Yapım işi ihalelerinde isteklilerden İstenecek belgeler

Print Friendly, PDF & Email

 

Sıra No Belge Adı Standart Form 4734 s.K. Md.13/b 2’ye kadar 4734 s.K. Md. 13/b-2 ile eşik değer arası Eşik değer ve üstü Belgelerin istenilme gerekçeleri Öneri
1 Aday/istekli tarafından düzenlenen ve tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi bilgilerini içeren belge Yok Zorunlu Zorunlu Zorunlu Tip şartnamelerde yer alan  düzenleme uyarınca istenmektedir. Bu belgenin istenmesine gerek olmadığı, ancak  başvuru/teklif zarfı üzerine tebligata esas adresin yanı sıra, varsa irtibat için telefon ve faks numaraları ile elektronik posta adresi bilgilerinin yazılmasına yönelik ikincil mevzuatta düzenleme yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek/Esnaf Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge Yok Zorunlu Zorunlu Zorunlu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci alt bendi uyarınca istenmektedir. Bu belgenin mevcut haliyle istenmesine gerek bulunduğu değerlendirilmektedir.
3

 

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri Yok Zorunlu Zorunlu Zorunlu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci alt bendi uyarınca istenmektedir. Aşağıdaki ayırıma göre işlem yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
3-a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Yok Zorunlu Zorunlu Zorunlu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci alt bendi uyarınca istenmektedir. Bu belgenin mevcut haliyle istenmesine gerek bulunduğu değerlendirilmektedir.
3-b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri Yok Zorunlu Zorunlu Zorunlu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci alt bendi uyarınca istenmektedir.

 

 

 

 

 

 

1) Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgelerle ilgili olarak; ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce bu belgelerin aslı veya noterce ya da yetkili mercilerce onaylı  örneğini sunması kaydıyla, adaylar/istekliler tarafından “aslı gibidir” onaylı fotokopisinin  başvuru/teklif  ile birlikte verilmesinin,

2)İmza sirkülerinin ise mevcut haliyle istenmesinin,

uygun olacağı değerlendirilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No Belge Adı Standart Form 4734 s.K. Md.13/b 2’ye kadar 4734 s.K. Md. 13/b-2 ile eşik değer arası Eşik değer ve üstü Belgelerin istenilme gerekçeleri Öneri
4 Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütnameler KİK027.0/Y

KİK027.1/Y

Zorunlu Zorunlu Zorunlu Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca istenmektedir. 1) Bu taahhütnamelerin kaldırılmasının,

2) (c) ve (d) bentlerine ilişkin belgelerin ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmasının ve başvuruyla/ teklifle birlikte sunulmasının,

3) Alt yükleniciden kaynaklanan ve adaylara/isteklilere tebliğ edilmemiş olan vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının kesinleşmiş borç sayılmayacağı yönünde ikincil mevzuatta düzenleme yapılmasının,

4) Adayların başvuruda bulunmakla veya isteklilerin teklif vermekle (c) ve (d) bentleri dışında kalan (a), (b), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen hallerde olmadığını kabul ettiğine yönelik tip idari şartnamelerde düzenleme yapılmasının,

5) İhale üzerinde kalan isteklinin ise, sözleşme imzalanmadan önce (a), (b), (e),  (g) ve (i) bentlerinde belirtilen hallerde olmadığını gösteren belgeleri idareye sunması yönünde ikincil mevzuatta düzenleme yapılmasının,

uygun olacağı değerlendirilmektedir.

5 Teklif mektubu KİK018.0/Y

KİK019.0/Y

Zorunlu Zorunlu Zorunlu Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca istenmektedir. Kanunun 30 uncu maddesindeki zorunlu hususlar haricindeki düzenlemelerin teklif mektubundan çıkarılması suretiyle teklif mektuplarının sadeleştirilmesinin ve çıkarılan hususlardan gerekli olanların şartnamelerde düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
6 Başvuru mektubu KİK017.0/Y Zorunlu Zorunlu Zorunlu Kanunun 31 inci maddesi uyarınca, belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterlik başvurusunda ve pazarlık usulünde yeterlik başvurusunda istenmektedir. Bu belgenin içeriğinin sadeleştirilmesinin ve adaylarca/isteklilerce başvuru/teklif ile birlikte sunulmaması halinde tamamlatılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
7 Geçici teminat mektubu KİK029.0/Y Zorunlu Zorunlu Zorunlu Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca istenmektedir. Geçici teminat mektubunun kapsam ve şekli Kurumca belirlenmiştir.  

 

Bu belgenin mevcut haliyle istenmesinin ancak, tüm isteklilerin geçici teminatlarının sözleşme imzalandıktan sonra iade edilmesine ilişkin ikincil mevzuatta düzenleme yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

 

 

Sıra No Belge Adı Standart Form 4734 s.K. Md.13/b 2’ye kadar 4734 s.K. Md. 13/b-2 ile eşik değer arası Eşik değer ve üstü Belgelerin istenilme gerekçeleri Öneri
8  

Vekaleten ihaleye katılma halinde, aday veya istekli  adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

 

Yok Zorunlu Zorunlu Zorunlu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci alt bendi uyarınca istenmektedir. Bu belgenin mevcut haliyle istenmesine gerek bulunduğu değerlendirilmektedir.
9 İş ortaklığı veya konsorsiyum  beyannamesi

 

KİK028.0/Y

KİK028.1/Y

Zorunlu Zorunlu Zorunlu Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca istenmektedir. Bu belgenin mevcut haliyle istenmesine gerek bulunduğu ve iş ortaklığında pilot ortağın hisseye bağlı kalmaksızın adaylarca/isteklilerce belirlenmesine yönelik ikincil mevzuatta gerekli değişikliğin yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
10 İhale dokümanında düzenlenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri gösterir liste ile ihale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan alt yüklenicilerin listesi

 

Yok Zorunlu Zorunlu Zorunlu Kanunun 15 inci maddesi uyarınca istenmektedir. Bu belgenin başvuru/teklif ile birlikte istenmesine gerek olmadığına,

İşin uzmanlık gerektiren kısımlarının ayrı ayrı alt yüklenicilere yaptırılabileceğine,

İşin tamamının alt yükleniciye yaptırılamayacağına,

İşin devamı sırasında alt yükleniciye ihtiyaç duyulması halinde idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabileceğine,

İlişkin ikincil mevzuatta düzenleme yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

11 İstenmesi halinde, “yerli istekli” olunduğuna ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler Yok Zorunlu Zorunlu Zorunlu Kanunun 63 üncü maddesine göre, yabancı isteklilerin katılamayacağı ihalelerde ve fiyat avantajı uygulanacak ihalelerde yerli istekli olunduğunu tevsik etmek amacıyla istenmektedir.  

 

 

 

 

Bu belgenin başvuru/teklif ile birlikte istenmesine gerek olmadığı ve bu değişikliğe bağlı olarak başvuru/teklif kapsamında yer alan belgelerdeki bilgilerden ya da idarece diğer idare veya adaydan/ istekliden istenecek belgelerden teyide yönelik gerekli düzenlemelerin ikincil mevzuatta yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

 

 

 

 

 

 

Sıra No Belge Adı Standart Form 4734 s.K. Md.13/b 2’ye kadar 4734 s.K. Md. 13/b-2 ile eşik değer arası Eşik değer ve üstü Belgelerin istenilme gerekçeleri Öneri
12 İhale dokümanının satın alındığına dair belge

 

KİK005.0/Y Zorunlu Zorunlu Zorunlu Kanunun 28 inci maddesine göre istenmektedir.  

 

 

Bu belgenin başvuru/teklif kapsamında istenmemesine, ancak idarenin doküman satın alanlara ilişkin düzenlediği formları ihale saatinde ihale komisyonuna tutanakla teslim etmesine yönelik ikincil mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

 

 

 

 

 

 

13 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi uyarınca istenen belgeler Yok Takdir Takdir Takdir Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre istenmektedir. 1- Anahtar teslimi götürü bedel işlerde hesap cetvelinin teklifle birlikte istenmesine,

2- Anahtar teslimi götürü bedel veya birim fiyat teklif istenmesine bakılmaksızın hesap cetvelindeki fiyatları açıklayan analizlerin ise,

a) Aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklamasıyla beraber istenmesine,

b) Aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmayan istekli üzerinde ihale bırakılmışsa sözleşme imzalanmadan önce istenmesine,

İlişkin ikincil mevzuatta değişiklik yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

 

14  

Tüzel kişi isteklinin iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin  yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde “İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname”

KİK027.2/Y Zorunlu Zorunlu Zorunlu Kanunun 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca istenmektedir.  

Bu belgenin başvuru/teklif kapsamında istenmesine gerek olmadığı ve bu belge ile elde edilmek istenen amaca yönelik düzenlemelerin,

İş denetleme ve iş yönetme belgeleri kullanılan mühendis/mimarların şirketi temsil ve ilzama yetkili müdür olması gerektiğinin ve kamuda görev yapanların iş denetleme ve iş yönetme belgelerini kullanamayacaklarına ilişkin düzenlemelerin,

ikincil mevzuatta yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

 

Sıra No Belge Adı Standart Form 4734 s.K. Md.13/b 2’ye kadar 4734 s.K. Md. 13/b-2 ile eşik değer arası Eşik değer ve üstü Belgelerin istenilme gerekçeleri Öneri
15  

 

Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname

 

KİK027.3/Y Zorunlu Zorunlu Zorunlu  

 

Kanunun 58 inci maddesi çerçevesinde istenmektedir.

 

 

Bu belgenin istenmesine gerek olmadığı değerlendirilmektedir.
16 İdari şartnamede belirtilmek kaydıyla; ihale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgeler Yok Zorunlu Zorunlu Zorunlu İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği istenmektedir.  

 

 

 

Bu belgelerin; başvuru/teklif kapsamında istenmesine gerek olmadığı ve idari şartnamelerin “diğer hususlar” kısmında ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce aslı veya noterce ya da yetkili mercilerce onaylı örneğinin sunulması şeklinde düzenleme yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

 

 

 

17 Banka referans mektubu KİK030.1/Y Takdir Zorunlu Zorunlu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci alt bendi uyarınca istenmektedir.  

 

Bu belgenin yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 nci alt bendinde yapım işleri için geçerli olan üst limit tutarına kadar olan işlerde istenmemesinin, bu limite eşit ve üzerindeki işlerde istenmesinin zorunlu olmasının,

İstenilecek hallerde ise anılan belgede;

1- “Serbest mevduat” ibaresinin “mevduat” şeklinde değiştirilmesi ve dipnot olarak “üzerinde kısıtlama bulunmayan her türlü mevduat” ifadesine yer verilmesi,

2- İdarenin ve işin adının belirtilmesi,

3- “Teminat mektubu kredisi” ifadesinin “gayri nakdi kredi” olarak değiştirilmesi ,

4- Nakit karşılığı kullandırılan kredilerin tutarlara dahil edilmemesine ilişkin dipnot konulması,

şeklinde değişiklik yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

 

 

Sıra No Belge Adı Standart Form 4734 s.K. Md.13/b 2’ye kadar 4734 s.K. Md. 13/b-2 ile eşik değer arası Eşik değer ve üstü Belgelerin istenilme gerekçeleri Öneri
18 Mali durum bildirimi KİK030.0/Y Takdir Zorunlu Zorunlu  

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci alt bendi uyarınca istenmektedir.

 

Bu belgenin istenmesine gerek olmadığı değerlendirilmektedir.
19 Bilanço veya eşdeğer belgeler Yok Takdir Takdir Zorunlu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci alt bendi uyarınca istenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Bu belgelerin 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 nci alt bendinde yapım işleri için geçerli olan üst limit tutarına kadar olan işlerde istenmemesinin, bu limite eşit ve üzerindeki işlerde istenmesinin zorunlu olmasının,

2- Bu belgelerin istenildiği durumlarda;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 1 (bir) olmasının,

b) Öz kaynak oranının (Öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,20 olmasının,

c) Kısa vadeli borçların öz kaynaklara oranının ise 0,50’den küçük olmasının,

yeterlik kriteri olarak öngörülmesinin,

3- Belirtilen yeterlik kriterlerini son yıl bilançosu ile sağlayamayanlarda son 3 yıla kadarki tutarların ağırlıklı ortalamasının dikkate alınmasının,

4- Söz konusu oranların hesaplanmasına yönelik olarak oluşturulacak standart formların YMM veya SMM onaylı olarak sunulmasının,

uygun olacağı değerlendirilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No Belge Adı Standart Form 4734 s.K. Md.13/b 2’ye kadar 4734 s.K. Md. 13/b-2 ile eşik değer arası Eşik değer ve üstü Belgelerin istenilme gerekçeleri Öneri
20 İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler Yok Takdir Takdir Zorunlu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin üçüncü alt bendi uyarınca istenmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Bu belgelerin 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 nci alt bendinde yapım işleri için geçerli olan üst limit tutarına kadar olan işlerde istenmemesinin, bu limite eşit ve üzerindeki işlerde istenmesinin zorunlu olmasının,

2- Bu belgelerin istenildiği durumlarda,

a) Toplam ciro tutarının teklif edilen bedelin %50’sinden,

b) Yapım işi geliri tutarının ise teklif edilen bedelin %25’inden,

az olmamasının,

3-) Belirtilen yeterlik kriterlerini son yılda sağlayamayanlarda son 3 yıla kadarki tutarların ağırlıklı ortalamasının dikkate alınmasının,

4-) Söz konusu oranların hesaplanmasına yönelik olarak oluşturulacak standart formların YMM veya SMM onaylı olarak sunulmasının,

uygun olacağı değerlendirilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No Belge Adı Standart Form 4734 s.K. Md.13/b 2’ye kadar 4734 s.K. Md. 13/b-2 ile eşik değer arası Eşik değer ve üstü Belgelerin istenilme gerekçeleri Öneri
21 İş deneyim belgesi KİK033.0/Y

KİK034.0/Y

KİK035.0/Y

KİK036.0/Y

Zorunlu Zorunlu Zorunlu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci alt bendi uyarınca istenmektedir.  

 

 

1- İş durum belgesine işin bitim tarihinin eklenmesine ve bu tarihten sonra bu belgelerin kullanılamamasının,

2- %70 in altında bitirilen ve geçici kabulü yapılan işlere de iş deneyim belgesi düzenlenmesinin,

3- Geçici kabulü son 15 yılda yapılan işlere iş deneyim belgesi düzenlenmesinin,

4- Yurt dışında yapılan işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin  1/1 olarak değerlendirilmesine ilişkin ikincil mevzuatta düzenlenme yapılmasının,

Ayrıca; kendi arsası üzerine bina yapanlara, yap-sat yapanlara, kat karşılığı inşaat yapanlara, yap-işlet-devret, restore et-işlet, restore et-işlet-devret yöntemine göre iş yapanlara, gelir/hasılat paylaşımı esasına göre iş yapanlara, intifa hakkı karşılığı iş yapanlara, vb. iş yapanlara Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne göre iş deneyim belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği, düzenlenmesinin öngörülmesi halinde ise, belgenin hangi esas ve usullere göre düzenlenebileceği hususunda Kurumlardan görüş alınmasının ve gelen görüşler hakkında değerlendirme yapıldıktan sonra gerekiyorsa konunun ikincil mevzuatta düzenlenmesinin,

Uygun olacağı değerlendirilmektedir.

 

 

 

22 Teknik personel taahhütnamesi KİK040.0/Y Takdir Takdir Takdir  

 

 

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dördüncü alt bendi uyarınca istenmektedir

 

 

.

Bu belgenin ihale aşamasında istenmemesinin ancak, ikincil mevzuattaki düzenlemenin gözden geçirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Sıra No Belge Adı Standart Form 4734 s.K. Md.13/b 2’ye kadar 4734 s.K. Md. 13/b-2 ile eşik değer arası Eşik değer ve üstü Belgelerin istenilme gerekçeleri Öneri
23 Anahtar teknik personel listesi KİK039.0/Y Takdir Takdir Takdir Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dördüncü alt bendi uyarınca istenmektedir. Bu belgelerin;

-Yaklaşık maliyeti eşik değerin %10’unun altındaki işlerde istenmemesinin,

-Yaklaşık maliyeti eşik değerin %10’una eşit ve üzerindeki işler ile eşik değer arasındaki işlerde istenmesinin idarelerin takdirine bırakılmasının,

-Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerindeki işlerde istenmesinin zorunlu olmasının,

-Bir adayın/isteklinin bünyesinde anahtar teknik personel olarak gösterilen mühendis/mimarın, aynı ihalede başka bir aday/istekli bünyesinde anahtar teknik personel olarak gösterilmemesine ve anahtar teknik personelin ihaleden 3 ay önce işe alınmış olmasına yönelik ikincil mevzuatta düzenleme yapılmasının,

Uygun olacağı değerlendirilmektedir.

24 Anahtar teknik personelin adına prim ödendiğini veya işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı  belge Yok Takdir Takdir Takdir Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dördüncü alt bendi uyarınca istenmektedir. Anahtar teknik personelin ihale tarihinden önceki 3 ay içinde işe alındığını ve adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı  belgelerin istenilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
25 Anahtar teknik personele ait oda kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi Yok Takdir Takdir Takdir Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin beşinci alt bendi uyarınca istenmektedir.

 

Başvuru/teklif ekinde adaylardan/isteklilerden sadece diplomanın aslı gibidir onaylı bir örneğinin istenmesine, ihale üzerinde bırakılan istekliden ise sözleşme imzalanmadan önce söz konusu diplomanın aslı veya noterce ya da yetkili mercilerce onaylı bir örneğinin idareye verilmesine yönelik düzenleme yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir
26 Yapı Araçları Taahhütnamesi KİK041.0/Y Takdir Takdir Takdir Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin altıncı alt bendi uyarınca istenmektedir. Bu belgenin ihale aşamasında istenmemesinin ancak, ikincil mevzuattaki düzenlemenin gözden geçirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
27 Yapı Araçları Bildirisi ve ekindeki mülkiyeti tevsik edici belgeler KİK042.0/Y Takdir Takdir Takdir  

 

 

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin altıncı alt bendi uyarınca istenmektedir.

 

 

 

Bu belgelerin istenmemesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Sıra No Belge Adı Standart Form 4734 s.K. Md.13/b 2’ye kadar 4734 s.K. Md. 13/b-2 ile eşik değer arası Eşik değer ve üstü Belgelerin istenilme gerekçeleri Öneri
28 Kalite yönetim sistem belgesi ve gerekli hallerde TÜRKAK teyidi Yok Takdir Takdir Takdir Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin üçüncü ve sekizinci alt bentleri uyarınca istenmektedir. Bu belgenin sadece eşik değerin üzerindeki işlerde istenmesinin idarelerin takdirine bırakılmasının, TÜRKAK teyidinin gerek görülmesi  halinde idarece alınmasına yönelik düzenleme yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
29 Çevre yönetim sistem belgesi ve gerekli hallerde TÜRKAK teyidi Yok Takdir Takdir Takdir Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin sekizinci alt bendi uyarınca istenmektedir. Bu belgenin sadece eşik değerin üzerindeki işlerde istenmesinin idarelerin takdirine bırakılmasının, TÜRKAK teyidinin gerek görülmesi  halinde idarece alınmasına yönelik düzenleme yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
30 Yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin idarelerce Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde, yurt dışından sağlanan resmi belgeler ile idarece  ihale dokümanında belirlenen belgelerin “tercümeleri” Yok Takdir Takdir Takdir Yönetmeliğin 35 inci maddesi uyarınca istenmektedir. Bu belgelerin mevcut haliyle istenmesine gerek bulunduğu değerlendirilmektedir.

 

Share