Kurum kayıtlarına alınan yazı ve ekinde gönderilen pay defteri incelendiğinde, şirketin ortaklık yapısının son olarak 19.03.2018 tarihinde değiştiği, bahse konu ihalenin ihale tarihi itibariyle şirketin sermayesinin 150.000,00 TL olduğu ve 78.000,00 TL’sinin (%52) Ahmet Yılmaz, 72.000,00 TL’sinin (%48) F.N ya ait olduğu görülmektedir. Netice itibariyle,  A.Ş. İş Ortaklığının özel ortağı A.Ş. tarafından teklifi kapsamında tüzel kişiliğin son durumunu göstermesi maksadıyla sunulan belgelerin tüzel kişiliğin son ortaklık durumunu göstermediği tespit edildiğinden bahse konu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

Print Friendly, PDF & Email
Toplantı No 2018/044
Gündem No 28
Karar Tarihi 01.08.2018
Karar No 2018/UY.II-1454

BAŞVURU SAHİBİ:

Bilgin Taah. İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi- Atila Bilgin İş Ortaklığı,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/123789 İhale Kayıt Numaralı “Ab Mali İmkân Kaps Madad Fonu Bünyesinde Kfw Yürütücülüğü ile Kriz Zamanlarında Herkes için Eğt Prj Çerçev Gkas Eğt Alt Yapsını Dstk Amacı ile Adana İlinde Toplam 3 Adet Betonarme Eğt Binasının Yapımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından 26.04.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Ab Mali İmkân Kaps Madad Fonu Bünyesinde Kfw Yürütücülüğü ile Kriz Zamanlarında Herkes için Eğt Prj Çerçev Gkas Eğt Alt Yapsını Dstk Amacı ile Adana İlinde Toplam 3 Adet Betonarme Eğt Binasının Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Bilgin Taah. İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Atila Bilgin İş Ortaklığının 07.06.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.06.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.06.2018 tarih ve 35078 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.06.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1054 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Teklif dosyasında sunulan imza sirkülerindeki imza ile belgelerde atılan imzaların farklı olması nedeniyle ihale üzerinde bırakılan Grand Petrol Ürünleri İnşaat Hazır Beton Özel Eğitim Hizmetleri Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, bu durumun ihalenin ilk oturumunda ihale komisyonu tarafından dosyalar incelenirken imza sirkülerindeki imza ile diğer belgelerde atılan imzaların aynı olmadığının dosyayı kontrol eden ihale komisyonu üyelerinin de dikkatini çektiği, imzaların uygun olmadığının tespitinin yapılarak herkesin huzurunda açıklandığı, anılan isteklinin temsilcisinin sözlü olarak komisyona itirazda bulunması üzerine, ihale komisyonu başkanının iyi niyetle diğer üyelerin de kontrol etmesini istediği, kontrol eden üyelerin de imzaların aynı olmadığını ve ilk bakışta görülebilen bariz bir fark olduğunu aleni bir şekilde beyan ettiği, bahse konu istekli tarafından yapılan itirazlar sonucunda şeffaflık ilkesi gereği, imza sirküleri ile diğer imza atılan ilgili sayfaların ihaleye katılan diğer firma temsilcilerine gösterildiği, imzaların aynı olmadığının ihaleye katılanlar tarafından açıkça görüldüğü, istekliler tarafından söz konusu firmanın sınır değer hesabına dahil edilip edilmeyeceğinin sorulduğu, dosyada sunulan imza sirkülerindeki imzadan farklı bir imza taşıyan teklif mektubunun geçersiz olduğu ve sınır değer hesabına da dahil edilemeyeceği anlamında şifahi bir cevap verildiği, anılan isteklinin teklifinin sonraki oturumlarda ihale dışı bırakılacağının açıkça teyit edildiği, bahse konu istekli tarafından ihale tarihinden sonraki bir tarihte ihale komisyonuna yalan bir beyanda bulunulduğu ve eski yıllara ait istisnai nitelikteki Kurul kararlarına dayanılarak anılan isteklinin ihale dışı bırakılmadığı, birbirine benzemeyen imzanın firma yetkilisine ait olup olmadığından ziyade dosyada sunulan imza sirkülerindeki imza ile belgelerdeki imzaların aynı olup olmadığının önemli olduğu, ihale komisyonu kararında belirtildiği üzere söz konusu isteklinin ihale tarihinden sonraki bir tarihte idareye sunduğu bir beyan ile imzanın kendisine ait olduğunu beyan ettiği, ihale tarihinde teklif dosyasında sunulan belgelerin bizzat kendisinin değerlendirmeye esas olduğu, teklifin esasını etkileyen bir hususta sonradan alınacak bir beyan ile tamamlama yapılmasının ya da uygun olmayan bir teklifi uygun hale getirecek şekilde sonradan esaslı bir tamamlama yapılmasının mevzuata göre mümkün olmadığı, ihale komisyonu kararında geçmiş yıllara ait kararların emsal gösterildiği ve bu konudaki istisnai nitelikteki Kurul kararlarına atıf yapılarak “İmzası inkar olunmayan belgenin kabulü gerekir.”şeklinde Yargıtay’ın içtihadı olduğundan bahsedildiği, idare tarafından emsal gösterilen kararlarda “imzalar arasında ilk bakışta bariz bir fark bulunmayan”, “aksi ispat edilemediği takdirde” denilerek inkar edilmeyen imzaların kabul edilmesi gerektiği yönünde değerlendirmeler olduğu, çıplak gözle dahi kolayca aksi ispat edilebiliyor ise farklı olan imzaların kabulünün mümkün olmadığı,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin ciro tutarı ve bilanço oranlarının istenen kriterleri karşılayamadığı, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, zira söz konusu ihaleden yaklaşık iki ay önce yapılan 2017/619078 İKN’li ihaleden gerekli oranları sağlayamaması nedeniyle elendiği, 06.03.2018 tarihli ve 2018/UY.I-530 sayılı Kurul kararında da anılan isteklinin gereken bilanço oranlarını sağlayamaması nedeniyle ihale dışı bırakıldığı, bahse konu ihalenin yılın ilk dört ayında olması nedeniyle aynı belgelerin kullanılacağı, gereken oranları yakın tarihli başka ihalelerde sağlayamayan isteklinin söz konusu ihalede istenilen kriterleri sağlayabilmesinin mümkün olmadığı, aksi halde sunulan ciro ve bilançolara göre gereken oranları sağlamış gibi gösterilmiş olması halinde Vergi Dairesi’ne beyan edilmeyen, değiştirilmiş verilerin esas alınacağı, Kurum tarafından bu ihalede sunulan ciro ve bilanço verilerinin mutlaka EKAP sistemi üzerinden teyit edilmesi gerektiği, bilanço bilgileri tablosu standart formunun da sunulmadığı, bunun yerine sunduğu belgelerden, ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu beyannamelerinin sadece ilk sayfasının onaylanmış olduğu, her sayfasının meslek mensubu tarafından TÜRMOB kaşesi ile onaylanmadığı, bu sebeple de teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

Sunulan ciro ve bilançoların onayında özel kaşenin kullanılıp kullanılmadığının teyit edilmesi gerektiği,

 

3) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin birçok yönden mevzuata aykırı olduğu, istenen yeterlik kriterlerini karşılayamadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

Sunulan iş deneyim belgesine konu yapım işinin, başka bir firmaya taahhüt edilmediği, bizzat kendisinin yaptığı bir yapım işi ise, bir kişinin kendi kendisiyle bir sözleşme yapma imkanı olmadığından, kendisine yaptığı bir yapım işinden iş deneyim belgesi alabilmesinin mümkün olmadığı, sunduğu iş deneyim belgesinde işveren ve yüklenici bizzat kendisi ise, belgenin geçersiz olduğu, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

Özel sektörde kendisi dışındaki farklı bir firmaya taahhütte bulunarak gerçekleştirdiği bir yapım işi ise, belge düzenlemeye yetecek tüm belgelere sahip olmadığı,

 

Özel sektöre taahhütte bulunarak gerçekleştirdiği bir yapım işi ise, belge tutarı olması gerekenden çok daha fazla bir tutarda düzenlenmiş olduğu,

 

Kat ve/veya arsa karşılığı gerçekleştirdiği bir yapım işi ise belge tutarının, sehven olması gerekenden çok daha fazla bir tutarda hesaplanmış olduğu,

 

Kamu kurumu dışında özel sektöre gerçekleştirdiği bir yapım işine ait ise, verilen iş deneyim belgesinin ilgili olmayan bir kurum ve yetkili olmayan birim tarafından verilmiş olduğu,

 

İsteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin EKAP üzerinden kaydedilmemiş olduğu,

 

İsteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin, özel sektöre gerçekleştirilmiş gibi veya yap-sat ya da kat/arsa karşılığı yapılmış gibi beyan edilen yapım işlerinin tek bir sözleşmeye dayalı olmadığı veya yap-sat ya da kat/arsa karşılığı yapılmış gibi beyan edilen bina işlerinin de tek bir seferde veya tek bir parselde gerçekleştirilmiş işler olmayıp, birden çok farklı sözleşmeler veya birden çok farklı parsel ve farklı ruhsatlara tabi bina işleri toplanarak tek bir sözleşmeye dayalı olmayan yüksek tutarlı bir iş deneyim belgesinin düzenlenmiş olması nedeniyle de geçersiz olduğu,

 

İsteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin, bir bina yapım işinin temelinden çatıya kadar bir bütün olarak gerçekleştirilmiş bir yapım işi değil ise, yani sadece kaba inşaat ya da ikmal tamamlama gibi sadece ince işlerden ya da onarım işlerinden oluşuyor ise ihalede istenen benzer iş gurubuna dahil olmadığı,

 

İsteklinin sunduğu iş deneyim belgesi kapsamında, ihale konusu işe ya da benzer işe uygun olmayan işler varsa belge tutarından düşülerek yeniden hesaplanması sonucunda ulaşılacak tutarın, ihalede sunduğu teklif fiyatına göre asgari yeterlik kriterini karşılayamayacağı,

 

4) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından, mevzuat gereği teklif dosyasında sunulması zorunlu olan, son durumu gösteren tüzel kişi ortaklarının ve temsilcilerinin “Ortaklık Hisse Oranları” ve “TC Kimlik Numaraları” gibi bilgilerinin dosyada sunulmadığı, bu sebeple de teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

5) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teklif mektubunun standart forma aykırı olduğu, bu sebeple de teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

6) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan imza sirküleri, vekaletname, imza beyannamesi, iş deneyim belgesi gibi belgelerin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesindeki “Belgelerin Sunuluş Şekli” kurallarına aykırı olduğu, asıl (orijinal) belge ibraz edilmeden “suretin sureti’ şeklinde çoğaltıldığı, “ibraz edilen suretin aynıdır” şeklindeki şerhlerle sunulduğu, bu sebeple de teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “… Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.  Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur…” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinin ikinci fıkrasında “İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 37’nci maddesinde “İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 54’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6’ncı maddesinde “16.6.1 İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir.

16.6.2. İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

16.6.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin belgelerin yazılı olarak istenilmesi ve aday ve isteklilerce bir dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir. İdarece belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan aday ve isteklilerin başvuruları veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve isteklilerin geçici teminatları gelir kaydedilir.

16.6.4. İlgili mevzuatına göre ihaleye katılma şartı olarak istenmesi gereken belge veya bilgilerin idarece istenmediği ve bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edildiği hallerde, idarelerce bu tür belge veya bilgiler başvuruların ya da tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aday veya isteklilerden talep edilemeyecek ve tamamlatılamayacaktır.” açıklaması,

İdari Şartname’nin  “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: AB Mali İmkân Kaps MADAD Fonu Bünyesinde Kfw Yürütücülüğü İle Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğt Prj Çerçev GKAS Eğt Alt Yapsını Dstk Amacı ile Adana İlinde Toplam 3 Adet Betonarme Eğt Binasının Yapımı

b) Yatırım proje no’su/kodu:-

c) Miktarı ve türü:

Adana ilinde her biri yaklaşık 6200 m² inşaat alanına sahip toplam 3 adet 24 derslikli betonarme eğitim binasının yapım işidir.

Avrupa Birliği AB Mali İmkân Kapsamında MADAD Fonu Bünyesinde KfW Yürütücülüğü İle Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim Projeleri Çerçevesinde Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Eğitim Alt Yapısının Desteklenmesi Amacı ile Adana ili Çukurova İlçesi Huzurevleri Mah. 1 adet, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mah. 1 adet ve Yüreğir ilçesi Köprülü Mah. 1 adet olmak üzere toplam 3 adet betonarme Eğitim Binasının ihale dokümanı ve ekinde yer alan proje ve teknik şartnameler doğrultusunda yapımının gerçekleştirilmesi işidir.

ç) Yapılacağı yer: Adana” düzenlemesi,

 

Söz konusu Şartname’nin 7.1’inci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden teklif mektubunun yetkili kişilerce imzalanmış olmasının gerektiği, yetkili kişilerce imzalanmamış olmasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği, teklif dosyası kapsamında sunulan belgelerdeki esaslı eksikliklerin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılamayacağı anlaşılmaktadır.

 

31.05.2018 tarihli ihale komisyonu kararında, ihale üzerinde bırakılan Grand Petrol Ürünleri İnşaat Hazır Beton Özel Eğitim Hizmetleri Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından sunulan teklif mektubunda bulunan imzanın, ihale dosyalarının açılması esnasında imza sirküleri ile karşılaştırıldığında firma yetkilisine ait olmayabileceğinin ihale komisyonunca mütalaa edildiği, ancak firmanın idareye yapmış olduğu 27.04.2018 tarihli ve 8475666 sayılı şikâyeti değerlendirildiğinde, istekli firma yetkilisinin noter yoluyla imzanın kendisine ait olduğunu beyan ettiğinin anlaşıldığı, imzanın temsil yetkisi verilen kişiye ait olduğu ikrar edildiğinden, istenilen evrakların tam ve uygun olduğu değerlendirmesinde bulunularak söz konusu isteklinin teklifinin geçerli kabul edildiği görülmektedir.

 

İhale üzerinde bırakılan Grand Petrol Ürünleri İnşaat Hazır Beton Özel Eğitim Hizmetleri Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde, anılan istekli tarafından şirket müdürü Mehmet Tekin Çiçek’e ait noter onaylı imza sirkülerinin sunulduğu, sunulan imza sirkülerindeki imza ile anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubunun üzerindeki imza karşılaştırıldığında imzalar arasında bariz farklılıkların bulunduğu, bu farklılığın gözle dahi görülebildiği tespit edilmiştir. Diğer taraftan yukarıda belirtildiği gibi, teklifin esasını değiştirecek nitelikteki eksikliklerin bilgi eksikliği kapsamında tamamlattırılamayacağı, ayrıca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan imza sirküleri ile teklif mektubunda bilgi eksikliği bulunmadığı dikkate alındığında, anılan isteklinin 27.04.2018 tarihinde idareye sunduğu imzanın ikrar edildiğine dair beyanı ile söz konusu aykırılığın giderilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan Grand Petrol Ürünleri İnşaat Hazır Beton Özel Eğitim Hizmetleri Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,

sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleriise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(9) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “(1) İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalardır.

(2) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen her iki belgenin idarece istenilmesi zorunludur. Bu durumda aday veya isteklinin ise üçüncü fıkradaki yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunması yeterlidir.

(4) Üçüncü fıkradaki kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(6) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

(7) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(8) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen yapım işi faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

(10) Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(11) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

(13) Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal tutarı, iş ortaklığındaki hissesi oranında, konsorsiyumda ise taahhüt edilen iş kısmı üzerinden hesaplanır.

(14) Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” hükmü,

İdari Şartname’nin 7.4.2 ve 7.4.3’üncü maddelerinde “7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.4.3. İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan Grand Petrol Ürünleri İnşaat Hazır Beton Özel Eğitim Hizmetleri Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında sunulan bilanço bilgileri tablosu ile 2016 yılına ait bilanço ve gelir tablosu incelendiğinde, anılan isteklinin cari oranının 0,82, özkaynak oranının 0,16, kısa vadeli banka borçları/özkaynak oranının 0,34 olduğu ve İdari Şartname’de istenilen kriterleri karşıladığı, isteklinin 2016 yılı cirosunun ise (11.120.194,74 TL) İdari Şartname’de istenilen tutarı (0,25 x 26.687.000,00 TL = 6.671.750 TL) sağladığı, sunulan bahse konu belgelerin her sayfasında meslek mensubu imza ve kaşesinin yer aldığı ayrıca bilanço bilgileri tablosunun standart forma uygun olduğu görülmüş olup, başvuru sahibinin ikinci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde;ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.

(3) Geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de ikinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

(4) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtilir.

(6) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

(7) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler. Bu durumda; yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde, benzer işe ait olmayan yapım işine ilişkin iş deneyimleri, kısa listenin oluşturulmasında yapılan puanlamada dikkate alınmaz.

(9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(11) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(12) Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

(14) İş deneyimi olarak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş iş durum belgesi sunulması halinde, belgeyi düzenleyen idarenin, belgeye konu işte iş artışı varsa iş artışı tutarı, yazının tanzim edildiği tarih itibari ile toplam sözleşme bedelinin % 80’inin tamamlanıp tamamlanmadığı, tamamlanmış ise tamamlandığı tarihi belirtir yazısının başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

(15) İş deneyimi olarak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve geçici kabulü yapılmamış bir işe ait iş denetleme veya iş yönetme belgesinin sunulması halinde; belgeyi düzenleyen idarenin, belgeye konu işin geçici kabulünün yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa geçici kabul tarihi, belgeye konu işte iş artışı varsa iş artışı tutarı, yazının tanzim edildiği tarih itibari ile toplam sözleşme bedelinin % 80’inin tamamlanıp tamamlanmadığı, tamamlanmış ise tamamlandığı tarihi belirtir yazısının başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

(16) Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç yurt dışında gerçekleştirilen diğer işlerle ilgili olarak, iş deneyimini tevsik için, o ülke mevzuatına göre, iş sahibinin adı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve niteliği, yüklenicinin, ilgisine göre fiilen denetleme veya yönetme faaliyetlerinde bulunanların adı veya unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitim tarihini içerecek şekilde düzenlenmiş belgenin sunulması gereklidir.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı EK Madde 1’de “(1) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.

(2) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş deneyim belgelerinin asıllarının 1/7/2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu durumda; EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.

(4) İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP belge numarası bulunan iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur.

(5) Yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin, yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri işlere ilişkin iş deneyim belgeleri, belge sahibinin başvurusu üzerine Kurum tarafından EKAP’a bilgi amaçlı olarak kaydedilir. Kayıt işlemi usulüne uygun olarak yapılan başvurudan itibaren 60 gün içinde yapılır ve daha önce kaydedilmiş olsa dahi bu sürenin bitiminden sonra iş deneyimini tevsik için kullanılabilir. Kayıt işlemi için yurt dışında düzenlenmiş iş deneyim belgesinin bu Yönetmeliğin 31 inci maddesine uygun olarak sunulması; noter onaylı dayanak sözleşmenin, kabul tutanaklarının ve Kurum tarafından istenecek diğer bilgi ve belgelerin ise Kurum tarafından belirlenecek usule uygun olarak başvuruya eklenmesi gerekir. Herhangi bir belgenin bu fıkra kapsamında kaydedilmiş olması belge konusu işin yapıldığına ve belgedeki bilgilerin doğruluğuna karine teşkil etmez. Bu kayıt işlemi ihale komisyonlarının inceleme, değerlendirme ve sorgulamaya ilişkin yetki ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri işlere ilişkin iş deneyim belgeleri EKAP’a kayıt edilmedikçe ilanı veya duyurusu 1/7/2018 tarihinden sonra yapılacak ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. Bu fıkra kapsamında EKAP’a kaydedilen belgeler, ihalelerde Kurum tarafından başvuru sahibine verilen kayıt belgesi sunularak kullanılır.” hükmü,

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde B/III grubu: Bina İşleri’nin

“III. GRUP: BİNA İŞLERİ

1. BII. Grup işler

2. BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri” şeklinde açıklandığı,

 

İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde “İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği” nde yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği Diploması veya Mimarlık Diploması” düzenlemesi yer almaktadır.  

 

İhale üzerinde bırakılan Grand Petrol Ürünleri İnşaat Hazır Beton Özel Eğitim Hizmetleri Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında Orfioğlu Şeyh Sadettin Cebbevi Vakfı’na yapılan sözleşme tarihi 30.05.2011 olan “1764 Ada 1 Nolu Parsel İşyeri – Konut Alanı” işine ait yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, belgenin ilgili belediye tarafından düzenlendiği, belge tutarının 20.409.192,00 TL olduğu görülmüş olup söz konusu belge tutarının güncelleme yapıldığında 35.377.322,67 TL’ye tekabül ettiği ve istenilen iş deneyim tutarı (0,80 x 26.687.000,00 TL = 21.349.600,00 TL) için yeterli olduğu, ayrıca bahse konu yüklenici iş bitirme belgesine konu işin İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde düzenlenen benzer işe uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, belge üzerinde EKAP’a kayıt tarihinin bulunduğu ve EKAP üzerinden yapılan sorgulama sonucunda belgenin EKAP’a kayıtlı olduğu görülmüştür. Bu sebeple, başvuru sahibinin üçüncü iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinin birinci fıkrasında “İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1 İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan Grand Petrol Ürünleri İnşaat Hazır Beton Özel Eğitim Hizmetleri Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin teklif dosyasında sunduğu 09.01.2018 tarihli ve 9490 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nden şirket ortaklarının %75 pay sahibi Kemal Çiçek ve %25 pay sahibi Mehmet Tekin Çiçek olduğu, söz konusu ortaklık oranlarının şirketin son ortaklık durumunu gösterdiğinin Ticaret Sicil Gazetesi’nin internet sitesinden teyit edildiği, 29.12.2016 tarihli ve 9230 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nden Kemal Çiçek ve Mehmet Tekin Çiçek’in aynı zamanda şirket müdürü olarak yetkilendirildiği, Mehmet Tekin Çiçek ve Kemal Çiçek’in T.C. kimlik numaralarının teklif dosyasında sunulan belgelerden anlaşıldığından başvuru sahibinin dördüncü iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 54’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (c) bendinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bahse konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan Grand Petrol Ürünleri İnşaat Hazır Beton Özel Eğitim Hizmetleri Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından sunulan anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu incelendiğinde, teklif mektubunun ihale dokümanı kapsamında yer alan standart forma uygun olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin beşinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin anılan Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği belirtilmiş ve şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olduğu açıkça ifade edilmiştir.

 

Aynı Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla idareye şikâyet başvurusu yapılabileceği, anılan Kanun’un “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinde ise idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabileceklerin Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği belirtilmiştir.

 

Bahse konu Kanun maddeleri bir arada değerlendirildiğinde, ihale sürecinde hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlem ve eylemlere karşı olarak dava açılmadan önce genel olarak iki aşamalı bir idari başvuru yolunun öngörüldüğü, aday, istekli veya istekli olabileceklerin öncelikle ihaleyi yapan idareye başvuru yapması gerektiği, şayet şikâyet üzerine alınan karar uygun bulunmaz veya şikâyet üzerine idarece herhangi bir karar alınmaz ise Kamu İhale Kurumu’na başvuruda bulunulabileceği anlaşılmaktadır.

 

Bu usulün amacı ise başvuru sahibinin iddialarının öncelikle idarenin değerlendirmesinden geçerek, uygun görülen hususlarda gerekli düzeltmenin idare tarafından yapılması, uyuşmazlığın devam ettiği konularda ise idarenin cevabıyla birlikte uyuşmazlığın Kurumun önüne getirilmesidir. Anılan usulün doğal bir gereği ise şikâyet başvurusunda dile getirilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilmemesidir. Çünkü idarenin değerlendirmesine sunulmayan, cevap veya açıklaması alınmayan bir hususun itirazen şikâyet başvurusuna dahil edilmesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda açıklanan iki aşamalı başvuru sistematiğine uygun düşmemektedir.

 

Nitekim İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez ” hükmü ile,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “… İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz” açıklaması da şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceğini açıkça ifade etmektedir.

Netice itibariyle yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamalarından idareye şikâyet başvurusunda dile getirilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği (şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararda belirtilen hususlar hariç) anlaşılmaktadır. Bu itibarla, başvuru sahibinin söz konusu iddiasına ilişkin başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

1) İdarece geçerli teklif olarak belirlenen Dicle Proje İnşaat A.Ş. – Anatolia Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. İş Ortaklığının teklif dosyası kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde, iş hacminin tevsiki için toplamda (27.666.000,00 TL x 0,25=) 6.916.500,00 TL’lik cirosunun olması gerektiği, pilot ortak Dicle Proje İnşaat A.Ş. tarafından da iş ortaklığındaki hissesi oranında (6.916.500,00 TL x 0,51=) 3.527.415,00 TL’lik ciro sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

17.01.2017 tarihli ve 9243 Ticaret Sicil Gazetesi’nden Dikey Yapıt İnşaat A.Ş.nin, Dicle Teknik İnşaat Mühendislik Taahhüt Tarım Hayvancılık Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.yi devraldığı ve şirketin ticaret unvanının Dicle Proje İnşaat A.Ş. olarak değiştirildiği, anılan istekli tarafından iş hacminin tevsiki için Dicle Teknik İnşaat Mühendislik Taahhüt Tarım Hayvancılık Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait gelir tabloları ile Dikey Yapıt İnşaat A.Ş.nin 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait gelir tablolarının sunulduğu görülmüştür. Dikey Yapıt İnşaat A.Ş.nin gelir tabloları incelendiğinde “Net satışlar”ının bulunmadığı görülmüş olup iş hacmi hesabında Dicle Teknik İnşaat Mühendislik Taahhüt Tarım Hayvancılık Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan gelir tabloları dikkate alınmıştır.

 

Sunulan gelir tablolarına göre yapılan hesaplamalarda, 2016, 2015, 2014 ve 2013 yıllarının cirolarının sırasıyla; 1.703.187,28 TL, 506.737,01 TL, 3.323.377,52 TL ve 2.127.581,93 TL olduğu, isteklinin güncellenmiş 2016 yılı cirosunun tek başına istenen kriteri sağlamadığı, 2016 ve 2015 yılları, 2016, 2015 ve 2014 yılları, 2016, 2015, 2014 ve 2013 yılları,  güncellenmiş ortalamaları ile de söz konusu isteklinin pilot ortağı tarafından yeterlik kriteri olarak istenilen iş hacminin sağlanamadığı anlaşıldığından bahse konu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

2) Burağan İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – Kn Yapı İnşaat Ticaret Sanayi A.Ş. İş Ortaklığının özel ortağı Kn Yapı İnşaat Ticaret Sanayi A.Ş. tarafından teklifi kapsamında tüzel kişiliğin son durumdaki ortaklık yapısını gösterir belge olarak 16.01.2018 tarihli ve 9495 sayılı ile 25.10.2016 tarihli ve 9183 sayılı Ticaret Sicil Gazetelerinin sunulduğu, sunulan 25.10.2016 tarihli ve 9183 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi incelendiğinde, şirketin sermayesinin 150.000,00 TL olduğu ve 76.000,00 TL’sinin (%50,67) Ahmet Yılmaz, 74.000,00 TL’sinin (%49,33) Ferhan Nasıroğlu’na ait olduğu görülmektedir.

 

Söz konusu iş ortaklığının SMMM’sine gönderilen 20.07.2018 tarihli ve 19249 sayılı yazı ile Kn Yapı İnşaat Ticaret Sanayi A.Ş.nin ortaklarının son durumunu gösterir pay defteri istenmiş ve anılan şirketin SMMM’si tarafından gönderilen ve 26.07.2018 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan yazı ve ekinde gönderilen pay defteri incelendiğinde, şirketin ortaklık yapısının son olarak 19.03.2018 tarihinde değiştiği, bahse konu ihalenin ihale tarihi (26.04.2018) itibariyle şirketin sermayesinin 150.000,00 TL olduğu ve 78.000,00 TL’sinin (%52) Ahmet Yılmaz, 72.000,00 TL’sinin (%48) Fahrutaç Nasıroğlu’na ait olduğu görülmektedir. Netice itibariyle, Burağan İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – Kn Yapı İnşaat Ticaret Sanayi A.Ş. İş Ortaklığının özel ortağı Kn Yapı İnşaat Ticaret Sanayi A.Ş. tarafından teklifi kapsamında tüzel kişiliğin son durumunu göstermesi maksadıyla sunulan belgelerin tüzel kişiliğin son ortaklık durumunu göstermediği tespit edildiğinden bahse konu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan Grand Petrol Ürünleri İnşaat Hazır Beton Özel Eğitim Hizmetleri Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin, Burağan İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – Kn Yapı İnşaat Ticaret Sanayi A.Ş. İş Ortaklığı ve Dicle Proje İnşaat A.Ş. – Anatolia Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. İş Ortaklığının tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

Özet
İhale Danışmanı Murat Kılıç
Yazar Adı
İhale Danışmanı Murat Kılıç
Açıklama
tüzel kişiliğin son durumunu göstermesi maksadıyla sunulan belgelerin tüzel kişiliğin son ortaklık durumunu göstermediği
MBS
13.08.2018
MBS İhale Danışmanlık
Share