2017 imalatçı olduğunu gösteren belgeleri tevsik amacıyla sanayi sicil belgesi ve yerli malı belgesinin sunulduğu, İdari Şartname’de anılan belgelerin hepsinin bir arada sunulması gerektiğine yönelik bir düzenlemenin de bulunmadığı görülmüş olup, isteklilerin İdari Şartname’de belirtilen imalatçılığı gösteren belgelerden birini bile sunmasının yeterli olacağı göz önüne alındığında, idarece tesis edilen başvuru sahibinin isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belgelerden kapasite raporu ve imalat yeterlik belgesi sunmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı