ihalenin şikayete konu olan İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinin rekabet ile kaynakların uygun şartlarla ve verimli olarak kullanılması ilkelerine aykırılık nedeniyle iptal edilmiş olduğu, bu nedenle itirazen şikayet başvurusu konusuz kaldığından başvurunun reddine karar verilmesi

Print Friendly, PDF & Email
Toplantı No : 2018/046
Gündem No : 18
Karar Tarihi : 14.08.2018
Karar No : 2018/UY.I-1517

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Rıdvan Ekinci İnşaat Ticaret Limited Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/309766 İhale Kayıt Numaralı “(Silifke-Mut) Ayr- Gülnar Yolu Km:0+000-50+384,03 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve Bsk’lı Üstyapı   İşleri (İkmal) Yapım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 24.07.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “(Silifke-Mut) Ayr- Gülnar Yolu Km:0+000-50+384,03 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve Bsk’lı Üstyapı   İşleri (İkmal) Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Rıdvan Ekinci İnşaat Ticaret Limited Şirketi’nin 06.07.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.07.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince26.07.2018 tarih ve 40328 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.07.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1224 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin 7.5.5’ nci maddesinde istenen kendi malı makine ve ekipmanlar ile bu makine ve ekipmanlara ait olarak istenen belgelerin ihaleye katılımı engellediği ve rekabeti ortadan kaldırdığı, kendi malı olarak istenen 1 adet Mobil Malzeme Transfer Aracının (Yürürken karıştırıcılı, termal segregasyonu önleyici, ilave hazne ile depolama kapasitesi 30 ton) (Ruhsatlı) piyasada az bulunan yüksek maliyetli bir iş makinası olduğu , dolayısıyla ihalenin üzerine kalacağı belli olmayan bir isteklinin böyle bir makinayı önceden temin etmesinin imkansız olduğu, kendi malı olarak istenen 1 adet Mobil Malzeme Transfer Aracı (Yürürken karıştırıcılı, termal segregasyonu önleyici, ilave hazne ile depolama kapasitesi 30 ton) (Ruhsatlı) için belirlenen özelliklerin işin yapımı için gerekli olan özellikler yerine bir marka ve modele yönelik olduğu, 1 adet Fore Kazık Makinesi (En az 160 Kw gücünde) (Ruhsatlı) 1 adet Mobil Malzeme Transfer Aracı (Yürürken karıştırıcılı, termal segregasyonu önleyici, ilave hazne ile depolama kapasitesi 30 ton) (Ruhsatlı) şeklindeki düzenleme kendi malı olarak istenen iş makinalarının tevsik etme şeklinin Kamu İhale Mevzuatında belirtilen hükümleri ağırlaştırdığı, kendi malı olarak istenen makine ve teçhizata ilişkin kapasitelerin işe ait ihale dokümanındaki birim fiyat tarifleri ile yaklaşık maliyeti oluşturan analiz girdilerindeki makine ve kapasitelerle uyumlu olmadığı, istenilen makinaların kapasitelerini işin yapımı için gereken kapasitelerin çok üzerinde olduğu, istenilen iş makinalarının kapasitelerinin tevsiki için istenilen TOBB/Tic. ve Sanayi Odalarından kapasite raporlarının üretime geçen veya geçebilecek durumda kurulu olan tesisler için düzenlendiği, dolayısıyla firmaların kendi malı olarak demirbaş ve amortisman defterine kayıtlı olan ancak herhangi bir yerde üretim için kurulu olmayan bir iş makinasının kendi malı olarak ihalede yeterlilik kriteri olarak sunulmasının önüne geçilmesinin mevzuata aykırı olduğu, TOBB tarafından kapasitenin belirlenmesinde iş makinasına ilişkin teknik veriler, dokümanlarına göre kapasitenin belirlendiği, dolayısıyla TOBB tarafından da sunulan teknik belgelere göre kapasite belirlendiğine göre TOBB tarafından düzenlenen kapasite raporunun yerine iş makinasına ilişkin teknik verilere göre kapasitenin tevsikinin gerektiği, piyasadan kolayca temin edilebilecek ve işin yapımı için gerekli olduğu düşünülen iş makinalarının kendi malı olarak istenmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

 

“Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.5.5’inci maddesinde “1) 1 adet Toz Tutucu Sistemli Asfalt Plenti (En az 320 Ton/Saat) (TSO Kap. Rap.)

2) 1 takım Primer + Sekonder Konkasör Grubu (En az 300 Ton/Saat) (TSO Kap. Rap.)

3) 1 adet PMT Plenti (500 Ton/Saat) (TSO Kap. Rap.)

4) 1 adet Fore Kazık Makinesi (En az 160 Kw gücünde) (Ruhsatlı)

5) 1 adet Mobil Malzeme Transfer Aracı (Yürürken karıştırıcılı, termal segregasyonu önleyici, ilave hazne ile depolama kapasitesi 30 ton) (Ruhsatlı)

 

İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için yukarıda belirtilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olma şartı aranmaktadır.

İsteklinin kendi malı olma şartının istendiği tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aşağıdaki belgelerden uygun olanların teklif kapsamında sunulması zorunludur.

 

a) İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat , demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir.Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

b) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

 

İş ortaklığında tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri veya birkaçı tarafından sağlanır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

31.07.2018 tarihinde alınan ihale komisyonu kararında “…ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda EKAP üzerinden 62 firma e-imzalı olarak indirmesine rağmen ihaleye 25 isteklinin katılması, İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesi gereğince kendi malı olması istenilen makine ve ekipmanları sunabilen istekli sayısının 4 firma olduğu gerekçesiyle ihale komisyonumuz ve ihale yetkilisince 4734 sayılı Kanun’un temel ilkelerinden rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların yerinde kullanılması ilkelerinin göz önüne alınarak ihalenin iptaline karar verilmiştir.” ibaresinin yer aldığı görülmüştür. İhale dokümanını indiren 62 istekli olabilecek firmadan 25’inin ihaleye teklif verdiği, 6 istekli olabileceğin İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinde yer alan makine ve ekipmanların kendi malı olmasına ilişkin ilişkin düzenleme hükmünün Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelere aykırı olduğu gerekçesiyle şikayet başvurusunda bulundukları, iki istekli olabileceğin Kurum’a bu konuda itirazen şikayet başvurusunda bulundukları,  ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 4 isteklinin İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesi düzenlemesine uygun belgeleri sunabildiğinin belirtildiği görülmüştür. Her ne kadar İdare tarafından İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle yapılan şikayet başvurularının reddedilmiş olduğu görülse de, ihale komisyonu kararı üzerine ihale yetkilisi tarafından 4 isteklinin İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmasının rekabetin sağlanması için yeterli olmadığının tespit edildiği ve tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına geçilmeksizin tüm tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edilmiş olduğu, istekli olabilecek sıfatına haiz olan firmaların büyük bir kısmının ihaleye teklif vermediği, söz konusu doküman hükmünün mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle 6 istekli olabileceğin şikayet ve ikisinin ise itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, rekabetin sağlanamadığı gerekçesiyle ihalenin devamının idarece de tespit edildiği üzere kaynakların uygun şartlarla ve verimli olarak kullanılması ilkesine aykırılık teşkil edebileceği, bu nedenle tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda idare tarafından şikayet ve itirazen şikayete de konu olmuş doküman düzenlemesi nedeniyle rekabetin yeterince sağlanamadığının ve ihalenin devamında kaynakların uygun şartlarla ve verimli olarak kullanılması ilkesine aykırılık olacağı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği, bununla birlikte ihale komisyonu kararı üzerine ihale yetkilisince 31.07.2018 tarihinde ihalenin şikayete konu olan İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinin rekabet ile kaynakların uygun şartlarla ve verimli olarak kullanılması ilkelerine aykırılık nedeniyle iptal edilmiş olduğu, bu nedenle itirazen şikayet başvurusu konusuz kaldığından başvurunun reddine karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 
 
ihale hukuku
Tarih
ihale konusu
ihalenin şikayete konu olan İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinin rekabet ile kaynakların uygun şartlarla ve verimli olarak kullanılması ilkelerine aykırılık nedeniyle iptal edilmiş olduğu, bu nedenle itirazen şikayet başvurusu konusuz kaldığından başvurunun reddine karar verilmesi
Rating
51star1star1star1star1star
Share