Bankanın geçici teminat mektubunda ünvan yazımındaki yaptığı hata elenme sebebi değildir

Print Friendly, PDF & Email

geçici teminat mektubunun tarafı olan bankaca mektubun nakde çevrilmesi isteğinin yerine getirilmesi için, teminat mektubunun tüm unsurlarında bir belirsizlik bulunmaması gerekmektedir. Ancak, başvuru sahibi istekli tarafından teklif ekinde sunulan geçici teminat mektubunda firma adının yanlış yazıldığı dikkate alındığında, söz konusu geçici teminat mektubunun bu şekliyle mektupta garanti edilen risk tanımlanmış olmakla birlikte lehtarın farklı olduğu, bir diğer ifade ile girdiği borç ilişkisinde isteklinin edimini gereği gibi yerine getirmemesi riskine karşı kendini garantiye almak isteyen ve bu nedenle söz konusu borç ilişkisinde istekliden bir bankanın bu hususta güvence vermesini talep eden idarenin isteğinin karşılanamayacağı sonucuna varılması YARGI KARARI İLE BOZULMUŞTUR

Anılan Yönetmelik maddesi uyarınca Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan KİK023.1/Y “Geçici Teminat Mektubu” standart formu aşağıdaki gibi olup incelenen ihalede ihale dokümanı kapsamında anılan standart form bulunmaktadır:

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

[Muhatap İdarenin Adı]

_ _/_ _/_ _ _ _

No:……………..

 

İdarenizce ihaleye çıkarılan [işin adı] işine istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı]’nın 4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan [geçici teminatın tutarı] ………. 1 [bankanın adı] garanti ettiğinden, 4734 sayılı Kanun ve ihale dokumanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı]’nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı ] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

Bu teminat mektubu …../…../…. 2 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

 

[bankanın  adı]

[bankanın  şubesinin adı]Şubesi

[banka]yetkililerinin

İsim, unvan ve imzası”

Anılan mevzuat hükümlerinden, yasa koyucunun teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin tespiti konusunda Kamu İhale Kurumu’nu yetkili kıldığı, bu bağlamda Kurum’un geçici teminat mektubu için bir standart form belirlediği, isteklilerce ihalelerde sunulacak geçici teminat mektuplarının söz konusu standart forma uygun olması gerektiği, aksi takdirde bunların geçerli kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır.

standart geçici teminat mektubu incelendiğinde, 6 tane temel unsurun yer aldığı görülmektedir. Bu unsurlar;

-Garanti edilen risk: İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması veya isteklilerin ihale sürecinde belli esas ve usullere aykırı hareket etmesi olup, söz konusu risk ihale konusu işin adına bağlanmıştır.

-Banka: Riski garanti eden kişidir.

-Lehtar (İstekli): Garanti edilen risk lehtar ile ilgili olduğu için, lehtarın adının teminat mektubunda belirtilmesi gerekmektedir.

-Muhatab (İdare): Banka tarafından mektubun (irade beyanının) yöneltildiği kişidir. Muhatabın mektubu kabul etmesi ile birlikte teminat sözleşmesi kurulur.

-Garanti edilen riskin tutarı

-Geçerlilik Süresi şeklindedir.

Standart form gereği geçici teminat mektuplarında isteklinin “adı ve soyadı” ya da “ticaret unvanı”nın belirtilmesi zorunludur.

Başvuru sahibi istekli limited şirket türünde ticaret şirketi olup tüzel kişi tacir statüsündedir. Kendisini diğer tacirlerden ayırt etmeye yarayan ticaret unvanı “Astaş İnşaat Sanayi ve Pazarlama Nakliye Elektrik Üretim Ltd. Şti.”dir. Ticaret unvanı, tüzel kişi tacirler için geçici teminat mektubunda bulunması gereken zorunlu bir unsur olup bunun eksik ya da yanlış yazılması, esaslı bir aykırılık olarak değerlendirilmelidir.

Bu nedenle, başvuru sahibi istekli tarafından sunulmuş olan geçici teminat mektubunda, isteklinin adı soyadı/ticaret unvanı kısmında yer alan ibarenin başvuru sahibi istekliyi işaret etmediği, burada isteklinin ticaret unvanında hatanın iradesi dışında banka personelince yapılmış bir olması sebebi ile;

istekli ve idare arasındaki borç ilişkisinin teminat mektubu bakımından öneminin riskin belirlenmesi ve riskin ortaya çıkması halinde bankanın kimin lehine riski üstleneceği olduğu, isteklinin de şikâyet ve itirazen şikâyeti ile teminat mektubunda yer alan firma adı ile ihaleye teklif sunan firma adının farklı olduğu göz önüne alındığında, bankanın kendisinin düzenlemiş olduğu teminat mektubuna istinaden vermiş olduğu garantiyi, mektupta yer alan firma adı ile ihaleye katılan firma adının farklı olması nedeni ile sürdürüp sürdürmeyeceği hususudur.

İlgili mevzuat uyarınca isteklinin sunmuş olduğu teminat mektubu şartlar oluştuğunda gelir kaydedilecek, bir başka ifade ile bankaca riske karşı verilen garanti devreye girecektir.iddaları ;

tamamen KİK in İSTİKRAR KAZANDIĞINI İFADE ETTİĞİ KOMİK KARARLARINDAN BİR ÖRNEĞİDİR

 

ihale
Review Date
ihale hukuku
bankanın yapmış olduğu hata
Share