İller Bankası A.Ş nin,Atıksu İnşaatı işinde,İş Deneyim Belgesinin EKAP a kaydetmeden firmaya elden teslim ettiği hatalı işlem

Print Friendly, PDF & Email
Toplantı No : 2017/050
Gündem No : 36
Karar Tarihi : 04.10.2017
Karar No : 2017/UY.I-2661

 

BAŞVURU SAHİBİ:

TEB Enerji A.Ş. – VBZ İnşaat Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/198108 İhale Kayıt Numaralı “Gazlıgöl-Yaylabağı-Kayıhan(Afyonkarahisar) Kanalizasyon ve Termal Atıksu İnşaatı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 30.05.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Gazlıgöl-Yaylabağı-Kayıhan (Afyonkarahisar) Kanalizasyon ve Termal Atıksu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak TEB Enerji A.Ş.-VBZ İnşaat Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 21.08.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.08.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.09.2017 tarih ve 49465 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.09.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2252 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihaleye verdikleri teklifin pilot ortak TEB Enerji A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin 31.08.2014 tarihinden sonra düzenlenmesine rağmen EKAP kaydının bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak iş deneyim belgelerinin EKAP’a kayıt zorunluluğunun ilanı veya duyurusu 31.08.2010 tarihinden sonra yapılan ihaleler için geçerli olduğu, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.ye iş deneyim belgesinin EKAP üzerinden düzenlenmesi yönünde yaptıkları başvuruya rağmen söz konusu taleplerinin ilgili kurum tarafından ilanı veya duyurusu 31.08.2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgelerinin EKAP’a kaydedilme zorunluluğu bulunmadığı gerekçesiyle kabul edilmediği, mevzuatın kurumlar arasında farklı yorumlanması nedeniyle hak kaybına uğradıkları, bu bakımdan tekliflerinin değerlendirmeye alınarak mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalede,  başvuru sahibi TEB Enerji A.Ş. – VBZ İnşaat Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığında pilot ortak konumunda olan TEB Enerji A.Ş. tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından düzenlenen 30.11.2016 tarih ve 840 sayılı yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, sunulan iş bitirme belgesinde işin adının “Doğal gaz boru hattı inşaatı” şeklinde olduğu, anılan belgenin EKAP üzerinden düzenlendiğine ilişkin herhangi bir ibareye ve EKAP belge numarasına yer verilmediği; söz konusu belgeyle başvuruya konu ihaleye katılan başvuru sahibinin teklifinin sunulan iş deneyim belgesinin 31.08.2014 tarihinden sonra düzenlenmesine rağmen EKAP’a kayıtlı olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı Ek 1’inci maddesinde “(1) İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.

(2) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgelerinin asıllarının 1/7/2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu durumda; EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.

(4) İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP kayıt numarası bulunan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı 30.8’inci maddesinde “İhale Uygulama Yönetmeliklerinin Ek-1 maddeleri uyarınca 31/8/2014 tarihinden sonra iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere (İKN’si 2010/500.000 ve daha sonraki ihaleler) ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan mevcut iş deneyim belgelerinin, EKAP’a kayıt edilerek yeniden düzenlenmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda, EKAP üzerinden düzenlenmesi veya kayıt edilerek yeniden düzenlenmesi gerektiği halde bu gereklere uygun olmayan iş deneyim belgeleri, EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmedikleri sürece ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır. Bu nedenle; EKAP üzerinden düzenlenmiş iş deneyim belgesi almaları veya iş deneyim belgesini EKAP üzerinden kayıt altına aldırarak yeniden düzenletmeleri gerektiği halde, bu zorunlulukları yerine getirmeyen belge sahiplerinin, belgeyi düzenleyen idareye başvuruda bulunarak, mevcut iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmesi talebinde bulunması gerekmektedir.

 30.8.2 İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi ve belge sahiplerine verilmesinde, İhale Uygulama Yönetmelikleri ile bu Tebliğin iş deneyim belgelerinin düzenlenmesi ve verilmesine ilişkin hükümlerine uyulması gerekmektedir. EKAP üzerinden iş deneyim belgesi düzenlenmesi ve sorgulanmasına ilişkin “İdare İş Deneyim Belgesi Düzenleme, Kayıt ve Sorgulama Kullanım Rehberi”ne EKAP üzerinden erişilebilir.

30.8.3 İdarece EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesine, EKAP tarafından otomatik olarak bir “belge numarası” verilmektedir. EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesi çıktısı alınarak belgeyi onaylamaya yetkili kişi tarafından isim ve unvanı belirtilmek suretiyle imzalanıp mühürlendikten sonra ilgiliye verilecektir.

30.8.4 Daha önce EKAP üzerinden düzenlenmeyen mevcut iş deneyim belgesinin, EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenebilmesi için, iş deneyim belgesi sahibinin ilgili idareye başvuruda bulunması ve iş deneyim belgesinin aslını idareye teslim etmesi gerekmektedir. Bu durumda; ilgili idarece iş deneyim belgesi süresi içinde EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek 30.8.3 üncü maddede belirtilen şekilde onaylanıp ilgiliye verilecek, ilgili tarafından idareye teslim edilen iş deneyim belgesi ise dosyasında muhafaza edilecektir.

30.8.5 İhalelerde aday veya isteklilerce sunulan ve üzerinde EKAP belge numarası bulunan iş deneyim belgelerinin sorgulanması, ihale komisyonu tarafından EKAP’ın “İş deneyim belgesi sorgulama” uygulaması vasıtasıyla, belge üzerinde yer alan “belge numarası” esas alınarak yapılacaktır.

30.8.6 İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanmasında iş deneyim belgesinin, EKAP kaydı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecektir. Yapılan sorgulamada, bir uyumsuzluk olduğunun belirlenmesi durumunda, sunulan belgenin geçerliğine ilişkin olarak ihale komisyonu tarafından gerekli inceleme ve değerlendirme yapılmalıdır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri değerlendirildiğinde, ihale uygulama yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler ile iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31.08.2014 tarihinden sonra düzenlenecek belgelerin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunluluğunun getirildiği; ilanı veya duyurusu 31.08.2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 01.09.2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgelerinin asıllarının 01.07.2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi gerektiği ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesinin zorunlu olduğu, ayrıca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 01.7.2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı; ilanı veya duyurusu 31.08.2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin olarak 31.08.2014 tarihinden önce düzenlenmiş iş deneyim belgelerinin EKAP’a kayıt zorunluluğunun bulunmadığı anlaşılmaktadır. Ancak ilanı veya duyurusu 31.08.2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin olarak düzenlenmiş olan ve mevcut haliyle EKAP’a kayıt zorunluluğu olmaksızın ihalelerde kullanılabilecek iş deneyim belgelerinin idare tarafından, re’sen veya ilgililerin talebi doğrultusunda 31.08.2014 tarihinden sonra yeniden düzenlenmeleri durumunda EKAP’a kayıt zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hususunda açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Nitekim başvuru sahibi tarafından “Samsun-Ankara doğalgaz boru hattı” işine ilişkin olarak düzenlenen 17.12.2003 tarihli iş bitirme belgesinin yeniden düzenlenmesi talebiyle 09.11.2016 tarihli dilekçe ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. İnşaat ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunulması üzerine, ilgili idarenin söz konusu belgeyi EKAP’a kaydetmeden 30.11.2016 tarihinde yeniden düzenleyerek başvuru sahibine verdiği tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda yer verilen Ek 1’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan düzenlemenin, ihalenin ilan veya duyuru tarihine bakılmaksızın 31.08.2014 tarihinden sonra ilk kez veya yeniden düzenlenecek tüm iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmeleri gerektiği şeklinde yorumlanması mümkün olmakla birlikte, ikinci fıkrada yer alan düzenleme ile mevcut iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden yeniden düzenlenme zorunluluğunun yalnızca ilan veya duyuru tarihi 31.08.2010 tarihinden sonra olan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri bakımından getirildiği, ilan veya duyuru tarihi 31.08.2010 tarihinden önce olan ihalelere ilişkin olan iş deneyim belgeleri bakımından böyle bir zorunluluğa ilişkin açık bir düzenleme bulunmadığı dikkate alındığında, mevzuatın idareler tarafından farklı yorumlanmasına dayalı olarak ortaya çıkan farklı uygulamalar nedeniyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerinden olan “güvenirlik” ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Bu bakımdan başvuru sahibi tarafından sunulan mevcut iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olarak sunulduğu kabul edilerek teklifinin değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, TEB Enerji A.Ş. – VBZ İnşaat Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

Share