ihale yetkilisi tarafından “Üstyapı Projeler Müdürlüğü’nün  yazısında projelerde revizyon yapıldığı belirtilmiştir. Bahse konu proje değişikliklerinin uygulamayı etkileyecek boyutta olduğu anlaşıldığından, revize projeler doğrultusunda yaklaşık maliyet güncellenerek yeniden ihale edilmek üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40. maddesine göre ihalenin iptali uygundur.” şeklindeki şerh ile iptal edildiği, söz konusu ihalenin iptaline gerekçe gösterilen Üstyapı Projeler Müdürlük belgesinin idareden istenildiği, idarece gönderilen belgelerden ihale konusu işe ait projede yapılan revizyon neticesinde projede yer alan bazı imalat kalemlerinde miktar artışının olduğu, buna bağlı olarak yaklaşık maliyet tutarının değiştiği, imalat kalemlerindeki değişiklik neticesinde oluşan maliyet tutarının ise iş artışı ile karşılanamayacak düzeyde olduğu anlaşılmaktadır.

Print Friendly, PDF & Email
Toplantı No 2018/044
Gündem No 25
Karar Tarihi 01.08.2018
Karar No 2018/UY.II-1451

BAŞVURU SAHİBİ:

Şahinler Yapı Proje San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/120004 İhale Kayıt Numaralı “Başakşehir İkitelli Spor Kompleksi İnşaatı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından 26.04.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Başakşehir İkitelli Spor Kompleksi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Şahinler Yapı Proje San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 24.05.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.05.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.06.2018 tarih ve 32522 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.06.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2018/954 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 26.04.2018 tarihinde ihalesi yapılan “Başakşehir İkitelli Spor Kompleksi İnşaatı” işine ilişkin olarak 08.05.2018 tarihinde ihale komisyonu kararının verildiği, ancak daha sonra ihale yetkilisi tarafından “ …Üstyapı Projeler Müdürlüğü’nün 08.05.2018 tarih ve 1232 sayılı yazısında projelerde revizyon yapıldığı belirtilmiştir. Bahse konu proje değişikliklerinin uygulamayı etkileyecek boyutta olduğu anlaşıldığından, revize projeler doğrultusunda yaklaşık maliyet güncellenerek yeniden ihale edilmek üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40. maddesine göre ihalenin iptali uygundur…” şeklindeki şerh ile iptal edildiği, oysa idare tarafından alınan iptal kararına esas teşkil eden gerekçenin net bir şekilde ortaya konulmadığı, uygulama projesindeki değişikliğin mahiyeti ve boyutu belirtilmediği, 26.04.2018 tarihinde ihalesi yapılan ve 08.05.2018 tarihinde ihale kararı verilen böylesi özellikli bir yapım işinde, bu iki tarih arasında geçen 12 günlük süre içinde projenin revize edilerek yeni yaklaşık maliyetin hesaplanarak iptal kararının alınmasının süre açısından hayatın doğal akışına aykırı olduğu, teklifler alındıktan sonra proje revizyonu gerekçe gösterilerek ihale kararının alınması işleminin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “…İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,


Anılan Kanun’un “Yaklaşık maliyet” başlıklı 9’uncu maddesinde 
“…Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz…” hükmü,

Aynı Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “…İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi  iptal etmekte serbesttir. İhalenin  iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin  iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir…” hükmü,


Aynı Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde 
“…37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.


İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle  iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli,  iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır…” hükmü,


Aynı Kanun’un “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62’nci maddesinde 
“…d) İdarelerce bütçesinin programlanmasında, ihalede ise isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet isteklilere duyurulmaz…” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “…Yaklaşık maliyet: İhale onay belgesi düzenlenmeden önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak, katma değer vergisi (KDV) hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale konusu işin öngörülen bedelini,…ifade eder…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler” başlıklı 8’inci maddesinde “…İdare tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre miktar tespiti ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle ihale konusu işin KDV hariç yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir…” hükmü,


Aynı Yönetmelik’in “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 66’ncı maddesinde 
“…(1) Yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur.

(2) İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. Her iki isteklinin de yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir.

(3) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

  (4) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal   edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır…” hükmü,

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden ihalelerde idarelerin ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu, ihale komisyonu tarafından ihaleye ilişkin değerlendirme sonucunda alınan kararın ihale yetkilisinin onayına sunulması gerektiği, ihale yetkilisinin karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylayabileceği veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle ihaleyi iptal edebileceği, ihalenin iptali noktasında idarelerin takdir yetkisinin bulunduğu ancak bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu ve iptal işleminin somut gerekçelere dayandırılması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan inceleme neticesinde, ihale konusu “Başakşehir İkitelli Spor Kompleksi İnşaatı” işi ihalesinin 4734 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesi gereğince açık ihale usulü ile 26.04.2018 tarihinde gerçekleştirildiği ve 08.05.2018 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi Şahinler Yapı Proje San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, ancak daha sonra ihale yetkilisi tarafından “Üstyapı Projeler Müdürlüğü’nün 08.05.2018 tarih ve 1232 sayılı yazısında projelerde revizyon yapıldığı belirtilmiştir. Bahse konu proje değişikliklerinin uygulamayı etkileyecek boyutta olduğu anlaşıldığından, revize projeler doğrultusunda yaklaşık maliyet güncellenerek yeniden ihale edilmek üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40. maddesine göre ihalenin iptali uygundur.” şeklindeki şerh ile iptal edildiği, söz konusu ihalenin iptaline gerekçe gösterilen Üstyapı Projeler Müdürlüğü’nün 08.05.2018 tarih ve 1232 sayılı belgesinin idareden istenildiği, idarece gönderilen belgelerden ihale konusu işe ait projede yapılan revizyon neticesinde projede yer alan bazı imalat kalemlerinde miktar artışının olduğu, buna bağlı olarak yaklaşık maliyet tutarının değiştiği, imalat kalemlerindeki değişiklik neticesinde oluşan maliyet tutarının ise iş artışı ile karşılanamayacak düzeyde olduğu anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda aktarılan tespitler birlikte değerlendirildiğinde, projede yapılan revizyon neticesinde bazı imalat kalemlerinde miktar artışının olduğu, buna bağlı olarak yaklaşık maliyet tutarının değiştiği, idarece ihalenin iptal edilmesi gerekçesinin yerinde olduğu, bu nedenle başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

Özet
İhale Danışmanı Murat Kılıç
Yazar Adı
İhale Danışmanı Murat Kılıç
Açıklama
ihale yetkilisi tarafından “Üstyapı Projeler Müdürlüğü’nün  yazısında projelerde revizyon yapıldığı belirtilmiştir. Bahse konu proje değişikliklerinin uygulamayı etkileyecek boyutta olduğu anlaşıldığından, revize projeler doğrultusunda yaklaşık maliyet güncellenerek yeniden ihale edilmek üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40. maddesine göre ihalenin iptali uygundur.” şeklindeki şerh ile iptal edildiği, söz konusu ihalenin iptaline gerekçe gösterilen Üstyapı Projeler Müdürlük belgesinin idareden istenildiği, idarece gönderilen belgelerden ihale konusu işe ait projede yapılan revizyon neticesinde projede yer alan bazı imalat kalemlerinde miktar artışının olduğu, buna bağlı olarak yaklaşık maliyet tutarının değiştiği, imalat kalemlerindeki değişiklik neticesinde oluşan maliyet tutarının ise iş artışı ile karşılanamayacak düzeyde olduğu anlaşılmaktadır.
MBS
13.08.2018
MBS İhale Danışmanlık
Share