ihaleye yetkili satıcı belgesi sunulduğu, ancak ekinde sunulan vekâletnamenin yetkili satıcı belgesindeki imza sahibinin üretici firmadaki görevini göstermediğinden istenilen imza sirkülerinin tevsik edilemediği, ayrıca imalatçılığı tevsik eden sanayi sicil belgesi, kapasite raporu ve imalat yeterlik belgelerinden birinin de sunmadığının anlaşıldığı, ihale dokümanı düzenlemesine göre sunulması gereken belgelerin sunulmadığı, eksikliğin belge eksikliği olduğu, mevzuat uyarınca bilgi eksikliği kapsamında da tamamlatılamayacağı bir arada değerlendirildiğinde ihale dokümanındaki düzenlemeye göre teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

Print Friendly, PDF & Email
Toplantı No : 2017/061
Gündem No : 79
Karar Tarihi : 30.11.2017
Karar No : 2017/UM.I-3240

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Ünsal İlaç ve Kimya Mak. Tıbbi Mal. İnş. Tar. Ürü. İth. İhr. San. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/422353 İhale Kayıt Numaralı “Manisa İli Hizmet Alanı Dahilinde Bulunan İçme Suyu Depolarında Enerji Temini ve İçme Sularının Dezenfeksiyonu Amacıyla Solar Enerji Sistemleri ve Kimyasal Dozaj Ünitelerinin Temini, Nakli, Montajı ve Devreye Alınması İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanlığı tarafından 19.09.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Manisa İli Hizmet Alanı Dahilinde Bulunan İçme Suyu Depolarında Enerji Temini ve İçme Sularının Dezenfeksiyonu Amacıyla Solar Enerji Sistemleri ve Kimyasal Dozaj Ünitelerinin Temini, Nakli, Montajı ve Devreye Alınması İşi” ihalesine ilişkin olarak Ünsal İlaç ve Kimya Mak. Tıbbi Mal. İnş. Tar. Ürü. İth. İhr. San. Şti.nin 17.10.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.10.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.11.2017 tarih ve 60112 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.11.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2764 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen istekli tarafından sunulan yetkili satıcılık belgesi ekinde yer alması gereken imza sirkülerinin bulunmadığı, ihale günü söz konusu belgenin yanında imza sirkülerinin bulunmadığının kendileri tarafından tespit edildiği, ihale komisyonu tarafından zarf açma ve belge kontrol tutanağında olmayan belgelerin var olarak yer verilmesinin temel ilkelere aykırı olduğu, söz konusu imza sirkülerinin idarece daha sonra tamamlatılmayacağı, ayrıca yetkili satıcılık belgesi üzerinde ihale kayıt numarasının bulunması gerektiği, eksik belge sunan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, 4-20 mA çıkışını gösteren katalog sunmamış olmasına rağmen kamu yararı gerekçesiyle eksik sunulan belgelerin tamamlatılmasının mevzuata aykırı olduğu,

2) Anılan isteklinin tarafından ithalatçıdan alınan yetkili servis belgesi veya ithalatçının Manisa ili içerisindeki yetkilendirdiği kişiye ait yetkili servis belgesi sunulması gerekirken kendi yetkilendirdiği kişiye ait yetkili servis belgesinin sunulduğu, ancak söz konusu yetkili servis belgesinin ihalede kullanılamayacağı, yetkili servis belgesinin ithalatçı tarafından onaylı olması ve anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmamak kaydıyla, belgelerdeki bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak isteneceği, belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılacağı ve geçici teminatlarının gelir kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları” başlıklı 16’ncı maddesinin altıncı fırkasında “İhale komisyonu, teklif veya başvuru kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan talepler, ilgililerce ivedilikle yerine getirilir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6. maddesinde “16.6.1 İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir.

16.6.2. İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

16.6.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin belgelerin yazılı olarak istenilmesi ve aday ve isteklilerce bir dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir. İdarece belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan aday ve isteklilerin başvuruları veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve isteklilerin geçici teminatları gelir kaydedilir.

16.6.4. İlgili mevzuatına göre ihaleye katılma şartı olarak istenmesi gereken belge veya bilgilerin idarece istenmediği ve bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edildiği hallerde, idarelerce bu tür belge veya bilgiler başvuruların ya da tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aday veya isteklilerden talep edilemeyecek ve tamamlatılamayacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükmü ve açıklamalarından, ihale dokümanında teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve eklerinin idarelerce tamamlatılmayacağı, sadece teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmamak kaydıyla, idarelerce belgelerdeki bilgi eksikliğinin yazılı olarak tamamlanmasının isteneceği; öte yandan teklif kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunun teyidi için gerekli görülen belge ve bilgilerin ihale komisyonunca istenebileceği anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmelik’in “Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) Alımın özelliği göz önünde bulundurularak, aday veya isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenebilir. Bu hususun yeterlik kriteri olarak düzenlenmesi durumunda aşağıdaki  bentlerde yer alan belgelerin birlikte istenmesi zorunludur. Aday veya istekli ise kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

(2) İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, her bir kısım için bu belgelere yönelik düzenleme ayrı ayrı yapılır. Konsorsiyum ortaklarından her biri, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen yeterlik kriterini sağlamak zorundadır.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan yönetmelik hükmünden, alımın özelliği göz önünde bulundurularak, isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı hususunun ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenebileceği, yeterlik kriteri olarak düzenlenmesi durumunda imalatçı olduğunu gösteren belge, yetkili satıcı/temsilci olduğunu gösteren belge ve Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise bu belgelerden biriyle birlikte sunulan serbest bölge faaliyet belgesinin istenmesinin zorunlu olduğu ve isteklilerin kendi durumlarına uygun olan belgeleri sunmaları anlaşılmıştır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesine göre ihalenin, Manisa ili hizmet alanında içme suyu depolarında enerji temini ve içme sularının dezenfeksiyonu amacıyla solar enerji sistemleri ve kimyasal dozaj ünitelerinin temini, nakli, montajı ve devreye alınması işi olduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: …

ı) İstekli  MANİSA İl sınırlarında  yetkili servisi olduğuna dair Yetkili Servis Belgesini  teklifle birlikte verecektir.

7.5.2. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

Yetkili Satıcı İse:

-Yetkili Satıcılık belgesi (istekli ilgili firmanın Yetkili satıcı belgesi üzerinde yer alan imza sahiplerinin üretici firmadaki görevleri ve imza sirküleri ve aşağıdaki belgelerin herhangi birinin aslını veya noter onaylı suretini veya aslı idarece görülmüştür onaylı fotokopisini yetki belgesi ile beraber sunulacaktır.)

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi …” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhaleye ait Teknik Şartname’nin içerisinde “…33. Yüklenici firmanın satmış olduğu klor dozaj pompasının firmasından ihale kayıt numarası yazılı satış yetki belgesi olmalıdır, bunu teklifte sunmalıdır.

34. Yüklenici firmanın montajını yapmış olduğu, klor dozaj pompasına ait yetkili satıcı ve yetkili servis belgesi olmalıdır ve bunu ihalede teklif ile birlikte sunmalıdır.

35. Yüklenicinin teklifle birlikte vereceği yetkili satıcı belgesi olacaktır.

36. Yüklenici firmanın Manisa Merkez de mutlaka yetkili sertifikalı bir servisi bulunmalıdır, yetkili servis belgesini ihale teklif mektubunda yüklenici sunmalıdır…” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Uyuşmazlığa konu ihalede isteklilerin alım konusu malı teklif etmeye yetkisi bulunup bulunmadığını imalatçı olduğunu gösteren belge, yetkili satıcı/temsilci olduğunu gösteren belge ile belgelendirmelerinin istendiği; imalatçı olduğunu gösteren belgelerin sanayi sicil belgesi, kapasite raporu ve imalat yeterlik belgesi olarak belirlendiği; öte yandan isteklilerin yetkili satıcı olması halinde ise yetkili satıcılık belgesi ve yetkili satıcı belgesindeki imza sahibinin üretici firmadaki görevini gösteren imza sirkülerinin istekliye ait sanayi sicil belgesi, kapasite raporu, imalat yeterlik belgelerinden biriyle beraber sunmalarının istendiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat uyarınca isteklilerin alım konusu malı teklif etmeye yetkilerini,  imalatçı olduğunu gösteren belge, yetkili satıcı/temsilci olduğunu gösteren belgelerden biri ile seçimlik hak doğrultusunda tevsik edebileceği, yetkili satıcı/temsilci belgesi sunan bir istekliden ayrıca imalatçılığı tevsik eden sanayi sicil belgesi, kapasite raporu, imalat yeterlik belgesinin de sunmaları istenmesinin yetkili satıcı olan isteklilerin aynı zamanda imalatçı da olmalarının istendiği anlamına geldiği, ancak ihale dokümanının bu haliyle düzenlendiği ve süresi içerisinde şikayet başvurusunda bulunulmadığı için mevcut haliyle kesinleştiğinden değerlendirmenin de dokümana göre yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

İhaleye Amanos Klor Arıtım Sis. Dan. Paz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tarafından üzerinde “Yukarıda adresi bulunan Amanos Klor Türkiye temsilciliğini yapmış olduğumuz Emec marka 12 VDC ve 230 VAC dozaj pompalarının satışını yapmaya ve satış sonrası hizmetlerini vermeye yetkilidir. Bu belge 30/12/2017 tarihine kadar geçerlidir.” ifadeleri bulunan 01.01.2016 tarihli ve yetkili satıcı belgesi konulu ETA Ekipman Teknoloji Arıtma Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nce düzenlenen belgenin sunulduğu, söz konusu belgenin altında silik bir kaşe ile isimsiz bir imzanın bulunduğu görülmekle birlikte ekinde yetkili satıcı belgesi üzerindeki imza sahibinin üretici firmadaki görevini gösteren imza sirküleri vs. bulunmadığı ayrıca imalatçılığı tevsik eden sanayi sicil belgesi, kapasite raporu, imalat yeterlik belgelerinden birisinin de bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Yetkili satıcı/temsilci olan isteklilerden yetkili satıcılık belgesi ile belge üzerindeki imza sahiplerinin üretici firmadaki görevlerini gösteren imza sirkülerinin istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi, kapasite raporu, imalat yeterlik belgelerinden biri ile beraber sunulmasının istenildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yetkili satıcılık belgesi sunulduğu ancak söz konusu belge üzerindeki imza sahiplerinin firmadaki görevlerini gösteren imza sirküleri ile sanayi sicil belgesi, kapasite raporu ve imalat yeterlik belgelerinden birinin sunmadığı, ihale dokümanı düzenlemesine göre sunulması gereken belgelerin sunulmadığı, eksikliğin belge eksikliği olduğu, mevzuat uyarınca bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılamayacağı da bir arada değerlendirildiğinde ihale dokümanındaki düzenlemeye göre teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Öte yandan anılan isteklinin İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde istenilen yeterlik kriterlerine ilişkin belgeleri sunmadığından teklifi değerlendirme dışı bırakıldığı dikkate alındığında teklif ettiği ürüne ilişkin ayrıca bir değerlendirme yapılmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: …

ı) İstekli  MANİSA İl sınırlarında  yetkili servisi olduğuna dair Yetkili Servis Belgesini  teklifle birlikte verecektir. …” düzenlemesine,

Teknik Şartname’nin içerisinde “…33. Yüklenici firmanın satmış olduğu klor dozaj pompasının firmasından ihale kayıt numarası yazılı satış yetki belgesi olmalıdır, bunu teklifte sunmalıdır.

34. Yüklenici firmanın montajını yapmış olduğu, klor dozaj pompasına ait yetkili satıcı ve yetkili servis belgesi olmalıdır ve bunu ihalede teklif ile birlikte sunmalıdır.

35. Yüklenicinin teklifle birlikte vereceği yetkili satıcı belgesi olacaktır.

36. Yüklenici firmanın Manisa Merkez de mutlaka yetkili sertifikalı bir servisi bulunmalıdır, yetkili servis belgesini ihale teklif mektubunda yüklenici sunmalıdır. …” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen istekli tarafından 01.01.2016 tarihli üzerinde “Yukarıda adresi bulunan Amanos Klor Türkiye temsilciliğini yapmış olduğumuz Emec marka 12 VDC ve 230 VAC dozaj pompalarının satışını yapmaya ve satış sonrası hizmetlerini vermeye yetkilidir. Bu belge 30/12/2017 tarihine kadar geçerlidir.” ifadeleri bulunan ETA Ekipman Teknoloji Arıtma Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nce düzenlenen ve “yetkili satıcı belgesi” konulu belgenin sunulduğu görülmüştür.

 

Diğer taraftan aynı istekli tarafından “İdarenizin 19.09.2017 tarihinde yapılacak olan 2017/422353 kayıt numaralı ihalesine ilişkin olarak;

İhalenizin üzerinde kalması halince ithalatçı firma tarafından Türkiye genelinde satışı ve montajı ile yetkilendirildiğimiz EMEC DOZLAMA POMPALARI iki yıl süre ile üretici ve ithalatçı firma Garantisi altında olup, bu bağlamda ilgili garanti süresince MANİSA il sınırlarında ALAYBEY MAHALLESİ SEYFETTİNBEY CD. NO 77/A adresinde faaliyet gösteren ÇETİN ÇIRACI adına kayıtlı gerçek Kişi firması; Satışını, montajını ve satış sonrası hizmetlerini verdiğimiz EMEC Dozlama Pompaları ve taahhüt ettiğimiz 2017/422353 numaralı ihalenin diğer şartlarını da kabul etmek koşulu ile

Teknik Servis Yetkili Çözüm Ortağımızdır.

Türkiye genelinde satışı, kurulumu ve servisi ile yetkilendirildiğimiz Emec Dozlama Pompaları için gereken yedek parçalar en az 10(on) yıl boyunca tarafımızdan sağlanacaktır.” ifadelerinin altında kendisi ile Manisa Yetkili Servis olarak belirtilen Dostlar Elektronik Çetin ÇIRACI’nın kaşe ve imzalarının bulunduğu görülmüştür.

 

Uyuşmazlığa konu ihalede, isteklilerden teklif ettikleri ürünün Manisa il sınırlarında yetkili servisi olduğuna dair yetkili servis belgesinin istenildiği, isteklilerin bizatihi kendilerinin Manisa il sınırlarında yetkili servis olmalarının beklenmediği, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen istekli tarafından yetkili satıcısı olduğunu belirttiği ETA Ekipman Teknoloji Arıtma Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kendisine verilen yetkili satıcılık belgesi üzerinde açıkça bir il ayrımı yapılmaksızın kendisini satış sonrası hizmetleri vermeye de yetkilendirildiği, satış sonrası hizmetlerin servis hizmetleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, diğer bir ifade ile söz konusu belge ile Manisa il sınırlarında servis hizmetleri vermeye de yetkili olduğunun anlaşıldığı, kaldı ki satış sonrası hizmetlerini verdikleri ürünlerin teknik servis yetkili çözüm ortağının belirtildiği diğer belge üzerinden bir inceleme yapılmasına gerek dahi bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin ikinci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

Başvuru sahibi Ünsal İlaç ve Kimya Mak. Tıbbi Mal. İnş. Tar. Ürü. İth. İhr. San. Şti. tarafından üzerinde “Türkiye temsilciliğini yapmış olduğumuz Emec marka dozaj pompalarının satışını yapmaya, aşağıda adres bilgileri verilen, Ünsal İlaç firması yetkilidir. Bu belge 31.12.2017 tarihine kadar geçerlidir.” ifadeleri bulunan 08.09.2017 tarihli ve yetkili satıcılık belgesi (İhale kayıt numarası: 2017/422353) konulu ETA Ekipman Teknoloji Arıtma Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nce düzenlenen belgenin sunulduğu, söz konusu belgenin altında kaşe ile Gürol Ahali Satış Müdürü Eta Ekipman Ltd. Şti. ifadesi ile bir imzanın bulunduğu, ekinde ise şirketi temsile yetkili İbrahim Yazıcı tarafından Gürol Ahali adına düzenlenen vekaletname ile Gürol Ahali’ye ait imza beyannamesi sunulduğu, ancak yetkili satıcı belgesindeki imza sahibinin üretici firmadaki görevini gösteren imza sirküleri ile imalatçılığı tevsik eden sanayi sicil belgesi, kapasite raporu, imalat yeterlik belgelerinden birisinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından ihaleye yetkili satıcı belgesi sunulduğu, ancak ekinde sunulan vekâletnamenin yetkili satıcı belgesindeki imza sahibinin üretici firmadaki görevini göstermediğinden istenilen imza sirkülerinin tevsik edilemediği, ayrıca imalatçılığı tevsik eden sanayi sicil belgesi, kapasite raporu ve imalat yeterlik belgelerinden birinin de sunmadığının anlaşıldığı, ihale dokümanı düzenlemesine göre sunulması gereken belgelerin sunulmadığı, eksikliğin belge eksikliği olduğu, mevzuat uyarınca bilgi eksikliği kapsamında da tamamlatılamayacağı bir arada değerlendirildiğinde ihale dokümanındaki düzenlemeye göre teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, Amanos Klor Arıtım Sis. Dan. Paz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Ünsal İlaç ve Kimya Mak. Tıbbi Mal. İnş. Tar. Ürü. İth. İhr. San. Şti.nin teklifleri değerlendirme dışı bırakıldığında geçerli teklif kalmadığından ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Share