idarece gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, idarece birinci en yüksek puana sahip firma ile ikinci en yüksek puana sahip firmanın teklif bedelleri arasında yüksek oranda fark olması sebebiyle kamu yararı gereği  ihalenin iptal edildiği,

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Toplantı No : 2018/009
Gündem No : 9
Karar Tarihi : 14.02.2018
Karar No : 2018/UH.IV-378

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Tümaş Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik Anonim Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/510976 İhale Kayıt Numaralı “Muğla İl Sınırları İçerisinde Yapılacak Olan Eğitim Kurumları ve Hizmet Binaları İnşaatlarının İnşaat Öncesi, İnşaat Aşaması ve İnşaat Sonrası Danışmanlık Hizmetleri Hizmet Alımı İşi İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 25.12.2017 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilen “Muğla İl Sınırları İçerisinde Yapılacak Olan Eğitim Kurumları ve Hizmet Binaları İnşaatlarının İnşaat Öncesi, İnşaat Aşaması ve İnşaat Sonrası Danışmanlık Hizmetleri Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 05.02.2018 tarih ve 10092 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2018/224 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idarece yapılan nihai teklif değerlendirmesine göre firmalarının toplam puanı en yüksek firma olarak belirlendiği,  ancak idarece birinci en yüksek puana sahip firma ile ikinci en yüksek puana sahip firmanın teklif bedelleri ile toplam puanları arasında ters orantı olduğu ve bu durumun kamu zararına yol açacağı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği, başvuruya konu ihalenin belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalesi olduğu, söz konusu ihalede, ihalenin mali ve teknik teklifler esas alınarak belirlenen toplam puanı en yüksek olan istekli üzerinde bırakılacağı, bu çerçevede isteklilerin sadece mali teklifleri esas alınarak ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, ihalenin iptal gerekçesinde yer verdiği toplam puanı en yüksek ikinci firmanın teklif bedelinin yaklaşık maliyete ve diğer tekliflere göre düşük olduğu ve teklifi aşırı düşük olan bu firmanın teklif bedelinin esas alınarak ihalenin iptal edilemeyeceği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin ilk fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, anılan Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanun’un 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında ise ihalenin idarece iptaline ilişkin kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanların itirazen şikâyete konu edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan 05.02.2018 tarihli başvuru dilekçesi, dilekçe ekleri ve idarece gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, idarece birinci en yüksek puana sahip firma ile ikinci en yüksek puana sahip firmanın teklif bedelleri arasında yüksek oranda fark olması sebebiyle kamu yararı gereği 16.01.2018 tarihinde ihalenin iptal edildiği,   idarenin Kuruma gönderdiği 06.02.2018 tarihli ve 2715 sayılı yazıdan iptal işleminden önce idareye bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı ve  iptal kararının itirazen şikâyet üzerine alınmadığı tespit edildiğinden başvuru konusu hususun Kurumun görev alanında bulunmadığı anlaşılmıştır. Diğer taraftan, başvurunun Kurumun görev alanında bulunmaması nedeniyle sürelere dair herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun görev yönünden reddi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Share