İdari Şartname’nin 32’nci maddesi uyarınca ihale komisyonunun talebi üzerine idare tarafından tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili olarak isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamaları istenebilir. Bu çerçevede, açıklama istenen isteklinin idareye yazılı olarak cevap vermesi gerekmektedir. Somut olayda idare tarafından Şti.den teklif mektubunda yer alan imzaya ait noter tasdikli orijinal imza sirkülerinin talep edildiği, ancak anılan istekli tarafından ..Noterliği tarafından “İş bu belge aslının aynıdır” ibaresini taşıyan imza sirkülerinin sunulduğu, başka bir ifadeyle idare tarafından ıslak imzaların bulunduğu imza sirkülerinin aslının istendiği ancak  Şti. tarafından  “İş bu belge aslının aynıdır” ibaresini taşıyan imza sirküleri suretinin sunulduğu, ayrıca idare tarafından sunulan suretin de fotokopi olduğunun belirtildiği dikkate alındığında, her ne kadar ihale komisyonu kararında ikrar olunan imzanın kabul edilmesi gerektiği belirtilmişse de, ıslak imzalı imza sirkülerinin idarenin talebi üzerine . Şti. tarafından sunulmadığı anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

Print Friendly, PDF & Email
Toplantı No 2018/044
Gündem No 32
Karar Tarihi 01.08.2018
Karar No 2018/UY.II-1457

BAŞVURU SAHİBİ:

Birlik Grup Yapı İnş.  San. A.Ş. – Tolunay Müh. Klima Proje Taah.  İnş. Tur. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/71051 İhale Kayıt Numaralı “Çivril Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yapım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından 16.03.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Çivril Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Birlik Grup Yapı İnş.  San. A.Ş. – Tolunay Müh. Klima Proje Taah.  İnş. Tur. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 01.06.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 20.06.2018 tarih ve 34080 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.06.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1013 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

 1) İhale kapsamında sundukları iş deneyim belgesi ile ilgili tereddütlerin giderilmesi amacıyla ihale komisyonunca taraflarından bazı belgelerin talep edildiği, bu belgeler kapsamında sunulan 2015 ve 2016 yıllarına ait faturalardan hareketle belgeye konu işin “yıllara sari” olduğu değerlendirmesinin yapıldığı ve sundukları 2016 yılı bilançosunda “170-178.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri” ile “350-358.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri” hesaplarının gösterilmemesi nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak 2016 yılına ilişkin olarak sunulan bilançolarının ve bilanço bilgileri tablosunun mevzuata uygun olduğu, şöyle ki;

 

Bahse konu iş deneyim belgesinde belirtilen işin sözleşme tarihinin 06.08.2015, yer teslim tarihinin 18.09.2015 ve geçici kabul tarihinin 08.09.2016 olduğu,

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 42’nci maddesinde “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işlerinden kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkûr yıl beyannamesinde gösterilir.

Mükellefler bu madde kapsamına giren hallerde her inşaat ve onarım işinin hasılat ve giderlerini ayrı bir defterde veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı sayfalarında göstermeye düzenleyecekleri beyannameleri işlerin ikmal edildiği takvim yılının takip eden yılın Mart ayının yirmibeşinci günü akşamına kadar vermeye mecburdurlar” hükmünün,

 

Aynı Kanun’un 44’üncü maddesinde “İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir.

Bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınır” hükmünün bulunduğu,

 

Yıllara yaygın inşaat taahhüt işlemlerinde kârın/zararının vergi hukukuna göre (Gelir Vergisi Kanunu md.42) inşaatın bitiminden sonra hesaplandığı ve bu hesaplar için Tek Düzen Hesap Planında yer alan “170-178 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri” hesabı ile “350-358 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri” hesaplarının kullanıldığı,

 

“170-178 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri” hesabının devam eden yıllara yaygın inşaat, taahhüt ve onarım işleri nedeniyle ortaya çıkan maliyetlerin dönem sonunda toplandığı hesaplar olduğu, “350-358 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri” hesabının ise inşaat devam ettiği sürece işverenden alınan parça başı hakediş ödemelerinin gösterildiği hesaplar olduğu, bu hesapta toplanan maliyetlerin “741 Hizmet Üretim Maliyetleri Yansıtma Hesabı” vasıtasıyla dönem sonunda  “170-178 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri” hesabına aktarılarak aktifleştirildiği,

 

İnşaat eyleminin tamamlandığı yılın sonunda 170-178 numaralı hesapta biriken tutarların “622-Satılan Hizmet Maliyeti” hesabına aktarılarak gidere dönüştürüldüğü ve aynı dönemin sonunda  “622-Satılan Hizmet Maliyeti” hesabında bulunan tutarların “690- Dönem Kârı veya Zararı” hesabına aktarılarak kapatıldığı ve böylece tüm giderlerin “690- Dönem Kârı veya Zararı” hesabının borç tarafında toplandığı,

 

Dolayısıyla geçici kabul tutanağı onaylandığında “170-178 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri” hesabındaki tutarların “622-Satılan Hizmet Maliyeti” hesabına, “350-358 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri” hesabına alacak yazılan faturaların toplam tutarının ise “600-Yurtiçi Satışlar” hesabına aktarılması gerektiği, bu nedenle teklif dosyasında sunulan 2016 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinde “350- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri” hesabında takip edilen gelirin beyanname dönemi içerisinde geçici kabul yapıldığından “600-Yurtiçi Satışlar” hesabına devredilerek kâr/zarar hesabının görüldüğü ve hesabın kapatıldığı, bu itibarla 2016 yılına ilişkin sunulan beyannamenin Gelir Vergisi Kanunu’na uygun olduğu, ihale komisyonunun değerlendirmesinin yasalara uygun olmadığı ve tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği,

 

2) İhale komisyonu kararında ihale üzerinde bırakılan Gökhan Müh. Oto. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif mektubunu imzalayan kişinin imzası ile imza sirkülerinde yer alan imzanın uyuşmadığının ifade edildiği ve isteklinin imzanın kendine ait olduğunu beyan etmesi üzerine teklifin geçerli sayıldığı, teklif mektubundaki imzanın kime ait olduğuna yönelik olarak 04.05.2018 tarihinde istekliden bilgi talep edildiği, 07.05.2018 tarihinde anılan istekli tarafından verilen cevapta imzanın şirket müdür Mahsum Karabalık’a ait olduğunun beyan edildiği ve “İş bu belge aslının aynıdır” ibaresini taşıyan noter onaylı fotokopi imza sirkülerinin dilekçe ekinde sunulduğu, imzanın ikrar edilmesi sebebiyle yargı içtihatları çerçevesinde anılan isteklinin teklifinin oy çokluğu ile geçerli kabul edildiği ancak teklif mektubu üzerindeki imzanın tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanıp imzalanmadığı konusunun İl Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından grafolojik ve grafometrik yöntemlerle incelenerek imzaların genel şekli, başlama ve bitiş noktaları, içerisindeki el hareketlerinin yapılışı, işlerlik derecesi ve meyil durumu gibi kaligrafik ve grafolojik yönden tespit edilecek bulgulara göre ortaya konularak kriminal düzeyde ihtisas ve yetkiye sahip resmi bir merci tarafından teknik imkan ve yöntemler kullanılarak imzanın teyit edilmesi gerektiği, imza sirkülerinin aslı kriminal laboratuvarında incelenmeden beyana dayanarak bahse konu isteklinin teklifinin geçerli sayılmasının hukuka aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,

sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır…” hükmü,

 

16.12.1993 tarihli ve 21790 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2 Sıra Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nin “B-Hesap Planında Yeni Oluşturulan Hesap Grupları İle Defterikebir Hesaplar” başlıklı bölümünde “2. 17- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ

Bu grup, yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri yapan işletmelerin, bu işleri dolayısıyla yaptıkları harcamaların izlendiği hesapları kapsar.

3. 170-178 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ

İşletmenin üstlendiği yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinin maliyetlerinin oluşturulduğu hesaplardır. Bu hesaplar projeler bazında izlenir.

İşleyişi:

İşletmenin üstlendiği inşaat ve onarım işleri ile ilgili giderleri, “741- Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı” ve faaliyet giderleri ile finansman giderlerinden bu inşaat ve onarıma düşen ortak gider payları ise “751, 761, 771 ve 781” kod numaralı yansıtma hesaplarının alacağı karşılığında bu hesaplara borç kaydedilir.

Bu hesaplarda olunan maliyet, geçici kabul yapıldığında “622- Satılan Hizmet Maliyeti” hesabına devredilir.

İnşaat ve onarım işinin proje bazındaki sayısı, her bir inşaatın 170-178 hesap aralığında açılacak hesaplar üzerinde defteri kebir düzeyinde izlenmesine imkan vermeyecek kadar fazla ise; diğer proje yardımcı defter düzeyinde izlenebilir. Bu durumda, her bir proje için tutulacak yardımcı defterler, defteri kebir hükmündedir.

8. 35. YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ

Bu grup, yıllara yaygın taahhüt işleri yapan işletmelerin üstlendikleri işlerden, gerçekleştirdikleri kısım karşılığında aldıkları hakedişlerin izlendiği hesapları kapsar.

9. 350-358 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ

İşletmenin üstlendiği yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinden, tamamladıkları kısımlar için düzenlenen hakediş bedellerinin izlendiği hesaplardır. Bu hesaplar “170-178” hesaplara paralel olarak düzenlenir.

İşleyişi:

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile ilgili olarak düzenlenen ve işveren tarafından onaylanan hakediş bedelleri bu hesaplara alacak olarak yazılır. İşin geçici kabulü yapıldığında, bu hesaplardaki hakediş bedelleri, ilgili satış hesaplarının alacağı karşılığında bu hesaplara borç kaydedilir.”açıklamaları bulunmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde ihale konusu işin adı “Çivril Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yapım İşi”şeklinde belirtilmiş olup işin türü ve miktarı “1 Adet (24 Derslik) Çivril Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yapım İşi” şeklinde ifade edilmiştir.

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

İncelemeye konu ihalenin 16.03.2018 tarihinde gerçekleştirildiği ve ihaleye 12 isteklinin teklif verdiği, başvuru sahibi ile birlikte 4 isteklinin teklifinin çeşitli nedenlerle değerlendirme dışı bırakıldığı, 1 isteklinin teklifinin ise sınır değerin altında olduğu gerekçesiyle İdari Şartname’nin 33.2’nci maddesi uyarınca açıklama istenmeksizin reddedildiği ve ihalenin geçerli teklif sahibi olarak belirlenen 7 istekli arasındaki en düşük teklifi sunan Gökhan Müh. Oto. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin İkta İnş. Tarım ve Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin pilot ortağı tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesi ile ilgili olarak 15.05.2018 tarihinde başvuru sahibinden, alt yüklenici çalıştırılmasına dair onay yazısı, yüklenici ile yapılan sözleşme, sözleşmeye ilişkin düzenlenen faturalar, çalıştırılan personelin SGK prim ödemelerine ilişkin belgeler ile belgeye ait son kesin hakediş raporunun talep edildiği, idare tarafından talep edilen belgelerin 16.05.2018 tarihinde başvuru sahibi tarafından idareye sunulduğu,

 

Sunulan belgeler arasında bulunan 8 adet faturanın 30.10.2015 – 02.10.2016 tarihleri arasında düzenlendiğinden hareketle pilot ortağın yıllara yaygın inşaat hakediş geliri elde ettiğinin değerlendirildiği ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 42’nci maddesinde yer alan “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkûr yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmü uyarınca başvuru sahibinin sunduğu bilanço bilgileri tablosunda yıllara yaygın inşaat onarım hakediş gelirlerinin gösterilmemesinin ihale mevzuatına aykırı olduğu belirtilerek başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin pilot ortağı tarafından teklif dosyası kapsamında 2016 yılına ilişkin bilgilerin yer aldığı Bilanço Bilgileri Tablosu ile 2016 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin sunulduğu, söz konusu belgelerin meslek mensubu tarafından imzalanıp kaşelendiği, her iki belgede de “Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri” ile “Yıllara Yaygın İnşaat Hakediş Gelirleri” hesabının bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu hesapların tutarının “0” olduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan başvuru sahibinin pilot ortağı tarafından iş deneyiminin tevsik edilmesi amacıyla pilot ortak adına düzenlenmiş 27.10.2016 tarihli ve 2015/71590-1215102-2-3 sayılı alt yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, anılan belgede iş sahibi idarenin “Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü” olarak, işverenin “TGA grup İnş. Hafr. Nak. ve Tur. San. Tic. ve Ltd. Şti.” olarak belirtildiği ve esas işin sözleşme tarihinin 31.07.2015, alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşme tarihinin 06.08.2016 ve alt yüklenici tarafından yapılan işin kısmi kabul tarihi ile esas işin geçici kabul tarihinin 08.09.2016 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden bilançonun veya eşdeğer belgelerin yeterlik kriteri olarak belirlendiği yapım işi ihalelerinde, bilançolarını yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin yılsonu bilançosunu veya Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan standart forma uygun olarak düzenlenmiş bilanço bilgileri tablosunu sunmalarının zorunlu olduğu, ayrıca isteklilerin bilanço bilgilerinin anılan Yönetmelik’in 35’inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki kriterleri karşılaması gerektiği, bu kriterler arasında bulunan cari oranın hesaplanması aşamasında varsa “Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri” ile “Yıllara Yaygın İnşaat Hakediş Gelirleri” hesabında bulunan tutarların, öz kaynaklar/toplam aktif oranının hesaplanması aşamasında da varsa “Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri” hesabında bulunan tutarın dikkate alınarak yeterlik kriterlerinin hesaplanması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan yukarıda aktarılan 2 Sıra Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde, işletmelerin yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri maliyetlerini “170-178 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri” hesaplarında izlemesi gerektiği, yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinden tamamlanan kısımlar için düzenlenen hakediş bedellerinin ise “350-358 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri” hesaplarında izlenmesi gerektiği belirtilmiş ve işin geçici kabulü yapıldığında “170-178 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri” hesabında bulunan maliyetin “622- Satılan Hizmet Maliyeti” hesabına devredileceği, “350-358 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri” hesabında bulunan hakediş bedellerinin ise satış hesaplarına devredilerek bu hesapların ilgili iş için kapatılacağı ifade edilmiştir.

 

İdarenin talebi üzerine başvuru sahibinin pilot ortağı tarafından bahse konu alt yüklenici iş bitirme belgesine ilişkin olarak sunulan 8 adet faturanın düzenlenme tarihleri (30.10.2015 / 10.12.2015 / 22.12.2015 / 30.03.2016 / 07.04.2016 / 26.05.2016 / 26.06.2016 / 02.10.2016) dikkate alındığında,pilot ortak tarafından belgeye konu iş kapsamında yıllara yaygın inşaat işi gerçekleştirildiği, ancak yukarıda aktarılan 2 Sıra Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalar gereğince işin geçici kabulü yapıldığında “170-178 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri” hesaplarında izlenen maliyetler ile “350-358 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri”  hesaplarında izlenen hakediş bedellerinin ilgili satış hesaplarına aktarılması gerektiği, dolayısıyla somut olayda belgeye konu işin kısmi kabulü ile işin geçici kabulünün 08.09.2016 tarihinde yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibinin pilot ortağının 2016 yılsonu bilançosunda “170-178 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri” ile “350-358 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri” hesaplarında belgeye konu işten kaynaklanacak nitelikte pozitif borç veya alacak bakiyesi bulunmasının söz konusu olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, başvuru sahibinin pilot ortağı tarafından sunulan bilanço bilgileri tablosu ile Kurumlar Vergisi Beyannamesinin mevzuata uygun olarak düzenlendiği ve anılan belgede yer alan oranların İdari Şartname’de istenen yeterlik kriterini de karşıladığı dikkate alındığında başvuru sahibinin pilot ortağı tarafından sunulan iş deneyim belgesi ile ilgili yapılan yazışma sonucunda başvuru sahibince sunulan faturalar esas alınarak, 2016 yılı bilançosunda yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmediği gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur…” hükmü,

Anılan Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur.

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenmesi” başlıklı 32’nci maddesinde “32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

İhale komisyonunun 28.05.2018 tarihinde onaylanan kararında Gökhan Müh. Oto. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif mektubundaki imza ile imza sirkülerinde yer alan imzaların benzerlik göstermediğinden hareketle, imza konusundaki tereddüttün ortadan kaldırılması amacıyla teklif mektubundaki imzanın kime ait olduğu hususunda 04.05.2018 tarihinde istekliden açıklama talep edildiği, istekli tarafından 07.05.2018 tarihli dilekçe ile imzanın şirket müdürü Mahsum Karabalık’a ait olduğunun beyan edildiği ve bu beyan ile birlikte Denizli 1. Noteri tarafından “İş Bu Belge Aslının Aynıdır” ibaresi taşıyan noter onaylı imza sirkülerinin fotokopisinin dilekçe ekinde ihale komisyonuna sunulduğu belirtilmiş ve imzada kişinin beyanının esas olduğu ve imza inkar edilmedikçe imzalarda benzerlik olmasa bile imzanın kabul edilmesi gerektiği ifade edilerek Gökhan Müh. Oto. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin geçerli olduğuna oyçokluğu ile karar verildiği anlaşılmıştır.

 

İhale işlem dosyası kapsamında yapılan incelemede,  Gökhan Müh. Oto. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında tüzel kişiliğe ait noter tasdikli imza sirkülerinin sunulduğu, söz konusu imza sirkülerinde şirketi münferit olarak temsil etmeye yetkili şirket müdürü ve müdürler kurulu başkanı Mahfuz Karabalık ile yine şirketi münferiden temsile etmeye yetkili şirket müdürü Mahsum Karabalık’a ait imzaların bulunduğu, teklif dosyası kapsamında sunulan anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubunda yer alan imzanın ise imza sirkülerinde yer alan Mahfuz Karabalık ile Mahsum Karabalık’a ait imzalardan açık bir şekilde farklı olduğu, ayrıca teklif dosyasında ihale için vekil tayin edildiğini gösteren herhangi bir bilgi veya belgenin de bulunmadığı görülmüştür.

 

Konuya ilişkin olarak idarece 04.05.2018 tarihli ve E.7714 sayılı yazı ile Gökhan Müh. Oto. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.den teklifte bulunan imzanın şirket ortaklarından kime ait olduğu bilgisi ile o imzaya ait noter tasdikli orijinal imza sirkülerinin istekliden talep edildiği, anılan talebe cevaben Gökhan Müh. Oto. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif mektubunda yer alan imzanın şirket müdürü Mahsum Karabalık’a ait olduğu konusunda üst yazı ile beyan verildiği ve üst yazının ekinde teklif dosyasında sunulan ve Denizli 1. Noterliği tarafından “İş bu belge aslının aynıdır” ibaresini taşıyan ve idarece fotokopi olduğu belirtilen imza sirküleri ile konuya ilişkin Kamu İhale Kurulu kararının sunulduğu anlaşılmıştır. Ayrıca şirket tarafından idareye verilen cevabi üst yazıda bulunan imzanın da teklif mektubunda yer alan imza ile daha çok benzerlik gösterdiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesinin birinci fıkrası ile İdari Şartname’nin 32’nci maddesi uyarınca ihale komisyonunun talebi üzerine idare tarafından tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili olarak isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamaları istenebilir. Bu çerçevede, açıklama istenen isteklinin idareye yazılı olarak cevap vermesi gerekmektedir. Somut olayda idare tarafından Gökhan Müh. Oto. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.den teklif mektubunda yer alan imzaya ait noter tasdikli orijinal imza sirkülerinin talep edildiği, ancak anılan istekli tarafından Denizli 1. Noterliği tarafından “İş bu belge aslının aynıdır” ibaresini taşıyan imza sirkülerinin sunulduğu, başka bir ifadeyle idare tarafından ıslak imzaların bulunduğu imza sirkülerinin aslının istendiği ancak Gökhan Müh. Oto. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından  “İş bu belge aslının aynıdır” ibaresini taşıyan imza sirküleri suretinin sunulduğu, ayrıca idare tarafından sunulan suretin de fotokopi olduğunun belirtildiği dikkate alındığında, her ne kadar ihale komisyonu kararında ikrar olunan imzanın kabul edilmesi gerektiği belirtilmişse de, ıslak imzalı imza sirkülerinin idarenin talebi üzerine Gökhan Müh. Oto. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulmadığı anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Birlik Grup Yapı İnş.  San. A.Ş. – Tolunay Müh. Klima Proje Taah.  İnş. Tur. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirmeye alınması,  Gökhan Müh. Oto. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Özet
İhale Danışmanı Murat Kılıç
Yazar Adı
İhale Danışmanı Murat Kılıç
Açıklama
İş bu belge aslının aynıdır ibaresini taşıyan imza sirküleri suretinin sunulduğu, ayrıca idare tarafından sunulan suretin de fotokopi olduğu
MBS
13.08.2018
MBS İhale Danışmanlık
Share