa, varsa şartnamedeki evsafa, sözleşmede belirtilen hususlara uygunluğunu, miktarını kontrol eder ve malı irsaliye belgesini imzalayarak teslim alır, bunlara ilişkin irsaliyeyi idari ve mali işlerden sorumlu birim amirliğine teslim eder.
(2) Ödemeler, Başkan veya devredilen yetki sınırları içinde Rektör tarafından yapılır.
Kampüs ve yurt inşaatları
Değişik: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik RG: 15.4.2013/28619 m. 3
MADDE 13/A 1
Değişik: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik RG: 15.4.2013/28619 m. 3
(1) Üniversite kampüs ve yurt inşaatlarıyla ilgili satın alma ve ihale komisyonu, muayene ve kabul komisyonu kurulması dahil, iş ve işlemler, bu Yönetmeliğin 5 inci ve 7 nci maddelerindeki esaslara bağlı olarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek kurallara ve verilecek yetki kararlarına göre yürütülür.
Kira sözleşmeleri
Değişik: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik RG: 15.4.2013/28619 m. 3
MADDE 13/B 1
Değişik: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik RG: 15.4.2013/28619 m. 3
(1) Üniversitenin mülkiyetinde olan veya intifa hakkı sahibi olduğu ya da kiracı sıfatıyla kullanılmasına ihtiyaç duyduğu taşınmazlarla ilgili kira sözleşmelerini yapma, feshetme, bu konularda uygun gördüğü kişileri tevkil etme, çıkacak sorunların çözümünde Üniversiteyi temsil etme veya ettirme hususlarında Başkan yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

Share