iş deneyim belgesini düzenleyen idarenin ifadesi doğrultusunda A/XVIII grubu işler kapsamında bulunduğu anlaşılmış olup, bu bağlamda ihale konusu işle aynı olmadığı gibi benzer iş olarak belirlenen A/V grubu işler altında da değerlendirilmesi mümkün görülmediğinden, başvuru sahibinin teklifinin sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş kapsamında olmayan bir işe ait olması dolayısıyla değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı

Print Friendly, PDF & Email
Toplantı No : 2018/046
Gündem No : 15
Karar Tarihi : 14.08.2018
Karar No : 2018/UY.I-1514

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Beyazpark Tem. Kent. Tem. Çev. Düz. Fid. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Güngören Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/189837 İhale Kayıt Numaralı “2018 Yılı Cadde, Sokak Düzenlenmesi ve Erişilebilir Hale Getirilmesi 3 Bölge İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Güngören Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 06.06.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2018 Yılı Cadde, Sokak Düzenlenmesi ve Erişilebilir Hale Getirilmesi 3 Bölge İşi” ihalesine ilişkin olarak Beyazpark Tem. Kent. Tem. Çev. Düz. Fid. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 11.07.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.07.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.07.2018 tarih ve 40088 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.07.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1219 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, kendilerince verilen iş deneyim belgelerinin idarece benzer iş tanımına uygun bulunmaması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı, zira sunmuş oldukları belgenin A/V grubu işlere uygun nitelikte olduğuiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde, idarece, isteklilerin kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettiği ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin deneyimini gösteren belgelerin istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

 

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesinde benzer iş, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işler olarak tanımlanmıştır.

 

Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.

(4) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtilir.

(6) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

(7) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler. Bu durumda; yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde, benzer işe ait olmayan yapım işine ilişkin iş deneyimleri, kısa listenin oluşturulmasında yapılan puanlamada dikkate alınmaz.

(9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

 

İşe ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde

2.1. İhale konusu işin

a) Adı:2018 yılı cadde, sokak düzenlenmesi ve erişilebilir hale getirilmesi 3 bölge işi

b) Yatırım proje no’su/kodu:2018/6

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

74 İş Kaleminden Oluşan Yol Yapım İşi (Parketaş, Asfalt, Beton Yol, Aydınlatma ve Yağmursuyu alt yapı iş kalemlerinden oluşan yol ve tretuvar yapım işi)..” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 100′ ünden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler” başlıklı 7.6’ncı maddesinde “Benzer İşlere Dair tebliğde yer alan A/V Grubu İşlerdir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İhale dokümanındaki düzenlemeden ihale konusu işte benzer işi A/V grubu işler olarak belirlendiği, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde A/V grubu işlerin “A) Alt Yapı İşleri” kısmının V. Grubu aşağıdaki gibidir:

“V. Grup: Karayolu işleri (Altyapı+Üstyapı)

1. Otoyollar

2. Devlet, il ve köy yolları

3: Cadde ve sokak yapım işleri” şeklinde belirlendiği görülmüş olup,

 

Aynı Tebliğ’de yer alan A/XVIII grubu işlerin ise;

 

“XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ

1. AV grubu işler

2. AVI grubu işler

3. AVII grubu işler

4. AVIII grubu işler

5. Spor ve rekreasyon alanları için saha tanzim işleri

6. Peyzaj sahaları tanzim işleri

7. Yüzey ve platform işleri” şeklinde ifade edildiği anlaşılmıştır.

 

Konuya ilişkin olarak, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde; “2.5.(Ek-1)’de yer alan listedeki işlerin bünyesinde olan ancak, yapının bir parçası olarak tek başına ihale edilecek olan işler için benzer iş belirlemesi yapılırken, ihale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgelerinin de sunulabileceğinin belirtilmesi gerekmektedir. Örneğin; bir binanın sadece sıhhi tesisat yapımına ilişkin bir ihaleye CI grubuna ait iş deneyim belgesi sunan aday veya istekliler katılabileceği gibi kapsamında sıhhi tesisat işleri olan BIII grubu bir binaya ilişkin iş deneyim belgesi sahibi aday veya istekli de katılabilecektir. Benzer şekilde bir tünel yapım işi ihalesine AII grubu iş deneyim belgesi sahibi aday veya istekli katılabileceği gibi kapsamında tünel yapım işi olan AVIII grubu iş deneyim belgesi ile de aynı ihaleye katılmak mümkündür.

 

İhale konusu işe ilişkin iş deneyim belgesi yerine ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi sunulduğu ve ihale konusu iş tutarının iş deneyim belgesi üzerinden tespit edilemediği hallerde, ihale konusu iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgeler iş deneyim belgesini düzenleyen idareden temin edilerek değerlendirme yapılır.  Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç, yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyim belgeleri için ise söz konusu bilgi ve belgeler makul bir süre verilmek suretiyle belgeyi sunan aday veya istekliden istenir.

 

Anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanmış, ihale konusu işi de içeren bir yapım işine ait belge sunulması halinde bu belgedeki ihale konusu işe ilişkin kısmın tutarının belirlenmesinde sırasıyla yaklaşık maliyet hesabında ve ödemede esas alınan imalat grubu tutarının toplam içerisindeki oranı dikkate alınır. Örneğin, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanmış bir BIII grubu bina yapımına ilişkin iş deneyim belgesi kapsamındaki CI grubu işlerin tutarı, anılan gruba ait sırasıyla yaklaşık maliyet hesabında ve ödemede esas alınan imalat grubu tutarının toplam içerisindeki oranı dikkate alınarak belirlenecektir.

 

 

2.8. İş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun belirlenmesinde, işin yapım amacı ile işlevinin ve/veya yapılan toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutarların dağılımının göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

 

Örneğin, yapılan iş tutarının %30’unun AI grubuna giren köprü işleri, %30’unun AII grubuna giren tünel işleri ve %40’ının AVI grubuna giren demiryolu işleri olan bir demiryolu yapım işinde, projenin amacı ve işlevinin canlı ve cansız varlıkların bir yerden bir yere nakli için gerekli olan demiryolunun yapılması olduğundan, esaslı unsur “AVI Grup: Demiryolu İşleri (Altyapı + Üstyapı)” olarak belirlenebilecektir.

 

Yine, gerçekleştirilen iş tutarının %70’inin AII grubuna giren tünel işleri, %15’inin AVI grubuna giren demiryolu işleri ve %15’inin BIII grubuna giren istasyon binası yapım işleri olan bir metro hattı yapım işinde esaslı unsur, projenin amaç ve işlevinin canlı ve cansız varlıkların bir yerden bir yere nakli için gerekli olan demiryolu yapılması olduğundan “AVI Grup: Demiryolu İşleri (Altyapı + Üstyapı)” olarak veya yapılan iş tutarı içerisinde sahip olduğu oranının büyüklüğünden dolayı “AII Grup: Tünel İşleri” olarak belirlenebilecektir.

 

Tamamlanamayan ya da devredilen işlerde ise, işin yapılan kısmına ilişkin belge düzenlenmesi durumunda yapılan işin projenin bütününün karakteristiğini yansıtıp yansıtmadığına göre esaslı unsur belirlemesi yapılması gerekmektedir. İşin yapılan kısmının projenin bütününün karakteristiğini yansıtması halinde esaslı unsur belirlenecektir. Örneğin, tamamlanamayan bir otoyolu projesinin yapılan kısmının hem altyapı hem de üstyapı karayolu işi içermesi halinde belgeye konu işin esaslı unsuru “AV Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)” olarak belirlenebilecektir. Benzer şekilde, birden fazla BIII grubu bina inşaatı içeren bir projede bina inşaatlarının bir kaçının temelden çatıya kaba ve ince işleri ile birlikte bir bütün olarak tamamlanması, diğerlerinin ise kısmen tamamlanması halinde belgeye konu işin esaslı unsuru “BIII Grup: Bina İşleri” olarak belirlenebilecektir. Ancak, binaların hiçbirinin bir bütün olarak bitirilmediği hallerde esaslı unsur belirlemesi yapılmayacaktır. Aynı şekilde, yapımına başlanıp tamamlanamamış bir boru hattı işinde sadece kazı işi yapılmış, boru montajı ve yerine tespiti yapılmamış ise söz konusu işte esaslı unsur belirlemesi yapılmayacaktır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında “İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir.” düzenlemesi yer almaktadır. Buna göre, birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, belgeye konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olması halinde belge tutarının tamamı dikkate alınır. Örneğin; esaslı unsuru AV Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) olan ve kapsamında köprü ve tünel yapımı da bulunan bir projeye ait iş deneyim belgesinin;  köprü ve tünel yapımı içermeyen bir karayolu işi ihalesine sunulması halinde, köprü ve tünel yapımına ilişkin tutar ayrıştırılmayacak ve belge tutarının tamamı değerlendirmeye alınacaktır. Aynı şekilde, esaslı unsuru AXVIII Grup: Saha İşleri olan ve kapsamında BIII grubu bir bina inşası da bulunan bir projeye ait iş deneyim belgesinin; bina inşası içermeyen bir rekreasyon alanı yapım işi ihalesine sunulması halinde, BIII grubu bina yapımına ilişkin tutar ayrıştırılmayacak ve belge tutarının tamamı değerlendirmeye alınacaktır.

 

İş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olmaması halinde ise, sadece ihale konusu işe veya benzer işe uygun nitelikteki işler değerlendirmeye alınır. Örneğin, esaslı unsuru AVIII Grup: Barajlar olan ve kapsamında santral binası, ulaşım yolları, derivasyon ve enerji tünelleri inşası da bulunan bir projeye ait iş deneyim belgesinin AII grubuna giren bir tünel yapımı ihalesine sunulması halinde, derivasyon ve enerji tünelleri yapımına ilişkin tutar belge tutarından ayrıştırılmak suretiyle değerlendirmeye alınacaktır…” açıklamaları yer almaktadır.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda, isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerinin ihale konusu işle aynı olan bir işe veya benzer işe ait olması veya ihale konusu işi veya benzer iş olarak belirlenen işlerden birinin tamamını içeren daha kapsamlı bir işe ilişkin olarak düzenlenmiş olması gerekmekte olup, bir diğer anlatımla iş deneyim belgesine konu olan işin ihale konusu işle veya benzer iş olarak belirlenen işlerle ortak imalatlarının bulunmasının tek başına benzer iş kapsamında kabul edilebileceği sonucunu doğurmayacağı anlaşılmıştır.

 

Bu kapsamda yapılan incelemede başvuru sahibi olan Beyazpark Tem. Kent. Tem. Çev. Düz. Fid. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsiken Arnavutköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce düzenlenen, işin adının ”Ömerli Mah. Semt Parkı Yapımı İşi” olarak belirtildiği iş deneyim belgesinin sunulduğu görülmüştür. Söz konusu belge üzerinde uygulanan yapı tekniği başlığı karşısında işin tanımının “32 dönüm alanda bölge parkı yapımı, kafeterya inşaatı yapımı, spor tesisleri ve spor tesisi binası yapımı” şeklinde ifade edildiği, ancak başvuru sahibinin alt yüklenici olarak yaptığı işin semt parkı yapımı olduğu anlaşılmıştır.

İhale işlem dosyasının incelenmesinde idarece iş deneyimini düzenleyen Arnavutköy Belediye Başkanlığı’na gönderilen 06.06.2018 tarih ve 31755 sayılı yazıda “06.06.2018 tarihinde ihalemize katılmış olan Beyazpark Tem. Kentsel Tem. Çev. Düz. İnş. Turz. San ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait Müdürlüğünüzce 24.03.2015 tarih ve 2013/53-61495-3-1 sayı ile verilen Ömerli Mahallesi Semt Parkı Yapımı İşi (İKN:2013/53) için düzenlenmiş olan iş deneyim belgesi kapsamında yapılan iş kalemlerinin ayrıntılı listesi, fiyatları ve iş grubunun Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim” şeklinde bilgi talebinde bulunulmuş olup, aynı idareden alınan 25.06.2018 tarih ve 16576 sayılı cevap yazısında “..Sözkonusu iş benzer iş grupları arasında A/XVIII grubu peyzaj sahaları tanzim işleri olup, ilgili işe ait kesin hesap ve işlerin ayrıntılı listesi yazımız ekinde tarafınıza sunulmuştur.” denilmek suretiyle bu doğrultuda  bilgi ve belge verildiği görülmüştür.

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin yukarıda belirtilen maddeleri uyarınca ihalede birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgesi sunulması halinde bu iş kapsamında yapılan işlerin ayrıştırılması gerekmekle beraber, başvuru sahibinin semt parkı yapımına ilişkin sunmuş olduğu iş deneyim belgesini düzenleyen idareden alınan hakediş icmalinin ekindeki yapılan işler listesinde yer verilen iş kalemlerinin nitelik ve büyüklük bakımından bir bütün ihale konusu iş ile benzerlik taşımadığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin iş deneyim belgesinin konusunun A/XVIII grubu işler kapsamında bulunduğu, anılan Tebliğ’de A/XVIII grubu işlerin içerisindeki kalemlerden birinin de A/V grubu işler olduğu, A/V Grubu işlerin anılan Tebliğ’de altyapı+üstyapı işlerini içeren karayolları işleri başlığı altında otoyollar, devlet, il ve köy yolları ile cadde ve sokak yapımı işleri olarak tanımlandığı anlaşılmış olup,  başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin konusunun “Ömerli Mahallesi Semt Parkı Yapımı İşi” olduğu dikkate alındığında anılan belgenin konusunun ihale konusu iş ve incelenen ihalede benzer iş olarak belirlenen A/V grubu işler içerisinde bulunmadığı ve dolayısıyla idarece belgenin benzer iş tanımına uygun görülmemesi üzerine işlem tesisi edilmesi kararının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Netice itibariyle söz konusu işin gerek başvuru sahibinin dilekçesindeki kabulü ve gerekse iş deneyim belgesini düzenleyen idarenin ifadesi doğrultusunda A/XVIII grubu işler kapsamında bulunduğu anlaşılmış olup, bu bağlamda ihale konusu işle aynı olmadığı gibi benzer iş olarak belirlenen A/V grubu işler altında da değerlendirilmesi mümkün görülmediğinden, başvuru sahibinin teklifinin sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş kapsamında olmayan bir işe ait olması dolayısıyla değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

ihale hukuku
Tarih
ihale konusu
iş deneyim belgesini düzenleyen idarenin ifadesi doğrultusunda A/XVIII grubu işler kapsamında bulunduğu anlaşılmış olup, bu bağlamda ihale konusu işle aynı olmadığı gibi benzer iş olarak belirlenen A/V grubu işler altında da değerlendirilmesi mümkün görülmediğinden, başvuru sahibinin teklifinin sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş kapsamında olmayan bir işe ait olması dolayısıyla değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı
Rating
51star1star1star1star1star
Share