ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan Ford Cargo aracın 8×4 olduğu ve bu aracına İdari Şartname’de istenilen 6×4 araçtan daha düşük çekiş gücüne ve manevra kabiliyetine sahip olduğu ve damperli kamyon olarak sunulan araca ait ruhsat bilgilerinden aracın azami yüklü ağırlığından net ağırlığı çıkarıldığında 13 tonu karşılamadığı ileri sürülmekte ise de, damperli kamyon olarak teklif edilen 06 FZ 5927 plakalı 2016 model kamyonunun azami yük ağırlığından net ağırlığı çıkarıldığında 13.918 Kg taşıma kapasitesine sahip olduğu, 8×4 araçların 6×4 araçlardan daha düşük çekiş gücüne ve manevra kabiliyetine sahip olduğuna ilişkin tevsik edici herhangi bir belge sunulmadığı

Print Friendly, PDF & Email
Toplantı No : 2018/046
Gündem No : 19
Karar Tarihi : 14.08.2018
Karar No : 2018/UY.I-1518

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Öz Demireller Harf. Nakliyat Tic. ve San. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/187157 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne Bağlı 111. (Van) ve 115. (Erciş) Şube Şefliklerinde Rutin Bakım Onarım Kar ve Buzla Mücadele Çalışmalarının Yapılması Yapım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından 22.05.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne Bağlı 111. (Van) ve 115. (Erciş) Şube Şefliklerinde Rutin Bakım Onarım Kar ve Buzla Mücadele Çalışmalarının Yapılması Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Öz Demireller Harf. Nakliyat Tic. ve San. Ltd. Şti. nin 10.07.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.07.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.07.2018 tarih ve 39304 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.07.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1199 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuru konusu ihalede ihaleye teklif sunacak isteklilerce kendi malı olarak“2011 model ve üzeri en az 210 HP gücünde 6×4 ön kar bıçağı-tuz serpici ve ekipman monteli 1 adet kamyon” ve “2011 model ve üzeri en az 13 ton taşıma kapasiteli 1 adet damperli kamyon” sunulmasının istenildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından kendi malı olarak Ford Cargo cmk-1 (Ford Cargo 4142) ve Mercedes benz 2529KL marka araçların teklif dosyası kapsamında sunulduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan söz konusu araçlardan Ford Cargo aracın 8×4 tahrikli, Mercedes 2529KL aracın ise 6×2 tahrikli olduğu, kar bıçaklı ve tuz serpme ekipmanı monteli aracın 6×4 tahrikli olmasının sebebinin kışın il yollarında daha kolay manevra yapma kabiliyetine sahip olmasından kaynaklandığı, 8×4 tahrikli araçların ise manevra kabiliyetinin uzunluklarından dolayı zayıf olduğu, söz konusu aracın 6×4 tahrikli olması gerektiğinin İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinde açıkça belirtildiği, kendi malı olarak istenen diğer araç için sunulan Mercedes 2529KL 6×2 tahrikli aracın ise 3 dingilli araçtan sadece tek dingil tahrikli olmasından dolayı idare tarafından istenen özellikleri sağlamadığı, tuz serici ve kar bıçak monteli araçların ruhsatlarına tuz serici ve kar bıçaklarının işlenmediği ve bu durumun İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesine aykırılık oluşturduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından damperli kamyon olarak sunulan araca ait ruhsat bilgilerinden aracın azami yüklü ağırlığından net ağırlığı çıkarıldığında 13 tonu karşılamadığının görüleceği, idarenin kendi malı makine parkı olarak istediği makine ve araçlar açıkça belirtilmiş olup, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan raporla ilgili araç ve makinelerin teknik özellik ve kapasitelerine ilişkin tevsik edici hiçbir belge sunmadığı ve idareyi yanıltıcı şekilde rapor sunduğu, idareye yaptıkları şikayetlerine verilen cevapta ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan Ford Cargo aracın 8×4 ve ön kar bıçağı ve tuz serpici ekipmanın monteli olmadığının kabul edildiği, fakat teklifin esasına değiştirmediğinden bahisle söz konusu teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken değerlendirme dışı bırakılmayarak ihaleye katılımda yeterlilik şartının ihlal edildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan Ford Cargo aracın 6×4 araçtan daha düşük çekiş gücüne sahip olmasına rağmen idarenin yanılgıya düşerek 8×4 aracın 6×4 araçtan daha üstün seviyede olduğunu kabul ettiği, 8×4 araçların yalnızca boyut, kapasite ve teker sayısı bakımından 6×4 araçlardan büyük olduğu, fakat buruda istenen özelliğin ise karla mücadeleden dolayı çekiş ve manevra kabiliyetlerinin yüksek olması gerektiği bundan dolayı söz konusu isteklinin sunmuş olduğu aracın istenen asgari şartları sağlayamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdari Şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.5. Kendi malı istenen makineler;

1 adet Kamyon (2011 model ve üzeri) (En az 210 Hp gücünde, En az 210 Hp gücünde 6×4 Ön Kar Bıçağı-Tuz Serpici ve ekipmanı monteli)

1 adet Greyder (2005 model ve üzeri) (En az 140 Hp gücünde)

1 adet Kanal Kazıcılı Yükleyici (2010 model ve üzeri) (En az 97 Hp gücünde)

1 adet Yükleyici (2010 model ve üzeri)  (En az 180 Hp gücünde, 2,7 m3 kapasiteli )

1 adet Damperli Kamyon (2011 model ve üzeri) (En az 13 ton taşıma kapasiteli)

İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriterine yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur. Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

Geçici ithal ile getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır. Tespit tutanakları tespit raporları ihale ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması şartı aranacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’nci maddesinde “1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir. Bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

(2) Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

(3) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.” hükmü yer almaktadır.

18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliğinin “Kapsam ve Dayanak” başlıklı 2’nci maddesinde “Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa dayanılarak çıkarılmış ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde karayollarında ve aksine bir hüküm bulunmadıkça da, Kanunun 2 nci maddesinde sayılan yerlerde de uygulanmak üzere;

a) Trafikle ilgili kurallara ve bunların uygulanmasına,

b) Trafiğin düzenlenmesi ve denetimine,

c) Araçların tescili, teknik durumları, muayenelerine ve karayollarında sürülmeleri sırasında alınacak tedbirlere,

d) Araç sürücülerinin sınavları ve belgelerinin verilmesine,

e) Karayolundan faydalananların hak ve yükümlülüklerine, eğitimine,

f) Uygulayıcı kurul ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile işbirliği ve koordinasyon düzenine,

g) Trafikle ilgili diğer hususlara,

İlişkin konulardaki esas, usul, şekil ve şartlara ait hükümleri kapsar.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “Araç sahibi”, araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik veya satış belgesi düzenlenmiş kişi, “İşleten” ise araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişi olarak tanımlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin “Araçların Tescil Mecburiyeti” başlıklı 28’nci maddesinde “Bütün motorlu araçlar ile bu Yönetmelikte tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri, araçlarını yetkili tescil kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler.” hükmü,

 

“Tescil Belgesi ve Geçerliliği” başlıklı 32’nci maddesinde ise “Tescil belgesi, aracın teknik özelliklerini, kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşunu ve sahibine ilişkin bilgileri ihtiva eden ve trafik tescil şube veya büroları tarafından düzenlenen belgedir.

Aracın başkasına satışı veya devri, hurdaya çıkarılması, üzerinde teknik değişiklik yapılması ve kullanım amacının değişmesi hallerinde aşağıdaki hükümler saklı kalmak üzere tescil belgesi geçersiz sayılır.

a) Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından Karayolları Trafik Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince 30 gün süre ile geçerliliğini korur.” hükmü,

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Adres değiştirme ve araçlar üzerindeki değişiklikleri bildirme” başlıklı 32’nci maddesinde “Araçlar üzerinde yönetmelikte belirtilen şekillerde yapılacak her türlü değişikliğin ve adres değişikliklerinin işleten tarafından otuz gün içinde tescili yapan kuruluşa bildirilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

26.10.2016 tarih ve 29869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “e) AİTM seri tadilat araç uygunluk belgesi: AİTM onayı işlemleri tamamlanarak, araçların bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu sonucunda, seri olarak tadil edilen araç için imalatçı tarafından verilen belgeyi,

v) Onay kuruluşu: Teknik servisleri görevlendiren, sistem, aksam, ayrı teknik ünite ve araç tip onayı, AİTM onayı ve AİTM uygunluk belgelerini veren ve gerektiğinde geri alan ve AİTM uygunluk belgesiyle ilgili uygulamaları kendisi yapacağı gibi, başka bir kuruluşu da bu konuda görevlendirebilen, bu konuda yapılacak uygulamaları belirleyen, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu ve yetkili kuruluş olan Bakanlığı,

 n) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

aa) Tadilat: Bir tam aracın imalatından ya da imalat çok aşamalı ise her bir fazın tamamlanmasından sonra veya hizmet süresinde, aracın niteliğini  bu Yönetmelikte veya diğer mevzuatta izin verilen çerçevede değiştirecek şekilde yapılan işlem” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Türk Standartları Enstitüsü Otomotiv Merkezi lığı’nın 01.04.2013 tarihli Araç, Tadil İnceleme, Onay ve Belgelendirme Yönergesi’nin “Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tarifler” başlıklı birinci bölümünde“Amaç

 (1) Bu Yönerge; “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik”e göre, yapım aşamasında “Araçların İmal, Tadil ve Montaj Projelerinin İnceleme ve Onayı” ile “AİTM Seri Tadilat/Seri İmalat Tip Onay Belgesi” ve “AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi” verilmesi ile ilgili olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Türk Standarartları Enstitüsüne tevdi ettiği görev ve yetki çerçevesinde ve diğer Bakanlıkların talep ettiği araçların belgelendirilmesi hizmetinin verilmesi esas ve usullerini belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.

Kapsam

 (1) Bu Yönerge; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve diğer Bakanlıklar ile Türk Standartları Enstitüsü arasında imzalanan protokoller ve ilgili mevzuat ile “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde;

a) Seri Tadilat / Seri İmalat Tip Onay Belgesi verilmesini,

b) İthal araçların denetlenmesi ve uygunluk yazılarının/belgelerinin verilmesini,

c) Tadilatlara ilişkin projelerin onaylanarak Münferit Araç Uygunluk Belgesi verilmesini,

ç) “Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği” kapsamında tamamlanmamış Araç Tip Onay Belgesi bulunan araçlarda yapılacak tek tek çok aşamalı Tip Onayı uygulamalarını,

d) “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik” veya “Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği” kapsamında Uygunluk Belgesi verilmesini,

kapsar.

Dayanak

 (1) Bu Yönerge, 132 Sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu, “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik” ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki bazı görevlerin Türk Standardları Enstitüsünce yürütülmesi hususunda yetkilendirilmesine dair protokollere dayanılarak hazırlanmıştır.

Kısaltmalar ve tarifler

 (1) Bu Yönergede geçen;

a) AİTM: Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı,

c)Dış İnceleme Elemanı: Türk Standardları Enstitüsü Dış İnceleme Elemanları Yönergesine göre, araç proje faaliyetleri için yeterli eğitim, deneyim ve teknik yeterliliğe sahip kişileri,

ç) Firma: Müracaatta bulunan gerçek ya da tüzel kişiyi,

d) Genel Sekreterlik: Türk Standardları Enstitüsü Genel Sekreterliği’ni,

e) Hukuk Müşavirliği: Türk Standardları Enstitüsü Hukuk Müşavirliği’ni,

f) MARTOY: Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliğini,

g) MOTOY: İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçlar Tip Onay Yönetmeliğini,

 ğ) Münferit Araç Uygunluk Belgesi: Yetkili mühendis tarafından hazırlanmış Türk Standardları Enstitüsü tarafından onaylanan AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesini,

h) OMB: Türk Standardları Enstitüsü Otomotiv Merkezi lığını,

ı) Protokol: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki bazı görevlerin Türk Standardları Enstitüsü’nce yürütülmesi hususunda yetkilendirilmesine dair protokol/protokolleri,

i) Tip Onay Belgesi: AİTM Seri Tadilat/Seri İmalat Tip Onay Belgesini ve MARTOY Münferit Araç Tip Onayı Belgesini,

j) TORTOY: Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onay Yönetmeliği’ni,

k) TSE: Türk Standardları Enstitüsü’nü,

l) Yönerge: OMB Araç Tadil, İnceleme, Onay ve Belgelendirme Yönergesi’ni,

m) Yönetim Kurulu: Türk Standardları Enstitüsü Yönetim Kurulu’nu,

ifade eder.

(2) Diğer tarifler AİTM ve Bakanlıkça yayımlanan diğer yönetmelikler ve ilgili tebliğlerde belirtilmiştir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Line Group İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından İdari Şartname’nin 7.5.5’nci maddesi uyarınca teklif dosyası kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde;

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından İdari Şartname’de kendi malı olması istenen araçlar için ilgili meslek mensubu tarafından 23.03.2018 tarih ve 09690 sayılı demirbaş amortisman defteri esas alınarak düzenlendiği beyan edilen demirbaş tespit raporu ile ekinde meslek mensubu onaylı araç ruhsatlarının ve tuz serici ataşman ile kar küreme bıçağının satın alındığına ilişkin meslek mensubu onaylı faturanın sunulduğu görülmüştür.

 

Demirbaş tespit raporu ekinde sunulan meslek mensubu onaylı araç ruhsatları incelendiğinde;

06 FZ 5927 plakalı 2016 model kamyonunun ihale üzerinde bırakılan istekli Line Group İnş. San. ve Tic. A.Ş. adına kayıtlı olduğunu belirten tescil belgesinin sunulduğu, söz konusu tescil belgesinde aracın ilk tescil tarihinin 01.11.2016, tescil tarihinin ise 14.05.2018 olduğu, araca ait “(Z.2.) Diğer Bilgiler” başlıklı bölümünde “Damperli açık saç kasa. Continental Marka 4322244 nolu takograf mevcut” bilgisinin yer aldığı,

 

49 AY 678 plakalı 2011 model kamyonunun ihale üzerinde bırakılan istekli Line Group İnş. San. ve Tic. A.Ş. adına kayıtlı olduğunu belirten tescil belgesini sunduğu, söz konusu tescil belgesinde aracın ilk tescil tarihinin 20.06.2011, tescil tarihinin ise 23.03.2018 olduğu, araca ait “(Z.2.) Diğer Bilgiler” başlıklı bölümünde “Araç üzerinde orijinal elektronik 08218866 seri nolu takograf mevcut” bilgisinin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgelerden, kar bıçağı ve tuz serpici ekipmanın isteklinin demirbaş defterine kayıtlı oldukları ilgili meslek mensubu tarafından düzenlenen demirbaş tespit raporundan anlaşılmakla birlikte,  isteklinin kendi malı olarak teklif ettiği 49 AY 678 plakalı 2011 model kamyona ait araç tescil belgelerinden, söz konusu aracın ön kar bıçağı ve tuz serpici ekipman montajlı araç olmadığı tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, araçlar üzerine ön kar bıçağı ve tuz serpici ekipman montajı işleminin anılan yönetmelik çerçevesinde tanımlanan “tadilat” işlemi olarak değerlendirilmesi gerektiği açıktır.

 

Öte yandan, yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve Türk Standartları Enstitüsü Otomotiv Merkezi lığı’nın 01.04.2013 tarihli Araç, Tadil İnceleme, Onay ve Belgelendirme Yönergesi’nde yer alan açıklamalar uyarınca araca ilişkin AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesinin Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylanacağı ve araçlar üzerinde yönetmelikte belirtilen şekillerde yapılacak her türlü tadilatın işleten sıfatıyla araç sahibi istekli tarafından otuz gün içinde tescili yapan kuruluşa bildirilmesinin zorunlu olduğu, bu çerçevede araç sahiplerinin araç üzerinde yapılan tadilatın tescili yapan kuruluşa bildirme yükümlülüklerinin olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, ilgili mevzuat uyarınca, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan tescil belgelerinde, söz konusu ön kar bıçağı ve tuz serpici ekipmanların araçlar üzerine monte edildiğine ilişkin bilginin yer alması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41’inci maddesi uyarınca idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilmektedir. İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak isteklinin kendi malı olması istenilen makine teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin olarak bu hususun istekli tarafından ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

 

İsteklilerin kendi malı olarak istenilen araçların teknik özelliklerinin İdari Şartname’nin 7.5.5’nci maddesinde düzenlendiği ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.” hükmü dikkate alındığında, araçların “ön kar bıçağı ve tuz serpici ekipman montajlı araçlar” olduklarını gösterir belgelerin istekliler tarafından teklif kapsamında sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.  İhale üzerinde bırakılan isteklinin kendi malı olan 49 AY 678 plakalı 2011 model kamyona ilişkin teklif kapsamında sunduğu tescil belgelerinde, söz konusu aracın İdari Şartname’nin 7.5.5’nci maddesi uyarınca ihale tarihi itibariyle “ön kar bıçağı ve tuz serpici ekipman montajlı” olduğuna ilişkin bilginin yer almadığı tespit edildiğinden ihale üzerinde bırakılan istekli Line Group İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Öte yandan başvuru sahibi tarafından, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan Ford Cargo aracın 8×4 olduğu ve bu aracına İdari Şartname’de istenilen 6×4 araçtan daha düşük çekiş gücüne ve manevra kabiliyetine sahip olduğu ve damperli kamyon olarak sunulan araca ait ruhsat bilgilerinden aracın azami yüklü ağırlığından net ağırlığı çıkarıldığında 13 tonu karşılamadığı ileri sürülmekte ise de, damperli kamyon olarak teklif edilen 06 FZ 5927 plakalı 2016 model kamyonunun azami yük ağırlığından net ağırlığı çıkarıldığında 13.918 Kg taşıma kapasitesine sahip olduğu, 8×4 araçların 6×4 araçlardan daha düşük çekiş gücüne ve manevra kabiliyetine sahip olduğuna ilişkin tevsik edici herhangi bir belge sunulmadığı dikkate alındığında, başvuru sahibinin bu iddiaları yerinde bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Line Group İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oybirliği karar verildi.

 

 

 
ihale hukuku
Tarih
ihale konusu
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü,Rutin Bakım Onarım Kar ve Buzla Mücadele Çalışmalarının Yapılması Yapım İşi İhalesi
Rating
51star1star1star1star1star
Share