İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında İdari Şartnamenin 46’ncı maddesinde istenilen belgelerin sunulmadığı, anılan madde düzenlemesinde de bu maddede istenilen belgeleri sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmaması

Print Friendly, PDF & Email
Toplantı No 2017/054
Gündem No 29
Karar Tarihi 25.10.2017
Karar No 2017/UY.II-2866

BAŞVURU SAHİBİ:

Zigana Peyzaj Mühendislik Danışmanlık Organizasyon Hizmetleri Turizm İnşaat Nakliyat Tic. Ltd. Şti. – Aykut Osman UZLU İş Ortaklığı,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Yüreğir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/382367 İhale Kayıt Numaralı “Kıyı  Park Yapılması” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Yüreğir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 05.09.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kıyı  Park Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Zigana Peyzaj Mühendislik Danışmanlık Organizasyon Hizmetleri Turizm İnşaat Nakliyat Tic. Ltd. Şti.nin  26.09.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.09.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.10.2017 tarih ve 54363 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.10.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2466 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 46’ncı maddesinde yer alan “Kamu ihale genel tebliği 17.7 maddesine göre, İhaleye katılamayacak olanlar ile ,30.5 maddesindeki teyit işlemlerinin tespit edilmesi gerektiğinden,

a. Şahıs şirketi ortakları ve yarıdan fazla hisseye sahip olduğu sermaye şirketi ortakları Vergi Numarasını -T.C kimlik Numarasını

b. Teklifi imzalayan vekil ve temsilci (şirket müdürü – şirket müdürleri ile vekalet eden kişilerin) TC. Kimlik numaralarını

c-Geçici Teminat Mektubunu veren şubenin fax numarası bilgilerini

Firmanın antetli kağıdında yazılacak firmanın yetki verdiği kişi tarafından imzalanarak kaşelenecektir. Bu belgeyi ihale dosyasında bulundurmaları zorunludur. Bu belge bulunmayan Teklif dosyaları değerlendirilmeye alınmayacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından anılan maddede belirtilen belgenin sunulmamasına rağmen ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İdari şartname” başlıklı 15’inci maddesinde “(1) İdare, uygulayacağı ihale usulüne ilişkin bu Yönetmelik ekinde yer alan tip idari şartnameyi esas alarak idari şartnamesini hazırlar. Tip idari şartnamede boş bırakılan veya dipnota alınan hususlar, işin özelliğine göre 4734 sayılı Kanun, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmayacak şekilde düzenlenir.

(2) İdare, tip idari şartnamelerde düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla, maddeler halinde düzenleyerek “Diğer Hususlar” bölümüne ekleyebilir.” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 46’ncı maddesinde “Kamu İhale Genel Tebliği 17.7 maddesine göre, İhaleye katılamayacak olanlar ile, 30.5 maddesindeki teyit işlemlerinin tespit edilmesi gerektiğinden,

a. Şahıs şirketi ortakları ve yarıdan fazla hisseye sahip olduğu sermaye şirketi ortakların Vergi Numarasını  – T.C kimlik Numarasını

b. Teklifi imzalayan vekil ve temsilci (şirket müdürü – şirket müdürleri ile vekalet eden kişilerin) TC. Kimlik numaralarını

c-Geçici Teminat Mektubunu veren şubenin fax numarası bilgilerini

Firmanın antetli kağıdında yazılacak firmanın yetki verdiği kişi tarafından imzalanarak kaşelenecektir. Bu belgeyi ihale dosyasında bulundurmaları zorunludur. Bu belge bulunmayan Teklif dosyaları değerlendirilmeye alınmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

20.09.2017 tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde, ihale üzerinde bırakılan Tuna Teknik İnşaat Tic. A.Ş. tarafından teklif dosyası kapsamında İdari Şartname’nin 46’ncı maddesinde istenilen belgenin sunulmadığı, anılan maddede düzenlenen belgedeki bilgilere teklif dosyasında sunulan diğer belgelerden ulaşılması gerekçe gösterilerek teklifin geçerli kabul edildiği ve ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmaktadır.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelmede ihale üzerinde bırakılan Tuna Teknik İnşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından teklif dosyası kapsamında İdari Şartname’nin 46’ncı maddesinde istenilen belgenin sunulmadığı tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 46’ncı maddesinden şikayete konu ihalede, ihaleye katılamayacak olanların tespit edilebilmesi ve bu husustaki teyit işlemlerinin yapılabilmesi için şahıs şirketi ortakları ve yarıdan fazla hisseye sahip olan sermaye şirketi ortaklarının, teklifi imzalayan vekil ve temsilcinin Vergi/T.C kimlik numaraları ile geçici teminat mektubunu veren şubenin faks numarası bilgilerinin firmanın antetli kağıdında yazılarak firmanın yetki verdiği kişi tarafından imzalanıp kaşeleneceği, bu belgenin ihale dosyasında bulundurulmasının zorunlu olduğu, bu belgenin bulunmadığı teklif dosyalarının değerlendirmeye alınmayacağı anlaşılmaktadır.

 

İdari Şartname’nin 46’ncı maddesinde yer alan düzenlemeye ilişkin olarak herhangi bir şikayet başvurusunda bulunulmadığı ve dokümanın bu hali ile kesinleştiği anlaşılmıştır.

 

Şikayete konu ihalede isteklilerin basiretli tacir sıfatı ile ihale dokümanını tam olarak okuyup mevcut dokümana göre teklif vermeleri gerektiğinden İdari Şartname’nin 46’ncı maddesi uyarınca teklif dosyası kapsamında sunulması istenilen belgenin tüm istekliler tarafından sunulması gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerinin sağlanmasını teminen idarelerin de tıpkı isteklilerin olduğu gibi ihale dokümanında yer verilen düzenlemelere uygun hareket etmeleri ve ihale sürecini doküman düzenlemelerine uygun olarak yönetmeleri gerekmektedir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında İdari Şartname’nin 46’ncı maddesinde istenilen belgelerin sunulmadığı, anılan madde düzenlemesinde de bu maddede istenilen belgeleri sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağının açıkça ifade edildiği anlaşıldığından idarece İdari Şartname’nin 46’ncı maddesinde istenilen belgeleri sunmayan Tuna Teknik İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ne ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Tuna Teknik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.ne ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

Share