İhale dokümanına ve ilana yönelik şikayetlerde dilekçe ekinde sunulması gereken ihale konusu alanda faaliyette bulunduğuna dair bir belgedir.

Print Friendly, PDF & Email
Toplantı No 2017/032
Gündem No 60
Karar Tarihi 23.06.2017
Karar No 2017/UY.I-1779
Şikayetçi: 
Hayat Organizasyon ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire: 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

02.05.2017 / 25767

Başvuruya Konu İhale: 

2017/79243 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Geneli Yol Köprülü Kavşak Ve Ortak Altyapı İnşaatı” İhalesi

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan  YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Hayat Organizasyon ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.,

Ziya Gökalp Mah. İ.O.S. Bölgesi Triko Center San. Sit. M-4 Blok No: 68 34306 Başakşehir/İSTANBUL

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü,

Hacıahmet Mah. Kurtuluş Deresi Cad. Yeniyol Sok. No: 18 Kasımpaşa 34440 Beyoğlu/İSTANBUL

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/79243 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Geneli Yol Köprülü Kavşak ve Ortak Altyapı İnşaatı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 19.04.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İstanbul Geneli Yol Köprülü Kavşak ve Ortak Altyapı İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Hayat Organizasyon Ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.nin 13.04.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.04.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.05.2017 tarih ve 25767 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2017tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/1130 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde, “ 1- Sözleşme Tasarısının 9. maddesinde;

Madde 9 – İşe başlama ve bitirme tarihi

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 840 (sekizyüzkırk) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez düzenlemesi bulunmasına rağmen ihale süresince bir den fazla iş söz konusu olduğundan ve yine sözleşme tasarısının 33.5 maddesinde belirtildiği üzere Proje etap etap yapılacak olup, tüm bölgede çalışmaya aynı anda başlanılmayacaktır. düzenlemesine istinaden belirtilen 840 günlük sürenin düzenlenmesi muğlak bir düzenleme olacağından dolayı mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

2- Sözleşme tasarısının 33.24 maddesinde; Başkanlığımızca hızla bitirilmesi istenen işlerin çalışma programı üç vardiya 24 saat ve yedi gün esasına göre planlanacaktır düzenlemesi bulunmasına rağmen hangi iş için ne şekilde istenileceğine dair düzenleme yapılmaması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

3- Sözleşme tasarısının 33.25 maddesinde; Bitkilendirme gerekirse, yüklenici işin geçici kabul tarihine kadar bitkilerin ve çim alanların sulanması ve bakımından sorumlu olacaktır. Dikimi yapılan bitkilere ve çim alanlara sulama bedeli verilmeyecektir düzenlemesi yapılmasına rağmen bitkilendirmenin nasıl yapılacağı hangi bitkilerin kullanılacağı veya bitki bedellerinin kim tarafından karşılanacağının belli olmaması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

4- İnşaat Özel Teknik Şartnamesinin Kazı ve dolgu işleri başlıklı 1. maddesinde;

1) Terasman kotu için dolgu yapılması gerekliği uzman kuruluşlar raporu veya İdarece tespit edilecektir. Dolgu derinliği için İdarenin onayı ve kontrol teşkilatın durum tespit tutanağı yapılacaktır düzenlemesi bulunmasına rağmen terasman kodu için kot vermenin kim tarafından yapılacağı dolgu miktarları muallak olması sebebiyle maliyet hazırlama esnasında tereddüt yaşanacağından dolayı yapılan düzenleme mevzuata aykırıdır.

 

5- İnşaat Özel Teknik Şartnamesinin Kazı ve dolgu işleri başlıklı 4. maddesinde;

3-) Kazı ve dolgu işleri İdarenin onayladığı tip kesitler doğrultusunda yapılacaktır düzenlemesi bulunmasına rağmen Kesitlerin belli olmaması idarenin vereceği kesitlere göre maliyetin değişeceğinden dolayı yapılan düzenleme mevzuata aykırıdır

 

6- İnşaat Özel Teknik Şartnamesinin Tretuvar İmalatları başlıklı 11. maddesinde;

11) Yüklenici, yapılacak imalata başlamadan önce tüm altyapı kurumlara (İSKİ, BEDAŞ, İGDAŞ, TELEKOM, BOTAŞ, vd.) müracaat ederek çalışılacak inşaat sahası içerisinde bu tesislerden herhangi birinin bulunup bulunmadığını soracak, bulunduğu takdirde tesisat bakımından ilgili kurumun vereceği direktif ve istikamete aynen uyacak ve bu direktifleri denetim görevlisine ibraz edecektir düzenlemesi bulunmasına rağmen anılan kurumların alt yapı projelerinin belli olmaması maliyeti etkileyecek unsurlardan olduğundan dolayı mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

7- İnşaat Özel Teknik Şartnamesinin trafik ve yaya emniyeti ile ilgili hususlar başlıklı 3. maddesinde;

3-) Çalışmalar esnasında, karayolunun sürekli olarak trafiğin güvenli olarak açık tutulması esastır. Zorunlu hallerde karayolu şeritler halinde trafiğe kapatılır ve en az bir şeridin trafiğe açık tutulması sağlanır. Bunun da mümkün olmaması halinde, trafik servis yolundan verilir. Çalışma mahalli, işin sahip veya sahipleri tarafından, Büyükşehir Belediyesince belirlenecek olan yapım, bakım ve onarımlarda gerekli standart trafik işaretlemesine uygun olarak işaretlenir düzenlemesi bulunmasına rağmen yolun başka bir yere verilmesi durumunda bunun maliyeti nasıl ve kim tarafından karşılanacağının belli olmaması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

8- İnşaat Özel Teknik Şartnamesinin trafik ve yaya emniyeti ile ilgili hususlar başlıklı 4’üncü maddesinde;

 

4-) Yerleşim yerlerindeki yollarda yapılacak çalışmalarda, çalışma mahalli günün kararmasından itibaren aydınlatılarak yaya, araç ve çalışanların her türlü güvenliği Yüklenici tarafından sağlanır düzenlemesi bulunmasına rağmen aydınlatma şiddetinin belli olmaması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

9- İnşaat Özel Teknik Şartnamesinin Kazı ve dolgu işleri başlıklı 4’üncü maddesinde;

4-) Kazıdan çıkan malzeme biriktirilmeyecek, vasıtalara yüklenerek nakledilecektir düzenlemesi bulunmasına rağmen malzemelerin nereye nakledileceğine döküm sahalarının değişkenlik göstermesi ve döküm ücretlerinin kim tarafından karşılanacağının belli olmaması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

10- Diğer taraftan ihalesi yapılan işin yaklaşık maliyeti 2.860.000.000,00 TL (İkimilyarsekizyüzaltmışmilyon) olarak açıklanmıştır. İhaleye 11 adet firma teklif sunmuş ve en yüksek teklif veren firmanın fiyatı 2.912.000.000,00 TL iken en düşük teklif veren firmanın fiyatı ise 1.500.000.000,00 TL olmuştur. Yukarıda bahsedilen ihale şartnamesindeki düzenlemelerin maliyet çıkarılmasına engel teşkil ettiğinden dolayı ihaleye teklif sunan firmaların vermiş olduğu en yüksek teklif ile en düşük teklif arasında 1.412.000.000,00 TL gibi bir fiyat farkının olması bile maliyet hesaplama konusunda ihale şartnamesinin eksik ve yetersiz kaldığını göstermektedir.

 

11- İdare tarafından tarafımıza verilen cevapta vermiş olduğumuz itiraz konularına hiç değinilmeden ve cevap verilmeden firmamızın faaliyet konusu ile ilgili olarak Şikayet başvurumuzun şekil ve süre kurallarına uyulmadığından dolayı reddine karar verildiği bildirilmiş ve firmamızın ihale konusu işte faaliyet gösterdiğine ilişkin belge konulmadığı belirtilmiştir. Firmamızın şikayet başvurusu ekinde vermiş olduğu Ticaret Sicil gazetesinde de görüleceği üzere firmamızın ihale konusu işte faaliyet gösterdiği açıkça ana sözleşmemizde yazılmıştır. İdarenin bu husus görmeyerek veya görmezden gelerek bu sebepten dolayı firmamızın şikâyet başvurusuna ret cevabı vermesi mevzuata aykırıdır ve sorumlular hakkında gereğinin yapılması gerekmektedir.” iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 11’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde istekli olabilecek  “ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim” olarak tanımlanmıştır.

 

Bu kapsamda başvuru sahibi Hayat Organizasyon ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. tarafından şikâyetinin ekinde sunulan 22.10.2015 tarihli ve 8931 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde “Amaç ve Konu” başlıklı 3’üncü maddesinde şirketin amaç ve konusunun “… d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek…”şeklinde olduğu tespit edilmiş olup, buna göre söz konusu isteklinin ihale konusu alanda faaliyette bulunduğu anlaşılmış olup, idare tarafından başvuru sahibinin şikayetinin şekil yönünden reddedilmesinin anılan yukarıda yer alan Kanun hükmüne aykırılık teşkil ettiği anlaşılmakla birlikte, idarece yapılan bu aykırılık başvuru sahibinin Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunmasına engel teşkil etmediği dikkate alındığında bahse konu ayrılığın esasa etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62’nci maddesinde “Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

c) Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı, baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz…” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktarların tespiti” başlıklı 9’uncu maddesinde “(1) Yaklaşık maliyet hesabına esas miktarların tespiti için öncelikle aşağıda yer alan çalışmaların yapılması gereklidir:

a) Arazi ve zemin etüdünün yapılması; uygulama projesi üzerinden anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde arazi ve zemin etüt çalışmalarının; ön ve/veya kesin proje üzerinden birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde ise, mümkün olan arazi ve zemin etüt çalışmalarının yapılmış olması zorunludur.

b) Proje zorunluluğu; bina işlerinde uygulama projesi, diğer işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımları için uygulama projesi, yapılamayan kısımları için kesin proje; doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan işler ile ihale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ise ön ve/veya kesin projenin hazırlanması ve yaklaşık maliyetin söz konusu projelere dayanılarak hesaplanması gerekir.

c) Mahal listesi hazırlanması; ön, kesin veya uygulama projelerine dayalı olarak, işin bünyesindeki imalat kalemlerinin adını ve yapılacağı yerleri gösteren ve yaklaşık maliyetin hazırlanmasına esas teşkil eden mahal listeleri hazırlanır.

ç) Metraj listelerinin hazırlanması; ihale konusu işe ait proje ve mahal listelerindeki ölçü ve tariflere göre işin bünyesine giren imalatların hangi kısımda ve ne miktarda yapılacağının belirlenmesi amacıyla; anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde iş kalemi ve/veya iş grubu, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde ise iş kalemi şeklinde metraj listeleri düzenlenir.

d) Birim fiyat ve imalat tariflerinin hazırlanması; Ön ve/veya kesin projeye dayalı olarak birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde, idareler, iş kaleminin adını, yapım şartlarını, ölçü yeri ve şeklini, birimini, birim fiyata dahil ve hariç unsurları ihtilafa meydan vermeyecek biçimde teknik olarak açıklayan birim fiyat tarifleri hazırlar.

e) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; uygulama projeleri ve mahal listelerine dayalı olarak imalat iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri belirlenir.” hükmü

 

Başvuruya konu ihalenin Sözleşme Tasarısı’nın “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 840 (sekizyüzkırk) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez” düzenlemesi,

 

Bahse konu Tasarı’nın 33.5’inci maddesinde “Proje etap etap yapılacak olup, tüm bölgede çalışmaya aynı anda başlanılmayacaktır.” düzenlemesi,

 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Projelerin yükleniciye teslimi” başlıklı 11’inci maddesinde “…(2) Birim fiyat esaslı sözleşmelerde, işlerin ön veya kesin projeleri, şartnameler ve diğer belgelerle birlikte, sözleşmenin imzalanması sırasında yükleniciye verilir.

(3) Ön ve/veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılan işlerde, uygulama projesinin idare tarafından hazırlanması veya hazırlatılması esas olup, bunlar, iş programına göre gerekli oldukları zamanlarda, ikişer takım olarak bir yazı ekinde yükleniciye teslim edilir.

(4) Uygulama projelerinin yüklenici tarafından hazırlanması da istenebilir, bu durumda aşağıdaki esaslar geçerlidir:

a) Yüklenicinin yapacağı uygulama projeleri, hesaplar vb. sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara, idare tarafından kendisine verilen ön/kesin projelere, talimatlara, esaslara, fen ve sanat kurallarına uygun olarak iş programını aksatmayacak şekilde hazırlanır ve uygulamada gerekli görülecek tüm ölçüleri ve ayrıntıları kapsar.

b) Uygulama projelerinin hazırlanması sırasında, farklı tercihlerin mümkün olması hallerinde, yüklenici, seçim yapılabilmesini sağlamak üzere bu tercihleri gösteren projeleri, hesapları ve diğer gerekli bilgi ve raporları hazırlayıp idareye verir.

c) Yüklenici tarafından hazırlanan uygulama projelerinde idare tarafından değişiklik yapılması gerekli görüldüğü ve/veya verilen bilgiler yeterli görülmediği takdirde, projelerde ve ilgili raporlarda istenen değişikliklerin yapılması ve/veya eksik bilgilerin tamamlanması için projeler, istenilenlere uygun şekle getirilmek üzere, yükleniciye geri verilir. İdare, isterse projeler üzerinde kendisi de değişiklik yapabilir.

ç) Onay işlemi sırasında idare tarafından proje ve eklerinde hatalar ve eksikler tespit edildiği takdirde, yüklenici idarenin yazılı talimatı üzerine ve verilen süre içinde, ayrıca bir bedel ödenmesini istemeksizin bunları düzeltmek zorundadır.

d) Sözleşme veya eklerinde başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, yüklenici tarafından idareye verilen projeler ve ilgili raporlar, verildikleri tarihten başlamak üzere bir aylık süre içinde aynen onaylanmış veya gerekli görülen değişiklikler yapılmış olarak veya eksiklerin tamamlanması kaydı ile yükleniciye geri verilir. Bu konuda gecikme olursa yüklenici, iş süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda hak kazanmış olur.

e) İdare, değiştirilmesini gerekli gördüğü projeleri, değişikliğin özelliğine, işin aciliyet durumuna göre, isterse, yapılması gerekli görülen değişikliklerin daha sonra yapılması şartı ile onaylayabilir.

f) Yüklenici, hazırladığı projelerin ve hesapların hata ve eksiklerinden ve bunların her türlü sonuçlarından sorumludur. Projelerin idare tarafından görülmüş ve onaylanmış olması yükleniciyi bu sorumluluktan kurtarmaz.

g) Yüklenici tarafından hazırlanan proje ve hesapların belirlenen tarihlerde idareye verilmemesinden, verilen proje ve hesapların hata ve eksiklerinden dolayı, idarece onaylanmadan geri verilmiş olmalarından kaynaklanan zaman kayıpları ve gecikmelerden yüklenici sorumludur…

… (6) Proje ve proje yapılması için gereken mühendislik hizmetleri için (harita alımı, jeoteknik etüt ve sondajlar, vb.) yükleniciye, ihale dokümanında öngörülmesi şartıyla birim fiyat üzerinden ödeme yapılabilir.

(7) İşlerin geçici kabulü yapıldıktan sonra, uygulama projeleri ister idarece verilmiş, ister yüklenici tarafından hazırlanarak idarece onaylanmış olsun, uygulama sırasında yapılmış değişiklikleri de içeren ve işin bitmiş durumunu gösteren nihai projeler, yüklenici tarafından bedelsiz olarak hazırlanıp orijinalleri idareye teslim edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan Genel Şartname’nin “Projelerin tesliminde gecikme olması” başlıklı 13’üncü maddesinde “…İş için gerekli olan projelerle diğer teknik belgelerin yükleniciye tesliminde gecikme olması veya uygulanmak üzere yükleniciye verilen proje ve teknik belgelerde, yeni proje veya belge hazırlanmasını gerektirecek ve dolayısıyla zamana ihtiyaç gösterecek şekilde değişiklik yapılması hallerinde yüklenici hiçbir itiraz öne süremeyecektir. Ancak bu gecikme, işin bir kısmının veya hepsinin zamanında bitirilmesini geciktirirse sözleşmedeki iş süresi, işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin 19’uncu maddesinde teklif ve sözleşme türünün birim fiyat teklif ve sözleşme olacağının belirtildiği görülmüştür.

 

Yukarıda yer alan mevzuat düzenlemelerinde, birim fiyat teklif üzerinden çıkılan ihalelerde, ihale konusu işin uygulama projesi yapılmasının zorunlu olmadığı, idareler tarafından ön ve/veya kesin projeye dayanılarak ihaleye çıkılabileceği hüküm altına alınmış olup, Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 11’inci maddesinde birim fiyat sözleşme yapılan işlerde uygulama projelerinin ne şekilde yapılacağı ve onaylanacağı düzenlenmiş olup, uygulama projelerinin onayında idareden kaynaklı bir gecikme olması durumunda, yüklenicinin işin süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda hak kazandığı hususu belirlenmiştir.

 

Kaldı ki, bahse konu Genel Şartname’nin 13’üncü maddesinde iş için gerekli olan projelerle diğer teknik belgelerin yükleniciye tesliminde gecikme olması veya uygulanmak üzere yükleniciye verilen proje ve teknik belgelerde, yeni proje veya belge hazırlanmasını gerektirecek ve dolayısıyla zamana ihtiyaç gösterecek şekilde değişiklik yapılması hallerinde bu gecikme, işin bir kısmının veya hepsinin zamanında bitirilmesini geciktirmesi durumunda, sözleşmedeki iş süresi, işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda ki düzenlemelerden, ihale konusu yapım işinin uygulama projelerinin yapılması ve bahse konu projelerin uygulanması aşamasında sadece idareden kaynaklı bir gecikme olması durumunda işin süresinin uzatılacağı ve yükleniciye herhangi bir ceza uygulanamayacağı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, ihale konusu işin uygulama projelerinin ve işin kendisinin yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde yapılması durumunda, bahse konu işin sözleşme tasarısında belirlenen sürede bitirilmesi gerektiği, dolayısıyla başvuru sahibinin projelerin etap etap yapılması tüm işlere aynı anda başlanılmamasından dolayı işin süresinin 840 gün olarak düzenlenmesinin muğlak bir düzenleme olduğu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “İş programı” başlıklı 17’nci maddesinde (1) Yüklenici, sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde, idarece verilen örneklere uygun bir iş programını hazırlayarak, onaylanmak üzere idareye teslim edecektir.

(2) İhzarat ödenmesi öngörülen işlerde, iş programları imalat ve ihzarat iş programı olarak düzenlenir. İhzarat, iş programlarına uygun yapılacaktır. Bu programlarda gösterilenden fazla yapılan ihzaratın bedeli hakedişe konulmaz ve iş programları onaylanmadan imalat ve ihzarat bedelleri ödenmez.

(3) İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere sözleşme veya eklerinde belirtilen süre içinde, olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak onaylar ve onaylı bir nüshasını yükleniciye verir. İş programları idarenin onayıyla geçerli olur.

(4) İş programında, resmi tatil günleri ile sözleşmesinde belirtilmiş ise, iklim şartlarından dolayı çalışmaya elverişli olmayan dönemler dışındaki bütün günlerin çalışarak geçirileceği göz önünde tutulur. Ancak, işin bitimi çalışmaya elverişli olmayan döneme rastlar ise idare yükleniciden, teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu devre içinde çalışmasını isteyebilir. İş programının büro çalışmaları ile ilgili bölümlerinde iklim şartları dikkate alınmaz.

(5) Kapsamlı işlerde idare, iş programının, çubuk diyagram yerine, paket yazılım iş programı veya işin özelliğine göre hazırlanmış bilgisayar destekli iş programı kullanılarak düzenlenmesini isteyebilir.

(6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir.

(7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde yeni süreye göre revize iş programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır.” düzenlemesi,

 

Başvuruya konu ihalenin Sözleşme Tasarısı’nın “İş programı” başlıklı 12’nci maddesinde “12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemleri, aylık imalat ve iş miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı,) yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.

12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 15 gün içinde onaylar.

12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.” düzenlemesi,

 

Bahse konu Tasarısı’nın “Diğer hususlar” başlıklı 33’üncü maddesinde “…33.24 Başkanlığımızca hızla bitirilmesi istenen işlerin çalışma programı üç vardiya 24 saat ve yedi gün esasına göre planlanacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 17’nci ve Sözleşme Tasarısı’nın 12’nci maddesinde ihale konusu işin programının yüklenici tarafından hazırlanıp, idarenin onayına sunulacağı düzenlenmiştir.

 

Bu itibarla, ihale konusu işin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin programın sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici tarafından hazırlanacağı ve idare tarafından onayladıktan sonra geçerli hale geleceği dikkate alındığında, idare tarafından ihale dokümanında iş program belli olmadan hızla bitirilmesi gereken işleri belirleyemeyeceği izahtan varestedir.

 

Ayrıca, Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 17’nci maddesinde idare tarafından onaylanan iş programına yüklenicinin uymak zorunda olduğunun düzenlendiği hususu da dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24’üncü maddesinde Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 ‘sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur…” hükmü,

 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Projelerin uygulanması” başlıklı 12’nci maddesinin 4’üncü fıkrasında “İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b. teknik belgelerde, değişiklik yapılmaksızın işin tamamlanmasının fiilen imkansız olduğu hallerde, işin sözleşmede belirtilen niteliğine uygun bir şekilde tamamlanmasını sağlayacak şekilde gerekli değişiklikleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. Proje değişiklikleri, ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya değiştirilmesini veya başka yerde kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder. Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.” düzenlemesi

 

Bahse konu Genel Şartname’nin “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 21’inci maddesinde “Yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

(2) Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, bu oranı sözleşme bazında % 40’a kadar artırmaya yetkilidir.

(3) Karma sözleşmelerde, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan koşulların gerçekleşmesi şartıyla, artışa konu iş, sözleşme bedelinin;

a) Götürü bedel teklif edilen iş kısımlarına ait tutarının % 10’una,

b) Birim fiyat teklif alınan iş kısımlarına ait tutarının % 20’sine,

kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. Bakanlar Kurulu birim fiyat teklif alınan iş kısımlarına ait oranı sözleşme bazında % 40’a kadar artırmaya yetkilidir.

(4) İşin yukarıdaki şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

(5) Sözleşme bedelinin % 80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” düzenlemesi,

 

Anılan Genel Şartname’nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22’nci maddesinde “12 üncü maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve ihale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının bedelleri ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.

(2) Yeni fiyatın tespitinde iş kalemi veya iş grubunun niteliğine göre aşağıdaki sıralamaya uyularak oluşturulan analizlerden biri kullanılır:

a) Yüklenicinin birim fiyatlarının/teklifinin tespitinde kullanarak teklifi ekinde idareye sunduğu ve yeni iş kalemi/grubu ile benzerlik gösteren iş kalemlerine/gruplarına ait analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler.

b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine/grubuna benzerlik gösteren analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler.

c) İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan iş kalemleri/gruplarına ait maliyet analizleriyle kıyaslanarak bulunacak analizler.

ç) Yeni iş kaleminin/grubunun yapılması sırasında tutulacak puantajla tespit edilecek malzeme miktarları, işçi ve makinelerin çalışma saatleri ile diğer tüm girdiler esas alınarak oluşturulacak analizler.

(3) İş kalemi veya iş grubunun niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere, kaynakların verimli kullanılması gözetilerek aşağıdaki rayiçlerden biri, birkaçı veya tamamı uygulanabilir:

a) Varsa yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler.

b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.

c) İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar.

ç) İdarece kabul edilmek şartıyla, ticaret ve/veya sanayi odasınca onaylanmış uygulama ayına ait yerel rayiçleri.

(4) Yeni fiyat yüklenici ile birlikte yukarıda belirtilen usullerden biri ile tespit edilerek düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece onaylanarak geçerli olur. Yeni fiyat tespitinde yüklenici ile uyuşulamaz ise, taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık idare tarafından on gün içerisinde Bayındırlık Kuruluna intikal ettirilir. Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. Yüklenici, fiyat uyuşmazlığı hakkındaki Bayındırlık Kurulunun kararını beklemeden idare tarafından tespit edilmiş fiyat üzerinden işe devam etmek zorundadır.

(5) Yeni fiyatın hesabında, ikinci fıkranın (a) bendine göre, teklif analiz ile kıyaslanarak bulunan analizin kullanılması halinde, bu analizin temsil ettiği iş kalemi miktarı ile yeni tespit edilecek iş kalemi miktarının rayiçlere ve genel giderlere tesiri dikkate alınır.

6) İdare istediği taktirde; bir işte, sözleşmeye esas proje içinde kalan ancak öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde, ayrıca bir yükleniciye yaptırılması mümkün olan bir işi başkasına da yaptırabilir, bundan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 27’nci maddesinde 

27.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.”düzenlemesi,

 

Anılan Tasarı’nın “Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti” başlıklı 28’inci maddesinde “28.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır…” düzenlemesi,

 

Bahse konu Tasarısı’nın “Diğer hususlar” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.2 Yer tesliminden sonra eksik olan veya ihtiyaç duyulan projeler yüklenici tarafından tamamlanarak İdarenin onayına sunulacak ve onay alındıktan sonra imalata başlanılacaktır.

33.25 Bitkilendirme gerekirse, yüklenici işin geçici kabul tarihine kadar bitkilerin ve çim alanların sulanması ve bakımından sorumlu olacaktır. Dikimi yapılan bitkilere ve çim alanlara sulama bedeli verilmeyecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4735 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesinde yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde artışa konu olan işin ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabileceği altına alınmıştır.

 

Ayrıca, Sözleşme Tasarısı’nın 27 ve 28’inci maddelerinde sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda ve sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedelinin hesabında, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiş olup,

 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 12’nci maddesinin dördüncü fıkrasında idarelerin, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. teknik belgelerde, değişiklik yapılmaksızın işin tamamlanmasının fiilen imkansız olduğu hallerde, işin sözleşmede belirtilen niteliğine uygun bir şekilde tamamlanmasını sağlayacak şekilde gerekli değişiklikleri yapmaya yetkili olduğu,

 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 22’inci maddesinde de anılan Genel Şartname’nin 12’nci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve ihale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının bedelleri ile bahse konu Genel Şartname’nin 21’inci maddesine göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, aynı Genel Şartname’nin 22’nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen usuller çerçevesinde tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödeneceği açıklanmıştır.

 

Ayrıca, idare tarafından ihale konusu işin uygulama projesi yapılmadan, ön ve kesin projeye dayanılarak ihaleye çıkıldığı görülmüş olup, başvuruya konu ihalenin Sözleşme Tasarısı’nın 33.2’nci maddesinde yer tesliminden sonra eksik olan veya ihtiyaç duyulan projeleri yüklenici tarafından tamamlanacağı ve bahse konu projeler idarece onaylandıktan sonra imalata başlanılacağı belirlendiği, bu itibarla bahse konu projeler tamamlandıktan ve idarece onaylandıktan sonra işin her türlü ayrıntısının kesinleşeceği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer alan mevzuat maddeleri ve açıklamalar bir arada değerlendirildiğinde idarece Sözleşme Tasarısı’nın 33.25’inci maddesinde yapılan düzenlemeyle projenin uygulanmasında bitikilendirme yapılmasının sözleşme uygulanması aşamasında yeni bir birim fiyat hesaplanmasına yol açması durumunda, 4735 sayılı Kanun’un 24’üncü, Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 21 ve 22’nci ile Sözleşme Tasarısı’nın 27 ve 28’inci maddelerine uygun olarak yükleniciye yaptırabileceği ve bahse konu işin bedelini de sözleşmenin yürütülmesi aşamasında anılan mevzuat düzenlemeleri uyarınca da yükleniciye ödeyebileceği sonucuna ulaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 4 ve 5’inci  iddialarına ilişkin olarak:

 

4735 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesinde yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde artışa konu olan işin ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabileceği altına alınmıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin İnşaat Özel Teknik Şartnamesi’nin “Kazı ve dolgu işleri” başlıklı “A” bölümünün 1 ve 3’üncü maddelerinde “1-Terasman kotu için dolgu yapılması gerekliği uzman kuruluşlar raporu veya İdarece tespit edilecektir. Dolgu derinliği için İdarenin onayı ve kontrol teşkilatın durum tespit tutanağı yapılacaktır…

…3- Kazı ve dolgu işleri İdarenin onayladığı tip kesitler doğrultusunda yapılacaktır…” düzenlenmesi yer almaktadır.

 

Sözleşme Tasarısı’nın 33.2’nci maddesinde ihale konusu işin uygulama projelerinin yüklenici tarafından yapılacağının ve bahse konu projelerin idarece onaylandıktan sonra işin yapımına başlanacağı düzenlenmiş olup, Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 11’inci maddesinde de uygulama projelerinin hazırlanması sırasında, farklı tercihlerin mümkün olması halinde, yüklenici idarenin seçim yapılabilmesini sağlamak üzere bu tercihleri gösteren projeleri, hesapları, diğer gerekli bilgi ve raporları hazırlayıp idareye vermesi gerektiği açıklanmıştır.

 

Yukarıda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, ihale konusu işin uygulama projeleri yapımı aşamasında terasman kotuna ulaşmak için dolgu yapılması gerekliliğinin tespiti için, idare tarafından yükleniciden uzman kuruluşlardan rapor istenilmesinde, ayrıca uygulama projelerinin idarece onaylandıktan ihale konusu işe başlanabileceği için sözkonusu kota ulaşmak için dolgu yapılması gerekliliğinin uzman kuruluşlardan alınan rapora göre veya idarece tespit edilmesinin Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 11’inci maddesine aykırılık teşkil etmediği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 11’inci maddesinde, yüklenicinin yapacağı uygulama projeleri, hesaplar vb. sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara, idare tarafından kendisine verilen ön/kesin projelere, talimatlara, esaslara, fen ve sanat kurallarına uygun olarak iş programını aksatmayacak şekilde hazırlanacağı, işin yapımı aşamasında gerekli görülecek tüm ölçüler ile ayrıntıları kapsayacağı ve uygulama projelerinin idarece onaylandıktan ihale konusu işe başlanabileceği düzenlendiği, dikkate alındığında İnşaat Özel Teknik Şartnamesi’nin 3’üncü maddesinde idarece yapılan düzenlemenin anılan Genel Şartname maddesine aykırılık teşkil etmediği anlaşılmıştır.

 

Tüm bunlara ilaveten, idare tarafından hazırlanan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelinde ihale konusu işte yapılacak kazı ve dolgu iş kalemlerinin yer aldığı ve bahse konu iş kalemlerinin miktarının belli olduğu dikkate alındığında, isteklilerin sözkonusu iş kalemlerinin miktarlarına göre teklif fiyatlarını oluşturmalarına engel bir husus bulunmadığı, kaldı ki uygulama projeleri onaylandıktan sonra bahse konu iş kalemleri miktarında değişiklik olması durumunda, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 24’üncü maddesine göre yeni oluşan miktarlara göre idarece ödeme yapılabileceği dikkate alındığında, başvuru sahibinin 4 ve 5’inci iddialarının da yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “…Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “1) Başvurular öncelikle;

ı) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği,

yönlerinden sırasıyla incelenir.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde “16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir…” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında “(8) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen Kanun ve ilgili ikincil mevzuat hükümleri ile açıklamasında itirazen şikâyet başvurularında başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediğinin inceleneceği, başvuru sahibi tarafından mevzuata aykırılık iddialarının, sebepleri ve dayandığı delillerin konuları ile birlikte başvuru dilekçesinde belirtilmesi gerektiği, başvuruda bulunulan hususların somut olarak mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi ve aykırılığa ilişkin somut delillere yer verilmesi gerektiği, bunlara yer verilmemesi halinde Yönetmelik’in 17’nci maddesine göre Kurul tarafından başvurunun reddine karar verileceği ve başvurunun reddine ilişkin sorumluluğun başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasının “İnşaat Özel Teknik Şartnamesinin Tretuvar İmalatları başlıklı 11. maddesinde;

11) Yüklenici, yapılacak imalata başlamadan önce tüm altyapı kurumlara (İSKİ, BEDAŞ, İGDAŞ, TELEKOM, BOTAŞ, vd.) müracaat ederek çalışılacak inşaat sahası içerisinde bu tesislerden herhangi birinin bulunup bulunmadığını soracak, bulunduğu takdirde tesisat bakımından ilgili kurumun vereceği direktif ve istikamete aynen uyacak ve bu direktifleri denetim görevlisine ibraz edecektir düzenlemesi bulunmasına rağmen anılan kurumların alt yapı projelerinin belli olmaması maliyeti etkileyecek unsurlardan olduğundan dolayı mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.” olduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan bahse konu iddiasının, Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, nitekim ihale konusu işin yapılacağı yerlerde İSKİ, BEDAŞ, İGDAŞ, TELEKOM ve BOTAŞ gibi kurumların yaptığı altyapı işlerinin projelerinin bulunmadığı için teklif fiyatını oluşturamadığı iddiasına dayanak anılan kurumlardan alınmış hiçbir belge ve bilginin yer almadığı, durum böyle iken İSKİ, BEDAŞ, İGDAŞ, TELEKOM ve BOTAŞ gibi kurumların ihale konusu işin yapılacağı yerlerde altyapı işlerinin projelerinin bulunmadığı kabulüyle iddiasının incelenemeyeceği, dolayısıyla başvuru sahibi isteklinin dilekçesinde yer verdiği bu hususun kendi varsayımlarına dayandığı ve mesnetsiz olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibi isteklinin bu iddiasının uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

7) Başvuru sahibinin 7’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Yükleniciye ait giderler” başlıklı 27’nci maddesinde “İşin gerçekleştirilmesi için gerekli ve yüklenicinin yapmak zorunda olduğu bazı işlerin karşılığı olan, aşağıdaki bentlerde gösterilen giderlerin tümü, sözleşme veya eklerinde kimin tarafından ödeneceği belirtilmemiş ve aksine bir hüküm bulunmamakta ise;

…b) İşin yerine getirilmesi için, yüklenici tarafından gerekli görülen bütün hizmet yolları (30 uncu maddede açıklanan malzeme ocaklarının değiştirilmesi halinde açılacak yollar bunun dışındadır) ile bunların üzerindeki geçici köprü ve geçitlerin yapım ve bakım giderleri ile kamuya açık yollarda iş süresince alınması gerekebilecek tedbirlerin giderleri,

yükleniciye aittir.”

 

İnşaat Özel Teknik Şartnamesinin “Trafik ve yaya emniyeti ile ilgili hususlar” başlıklı “D” bölümünün 3’üncü maddesinde “3-) Çalışmalar esnasında, karayolunun sürekli olarak trafiğin güvenli olarak açık tutulması esastır. Zorunlu hallerde karayolu şeritler halinde trafiğe kapatılır ve en az bir şeridin trafiğe açık tutulması sağlanır. Bunun da mümkün olmaması halinde, trafik servis yolundan verilir. Çalışma mahalli, işin sahip veya sahipleri tarafından, Büyükşehir Belediyesince belirlenecek olan yapım, bakım ve onarımlarda gerekli standart trafik işaretlemesine uygun olarak işaretlenir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdare tarafından hazırlanan birim fiyata teklif mektubu eki cetveli incelendiğinde,

 

Sıra No

Iş Kalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Ölçü Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)

Tutarı (TL)

1

KGM/2202/A

HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE OCAK ARİYET KAZISI YAPILMASI, KULLANILMASI VE NAKLİ

m3

1.000.000,000

 

 

2

KGM/2209/A

DOLGUYA GELEN HER CİNS VE KLASTAKİ MALZEMENİN SULANMASI VE SIKIŞTIRILMASI

m3

4.000.000,000

 

 

 

İş kalemlerinin yer aldığı, ihale dokümanının bir parçası olan Proje Birim Fiyat Poz Tariflerinde bahse konu iş kalemlerinin

Poz No

KGM/2202/A

Sıra No:1

Tanımı

HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE OCAK ARİYET KAZISI YAPILMASI, KULLANILMASI VE NAKLİ

Birimi:

    M3

Kitap

 

Tarifi

Karayolları Teknik Şartnamesindeki ve Şartnamedeki esaslar ve şartlar dahilinde, Dolgu veya Stabilizede Kullanılmak Üzere her cins ve klastaki zeminde ocak ariyet kazısı yapılması ve kullanılması (Malzeme, Nakliye ve Herşey Dahil)   

 

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:  Dolgular için gerekli olan malzemenin yüklenici tarafından bulunan ve idare tarafından kabul edilen ariyet ocaklarındaki malzeme bedeli, her çap ve büyüklükteki ağaçların kesilmesi, köklerinin sökülmesi, ayıklanması, biçilmesi, gerektiğinde kompresör ve patlayıcı madde de kullanılarak ariyet ocaklarında, zayıf zemin (bitkisel toprak vs.), yumuşak veya sert toprak, yumuşak veya sert küskülük, yumuşak kaya, sert kaya ve çok sert kaya kazılarının yapılması, bunlardan çıkan dolguda kullanılmayacak malzemelerin ve sökülen ağaçların vasıtalara yüklenmesi, yüklenici tarafından bulunacak ve idarece uygun görülecek depo yerlerine taşınması ve istenilen şekilde depo edilerek düzenlenmesi, dolguda kullanılacak ariyet malzemesinin dolgu sahasına 100 mt ye nakli suretiyle dolgu teşkil edilmesi, trafik güvenliğini sağlamak üzere yürürlükteki trafik yasası ve ilgili yönetmelikler ile projesine uygun standartta her türlü trafik işaret levhası ışıklı trafik işaretleri ile her türlü trafik güvenliği materyalinin temini, projesine ve tekniğine uygun olarak yerleştirilmesi, bu işaretlerin gece gündüz korunması, işin teslimine ve kullanılmasına engel olmayacak veya herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek şekilde bitirilmesinden sonra bu işin yapımı amacıyla konulmuş olan tüm trafik işaret ve işaretlemelerin kaldırılması servis yollarının yapımı ile trafiğin yönlendirilmesi amacıyla işaretçi, trafik denetim ve koruma görevlisinin iş başında bulundurulması ve diğer trafik güvenliği tedbirlerinin alınması suretiyle aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, nakliye, makine, alât ve edevat masrafları ile yüklenici kârı ve genel masraflar.     

 

BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN GİDERLER: Yoktur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poz No

KGM/2209/A

Sıra No:2

Tanımı

DOLGUYA GELEN HER CİNS VE KLASTAKİ MALZEMENİN SULANMASI VE SIKIŞTIRILMASI

Birimi:

M3

Kitap

 

Tarifi

Karayolları Teknik Şartnamesindeki ve Şartnamedeki esaslar ve şartlar dahilinde, Dolgu için hazırlanmış malzemenin serme, sulama ve sıkıştırması  

 

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:  Dolgu veya Stabilizeler için gerekli olup, yüklenici tarafından bulunan ve idare tarafından kabul edilen yarma ve ocak ariyetlerinden temin edilen malzemenin serme, sulama ve sıkıştırmasının yapılması için, sulama ve sıkıştırma makineleri ile suyun işbaşında temini, dolguya gelmiş ve sıkıştırma makinelerinin cinsine göre şartnamede belirtilen veya İdarece istenilen kalınlıklarda serilmiş her cins kazı malzemesinin optimum rutubet elde edilinceye kadar sulanması, şartnamede belirtilen esaslar dahilinde malzeme cinsine uygun sıkıştırma makineleriyle maksimum kuru yoğunluklarına göre, şartnamedeki minimum sıkışma oranı elde edilecek şekilde sıkıştırılması suretiyle dolgu veya stabilize teşkil edilmesi, dolgusu veya stabilizesi yarım kalan yerlerin kabartılarak sıkıştırılması, dolgu veya stabilizelerin mevcut yola bitişik olarak yapıldığı durumlarda mevcut yol şevindeki nebati kazının sıyrılıp atılması, mevcut yolda ve dolgusu veya stabilizesi yarım kalmış kesimde diş kazılarının yapılması, yapılan diş kazısının kendi kesitinde dolguda veya stabilizede kullanılması, bu malzemenin bozuk olması durumunda yerine iyi malzemeden dolgu veya stabilize yapılması, mevcut yol üzerine yapılacak dolgu veya stabilizelerde istenilmesi durumunda mevcut yolu riperlenerek kabartılması, sulanıp sıkıştırılması, trafik güvenliğini sağlamak üzere yürürlükteki trafik yasası ve ilgili yönetmelikler ile projesine uygun standartta her türlü trafik işaret levhası ışıklı trafik işaretleri ile her türlü trafik güvenliği materyalinin temini, projesine ve tekniğine uygun olarak yerleştirilmesi, bu işaretlerin gece gündüz korunması, işin teslimine ve kullanılmasına engel olmayacak veya herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek şekilde bitirilmesinden sonra bu işin yapımı amacıyla konulmuş olan tüm trafik işaret ve işaretlemelerin kaldırılması servis yollarının yapımı ile trafiğin yönlendirilmesi amacıyla işaretçi, trafik denetim ve koruma görevlisinin iş başında bulundurulması ve diğer trafik güvenliği tedbirlerinin alınması suretiyle aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, nakliye, makine, alât ve edevat masrafları ile yüklenici kârı ve genel masraflar.      

 

BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN GİDERLER: Dolgu veya stabilizeler için yarma ve ocak ariyetlerinden temin edilen malzemenin zati bedeli ve uygulama mahalline (yola) nakli.

 

” olarak tarif edildiği görülmüş olup, bahse konu tariflerden servis yollarının yapılması bedelinin söz konusu iş kalemlerine dahil edildiği ve ihaleye katılacak isteklilerin şikayet konu maliyeti dahil edip teklif bedellerini oluşturacakları anlaşılmıştır.

 

Kaldı ki, Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 27’nci maddesinde sözleşme veya eklerinde kimin tarafından ödeneceği belirtilmemiş ve aksine bir hüküm bulunmuyorsa işin yerine getirilmesi için, anılan Şartname’nin 30’uncu maddesinde açıklanan malzeme ocaklarının değiştirilmesi halinde açılacak yollar hariç olmak üzere, yüklenici tarafından gerekli görülen bütün hizmet yolları ile bunların üzerindeki geçici köprü ve geçitlerin yapım ve bakım giderleri ile kamuya açık yollarda iş süresince alınması gerekebilecek tedbirlerin giderleri yüklenici tarafından ödeneceği düzenlenmiş olup, başvuru sahibinin işin yapımı aşamasında yolun başka bir yere verilmesi durumunda bunun maliyetinin nasıl ve kim tarafından karşılanacağının belli olmadığı iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

8) Başvuru sahibinin 8’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İnşaat Özel Teknik Şartnamesinin “Trafik ve yaya emniyeti ile ilgili hususlar” başlıklı “D” bölümünün 4’üncü maddesinde “4-) Yerleşim yerlerindeki yollarda yapılacak çalışmalarda, çalışma mahalli günün kararmasından itibaren aydınlatılarak yaya, araç ve çalışanların her türlü güvenliği Yüklenici tarafından sağlanır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdare tarafından ihale konusu işin uygulama projesi yapılmadan, ön ve kesin projeye dayanılarak ihaleye çıkıldığı dikkate alındığında, yüklenici tarafından işin uygulama projeleri yapılırken, yerleşim yerlerindeki yollarda yapılacak çalışmalarda, çalışma mahalli günün kararmasından sonra yapılacak olan aydınlatma şiddetinin tespit edilmesi gerektiği izahtan varestedir.

 

9) Başvuru sahibinin 9’uncu iddiasına ilişkin olarak:

 

İnşaat Özel Teknik Şartnamesinin “Kazı ve dolgu işleri” başlıklı “A” bölümünün 4’üncü maddesinde “4-) Kazıdan çıkan malzeme biriktirilmeyecek, vasıtalara yüklenerek nakledilecektir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdare tarafından hazırlanan birim fiyata teklif mektubu eki cetveli incelendiğinde,

 

Sıra No

İş Kalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Ölçü Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)

Tutarı (TL)

1

KGM/2202/A

HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE OCAK ARİYET KAZISI YAPILMASI, KULLANILMASI VE NAKLİ

m3

1.000.000,000

 

 

5

Y.15.006/2B-A

MAKİNE İLE HER DERİNLİK VE HER GENİŞLİKTE, HER KLASTAKİ ZEMİNİN KAZILMASI (KAZININ ŞANTİYE DIŞINA NAKLİ DAHİL)

m3

6.000.000,000

 

 

8

SNBF.27

ŞANTİYE DIŞINDA KAMYONLA KAZI MALZ. VE MOLOZ NAKLİ

ton

2.000.000,000

 

 

55

KGM/14.213/A

HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA KÖPRÜ TEMELİNİN KAZILMASI

m3

132.000,000

 

 

83

KGM/2006-A

YENİ AVUSTURYA TÜNEL AÇMA YÖNTEMİNE GÖRE C2 SINIFI ZEMİNDE TÜNEL KAZISI (ŞANTİYE DIŞINA NAKLİ DAHİL)

m3

575.000,00

 

 

84

KGM/2007-A

YENİ AVUSTURYA TÜNEL AÇMA YÖNTEMİNE GÖRE C3 SINIFI ZEMİNDE TÜNEL KAZISI (ŞANTİYE DIŞINA NAKLİ DAHİL)

m3

755.000,00

 

 

85

KGM/2008-A

YENİ AVUSTURYA TÜNEL AÇMA YÖNTEMİNE GÖRE B3 SINIFI ZEMİNDE TÜNEL KAZISI, TERS KEMERLİ (ŞANTİYE DIŞINA NAKLİ DAHİL)

m3

46.000,00

 

 

86

KGM/2009-A

YENİ AVUSTURYA TÜNEL AÇMA YÖNTEMİNE GÖRE B3 SINIFI ZEMİNDE TÜNEL KAZISI, TERS KEMERSİZ (ŞANTİYE DIŞINA NAKLİ DAHİL)

m3

270.000,00

 

 

 

İş kalemlerinin yer aldığı, ihale dokümanının bir parçası olan Proje Birim Fiyat Poz Tariflerinde bahse konu iş kalemlerinin 

 

Poz No

KGM/2202/A

Sıra No:1

Tanımı

HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE OCAK ARİYET KAZISI YAPILMASI, KULLANILMASI VE NAKLİ

Birimi:

    M3

Kitap

 

Tarifi

Karayolları Teknik Şartnamesindeki ve Şartnamedeki esaslar ve şartlar dahilinde, Dolgu veya Stabilizede Kullanılmak Üzere her cins ve klastaki zeminde ocak ariyet kazısı yapılması ve kullanılması (Malzeme, Nakliye ve Herşey Dahil)   

 

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:  Dolgular için gerekli olan malzemenin yüklenici tarafından bulunan ve idare tarafından kabul edilen ariyet ocaklarındaki malzeme bedeli, her çap ve büyüklükteki ağaçların kesilmesi, köklerinin sökülmesi, ayıklanması, biçilmesi, gerektiğinde kompresör ve patlayıcı madde de kullanılarak ariyet ocaklarında, zayıf zemin (bitkisel toprak vs.), yumuşak veya sert toprak, yumuşak veya sert küskülük, yumuşak kaya, sert kaya ve çok sert kaya kazılarının yapılması, bunlardan çıkan dolguda kullanılmayacak malzemelerin ve sökülen ağaçların vasıtalara yüklenmesi, yüklenici tarafından bulunacak ve idarece uygun görülecek depo yerlerine taşınması ve istenilen şekilde depo edilerek düzenlenmesi, dolguda kullanılacak ariyet malzemesinin dolgu sahasına 100 mt ye nakli suretiyle dolgu teşkil edilmesi, trafik güvenliğini sağlamak üzere yürürlükteki trafik yasası ve ilgili yönetmelikler ile projesine uygun standartta her türlü trafik işaret levhası ışıklı trafik işaretleri ile her türlü trafik güvenliği materyalinin temini, projesine ve tekniğine uygun olarak yerleştirilmesi, bu işaretlerin gece gündüz korunması, işin teslimine ve kullanılmasına engel olmayacak veya herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek şekilde bitirilmesinden sonra bu işin yapımı amacıyla konulmuş olan tüm trafik işaret ve işaretlemelerin kaldırılması servis yollarının yapımı ile trafiğin yönlendirilmesi amacıyla işaretçi, trafik denetim ve koruma görevlisinin iş başında bulundurulması ve diğer trafik güvenliği tedbirlerinin alınması suretiyle aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, nakliye, makine, alât ve edevat masrafları ile yüklenici kârı ve genel masraflar.     

 

BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN GİDERLER: Yoktur.

 

Poz No

Y.15.006/2B-A

Sıra No: 5

Tanımı

MAKİNE İLE HER DERİNLİK VE HER GENİŞLİKTE, HER KLASTAKİ ZEMİNİN KAZILMASI (KAZININ ŞANTİYE DIŞINA NAKLİ DAHİL)

Birimi:

M3

Kitap

 

Tarifi

Her klastaki zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, döküm sahasına taşınması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:

BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN GİDERLER: Yoktur.

ÖLÇÜ: Kazı öncesi ve sonrasında yerinde ölçülen ve sahalar ortalaması metoduyla hesap edilen m3 cinsinden hacmidir.

 

Poz No

SNBF.27

Sıra No: 8

Tanımı

ŞANTİYE DIŞINA KAMYONLA KAZI MALZ. VE MOLOZ NAKLİ

Birimi:

TON

Kitap

 

Tarifi

Yapılan kazıların şantiye dışında döküm sahasına nakli ve dökülmesi için gerekli her türlü, işçilik, araç ve gereç, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı:

 

BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN GİDERLER: Yoktur.

 

Ölçü: Kazıdan çıkan malzemenin yoğunluğu 2,00 ton/m3 olarak kabul edilecektir.

 

 

Poz No

KGM/14.213/A

Sıra No: 55

Tanımı

HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA KÖPRÜ TEMELİNİN KAZILMASI

Birimi:

M3

Kitap

 

Tarifi

Projesine göre, KTŞ’nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, makine ile her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda köprü temeli kazılması.

 

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :iksa ve batardo projelerinin hazırlanması ve İdareye onaylatılması, her cins kaplama, palplanş veya keson vb. malzeme kullanmak suretiyle iksa ve batardolarm; yapılması, sökülmesi, temel çukurundaki motopomp kullanılmasını gerektirmeyecek miktardaki (Kazı tabanı düzeyinde usulüne göre ölçülen saatteki verimi 0,6 m3 den az olan) suyun boşaltılması, gerekli iskele vb. tesisatın yapılması, işletilmesi ve sökülmesi, kazı esnasında veya temel kazısı tabana kadar indirildiğinde İdarenin isteği üzerine en az 4 m derinliğe kadar basit boru sondajının yapılması, gerektiğinde kompresör ve patlayıcı madde de kullanılarak her derinlik ve genişlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda; köprü temelinin kazılması ve bu kazıda rastlanacak kütüklerin, kazıkların, eski imalata ait temellerin ve temel çukurunda bırakılması uygun görülmeyen her türlü maddenin; sökülmesi, temel çukurundan dışarı çıkarılması, gerekli görüldüğünde Kazı işlerinden çıkan uygun malzemenin bu işin bünyesinde kullanılması, dolguya uygun olmayan kazı malzemesinin kazı malzemesinin vasıtalara yüklenmesi, döküm sahasına taşınması ve dökülmesi, düzeltilmesi ile aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.

 

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Dolguda kullanılacak kazı malzemesine ait sulama, sıkıştırma ile ağaç kesme işleri…

 

Poz No

KGM/2006-A

Sıra No: 83

Tanımı

YENİ AVUSTURYA TÜNEL AÇMA YÖNTEMİNE GÖRE C2 SINIFI ZEMİNDE TÜNEL KAZISI (ŞANTİYE DIŞINA NAKLİ DAHİL)

Birimi:

M3

Kitap

 

Tarifi

KTŞ’nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde” C2 sınıfı zeminde Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemine göre, her kesitte ve uzunlukta proje ve çizimlerine uygun tünel kazısı yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: C2 sınıfı zeminde tünel kazısı için; gerekli aydınlatma, havalandırma ve kazı yapılmasıyla ilgili tüm makine, malzeme, teçhizat ve enerjinin temini, patlayıcı madde ve gecikmeli detenatör temini ve kullanılması suretiyle Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemine göre kuruda ve suda, her eğim, kesit ve uzunlukta tünel kazısının yapılması, kazı esnasında tünel yüzeyinde kavlamış, gevşemiş zeminin el veya makine ile temizlenmesi, Kazı işlerinden çıkan malzemenin tünel içinde vasıtalara yüklenmesi, döküm sahasına taşınması ve dökülmesi, tünelin kazı, destekleme, betonlama, elektrik, elektromekanik işleri bitirilene kadar havalandırılması ve aydınlatılması, gerek kazılacak zemin içerisindeki suyun deşarjı, gerekse su içerisindeki kazının yapılabilmesi için geçici drenaj önlemlerinin alınması, inşaatın devamı müddetince tünel içinde herhangi bir sebeple biriken suyun drenaj veya pompaj suretiyle dışarı atılması, projesinde belirtilen ve/veya Mühendisçe uygun görülen yerlerde KTŞ’deki esaslar doğrultusunda, her türlü ölçme, araştırma, delgi, sondaj, kazı aynalarında jeolojik haritalama, periyodik olarak yapılan konverjans ölçümleri, etüt ve değerlendirme işlerinin yapılması, gabari kontrolünün ve gerekli düzeltmelerin yapılması, yapım sırasında sürekli kontrolü sağlayacak topoğrafik ve jeoteknik ölçüm istasyonlarının teşkili, yukarıda belirtilen ölçümlerin yapılabilmesi için her türlü ölçüm aletlerinin temini, topoğrafik ve jeoteknik ölçme ve yorumlama raporlarının hazırlanması, yüklenici kusuru (yanlış kazı çalışması gibi) nedeniyle meydana gelmiş proje dışı boşlukların (blok düşmesi, akıntı, çöküntü, heyelan, lağım vb.) Mühendisin direktifine uygun bir şekilde beton ile doldurulması ve bununla ilgili gerekli kalıcı iksanın (desteklemenin) yapılması, proje ve şartnamelere göre veya gerektiğinde her türlü geçici iksa (püskürtme betonu ve hasır çelik) teşkili, kazının yer altında yapılmasından kaynaklanan zorluk ve verim düşüklükleri, projesinde veya KTŞ’de belirtilen deformasyon toleransı ile inşaat ve aşırı kazı (overbreak) toleransları, yüklenicinin kusuru dışında oluşan ve önlenemeyen 2 m3 den küçük göçük ve boşluklar ile ilgili bütün hizmetler (kazı, nakliye, doldurma vb.) ve bunlar için gerekli her türlü iskele ile aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.

 

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Kazılmış uygun malzemeyi kullanarak onaylı projelerine göre yol dolgusu teşkili ile sulama ve sıkıştırma işleri. Onaylı projesinde belirtilen tüm kalıcı destek sistemi (projesinde belirtilen destek sistemi, İdarenin onayı ile azaltılmış ise uygulanan destek sistemi) bedeli, iş başına taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği.  

 

Ölçü: Teorik kazı hattı ödeme hattı olup, bu hat dahilindeki tünel dik enkesit alanı ile tünelde C2 zemin sınıfının başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki uzunluğun çarpımından elde edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Not : 1-Tünel Başlangıcı ve Bitişi : Projesine göre yapılmış portal kazısından sonra ortaya çıkan zemin yüzeyi ile bitmiş tünel ana hattının kesiştiği noktadır.

2-Tünel Proje Boyu : Tünelin başlangıç ve bitiş noktalan arasında kalan mesafedir.

3-Teorik Kazı Hattı (Ödeme Hattı): KTŞ’de tanımlanan ve projesinde gösterilen teorik püskürtme betonunun dış yüzünü oluşturan “T” hattına denir.

4-Bu kazı birim fiyatına yapım ve deformasyon toleransları dahildir. Ayrıca ölçüye dahil edilmez.

5-Tünel kazısı sırasında veya kazıdan sonra; yanlış kazı veya patlatma kusuru gibi nedenler haricinde kemer (tünel radyal yönü) ve kazı aynasındaki püskürtme betonu, çelik iksa, bulon vb. gibi ilk iksa işlerinin tümü bitmeden, ödeme hattının dışında, jeolojik şartların elverişsizliği nedeniyle, yüklenicinin kusuru dışında meydana gelen göçükler sonucu oluşan münferit 2 m3 ve daha fazla boşluklar için kazı bedeli ödenmez. Ancak söz konusu göçük malzemesinin yükleme ve boşaltma bedeli ile depoya veya dolgu sahasına nakli bedeli ödenir. Meydana gelen göçük boşluğunun beton ile doldurulması bedeli ayrıca ilgili pozdan ödenir.

6-Her kazı kademesinde projesinde gösterilen iksalarm (desteklemelerin) (püskürtme betonu, çelik iksa, hasır çelik, bulon vb.) yapımından sonra iksalanmış kesimde herhangi bir nedenle oluşacak göçüklerle ilgili hiçbir ödeme yapılmayacak, ancak tünel eski haline getirilecektir. Tünelin proje ve teknik şartlara uygun olarak ve İdarenin kabul edeceği bir metotla eski haline (proje ölçülerine) getirilmesi için yapılacak her türlü masraf, zarar ve ziyan için bir bedel ödenmez.

7-Aç-Kapa tünel kazıları ile tünel başlangıç ve bitiş noktaları dışında yapılan her türlü portal, kademelendirme vb. açıkta yapılan kazılar tünel kazısına dahil edilmez.

8-Anı iş bünyesinde yeni bir tünel çıkması veya yol ekseninin değişmesi vb. nedenle tünel yerinin, hattının ve kotunun değişmesi halinde de bu birim fiyat aynı sınıf zemin için aynen uygulanır.

9-Bu birim fiyat, şafttan çalışma yapılması halinde %40 zamlı ödenir.

 

 

 

 

 

Poz No

KGM/2007-A

Sıra No: 84

Tanımı

YENİ AVUSTURYA TÜNEL AÇMA YÖNTEMİNE GÖRE C3 SINIFI ZEMİNDE TÜNEL KAZISI (ŞANTİYE DIŞINA NAKLİ DAHİL)

Birimi:

M3

Kitap

 

Tarifi

KTŞ’nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, C3 sınıfı zeminde Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemine göre, her kesitte ve uzunlukta proje ve çizimlerine uygun tünel kazısı yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : C3 sınıfı zeminde tünel kazısı için; gerekli aydınlatma, havalandırma ve kazı yapılmasıyla ilgili tüm makine, malzeme, teçhizat ve enerjinin temini, gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınması suretiyle Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemine göre kuruda ve suda, her eğim, kesit ve uzunlukta tünel kazısının yapılması, Kazı işlerinden çıkan malzemenin tünel içinde vasıtalara yüklenmesi, döküm sahasına taşınması ve dökülmesi, tünelin kazı, destekleme, betonlama, elektrik, elektromekanik işleri bitirilene kadar havalandırılması ve aydınlatılması, gerek kazılacak zemin içerisindeki suyun deşarjı, gerekse su içerisindeki kazının yapılabilmesi için geçici drenaj önlemlerinin alınması, inşaatın devamı müddetince tünel içinde herhangi bir sebeple biriken suyun drenaj veya pompaj suretiyle dışarı atılması, projesinde belirtilen ve/veya Mühendisçe uygun görülen yerlerde KTŞ’deki esaslar doğrultusunda, her türlü ölçme, araştırma, delgi, sondaj, kazı aynalarında jeolojik haritalama, periyodik olarak yapılan konverjans ölçümleri, etüt ve değerlendirme işlerinin yapılması, gabari kontrolünün ve gerekli düzeltmelerin yapılması, yapım sırasında sürekli kontrolü sağlayacak topoğrafik ve jeoteknik ölçüm istasyonlarının teşkili, yukarıda belirtilen ölçümlerin yapılabilmesi için her türlü ölçüm aletlerinin temini, topoğrafik ve jeoteknik ölçme ve yorumlama raporlarının hazırlanması, yüklenici kusuru (yanlış kazı çalışması gibi) nedeniyle meydana gelmiş proje dışı boşlukların (blok düşmesi, akıntı, çöküntü, heyelan, lağım vb.) Mühendisin direktifine uygun bir şekilde beton ile doldurulması ve bununla ilgili gerekli kalıcı iksanın (desteklemenin) yapılması, proje ve şartnamelere göre veya gerektiğinde her türlü geçici iksa (püskürtme betonu, hasır çelik) teşkili, kazının yer altında yapılmasından kaynaklanan zorluk ve verim düşüklükleri, projesinde veya KTŞ’de belirtilen deformasyon toleransı ile inşaat ve aşırı kazı (overbreak) toleransları, yüklenicinin kusuru dışında oluşan ve önlenemeyen 2 m3 den küçük göçük ve boşluklar ile ilgili bütün hizmetler (kazı, nakliye, doldurma vb.) ve bunlar için gerekli her türlü iskele ile aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.

 

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Kazılmış uygun malzemeyi kullanarak onaylı projelerine göre yol dolgusu teşkili ile sulama ve sıkıştırma işleri. Onaylı projesinde belirtilen tüm kalıcı destek sistemi (projesinde belirtilen destek sistemi, İdarenin onayı ile azaltılmış ise uygulanan destek sistemi) bedeli, iş başına taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği.  

 

Ölçü: Teorik kazı hattı ödeme hattı olup, bu hat dahilindeki tünel dik enkesit alanı ile tünelde C2 zemin sınıfının başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki uzunluğun çarpımından elde edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Not : 1-Tünel Başlangıcı ve Bitişi : Projesine göre yapılmış portal kazısından sonra ortaya çıkan zemin yüzeyi ile bitmiş tünel ana hattının kesiştiği noktadır.

2-Tünel Proje Boyu : Tünelin başlangıç ve bitiş noktalan arasında kalan mesafedir.

3-Teorik Kazı Hattı (Ödeme Hattı): KTŞ’de tanımlanan ve projesinde gösterilen teorik püskürtme betonunun dış yüzünü oluşturan “T” hattına denir.

4-Bu kazı birim fiyatına yapım ve deformasyon toleransları dahildir. Ayrıca ölçüye dahil edilmez.

5-Tünel kazısı sırasında veya kazıdan sonra; yanlış kazı veya patlatma kusuru gibi nedenler haricinde kemer (tünel radyal yönü) ve kazı aynasındaki püskürtme betonu, çelik iksa, bulon vb. gibi ilk iksa işlerinin tümü bitmeden, ödeme hattının dışında, jeolojik şartların elverişsizliği nedeniyle, yüklenicinin kusuru dışında meydana gelen göçükler sonucu oluşan münferit 2 m3 ve daha fazla boşluklar için kazı bedeli ödenmez. Ancak söz konusu göçük malzemesinin yükleme ve boşaltma bedeli ile depoya veya dolgu sahasına nakli bedeli ödenir. Meydana gelen göçük boşluğunun beton ile doldurulması bedeli ayrıca ilgili pozdan ödenir.

6-Her kazı kademesinde projesinde gösterilen iksalarm (desteklemelerin) (püskürtme betonu, çelik iksa, hasır çelik, bulon vb.) yapımından sonra iksalanmış kesimde herhangi bir nedenle oluşacak göçüklerle ilgili hiçbir ödeme yapılmayacak, ancak tünel eski haline getirilecektir. Tünelin proje ve teknik şartlara uygun olarak ve İdarenin kabul edeceği bir metotla eski haline (proje ölçülerine) getirilmesi için yapılacak her türlü masraf, zarar ve ziyan için bir bedel ödenmez.

7-Aç-Kapa tünel kazıları ile tünel başlangıç ve bitiş noktaları dışında yapılan her türlü portal, kademelendirme vb. açıkta yapılan kazılar tünel kazısına dahil edilmez.

8-Anı iş bünyesinde yeni bir tünel çıkması veya yol ekseninin değişmesi vb. nedenle tünel yerinin, hattının ve kotunun değişmesi halinde de bu birim fiyat aynı sınıf zemin için aynen uygulanır.

9-Bu birim fiyat, şafttan çalışma yapılması halinde %40 zamlı ödenir.

 

 

 

 

 

Poz No

KGM/2008-A

Sıra No: 85

Tanımı

YENİ AVUSTURYA TÜNEL AÇMA YÖNTEMİNE GÖRE B3 SINIFI ZEMİNDE TÜNEL KAZISI, TERS KEMERLİ (ŞANTİYE DIŞINA NAKLİ DAHİL)

Birimi:

3

Kitap

 

Tarifi

KTŞ’nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, B3 sınıfı zeminde Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemine göre, her kesitte ve uzunlukta proje ve çizimlerine uygun ters kemerli (invertli) tünel kazısı yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: B3 sınıfı zeminde tünel kazısı için; gerekli aydınlatma, havalandırma ve kazı yapılmasıyla ilgili tüm makine, malzeme, teçhizat ve enerjinin temini, patlayıcı madde ve gecikmeli detenatör temini ve kullanılması suretiyle Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemine göre kuruda ve suda, her eğim, kesit ve uzunlukta ters kemerli (invertli) tünel kazısının yapılması, kazı esnasında tünel yüzeyinde kavlamış, gevşemiş zeminin el veya makine ile temizlenmesi, Kazı işlerinden çıkan malzemenin tünel içinde vasıtalara yüklenmesi, döküm sahasına taşınması ve dökülmesi, tünelin kazı, destekleme, betonlama, elektrik, elektromekanik işleri bitirilene kadar havalandırılması ve aydınlatılması, gerek kazılacak zemin içerisindeki suyun deşarjı, gerekse su içerisindeki kazının yapılabilmesi için geçici drenaj önlemlerinin alınması, inşaatın devamı müddetince tünel içinde herhangi bir sebeple biriken suyun drenaj veya pompaj suretiyle dışarı atılması, projesinde belirtilen ve/veya Mühendisçe uygun görülen yerlerde KTŞ’deki esaslar doğrultusunda, her türlü ölçme, araştırma, delgi, sondaj, kazı aynalarında jeolojik haritalama, periyodik olarak yapılan konverjans ölçümleri, etüt ve değerlendirme işlerinin yapılması, gabari kontrolünün ve gerekli düzeltmelerin yapılması, yapım sırasında sürekli kontrolü sağlayacak topoğrafik ve jeoteknik ölçüm istasyonlarının teşkili, yukarıda belirtilen ölçümlerin yapılabilmesi için her türlü ölçüm aletlerinin temini, topoğrafik ve jeoteknik ölçme ve yorumlama raporlarının hazırlanması, yüklenici kusuru (yanlış kazı çalışması gibi) nedeniyle meydana gelmiş proje dışı boşlukların (blok düşmesi, akıntı, çöküntü, heyelan, lağım vb.) Mühendisin direktifine uygun bir şekilde beton ile doldurulması ve bununla ilgili gerekli kalıcı iksanm (desteklemenin) yapılması, proje ve şartnamelere göre veya gerektiğinde her türlü geçici iksa (püskürtme betonu) teşkili, kazının yer altında yapılmasından kaynaklanan zorluk ve verim düşüklükleri, projesinde veya KTŞ’de belirtilen deformasyon toleransı ile inşaat ve aşırı kazı (overbreak) toleransları, yüklenicinin kusuru dışmda oluşan ve önlenemeyen 2 m3 den küçük göçük ve boşluklar ile ilgili bütün hizmetler (kazı, nakliye, doldurma vb.) ve bunlar için gerekli her türlü iskele ile aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.

 

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Kazılmış uygun malzemeyi kullanarak onaylı projelerine göre yol dolgusu teşkili ile sulama ve sıkıştırma işleri. Onaylı projesinde belirtilen tüm kalıcı destek sistemi (projesinde belirtilen destek sistemi, İdarenin onayı ile azaltılmış ise uygulanan destek sistemi) bedeli, iş başına taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği.  

 

Ölçü: Teorik kazı hattı ödeme hattı olup, bu hat dahilindeki tünel dik enkesit alanı ile tünelde C2 zemin sınıfının başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki uzunluğun çarpımından elde edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Not : 1-Tünel Başlangıcı ve Bitişi : Projesine göre yapılmış portal kazısından sonra ortaya çıkan zemin yüzeyi ile bitmiş tünel ana hattının kesiştiği noktadır.

2-Tünel Proje Boyu : Tünelin başlangıç ve bitiş noktalan arasında kalan mesafedir.

3-Teorik Kazı Hattı (Ödeme Hattı): KTŞ’de tanımlanan ve projesinde gösterilen teorik püskürtme betonunun dış yüzünü oluşturan “T” hattına denir.

4-Bu kazı birim fiyatına yapım ve deformasyon toleransları dahildir. Ayrıca ölçüye dahil edilmez.

5-Tünel kazısı sırasında veya kazıdan sonra; yanlış kazı veya patlatma kusuru gibi nedenler haricinde kemer (tünel radyal yönü) ve kazı aynasındaki püskürtme betonu, çelik iksa, bulon vb. gibi ilk iksa işlerinin tümü bitmeden, ödeme hattının dışında, jeolojik şartların elverişsizliği nedeniyle, yüklenicinin kusuru dışında meydana gelen göçükler sonucu oluşan münferit 2 m3 ve daha fazla boşluklar için kazı bedeli ödenmez. Ancak söz konusu göçük malzemesinin yükleme ve boşaltma bedeli ile depoya veya dolgu sahasına nakli bedeli ödenir. Meydana gelen göçük boşluğunun beton ile doldurulması bedeli ayrıca ilgili pozdan ödenir.

6-Her kazı kademesinde projesinde gösterilen iksalarm (desteklemelerin) (püskürtme betonu, çelik iksa, hasır çelik, bulon vb.) yapımından sonra iksalanmış kesimde herhangi bir nedenle oluşacak göçüklerle ilgili hiçbir ödeme yapılmayacak, ancak tünel eski haline getirilecektir. Tünelin proje ve teknik şartlara uygun olarak ve İdarenin kabul edeceği bir metotla eski haline (proje ölçülerine) getirilmesi için yapılacak her türlü masraf, zarar ve ziyan için bir bedel ödenmez.

7-Aç-Kapa tünel kazıları ile tünel başlangıç ve bitiş noktaları dışında yapılan her türlü portal, kademelendirme vb. açıkta yapılan kazılar tünel kazısına dahil edilmez.

8-Anı iş bünyesinde yeni bir tünel çıkması veya yol ekseninin değişmesi vb. nedenle tünel yerinin, hattının ve kotunun değişmesi halinde de bu birim fiyat aynı sınıf zemin için aynen uygulanır.

9-Bu birim fiyat, şafttan çalışma yapılması halinde %40 zamlı ödenir.

 

Poz No

KGM/2009-A

Sıra No: 86

Tanımı

YENİ AVUSTURYA TÜNEL AÇMA YÖNTEMİNE GÖRE B3 SINIFI ZEMİNDE TÜNEL KAZISI, TERS KEMERSİZ (ŞANTİYE DIŞINA NAKLİ DAHİL)

Birimi:

M3

Kitap

 

Tarifi

KTŞ’nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, B3 sınıfı zeminde Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemine göre, her kesitte ve uzunlukta proje ve çizimlerine uygun ters kemersiz (invertsiz) tünel kazısı yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: B3 sınıfı zeminde tünel kazısı için; gerekli aydınlatma, havalandırma ve kazı yapılmasıyla ilgili tüm makine, malzeme, teçhizat ve enerjinin temini, patlayıcı madde ve gecikmeli detenatör temini ve kullanılması suretiyle Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemine göre kuruda ve suda, her eğim, kesit ve uzunlukta ters kemersiz (invertsiz) tünel kazısının yapılması, kazı esnasında tünel yüzeyinde kavlamış, gevşemiş zeminin el veya makine ile temizlenmesi, Kazı işlerinden çıkan malzemenin tünel içinde vasıtalara yüklenmesi, döküm sahasına taşınması ve dökülmesi, tünelin kazı, destekleme, betonlama, elektrik, elektromekanik işleri bitirilene kadar havalandırılması ve aydınlatılması, gerek kazılacak zemin içerisindeki suyun deşarjı, gerekse su içerisindeki kazının yapılabilmesi için geçici drenaj önlemlerinin alınması, inşaatın devamı müddetince tünel içinde herhangi bir sebeple biriken suyun drenaj veya pompaj suretiyle dışarı atılması, projesinde belirtilen ve/veya Mühendisçe uygun görülen yerlerde KTŞ’deki esaslar doğrultusunda, her türlü ölçme, araştırma, delgi, sondaj, kazı aynalarında jeolojik haritalama, periyodik olarak yapılan konverjans ölçümleri, etüt ve değerlendirme işlerinin yapılması, gabari kontrolünün ve gerekli düzeltmelerin yapılması, yapım sırasında sürekli kontrolü sağlayacak topoğrafik ve jeoteknik ölçüm istasyonlarının teşkili, yukarıda belirtilen ölçümlerin yapılabilmesi için her türlü ölçüm aletlerinin temini, topoğrafik ve jeoteknik ölçme ve yorumlama raporlarının hazırlanması, yüklenici kusuru (yanlış kazı çalışması gibi) nedeniyle meydana gelmiş proje dışı boşlukların (blok düşmesi, akıntı, çöküntü, heyelan, lağım vb.) Mühendisin direktifine uygun bir şekilde beton ile doldurulması ve bununla ilgili gerekli kalıcı iksanm (desteklemenin) yapılması, proje ve şartnamelere göre veya gerektiğinde her türlü geçici iksa (püskürtme betonu) teşkili, kazının yer altında yapılmasından kaynaklanan zorluk ve verim düşüklükleri, projesinde veya KTŞ’de belirtilen deformasyon toleransı ile inşaat ve aşırı kazı (overbreak) toleransları, yüklenicinin kusuru dışında oluşan ve önlenemeyen 2 m3 den küçük göçük ve boşluklar ile ilgili bütün hizmetler (kazı, nakliye, doldurma vb.) ve bunlar için gerekli her türlü iskele ile aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.

 

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Kazılmış uygun malzemeyi kullanarak onaylı projelerine göre yol dolgusu teşkili ile sulama ve sıkıştırma işleri. Onaylı projesinde belirtilen tüm kalıcı destek sistemi (projesinde belirtilen destek sistemi, İdarenin onayı ile azaltılmış ise uygulanan destek sistemi) bedeli, iş başına taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği.  

 

Ölçü: Teorik kazı hattı ödeme hattı olup, bu hat dahilindeki tünel dik enkesit alanı ile tünelde C2 zemin sınıfının başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki uzunluğun çarpımından elde edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Not : 1-Tünel Başlangıcı ve Bitişi : Projesine göre yapılmış portal kazısından sonra ortaya çıkan zemin yüzeyi ile bitmiş tünel ana hattının kesiştiği noktadır.

2-Tünel Proje Boyu : Tünelin başlangıç ve bitiş noktalan arasında kalan mesafedir.

3-Teorik Kazı Hattı (Ödeme Hattı): KTŞ’de tanımlanan ve projesinde gösterilen teorik püskürtme betonunun dış yüzünü oluşturan “T” hattına denir.

4-Bu kazı birim fiyatına yapım ve deformasyon toleransları dahildir. Ayrıca ölçüye dahil edilmez.

5-Tünel kazısı sırasında veya kazıdan sonra; yanlış kazı veya patlatma kusuru gibi nedenler haricinde kemer (tünel radyal yönü) ve kazı aynasındaki püskürtme betonu, çelik iksa, bulon vb. gibi ilk iksa işlerinin tümü bitmeden, ödeme hattının dışında, jeolojik şartların elverişsizliği nedeniyle, yüklenicinin kusuru dışında meydana gelen göçükler sonucu oluşan münferit 2 m3 ve daha fazla boşluklar için kazı bedeli ödenmez. Ancak söz konusu göçük malzemesinin yükleme ve boşaltma bedeli ile depoya veya dolgu sahasına nakli bedeli ödenir. Meydana gelen göçük boşluğunun beton ile doldurulması bedeli ayrıca ilgili pozdan ödenir.

6-Her kazı kademesinde projesinde gösterilen iksalarm (desteklemelerin) (püskürtme betonu, çelik iksa, hasır çelik, bulon vb.) yapımından sonra iksalanmış kesimde herhangi bir nedenle oluşacak göçüklerle ilgili hiçbir ödeme yapılmayacak, ancak tünel eski haline getirilecektir. Tünelin proje ve teknik şartlara uygun olarak ve İdarenin kabul edeceği bir metotla eski haline (proje ölçülerine) getirilmesi için yapılacak her türlü masraf, zarar ve ziyan için bir bedel ödenmez.

7-Aç-Kapa tünel kazıları ile tünel başlangıç ve bitiş noktaları dışında yapılan her türlü portal, kademelendirme vb. açıkta yapılan kazılar tünel kazısına dahil edilmez.

8-Anı iş bünyesinde yeni bir tünel çıkması veya yol ekseninin değişmesi vb. nedenle tünel yerinin, hattının ve kotunun değişmesi halinde de bu birim fiyat aynı sınıf zemin için aynen uygulanır.

9-Bu birim fiyat, şafttan çalışma yapılması halinde %40 zamlı ödenir.

 

” olarak tarif edildiği görülmüş olup, bahse konu iş kalemlerine ilişkin yapılan tariflerden depoya dökülmesi bedellerinin de yukarıda yer alan birim fiyatlara dahil edildiği ve ihaleye katılacak isteklilerin şikayete konu maliyeti dahil edip teklif bedellerini oluşturabileceği,

 

Ayrıca, ihalenin yapılacağı il olan İstanbul’da Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuş döküm tesislerinin yerleri belli olup, ihale konusu işi gerçekleştirmeye talip ve bu alanda faaliyet gösteren basiretli bir tacirin ihale dokümanında bulunan mahal listesinde yerleri dikkate, alarak bahse konu tesislere uzaklığını tespit ederek teklif bedelini oluşturabileceği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin birim fiyat teklif mektubu eki cetvelinde yer alan 390 adet iş kalemi için yapılan tarifleri dikkate almadan sadece İnşaat Özel Teknik Şartnamesinin “Kazı ve dolgu işleri” başlıklı “A” bölümünün 4’üncü maddesinde ihale konusu işin yapımı aşamasında kazıdan çıkan malzemenin şantiye sahasında bekletilmemesi gerektiği yönünde yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

10) Başvuru sahibinin 10’uncu iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere teklif veren isteklilerin teklif bedellerini oluştururken mali gücünün, teknik personel, makine ve ekipman yapısının, ihale konusu işi gerçekleştirirken kullanacağı avantajlı koşulların ile kâr beklentilerinin farlılık göstereceği dikkate alındığında, ihalelerde teklif veren isteklilerin teklif bedellerinin yaklaşık maliyet ve diğer tekliflere göre farklılık göstereceği izahtan varestedir.

 

Kaldı ki, 4734 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde teklif ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgiler olarak tanımlanmış olup, anılan Kanun’un 37’nci maddesinde ihale komisyonunca ihaleye katılan isteklilerin tekliflerinin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığının değerlendirileceği ve bahse konu Kanun’un 38’inci maddesinde de ihale komisyonunca 4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesine göre teklifler değerlendirildikten sonra, ihalede teklifi aşırı düşük isteklilerin nasıl tespit edileceği ve bahse konu isteklilerin tekliflerinin hangi kriterler esas alarak değerlendireceği hüküm altına alınmış olup, yapılan bu değerlendirmeler sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirleneceği Anılan Kanun’un maddesinde 40’ıncı maddesinde düzenlenmiştir.

 

Yukarıda yer alan Kanun hükümleri ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde, şikâyete konu ihalede sadece isteklilerin teklif ettiği bedellerin yaklaşık maliyete ve diğer tekliflere farklılık gösterdiği kabulüyle ihale dokümanında yapılan düzenlemelere göre ihalede sağlıklı teklif verilip verilemeyeceğinin değerlendirilemeyeceği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Hamdi GÜLEÇ

Başkan

 

Şinasi CANDAN

II. Başkan

Osman DURU

Kurul Üyesi

Erol ÖZ

Kurul Üyesi

 

Köksal SARINCA

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet ATASEVER

Kurul Üyesi

 

Share