ön yeterlik değerlendirme tutanağında idarenin başvuru sahibi aday için yapılan İhale komisyon kararında, pilot ortak Şenbay Madencilik A.Ş.nin iş deneyim belgesine ilişkin olarak, ihale konusu iş ve benzer İşe ait olmayan kısımlar bulunduğu ve bu kısımlara ait parasal tutarların belli olmadığı tespitine yer verilmiş olduğu yeterli bulunan diğer adayların iş deneyim belgelerine dair bu yönde herhangi bir tespit yapılmadığı, sadece kendilerine ait iş deneyim belgesinin irdelenmesinin temel ilkelerin ihlali anlamına geldiği,4734 Sayılı Kanun un 5. Maddesinde temel ilkeler arasında sayılan eşit muamele ilkesi çerçevesinde, yeterli bulunan diğer adayların iş deneyim belgelerinin de ihale konusu iş ve benzer işe ait olmayan işler bakımından ayırt edilmesi gerekirken, yeterli bulunan adayların belgelerinin tümüyle kabul edildiğinin anlaşıldığı, bunun eşit muamele ilkesine aykırılık teşkil edeceği, şeklindeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

Toplantı No

: 2016/030

Gündem No

: 11

Karar Tarihi

: 18.05.2016

Karar No

: 2016/UY.I-1314

Şikayetçi:

Şenbay Mad.Turz. İnş. Nak.San. ve Tic.A.Ş.- Özgün Yapı San. ve Tic.A.Ş.Ortak Girişimi (Kamu İhale Kurulunun 06.04.2016 tarih ve 2016/MK-137 sayılı kurul kararı )

İhaleyi Yapan Daire:

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

24.06.2015 / 53205

Başvuruya Konu İhale:

2013/185988 İhale Kayıt Numaralı Ankara-Sivas Demiryolu Projesi Kayaş-Kırıkkale Arası Kesim I (Elmadağ-Kırıkkale) (V7-V9-V10-V15 Viyadükleri Hariç) (Km 45+440-74+100) Altyapı İnşaatı Yapım İşi İhalesi

TOPLANTIYA KATILAN üYELER:

Başkan: Hamdi GüLEç

üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol öZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGöZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

BAŞVURU SAHİBİ:

Şenbay Mad. Turz. İnş. Nak. San. ve Tic.A.Ş.-özgün Yapı San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi,

Işık Sokak No: 20 Tandoğan ANKARA

İHALEYİ YAPAN İDARE:

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 06280 Altındağ/ANKARA

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2013/185988 İhale Kayıt Numaralı Ankara-Sivas Demiryolu Projesi Kayaş-Kırıkkale Arası Kesim I (Elmadağ-Kırıkkale) (V7-V9-V10-V15 Viyadükleri Hariç) (Km 45+440-74+100) Altyapı İnşaatı Yapım İşi İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 08.05.2014 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilen Ankara-Sivas Demiryolu Projesi Kayaş-KırıkkaleArası Kesim I (Elmadağ-Kırıkkale) (V7-V9-V10-V15 Viyadükleri Hariç) (Km 45+440-74+100) Altyapı İnşaatı Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak Şenbay Mad. Turz. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. – özgün Yapı San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişiminin 03.06.2015 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.06.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.06.2015 tarih ve 53205 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.06.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur. 06.04.2016 tarihli ve 2016/MK-137 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/1672-01 sayılı itirazen şikayet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle,

Başvuru sahibinin 24.06.2015 tarihli itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 19.08.2015 tarihli ve 2015/UY.I-2305 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle başvuru sahibi tarafından açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi tarafından verilen 27.11.2015 tarihli ve E:2015/2227, K:2015/2064 sayılı kararı ile dava konusu Kurul kararındaki davacıların birinci ve ikinci iddialarının reddine ilişkin kısımların iptaline, davacıların üçüncü iddiasının reddine yönelik kısmı açısından ise reddine karar verilmesi üzerine 06.04.2016 tarih ile 2016/MK-137 sayılı Kurul kararı ile 1- Kamu ihale Kurulunun 19.08.2015 tarihli ve 2015/UY.I-2305 sayılı kararının birinci ve ikinci iddialarına ilişkin kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibi Şenbay İnş. A.Ş. – özgün Yapı A.Ş. İş Ortaklığı nın teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde 4734 sayılı Kanun un 54 üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

3- Anılan mahkeme kararındaki gerekçeler doğrultusunda başvuru sahibinin 24.06.2015 tarih ve 53205 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet dilekçesinde yer alan ikinci iddiası yönünden esasının incelenmesine karar verilmiş olup başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesindeki iddialarının Mahkeme kararındaki gerekçeler doğrultusunda yeniden incelenmesi, incelemenin konusunu oluşturmaktadır.

Başvuru sahibinin 24.06.2015 tarihli itirazen şikayet dilekçesinde yer alan ikinci iddiasında özetle,

2)İhale komisyon kararında, pilot ortak Şenbay Madencilik A.Ş.nin iş deneyim belgesine ilişkin olarak, ihale konusu iş ve benzer İşe ait olmayan kısımlar bulunduğu ve bu kısımlara ait parasal tutarların belli olmadığı tespitine yer verilmiş olduğu yeterli bulunan diğer adayların iş deneyim belgelerine dair bu yönde herhangi bir tespit yapılmadığı, sadece kendilerine ait iş deneyim belgesinin irdelenmesinin temel ilkelerin ihlali anlamına geldiği,

4734 Sayılı Kanun un 5. Maddesinde temel ilkeler arasında sayılan eşit muameleilkesi çerçevesinde, yeterli bulunan diğer adayların iş deneyim belgelerinin de ihale konusu iş ve benzer işe ait olmayan işler bakımından ayırt edilmesi gerekirken, yeterli bulunan adayların belgelerinin tümüyle kabul edildiğinin anlaşıldığı, bunun eşit muamele ilkesine aykırılık teşkil edeceği iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin ikinci iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

ön Yeterlik İdari Şartnamesi nin Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı 7 nci maddesinde 7.5.1. Adayın, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az yüzde 80 i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az yüzde 80 ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az yüzde 80 ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az yüzde 80 i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az yüzde 80 inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. Aday tarafından 537.500.000 TRY (Türk Lirası) den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az yüzde 80?ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az yüzde 20?sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kamu İhale Kurumu Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/V Karayolu işleri veya A/VI Demiryolu işleri veya A/VII Havaalanı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.7. Mezuniyet belgeleri/diplomalar:

İnşaat Mühendisliği

7.8. Yeterlikleri tespit edilen adaylar arasında 7.9. maddesinde belirtilen kriterlere göre yapılan puanlamaya göre oluşturulan sıralama sonucunda ilk 8 sıradaki aday listeye alınacak ve teklif vermeye davet edilecektir. 7.8.1.ön yeterlik kriterlerini sağlayan adaylardan listeye alınacakların belirlenebilmesi için adayların ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterlikleri, 7.9. maddesinde belirtilen kriterlere göre puanlanmak suretiyle en yüksek puandan başlanarak liste oluşturulur. Puanların eşit olması nedeniyle listeye alınacak aday sayısının öngörülen sayıyı aşması halinde, eşit puana sahip adayların tamamı listeye alınır.

7.8.2. Yeterliği tespit edilen aday sayısının, listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek aday sayısından daha az olması durumunda, yeterliği tespit edilen aday sayısının en az beş olması kaydıyla, yeterlikleri tespit edilen tüm adaylar teklif vermeye davet edilecektir… düzenlemeleri yer almaktadır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği nin Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde;

……

b) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,

……

d) İş deneyim belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini, hükmü,

Anılan Yönetmelik in Temel ilkeler başlıklı 4 üncü maddesinde,

……..

2) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece yapım işleri, mal alımı ve hizmet alımı bir arada ihale edilemez. hükmü,

Anılan Yönetmelik in İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi başlıklı 48 inci maddesinde,

48.1. Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

3) İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerden edinilen iş deneyim belgelerindeki tutarlar, aday veya isteklinin belge sahibi iş ortaklığındaki hisse oranları esas alınarak değerlendirilir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyiminin değerlendirilmesinde ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın sunduğu belge üzerindeki tutar esas alınır.

4) Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş deneyim tutarı, gerçekleştirdikleri iş kısmına ilişkin tutar esas alınarak dikkate alınır. hükmü,

Aynı Yönetmelik in Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler başlıklı 29 uncu maddesinde;

…3) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılacak ihalede,yeterliği tespit edilenler arasından belli sayıda adayın teklif vermek üzere davet edilmesinin öngörüldüğü durumlarda, ön yeterlik dokümanında asgari yeterlik kriterleri ile birlikte beşten az olmamak üzere teklif vermeye davet edilecek aday sayısı ve sıralama kriterleri ile puanlama yöntemine yer verilir. Asgari yeterlik kriterlerini sağlayan aday sayısının, teklif vermek üzere davet edilecek aday sayısından fazla olması durumunda; listeye alınacak olanların belirlenebilmesi için adayların ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterlikleri, ön yeterlik dokümanında belirtilen kriterlere göre puanlanmak suretiyle en yüksek puandan başlanarak, ön yeterlik dokümanında belirtilen sayıda adayın yer aldığı liste oluşturulur. Puanların eşit olması nedeniyle listeye alınacak aday sayısının öngörülen sayıyı aşması halinde, eşit puana sahip adayların tamamı listeye alınarak teklif vermeye davet edilir. İhalenin iptal edilerek, belli istekliler arasında ihale usulüyle yeniden ihaleye çıkılması durumunda, ön yeterlik dokümanında yeterlikleri tespit edilenler arasından davet edilmesi öngörülecek aday sayısı, iptal edilen ihalede öngörülen sayıdan az olamaz. Konsorsiyuma açık olan ihalelerde, işin farklı uzmanlık gerektiren her bir kısmına ilişkin puanlama, o kısmın yaklaşık maliyetteki ağırlık oranına göre belirlenir.

7) İşin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda; konsorsiyumların ihaleye katılıp katılamayacağının, katılabilecekler ise işin uzmanlık gerektiren kısımlarının ihale veya ön yeterlik ilanı ile ihale veya ön yeterlik dokümanında belirtilmesi zorunludur. Konsorsiyumlar tarafından yeterlik belgelerinin nasıl sunulacağı idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ayrıca belirtilir. Konsorsiyumların katılabileceği ihalelerde, konsorsiyum ortağı tarafından birden fazla kısma teklif verilebilir.

8) Hangi mühendislik veya mimarlık bölümlerinin ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağının ihale veya ön yeterlik ilanı ile ihale veya ön yeterlik dokümanında belirtilmesi zorunludur. hükmü,

Anılan Yönetmelik in İş Deneyimini Gösteren Belgeler başlıklı 39 uncu maddesinde 1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az yüzde 80 i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az yüzde 80 ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az yüzde 80 ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; toplam sözleşmebedelinin en az yüzde 80 i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az yüzde 80 inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.

3) Geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az yüzde 80 ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de ikinci fıkra kapsamında değerlendirilir hükmü bulunmaktadır.

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği nde,

…2 .Yapım işlerinde benzer işlerin belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir:

2.1. Ayrıştırma yapılmak suretiyle herhangi bir grupta sayılan işlerden bazıları seçilerek benzer iş tespit edilmeyecektir. örneğin; Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan AIV Grubundaki 2, 3 ve 4 nolu işler benzer iş sayılacaktır. şeklinde bir belirleme yapılamayacaktır.

2.2. İhale konusu işin içinde bulunduğu gruba atıf yapılabileceği gibi işin niteliğine göre birden fazla gruba da atıf yapılabilecektir…. Bu durumda, aday veya isteklilerin belirtilen gruplardan herhangi birine ait iş deneyimlerini gösteren belgelerini sunmaları yeterli kabul edilecektir.

2.6. Yapım işi aşamalarının/kısımlarının ayrı ihale konusu olması durumunda, ihale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin yanında ihale konusu işi içeren grup veya gruplara ilişkin iş deneyim belgesine sahip aday veya isteklilerin de ihaleye katılabileceği belirtilmelidir. örneğin; bir karayolunun sadece üst yapı ihalesine AV grubu bir işin sadece üst yapısına ilişkin iş deneyimine sahip olan aday veya istekliler katılabileceği gibi AV grubu iş deneyimine sahip olan aday veya istekliler de katılabilecektir. Benzer şekilde; bir demiryolunun sadece üst yapısının ihale edildiği bir ihaleye AVI grubu bir işin sadece üst yapısına ilişkin iş deneyimine sahip olan aday veya istekliler katılabileceği gibi AVI grubu iş deneyimine sahip olan aday veya istekliler de katılabilecektir. açıklaması yer almaktadır.

Anılan Tebliğ de iş grubu aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde düzenlenmiştir:

AV. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+ üstyapı)

1. Otoyollar

2. Devlet, il ve köy yolları

3. Cadde ve sokak yapım işleri

AVI. GRUP:DEMİRYOLU İŞLERİ (Altyapı + üstyapı)

1. Demiryolları

2. Metro inşaatları

3. Raylı sistemler

4. Füniküler raylı taşıma tesisleri

VII. GRUP: HAVAALANI İŞLERİ

1. Havaalanı pistleri

2. Havaalanı apron ve taksirut inşaatı

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği nin 48 inci maddesi uyarınca iş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarlarının iş deneyim belgesinden ayrıştırılması gerektiği anlaşılmaktadır.öte yandan ön Yeterlik Şartnamesi nde yer alandüzenlemelerden, Kamu İhale Kurumu Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/V Karayolu işleri veya A/VI Demiryolu işleri veya A/VII Havaalanı işlerinin benzer iş olarak istendiği anlaşılmaktadır.

Anılan düzenlemeler çerçevesinde, yeterli bulunan diğer adayların iş deneyim belgelerindeki benzer işe uygun olmayan kısımların parasal tutarlarının belirlenmediği ve bu kapsamda idarenin yeterli bulunan adaylar arasında eşit muamele yapmadığı iddiasına ilişkin olarak idarece yapılan ve 22.05.2015 tarihli ön yeterlik değerlendirme tutanağında kayıt altına alınan idare işlemleri incelendiğinde;

İdarece 16 adayın ön yeterlik başvurularının değerlendirildiği;

24.02.2015 tarihli alınan Ara Karar-1 e göre;

-1 no lu-TEKFEN İnş. A.Ş.nin teklifinin ön yeterlik şartnamesinin 7.5.1 maddesine istinaden verilen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin asıl olmadığı ya da aslına uygundur şerhini taşıyan noter onaylı örneği olmadığından, fotokopi olduğundan değerlendirme dışı bırakılmasına,

ön Yeterlik Şartnamesi nin 7.5.1.1 inci maddesine istinaden sunulan 3 adet belgeden; Katar Devleti, Public Works Authority (ASHGHAL) tarafından düzenlenmiş belge asıl olmadığı ya da aslına uygundur şerhini taşıyan noter onaylı örneği olmadığı, fotokopi olduğu, belge üzerinde Arapça yazılar bulunan bir kaşenin ve İngilizce yazılmış bir ifadenin Türkçe tercümesi yapılmadığı, söz konusu belgede T.C. Doha Büyükelçiliği onayının bulunduğu, ancak Büyükelçilik onayında, imza ve mührün Katar Devleti Dışişleri Bakanlığına ait olduğu onaylandığı, söz konusu belgeyi düzenleyen kurum yetkilisinin imzası onaylanmadığı, bu konuda Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.1-3255 sayılı kararma göre belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidinin Büyükelçilik tarafından yapılmadığı anlaşıldığından, belgenin Yapım İşleri İhale Uygulama Yönetmeliği nin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olduğundan uygun olmadığına, karar verildiği anlaşılmıştır.

ön Yeterlik Şartnamesi nin 7.5.1 inci maddesine istinaden KGM tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesinde ihale konusu işe veya benzer işe ait olmayan kısımlar bulunduğu ve bu kısımlara ait parasal tutarlar belli olmadığından ilgili kurumdan açıklama istenilmesi gerekli olmakla birlikte ön Yeterlik Başvurusu değerlendirme dışı kaldığı için istenilmesine gerek olmadığına karar verildiği anlaşılmıştır.

-4 no lu – Şenbay İnş. A.Ş.-özgün Yapı A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin pilot ortak olan Şenbay İnş. A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin, Kamu İhale Kurulu nun 2014/UY.I-3255 sayılı kararında bahsedilen belgeler olduğu, bu karar uyarınca belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidinin apostil tasdik şerhi tarafından yapılmadığının anlaşıldığı, bu nedenle belgelerin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği nin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olduğu sonucuna varıldığından ve ŞenbayMad. ve ŞENBAY İnş. A.Ş.nce uygun nitelikte başkaca iş deneyim belgesi sunulmadığından, ön yeterlik şartnamesinin 19.1 maddesi gereğince isteklinin ön Yeterlik Başvurusunun değerlendirme dışı bırakılmasına, Ayrıca ön yeterlik şartnamesinin 7.5.1 maddesine istinaden; Pilot Ortak ŞENBAY İnş. A.Ş.nce sunulan iş deneyim belgesinde ihale konusu işe veya benzer işe ait olmayan kısımlar bulunduğu ve bu kısımlara ait parasal tutarlar belli olmadığından açıklama istenilmesi gerekmekte olup, İsteklinin ön Yeterlik Başvurusu değerlendirme dışı kaldığı için sorgulanmasına gerek olmadığına, özel Ortak öZGüN Yapı A.Ş.nce sunulan iş deneyim belgesinde ihale konusu işe veya benzer işe ait olmayan kısımlar bulunduğu ve bu kısımlara ait parasal tutarlar belli olmadığından açıklama istenilmesi gerekmekte olup, isteklinin ön Yeterlik Başvurusu değerlendirme dışı kaldığı için sorgulanmasına gerek olmadığına gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığına karar verildiği anlaşılmıştır.

-5 no lu – Doğuş İnş. A.Ş.nin teklifinin, ön yeterlik şartnamesinin 7.1.c maddesine istinaden sunulan Başvuru mektubu iki sayfadan oluşmuş olup, standart form bilgileri ve taahhütlere ilişkin 1. ve 2. maddelerin yer aldığı 1.sayfası ihale mevzuatı gereği ihtiva etmesi gereken ve Başvuru Mektubu formatının 4 no.lu dipnotunda belirtilen şekilde imzalı olmadığı,

7.5.3 maddesine istinaden sunulan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi asıl olmadığı ya da aslına uygundur şerhini taşıyan noter örneği olmadığın, fotokopi olduğu gerekçesiyle ön Yeterlik Başvurusunun değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

-6 no lu – özdemir Inş. A.Ş.-Eko İnş. A.Ş.-B.Ergünler Yol Yapı İnş. A.Ş.-Mürsel Yapı Ltd. Şti. Dalgıçlar İnş. A.Ş.-Tekfem Yapı A.Ş.-Tarmac Agrega A.Ş. İş Ortaklığı teklifinin, ön yeterlik şartnamesinin 7.1.c maddesine istinaden sunulan Başvuru mektubu iki sayfadan oluşmuş olup, standart form bilgileri ve taahhütlere ilişkin 1. ve 2. maddelerin yer aldığı 1.sayfası ihale mevzuatı gereği ihtiva etmesi gereken ve Başvuru Mektubu formatının 4 no.lu dipnotunda belirtilen şekilde imzalı olmadığı, 7.1.e maddesine istinaden sunulan 2 sayfadan oluşan İş Ortaklığı Beyannamesinin beyan, kabul ve taahhütlerin bulunduğu 1. sayfasında. İsteklinin teklif vermeye yetkili kişilerinin imzasının bulunmadığı, sadece ortakların hisse oranlarının gösterildiği 2. Sayfasının imzalı olduğu gerekçesiyle ön Yeterlik Başvurusunun değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği iş ortaklığı içerisinde bulunan firmaların iş deneyim belgeleri üzerinde yapılan incelemeler sonucunda ise her ne kadar ilgililer tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgelerinin ihale konusu işe veya benzer işe ait olmayan kısımları ve bu kısımlara ait parasal tutarların belli olmadığı ve ilgili kurumlardan açıklama istenilmesi gerekli olması gerekli olsa da söz konusu İş ortaklığının ön Yeterlik Başvurusu değerlendirme dışı kaldığı için açıklama istenilmesine gerek olmadığına karar verildiği anlaşılmıştır.

-7 no lu – Tav Tepe Akfen Yatırım İnş. A.Ş.-özka İnş. A.Ş. İş Ortaklığının Pilot Ortak Tav Tepe Akfen Yatırım İnş. A.Ş.nce ön Yeterlik Şartnamesi nin 7.5.1 inci maddesine istinadensunulan TAV Tunisie S.A. taralından düzenlenmiş olan belgenin Genel Müdür sıfatıyla Mohammed CHERIF ve Belediye Başkam ve Heyeti adına Mourad MHADHBİ tarafından imzalandığı, İç İşleri Bakanlığı Ben Arous-est Valisi birinci derece vekili Dekhil ABDERREZZAK tarafından yalnızca Mourad MHADBHBi nin imzasının tasdik edildiği, Genel Müdür Mohamed CHERIF in imzasının tasdik edilmediği, Tunus Dış İşleri Bakanlığı Adına Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Adına Brahim FAOUARI tarafından Dekhil ABDERREZZAK5ın imzasının tasdik edildiği, T.C. Tunus Büyükelçiliği tarafından Tunus Dışişleri Bakanlığına ait imzanın tasdik edildiği tespit edilmiş olup Ben Arous-est Valiliği tarafından Genel Müdür Mohamed CHERIF in imzası tasdik edilmediğinden yalnızca Mourad MHADHBİ nin imzası tasdik edildiğinden, Türkçe tercümede adı geçen Mourad MHADHBİ nin imzası orijinal belgede açık bir şekilde tespit edilemediğinden, söz konusu belgede Kamu İhale Kurulu nun 2014/UY.I-3255 sayılı kararma göre belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidinin yapılmadığı anlaşıldığından, YİİUY nin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olduğu ve

ön Yeterlik Şartnamesi nin 7.9.1.1 inci maddesine istinaden TAV Tepe Akfen Yatırım İnş. A.Ş.nce sunulan Yeni Doha Uluslararası Havalimanı (NDIA) Yürütme Komitesi tarafından temsil edilen Katar Devleti Hükümeti tarafından TAV-TAV Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. adına düzenlenmiş iş deneyim belgesinin asıl olmadığından ya da aslına uygundur şerhini taşıyan noter onaylı örneği olmadığından, fotokopi olduğundan, Türkçe tercümesi eksik yapıldığından, belge üzerinde bulunan arapça bir kaşenin, (muhtemelen Katar Devleti Dışişleri Bakanlığı na ait olduğu düşünülmektedir) Türkçe tercümesi yapılmadığından, sunulan belge İstekli ya da İsteklinin yüzde 50 den fazla hissesine sahip ortağı olan bir firma adına düzenlenmediğinden ve ilgili İstekli tarafından uygun nitelikte başkaca bir iş deneyim belgesi sunulmadığı gerekçeleriyle iş ortaklığının ön Yeterlik Başvurusunun değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, iş ortaklığı içerisinde bulunan firmaların iş deneyim belgeleri üzerinde yapılan incelemeler sonucunda ise her ne kadar ilgililer tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgelerinin ihale konusu işe veya benzer işe ait olmayan kısımları ve bu kısımlara ait parasal tutarların belli olmadığı ve ilgili kurumlardan açıklama istenilmesi gerekli olması gerekli olsa da söz konusu İş ortaklığının ön Yeterlik Başvurusu değerlendirme dışı kaldığı için açıklama istenilmesine gerek olmadığına karar verildiği anlaşılmıştır.

-14 no lu – Gülsan İnş. A.Ş.-NAS İnş. A.Ş.-Burkay İnş. Ltd. Şti.-Kmb Metro İnş. Ltd. Şti İş Ortaklığında özel Ortak KMB Metro İnş. Ltd. Şti.nce ön yeterlik şartnamesinin 7.5.1 maddesine istinaden sunulan şirketin yüzde 50 den fazla hissesine sahip ortağı olan KYIVMETROBUD A.Ş. adına, Kamu Hizmeti Şirketi Kyivsky Metropoliten Organizasyon Departmanı Yer Altı İnşaatı Müdürlüğünce düzenlenmiş 09.07.2013 tarihve 24/380 sayılı iş deneyim belgesi ile ön Yeterlik Şartnamesi nin 7.9.1.1 inci maddesine istinaden sunulan 3 adet belgeden; Ukrayna Kyivsky Metropoliten Kamu Hizmeti Şirketi Yeraltı İnşaat Daire Başkanlığınca düzenlenmiş 20.04.2012 tarih ve 24/821 sayılı ış deneyim belgesi, Ukrayna Kamu Hizmeti Şirketi Kyivsky Metropoliten Organizasyon Departmanı Yer Altı İnşaatı Müdürlüğünce düzenlenmiş 08.07.2013 tarih ve 24/374 sayılı iş deneyim belgesi ile Ukrayna Kyivsky Metropoliten Kamu Hizmeti Şirketi Yeraltı İnşaat Daire Başkanlığınca düzenlenmiş 08.01.2014 tarih ve bila sayılı iş deneyim belgesinin asıl olmadığından ya da aslına uygundur şerhini taşıyan noter onaylı örneği olmadığından, fotokopi olduğundan, ayrıca söz konusu iş deneyim belgelerinde T.C. Kiev Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesinin onayının bulunduğu ancak Büyükelçilik onayında imza ve mührün Ukrayna Ticaret Odasına ait olduğunun onaylandığı, söz konusu belgeleri düzenleyen kurum yetkililerinin imzalarının onaylanmadığı görüldüğünden, Kamu İhale Kurulu nun 2014/UY.I-3255 sayılı kararına göre belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidinin yapılmadığı anlaşıldığından, Yapım işleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olduğu sonucuna varıldığından ve İsteklice uygun nitelikte başka iş deneyim belgesi sunulmadığı gerekçesi ile,

Burkay İnş. Ltd. Şti.nce ön Yeterlik Şartnamesi nin 7.5.1 inci maddesine istinaden sunulan şirketin yüzde 50 den fazla hissesine sahip ortağı olan Saim TEZEL adına KGM ce düzenlenmiş iş yönetme belgesi sunulduğu ancak idarece İstekli tarafından Teşekkülümüze gönderilen 10/07/2014 tarih ve 2014/357 sayılı yazı ile Saim TEZEL in vefat ettiğinin bildirildiği konu ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun 2014/UY.II-1839 sayılı kararında Tüzel kişiliğin iş deneyim belgesine sahip ortağının ihale süreci devam ederken ölmesi veya iflası durumunda bu tüzel kişiliğin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına denildiği, bu nedenle söz konusu iş deneyim belgesinin geçersiz hale geldiği ve ilgili istekli tarafından uygun nitelikte başkaca iş deneyim belgesi sunulmadığı gerekçesiyle anılan iş ortaklığının ön Yeterlik Başvurusunun değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, iş ortaklığı içerisinde bulunan firmaların iş deneyim belgeleri üzerinde yapılan incelemeler sonucunda ise her ne kadar ilgililer tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgelerinin ihale konusu işe veya benzer işe ait olmayan kısımları ve bu kısımlara ait parasal tutarların belli olmadığı ve ilgili kurumlardan açıklama istenilmesi gerekli olması gerekli olsa da söz konusu İş ortaklığının ön Yeterlik Başvurusu değerlendirme dışı kaldığı için açıklama istenilmesine gerek olmadığına karar verildiği anlaşılmıştır.-15 no lu – Alsim Alarko A.Ş.-özaltın İnş. A.Ş. İş Ortaklığı teklifinin, ön yeterlik şartnamesinin 7.1.c maddesine istinaden sunulan Başvuru mektubu iki sayfadan oluşmuş olup, standart form bilgileri ve taahhütlere ilişkin 1. ve 2. maddelerin yer aldığı 1.sayfası ihale mevzuatı gereği ihtivaetmesi gereken ve Başvuru Mektubu formatının 4 no.lu dipnotunda belirtilen şekilde imzalı olmadığı, 7.1.e maddesine istinaden sunulan 2 sayfadan oluşan İş Ortaklığı Beyannamesinin beyan, kabul ve taahhütlerin bulunduğu 1. Sayfasında. İsteklinin teklif vermeye yetkili kişilerinin imzasının bulunmadığı, sadece ortakların hisse oranlarının gösterildiği 2. Sayfasının imzalı olduğu gerekçesiyle ön Yeterlik Başvurusunun değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği,

Pilot Ortak Alsim Alarko A.Ş.nce 7.9.1.1 inci maddesine istinaden sunulan, Astana Akimat Belediye ofisi (Kazakistan) tarafından düzenlenmiş 17.01.2013 tarih ve CP-1 sayılı iş deneyim belgesi Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.I-3255 sayılı kararında bahsedilen belge olup bu karar uyarınca belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan İçişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı İle aynı olduğunun teyidinin Apostıl tasdik şerhi tarafından yapılmadığı anlaşıldığından, Yapım İşleri İhale Uygulama Yönetmeliği nin 31 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olduğuna ve uygun olmadığına,

özel Ortak özaltın İnş. A.Ş.nce 7.5.1 inci maddesine istinaden sunulan DSİ GM ce düzenlenmiş Kiğı Barajı ve HES inşaatı işine ait iş deneyim belgesinde; baraj ulaşım yolları ve malzeme nakil yolları yapımı kısmının ihale konusu işe veya benzer işe ait olup olmadığı konusunda tereddüt oluşmuş olup, konu ile ilgili olarak bu kısmın hakkedişi ve yolların standardı ile ilgili olarak açıklama istenilmesi gerektiği ancak ön Yeterlik Başvurusu değerlendirme dışı kaldığından sorgulanmasına gerek olmadığına karar verildiği anlaşılmıştır.

Söz konusu 24.02.2015 tarihli alınan Ara Karar-1 da aynı zamanda;

-2 no lu – Makyol İnş. A.Ş.-Gülermak Ağır San. İnş. A.Ş. İş Ortaklığında Pilot Ortak Makyol İnş. A.Ş.nce ön Yeterlik Şartnamesi nin 7.5.1 inci maddesine istinaden sunulan, İstanbul B.B. Raylı Sistem Daire Başkanlığı Avrupa Raylı Sistem Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesinde ihale konusu işe veya benzer işe ait olmayan kısımlar bulunduğu ve bu kısımlara ait parasal tutarlar belli olmadığından detaylı açıklama istenilmesine,-3 no lu – Mapa İnş. A.Ş.-özkar İnş. A.Ş.-Yertaş İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Mapa İnş. ve Tic. A.Ş.nce ön Yeterlik Şartnamesi nin 7.9.1.1 inci maddesine istinaden sunulan 3 belgeden; Suudi Arabistan Krallığı Salina Su Arıtma Genel Müessesesi Projelerin Yürütülmesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş belge ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Su Kaynaklan Bakanlığı Barajlar ve Su İsalesi İşleri Ulusal Ajansı tarafından düzenlenmiş belgenin her ikisi de asıl olmadığı ya da aslına uygundur şerhini taşıyan noter onaylı örneği olmadığı, fotokopi olduğu, ayrıca Suudi Arabistan Krallığı Salina Su Arıtma Genel Müessesesi Projelerin Yürütülmesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş belgenin Dışişleri Bakanlığı onayında belge üzerindeki imzanın ve kaşenin doğru olduğunun onaylandığı ancak belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığı belirtilmediği, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Su KaynaklanBakanlığı Barajlar ve Su İsalesi İşleri Ulusal Ajansı tarafından düzenlenmiş belgede, belgeyi imzalayan kişinin adı, soyadı ve unvanının bulunduğu kısmın Türkçe tercümesi yapılmadığından, bu kısmın Türkçe tercümesinde imza-mühür-Arapça ibaresi yazıldığından, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı onayında belgeyi onaylayan kışının hangi sıfatla imzaladığı belirtilmediğinden, her iki belgenin de puanlamada dikkate alınmamasına,

Pilot Ortak Mapa İnş. A.Ş..nce ön Yeterlik Şartnamesi nin 7.5.1 inci maddesine istinaden sunulan KGM tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesinde ihale konusu işe veya benzer işe ait olmayan kısımlar bulunduğu ve bu kısımlara ait parasal tutarlar belli olmadığından ilgili kurumdan açıklama istenilmesine,

özel Ortak özkar İnş. A.Ş.nce ön Yeterlik Şartnamesi nin 7.5.1 inci maddesine istinaden sunulan DSİ GM tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesine ait Hakediş Raporunun 10.12.2012 tarihine kadar yapılan işler icmalinde; 1 no.lu Ulaşım Yolları ve 2 no.lu Aydın-Muğla Karayolu olarak gösterilen kalemlere ait işin kısımlarının detayı ve bu kısımlara ait parasal tutarlar ile söz konusu yolların standardı belli olmadığından, ön Yeterlik Şartnamesi nin 19.2 nci maddesine istinaden ilgili kurumdan işin kısımları ve parasal tutarları ile yolların standardı hakkındaki detaylı açıklamaların istenilmesine;

özel Ortak Yertaş İnş. Ltd. Şti.nce ön Yeterlik Şartnamesi nin 7.5.1 inci maddesine istinaden sunulan KGM nce yüzde 50 den fazla hissesine sahip ortağı olan Erhan Hürol adına KGM nce düzenlenmiş iş deneyim belgesinde ihale konusu ise veya benzer işe ait olmayan kısımlar bulunduğu ve bu kısımlara ait parasal tutarlar belli olmadığından, ön yeterlik şartnamesinin 19.2 maddesine istinaden ilgili kurumdan işin kısımları ve parasal tutarları hakkında detaylı açıklamaların istenilmesine,

-8 no lu – Açılım İnş. Ltd. Şti.-Seza İnş. Ltd. Şti.-Sarıdağlar İnş. A.Ş. İş Ortaklığında, ön Yeterlik Şartnamesi nin 7.5.1 inci maddesine istinaden;

Pilot Ortak Açılım İnş. Ltd. Şti.tarafından sunulan, şirketin yüzde 50 den fazla hissesine sahip ortağı olan Hasan Hilmi KAYA adına KGM ce düzelenmiş iş deneyim belgesinde benzer işe ait olmayan kısımlar bulunduğu ve bu kısımlara ait parasal tutarlar belli olmadığından,

özel Ortak Seza İnş. Ltd. Şti. tarafından sunulan, KGM ce düzenlenmiş iş deneyim belgesinin sözleşme türünün Birim Fiyatlı ya da Anahtar Teslim/Teklif Birim Fiyatlı bir işe ait olup olmadığı anlaşılamadığından ve söz konusu iş deneyim belgesinde benzer işe ait olmayan kısımlar bulunduğu ve bu kısımlara ait parasal tutarlar belli olmadığından,

özel Ortak Sarıdağlar İnş. A.Ş. tarafından sunulan, şirketin yüzde 50 den fazla hissesine sahip ortağı olan Lütfi Görkem adına MSB İnş. Eml. ve Güv. Yat. D. Başkanlığınca düzenlenmiş iş deneyim belgesinde benzer işe ait olmayan kısımlar bulunduğu ve bu kısımlara ait parasal tutarlar belli olmadığından ön YeterlikŞartnamesi nin 19.2 nci maddesine istinaden ilgili kurumlardan söz konusu iş deneyim belgelerine ait işlerin kısımları ve parasal tutarları hakkındaki detaylı açıklamaların ve Seza İnş. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin sözleşme türü ile ilgili bilginin istenilmesine,

-9 no lu -Demce Yapı İnş. A.Ş.-İntekar Yapı Tur. A.Ş.-Yapı Sts İnş. A.Ş.-Zeydanlı İnş. Ltd. Şti. iş Ortaklığında, ön Yeterlik Şartnamesi nin 7.5.1 inci maddesine istinaden;

Pilot Ortak Demce Yapı İnş. A.Ş. tarafından sunulan, şirketin yüzde 50 den fazla hissesine sahip ortağı olan Recai YILMAZ adına KGM ce düzelenmiş iş deneyim belgesinde benzer işe ait olmayan kısımlar bulunduğu ve bu kısımlara ait parasal tutarlar belli olmadığından,

özel Ortak İntekar Yapı Tur. A.Ş. tarafından sunulan, şirketin yüzde 50 den fazla hissesine sahip ortağı olan Hanifi Güven Ulusu adına KGM ce düzelenmiş iş deneyim belgesinde benzer işe ait olmayan kısımlar bulunduğu ve bu kısımlara ait parasal tutarlar belli olmadığından,

özel Ortak Yapı Sts İnş. A.Ş. tarafından sunulan, şirketin yüzde 50 den fazla hissesine sahip ortağı olan Sabahattin Tümer adına KGM ce düzelenmiş iş deneyim belgesinde benzer işe ait olmayan kısımlar bulunduğu ve bu kısımlara ait parasal tutarlar belli olmadığından,

özel Ortak Zeydanlı İnş. Ltd. Şti. tarafından sunulan, şirketin yüzde 50 den fazla hissesine sahip ortağı olan Asaf Pişkin adına KGM ce düzelenmiş iş deneyim belgesinde benzer işe ait olmayan kısımlar bulunduğu ve bu kısımlara ait parasal tutarlar belli olmadığından ön Yeterlik Şartnamesi nin 19.2 nci maddesine istinaden ilgili kurumlardan söz konusu iş deneyim belgelerine ait işlerin kısımları ve parasal tutarları hakkındaki detaylı açıklamaların istenilmesine,

-10 no lu – Cengiz İnş. A.Ş.-Kolin İnş. A.Ş.-Kalyon İnş. A.Ş. İş Ortaklığında, ön yeterlik şartnamesinin 7.5.1 maddesine istinaden;

Pilot Cengiz İnş. A.Ş. tarafından sunulan, KGM ce düzenlenmiş iş deneyim belgesinde benzer işe ait olmayan kısımlar bulunduğu ve bu kısımlara ait parasal tutarlar belli olmadığından,

özel Ortak Kolin İnş. A.Ş. tarafından sunulan, KGM ce düzenlenmiş iş deneyim belgesinde benzer işe ait olmayan kısımlar bulunduğu ve bu kısımlara ait parasal tutarlar belli olmadığından,

özel Ortak Kalyon İnş. A.Ş. tarafından sunulan, İstanbul B.B. Başk. Fen İşleri Daire Başk. Altyapı Hizm. Müdürlüğü nce düzenlenmiş iş deneyim belgesinde benzer işe ait olmayan kısımlar bulunduğu ve bu kısımlara ait parasal tutarlar belli olmadığından,

ön Yeterlik Şartnamesi nin 19.2 nci maddesine istinaden, ilgili kurumlardan söz konusu iş deneyim belgelerine ait işlerin kısımları ve parasal tutarlar hakkındaki detaylı açıklamaların istenilmesine,

-11 no lu – IC Içtaş İnş. A.Ş.-Türkerler İnş. A.Ş.-Astur İnş. A.Ş. İş Ortaklığında;

özel Ortak Astur İnş. A.Ş.nce ön yeterlikşartnamesinin 7.9.1.1 maddesine istinaden sunulan, şirketin yüzde 50 den fazla hissesine sahip ortağı ASTALDI SPA adına, Venezuela dan alınan özerk Devlet Demiryolları Kurumu tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi asıl olmadığından ya da aslına uygundur şerhini taşıyan noter onaylı örneği olmadığından, fotokopi olduğundan, ayrıca Kamu İhale Kurulu nun 2014/UY.1-3255 sayılı kararına göre, iş deneyim belgesindeki imzaların doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidinin Apostil tasdik şerhi tarafından yapılmadığı anlaşıldığından, Yapım İşleri İhale Uygulama Yönetmeliği nin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olduğu sonucuna varıldığından, puanlamada dikkate alınmamasına,

özel Ortak Astur İnş. A.Ş.nce ön Yeterlik Şartnamesi nin 7.5.1 inci maddesine istinaden verilen, şirketin yüzde 50 den fazla hissesine sahip ortağı olan ASTALDI SPA adına İstanbul B.B. Raylı Sistem Daire Başk. Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü nce düzenlenmiş iş deneyim belgesinde benzer işe ait olmayan kısımlar bulunduğundan ve bu kısımlara ait parasal tutarlar belli olmadığından ön Yeterlik Şartnamesi nin 19.2 nci maddesine istinaden, ilgili kurumlardan söz konusu iş deneyim belgelerine ait işlerin kısımları ve parasal tutarlar hakkındaki detaylı açıklamaların istenilmesine,

-12 no lu – Nurol İnş. A.Ş.nce ön Yeterlik Şartnamesi nin 7.5.1 inci maddesine istinaden sunulan KGM tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesinde ihale konusu işe veya benzer işe ait olmayan kısımlar bulunduğu ve bu kısımlara ait parasal tutarlar belli olmadığından, ön Yeterlik Şartnamesi nin 19.2 nci maddesine istinaden söz konusu kurumdan işin kısımları ve parasal tutarları hakkında detaylı olarak açıklama istenilmesine,

-13 no lu – YSE Yapı A.Ş.nce ön Yeterlik Şartnamesi nin 7.5.1 inci maddesine istinaden verilen şirketin yüzde 50 den fazla hissesine sahip ortağı olan Mahmut Yünter adına KGM ce düzenlenmiş iş deneyim belgesinde ihale konusu işe veya benzer işe ait olmayan kısımlar bulunduğu ve bu kısımlara ait parasal tutarlar belli olmadığından ayrıca Geçici Kabul Tarihi belirtilmediğinden (Kesin kabul tarihi belirtilmiştir.) ön Yeterlik Şartnamesi nin 19.2 nci maddesine istinaden söz konusu kurumdan işin kısımları ve parasal tutarları hakkında detaylı olarak açıklamanın ve geçici kabul tarihi bilgisinin istenilmesine,

-16 no lu – Söğüt İnş. Ltd. Şti.-Yüksel İnş. A.Ş. İş Ortaklığında;

Pilot Ortak Söğüt İnş. Ltd. Şti.nce ön Yeterlik Şartnamesi nin 7.5.1 inci maddesine istinaden sunulan, Ankara B.B. Fen İşleri Dairesi Başk. nca düzenlenmiş iş deneyim belgesinde ihale konusu işe veya benzer işe ait olmayan kısımlar bulunduğundan ve bu kısımlara ait parasal tutarlar belli olmadığından,

özel Ortak Yüksel İnş. A.Ş.nce ön Yeterlik Şartnamesi nin 7.5.1 inci maddesine istinaden sunulan, KGM ce düzenlenmiş iş deneyim belgesinde ihale konusu işe veya benzer işe ait olmayan kısımlar bulunduğundan ve bu kısımlara ait parasal tutarlar belliolmadığından ön Yeterlik Şartnamesi nin 19.2 nci maddesine istinaden söz konusu kurumdan işin kısımları ve parasal tutarları hakkında detaylı olarak açıklama istenilmesine karar verildiği anlaşılmıştır ve gelecek cevaplar doğrultusunda değerlendirme işlemlerine devam edilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

07.04.2015 tarihli alınan Ara Karar-2 da ise;

24.02.2015 tarih ve 4388, 4389, 4390, 4391, 4392 ve 4393 sayılı yazılar ile söz konusu iş deneyim belgelerini düzenleyen kurumlardan iş deneyim belgeleri ile ilgili açıklamaların istenildiği, gelecek cevapların beklenildiği aşamada ise,

04.03.2015 tarih ve 2015/UY.I-722 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına göre; Başvuru mektubunun iki sayfadan oluşması ve ilk sayfanın imzasız, ikinci sayfanın imzalı olması halinde iki sayfa birbirinin devamı niteliğinde olduğundan tek bir belge olduğu, standart formun 4 numaralı dipnotunda yer alan düzenlemede başvuru mektubunun tek sayfadan fazla olması halinde mevzuata konu ile ilgili bir hükmün açıkça belirtilmediği ve bu itibarla;

-5 no lu – Doğuş İnş. ve Tic. A.Ş.nce ön yeterlik aşamasında ön Yeterlik Şartnamesi nin 7.1.c maddesine istinaden sunduğu başvuru mektubunun değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik işlemin uygun olmadığına, ancak ön Yeterlik Şartnamesi nin 7.5.3 üncü maddesine istinaden sunulan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi asıl olmadığı ya da aslına uygundur şerhini taşıyan noter onaylı örneği olmadığından, fotokopi olduğundan, ön Yeterlik Şartnamesi nin 19.1 inci maddesi gereğince adayın ön yeterlik başvurusu Ara Karar-1 ile değerlendirme dışı bırakıldığından başkaca işlem tesisine yer olmadığına,

-6 no lu – özdemir Inş. A.Ş.-Eko İnş. A.Ş.-B.Ergünler Yol Yapı İnş. A.Ş.-Mürsel Yapı Ltd. Şti.-Dalgıçlar İnş. A.Ş.-Tekfem Yapı A.Ş.-Tarmac Agrega A.Ş. İş Ortaklığınca ön yeterlik aşamasında ön Yeterlik Şartnamesi nin 7.1.c maddesine istinaden sunduğu başvuru mektubunun değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik işlemin uygun olmadığına, başvuru mektubunun 2015/UY.I-722 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına uygun olduğuna,

ön Yeterlik Şartnamesi nin 7.1.e maddesine istinaden sunulan İş Ortaklığı Beyannamesinin de söz konusu KİK kararı doğrultusunda yeniden değerlendirildiğinde uygun olduğuna,

Ancak, ön Yeterlik Şartnamesi nin 7.5.1 inci maddesine istinaden; özel Ortak Mürsel Yapı San. ve Tic. Lt. Şti.nce sunulan KGM nce şirketin yüzde 50 den fazla hissesine sahip ortağı olan Osman Birol Altınay adına düzenlenmiş, 11.12.2009 tarih ve 3436 sayılı Gerede-Ankara ve Ankara çevreyolu işine ait iş denetleme belgesi, 31.10.2014 tarih ve 2014/UY.III-3571 sayılı KİK kararında bahsedilen belge olup, bu kararda; Yapım İşleri İhale Uygulama Yönetmeliği nin 48 inci maddesinin yedinci fıkrasının c bendinin birinci alt bendi uyarınca Osman Birol Altınay ın, işin toplam sözleşme bedelinin yüzde 80 ine ulaşıldığı tarihten sonraki bir tarihte sözleşme konusu işteki görevinden ayrılması nedeniyle belgeye hak kazanma tarihi olarak görevinden ayrıldığı tarih olan 15.10.1998 tarihinin dikkate alınması gerektiği belirtildiğinden ve bu tarihin de ihale ilan tarihi olan 01.04.2014 tarihinden geriye doğru son 15 yıliçinde olmadığı anlaşıldığından söz konusu belgenin uygun olmadığına ve Mürsel Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti.nce başkaca uygun bir iş deneyim belgesi sunulmadığından, isteklinin ön yeterlik başvurusunun değerlendirme dışı bırakılmasına,

-15 no lu – Alsim Alarko A.Ş.-özaltın İnş. A.Ş. İş Ortaklığınca ön yeterlik aşamasında ön Yeterlik Şartnamesi nin 7.1.c maddesine istinaden sunduğu başvuru mektubunun değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik işlemin uygun olmadığına, başvuru mektubunun 2015/UY.I-722 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına uygun olduğuna,

Bununla birlikte, ön Yeterlik Şartnamesi nin 7.5.1 inci maddesine istinaden özel Ortak özaltın İnş. A.Ş.nce sunulan DSİ GM nce düzenlenmiş Kiğı Barajı ve HES inşaatı işine ait iş deneyim belgesinde; baraj ulaşım yolları ve malzeme nakil yolları yapımı kısmının ihale konusu işe veya benzer işe ait olup olmadığı konusunda tereddüt oluşmuş olup, Ara Karar-1 ile tespit edilen konu ile ilgili olarak bu kısmın hakedişi ve yolların standardına ilişkin olarak ilgili kurumdan açıklama istenilmesine ve gelecek cevaplar doğrultusunda değerlendirme işlemlerine devam edilmesine ihale komisyonunca karar verildiği anlaşılmıştır.

07.04.2015 tarihli alınan Ara Karar-2 da aynı zamanda;

31.10.2014 tarih ve 2014/UY.III-3571 sayılı KİK kararına göre;

-3 no lu – Mapa İnş. A.Ş.-özkar İnş. A.Ş.-Yertaş İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığının özel ortağı Yertaş İnş. Ltd. Şti.nce ön Yeterlik Şartnamesi nin 7.5.1 inci maddesine istinaden sunulan şirketin yüzde 50 den fazla hissesine sahip ortağı olan Ercan Hürol adına KGM nce düzenlenmiş 26.02.2010 tarih ve 0533 sayılı(Tarsus-Pozantı) Ayr.-Adana-Toprakkale-Gaziantep Otoyolu Proje yapım ve bir yıllık bakım işine ait iş yönetme belgesinde, Erhan üROL un belgeye hak kazanma tarihinin tespiti amacıyla işin gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin yüzde 80 ine ulaştığı tarihin ilgili Kurumdan istenilmesine,

-9 no lu – Demce Yapı İnş. A.Ş.-İntekar Yapı A.Ş.-Yapı Sts İnş. A.Ş.-Zeydanlı İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığında,

özel Ortak Zeydanlı İnş. Ltd. Şti.nce ön Yeterlik Şartnamesi nin 7.5.1 nci maddesine istinaden sunulan şirketin yüzde 50 den fazla hissesine sahip ortağı olan Asaf Pişkin adına KGM nce düzenlenmiş 28.04.2010 tarih ve 1018 sayılı(Tarsus-Pozantı) Ayr.-Adana-Toprakkale-Gaziantep Otoyolu yapım ve bir yıllık bakım işine ait iş denetleme belgesinde, Asaf Pişkin nin belgeye hak kazanma tarihinin tespiti amacıyla işin gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin yüzde 80 ine ulaştığı tarihin ilgili Kurumdan istenilmesine ve gelecek cevaplar doğrultusunda değerlendirme işlemlerine devam edilmesine ihale komisyonunca karar verildiği anlaşılmıştır.

Söz konusu kurumlardan gönderilen cevapların incelenmesi sonucunda 22.05.2015 tarihinde düzenlenen ön Yeterlik Değerlendirme Sonucu Tutanağı ile;

-2 no lu – Makyol İnş. A.Ş.-Gülermak Ağır San. İnş. A.Ş. İş Ortaklığı,

-8 no lu – Açılım İnş. Ltd. Şti.-Seza İnş. Ltd. Şti.- Sarıdağlar İnş. A.Ş. İş Ortaklığı,-10 no lu – Cengiz İnş. A.Ş.-Kolin İnş. A.Ş.-Kalyon İnş. A.Ş. İş Ortaklığı,

-11 no lu – IC Içtaş İnş. A.Ş.-Türkerler İnş. A.Ş.-Astur İnş. A.Ş. İş Ortaklığı,

-12 no lu – Nurol İnş. A.Ş.,

-13 no lu – YSE Yapı San. A.Ş.,

-15 no lu – Alsim Alarko San. A.Ş.-özaltın İnş. A.Ş. İş Ortaklığı,

-16 no lu – Söğüt İnş. Ltd. Şti.-Yüksel İnş. A.Ş. İş Ortaklığı,

tarafından verilen ön Yeterlik Başvurularının tamam ve Şartnamesine uygun olduğuna karar verildiği anlaşılmıştır.

22.05.2015 tarihinde düzenlenen ön Yeterlik Değerlendirme Sonucu Tutanağı ile aynı zamanda;

-3 no lu – Mapa İnş. A.Ş.-özkar İnş. A.Ş.-Yertaş İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığında,

özel Ortak Yertaş İnş. Ltd. Şti.nce ön Yeterlik Şartnamesi nin 7.5.1 nci maddesine istinaden sunulan KGM nce yüzde 50 den fazla hissesine sahip ortağı olan Erhan HüROL adına KGM nce düzenlenmiş 26.02.2010 tarih ve 0533 sayılı (Tarsus-Pozantı) Ayr.-Adana-Toprakkale-Gaziantep Otoyolu Proje yapım ve 1 yıllık bakım işine ait iş yönetme belgesinde, Erhan Hürol un belgeye hak kazanma tarihinin 1996 yılı olduğu, bu tarih ise ihale ilan tarihi olan 01.04.2014 tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde olmadığından belgenin uygun olmadığına, ilgili istekli tarafından başkaca uygun bir iş deneyim belgesi sunulmadığından İş Ortaklığına ait ön Yeterlik Başvurusunun değerlendirme dışı bırakılmasına,

-9 no lu – Demce Yapı İnş. A.Ş.-İntekar Yapı A.Ş.-Yapı Sts İnş. A.Ş.-Zeydanlı İnş. Ltd. Şti. iş Ortaklığında,

özel Ortak Zeydanlı İnş. Ltd. Şti.nce ön Yeterlik Şartnamesi nin 7.5.1 nci maddesine istinaden sunulan şirketin yüzde 50 den fazla hissesine sahip ortağı olan Asaf Pişkin adına KGM nce düzenlenmiş 28.04.2010 tarih ve 1018 sayılı(Tarsus-Pozantı) Ayr.-Adana-Toprakkale-Gaziantep Otoyolu yapım ve bir yıllık bakım işine ait iş denetleme belgesinde, Asaf Pişkin nin belgeye hak kazanma tarihinin 1996 yılı olduğu, bu tarihin ise ihale ilan tarihi olan 01.04.2014 tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde olmadığından belgenin uygun olmadığına, ilgili istekli tarafından başkaca uygun bir iş deneyim belgesi sunulmadığından iş ortaklığına ait ön yeterlik başvurusunun değerlendirme dışı bırakılmasına ihale komisyonunca karar verildiği görülmüştür.

ön yeterlik değerlendirme sonuç tutanağında nihayetinde, 24.02.2015 tarihli Ara Karar-1 sonucunda ve 24.02.2015 ve 4388, 4390, 4391, 4392 ve 4393 sayılı yazılar ile 07.04.2015 tarihli ara karar-2 sonucunda 08.04.2016 tarih 7698 ve 7701 sayılı yazılarla üç isteklinin iş deneyim belgeleri ile ilgili olarak belgeleri düzenleyen kurumlardan istenen açıklama ve söz konusu kurumlardan gönderilen cevapların incelenmesi sonucunda İdari Şartnamenin 19.6 maddesine göre yapılan değerlendirmede;

-2 no lu -Makyol İnş. A.Ş.-Gülermak İnş. A.Ş. İş Ortklğnda, Pilot Ortk Makyol İnş. A.Ş.nin

-8 no lu – Açılım İnş. Ltd. Şti.-Seza İnş. Ltd. Şti.-Sarıdağlar İnş. A.Ş. İş Ortaklığının,

-10 no lu – Cengiz İnş. A.Ş.-Kolin İnş. A.Ş.-Kalyon İnş. A.Ş. İş Ortaklığının,-11 no lu – IC Içtaşİnş. A.Ş.-Türkerler İnş. A.Ş.-Astur İnş. A.Ş. İş Ortaklığının,

-12 no lu – Nurol İnş. A.Ş.nin,

-13 no lu – YSE Yapı A.Ş.nin,

-15 no lu – Alsim Alarko A.Ş.-özaltın İnş. A.Ş. İş Ortaklığının,

-16 no lu – Söğüt İnş. Ltd. Şti.-Yüksel İnş. A.Ş. İş Ortaklığının,

tekliflerinin tamam ve usulüne uygun olduğuna karar verildiği belirtilmiş ve söz konusu yeterlik aşamasını geçen 8 aday olduğundan ve İdari Şartname de listede 8 adet aday belirtileceği düzenlendiğinden herhangi bir puanlama yapılmaksızın, söz konusu aşamayı geçen adayların hepsinin listeye alındığı görülmüştür.

25.04.2016 tarihinde, Karayolları Genel Müdürlüğünden söz konusu ihalenin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla 2013/185988 İhale kayıt numaralı Ankara-Sivas Demiryolu Projesi Kayaş-Kırıkkale Arası Kesim I (Elmadağ-Kırıkkale) (V7-V9-V10-V15 Viyadükleri Hariç) (Km 45+440-74+100) Altyapı İnşaatı Yapım İşi işiyle ilgili olarak Şenbay İnş. A.Ş.-özgün Yapı A.Ş. İş Ortaklığı tarafından Kurumumuza yapılan başvuruya ilişkin olarak yapılan incelemede, ek olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgelere de ihtiyaç duyulmuştur:

-19.08.2015 tarihli ve 2015/UY.I-2305 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının alınması sonrasında idarenizce ihale sürecinde gerçekleştirilen işlemleri gösterir bilgi ve belgeler

-22.05.2015 tarihinde düzenlenen ön Yeterlik Değerlendirme Sonucu Tutanağındaki Söz konusu kurumlardan gönderilen cevapların incelenmesi sonucunda ibaresindeki, idarenizin bu süreçte ilgili isteklileri ve bu isteklilerin iş deneyim belgeleri ile ilgili tereddüte düşülmesi dolayısıyla ilgili idarelere yazılan yazıları ve ilgili idarelerden gelen yazıları düzenli bir şekilde yeniden gönderilmesini,

Yukarıda belirtilen hususa ilişkin belgelerin, madde sırasına uygun olarak, kendi içinde tarih sırasına göre dosyalanmış ve aslına uygun olduğu idarenizce onaylanmış örneklerinin her sayfası numaralandırılarak bir dizi pusulasına bağlanmak suretiyle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 53 üncü maddesinin (b) bendinde yer alan Kurum, görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi ve görüş isteyebilir. Belge, bilgi ve görüşlerin istenilen süre içinde verilmesi zorunludur hükmü gereğince en geç üç (3) iş günü içinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir. ifade edilerek bilgi talep edilmiştir.

Karayolları Genel Müdürlüğünden 04.05.2016 tarihinde gelen bilgi ve belgelerin incelenmesinde;

-Makyol İnş. A.Ş., Mapa İnş. A.Ş., Seza İnş. Ltd. Şti., Söğüt İnş. Ltd. Şti., Nurol İnş. A.Ş., Cengiz İnş. A.Ş., Alsim Alarko A.Ş., Yse Yapı A.Ş. ve IC Içtaş İnş. A.Ş. firmalarına şartnamenin satıldığı görülmektedir. 3 no lu -Mapa İnş. A.Ş.nin 24.02.2015 tarihli alınan Ara Karar-1 de detaylı açıklama istenilmesine karar verildiği, 07.04.2015 tarihli alınan Ara Karar-2 de ise 31.10.2014 tarih ve 2014/UY.III-3571 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararına göre özel ortak Yertaş İnş.A.Ş.nce ön Yeterlik Şartnamesi nin 7.5.1 inci maddesine istinaden sunulan şirketin yüzde 50 den fazla hissesine sahip ortağı olan Erhan Hürol adına KGM ce düzenlenmiş 26.02.2010 tarih ve 0533 sayılı işe ait iş yönetme belgesinde, Erhan Hürol un belgeye hak kazanma tarihinin tespiti amacıyla işin gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin yüzde 80 ine ulaştığı tarihin ilgili kurumdan istendiği, yine aynı konuyla ilgili 9 no lu – Demce Yapı İnş. A.Ş.-İntekar Yapı A.Ş.-Yapı Sts İnş. A.Ş.-Zeydanlı İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı özel ortağı Zeydanlı İnş. Ltd. Şti. için de istendiği ve 22.05.2015 tarihli ön Yeterlik Değerlendirme Sonuç Tutanak ile gelen belgelerin değerlendirmesi sonucu 3 no lu ve 9 no lu adayların yukarıda anılan konularla ilgili olarak belgeye hak kazanma tarihlerinin ihale ilan tarihinden geriye doğru 15 yıl içerisinde olunmadığı nedeniyle değerlendirme dışı kaldıkları görülmüştür.

-07.09.2015 tarihinde yapılan ihalede 6 istekli tarafından teklif zarfının sunulduğu, bunlardan Nurol İnş. A.Ş.nin teşekkür mektubu sunduğu, diğer isteklilerin ise verdikleri tekliflerin ihale komisyonunca kayda alındığı görülmüştür.

Söz konusu gönderilen belge ve bilgilerin incelenmesi sonucunda idarece iş deneyim belgelerin incelenmesi aşamasında, öncelikle tüm adayların iş deneyimini tevsik için sunulan belgelerinin mevzuata uygunluğunun incelemesinin yapıldığı ve ihale konusu iş veya benzer işe uygunluk yönünden ayrıştırılması gereken belgelerin de tespit edildiği; ancak, idarece ayrıştırmaya yönelik işlemlerin, adayların anılan belgelerinin mevzuata herhangi bir nedenle uygun olmadığı gerekçesiyle ön yeterlik başvurularının değerlendirme dışı bırakılıp bırakılmadığına göre değiştiği, idarece ayrıştırmaya ilişkin açıklama taleplerinin belgeleri tam ve usulüne uygun olduğu tespit edilerek yeterli görülen adaylar için yapıldığı, apostilin uygun olmaması gibi herhangi bir nedenle ön yeterlik başvurusu değerlendirme dışı bırakılan bazı adayların ön Yeterlik Şartnamesi nin 7.5 inci maddesi uyarınca yeterlik için sundukları iş deneyim belgeleri ile ilgili tereddüde düşülse bile, sunulan iş deneyim belgelerinin ihale konusu iş veya benzer işe uygun olmayan kısımlarının ayrıştırılması ve parasal tutarlarının belirlenmesi aşamasına geçilmediği, yine bu aşamada 2015-UY.I-722 sayılı kararı dikkate alınarak ara karar-1 de çeşitli gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılan 5-6-15 no lu adayların başvuru mektubu ile ilgili olan gerekçenin reddedildiği, buna rağmen 5 no lu adayın yine diğer bir değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olan apostil dolayısıyla, 6 no lu adayın ise yine diğer bir değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olan iş denetleme belgesi görevden ayrılma vs. dolayısıyla tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, 15 no lu adayın ise teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirecek başka bir gerekçe olmadığından ilgili idareden açıklama istendiği ve gelen bilgiler doğrultusunda yapılan değerlendirmede teklifinin değerlendirmeye alındığı görülmüştür.

ön yeterlik değerlendirme tutanağında da belirtildiği gibi, idarenin, ön yeterlik aşamasında yeterli bulunan diğer adayların iş deneyimini tevsik için sundukları belgelerde görülen tereddütlerle ilgili, ilgiliidarelerle yazışmalar yaptığı ve bu yazışmaları değerlendirdiği, yeterli bulunan adaylardan sadece 12 no lu – Nurol İnş. A.Ş. ile ilgili yazışmalara ihale işlem dosyasında yer verilmediği görülmüş olup zaten bu adayın mali teklif aşamasında teşekkür mektubu sunduğu da dikkate alındığında bir sorunun olmadığı görülmüştür.

Başvuru sahibi isteklinin ön yeterlik başvurusu idarece uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakıldığından, idarece ayrıştırma gerekliliği tespit edilmekle birlikte herhangi bir işlem yapılmasına gerek görülmediği ve bir işlem yapılmadığı görülmüştür.

Bu aşamada idarece yapılan işlemlerde, idarenin ön yeterlik değerlendirme sonucu tutanağında yeterli gördüğü isteklilerin iş deneyim belgelerinde tereddüte düşülen-açıklama istenilmesi gereken hususlarla ilgili olarak ilgili idarelerle yazışmalar yaptığı ve gönderilen belgeler üzerinden yaptığı değerlendirmeler sonucunda bu karara ulaştığı görülmüş olup, başvuru sahibi isteklinin adaylara eşit muamele edilmediği iddiasını doğrulayan bir durum tespit edilmemiştir. İdarece aynı durumda olan adaylara aynı uygulamanın yapıldığı; değerlendirme dışı bırakılan adaylarla ilgili yazışma yapılmayıp, ön yeterlik başvurusu değerlendirme dışı bırakılmayan adaylarla ilgili ayrıştırma hususunda işlem tesis edildiği anlaşılmıştır.

Böylece, ön yeterlik değerlendirme tutanağında idarenin başvuru sahibi aday için yapılan İhale komisyon kararında, pilot ortak Şenbay Madencilik A.Ş.nin iş deneyim belgesine ilişkin olarak, ihale konusu iş ve benzer İşe ait olmayan kısımlar bulunduğu ve bu kısımlara ait parasal tutarların belli olmadığı tespitine yer verilmiş olduğu yeterli bulunan diğer adayların iş deneyim belgelerine dair bu yönde herhangi bir tespit yapılmadığı, sadece kendilerine ait iş deneyim belgesinin irdelenmesinin temel ilkelerin ihlali anlamına geldiği,4734 Sayılı Kanun un 5. Maddesinde temel ilkeler arasında sayılan eşit muamele ilkesi çerçevesinde, yeterli bulunan diğer adayların iş deneyim belgelerinin de ihale konusu iş ve benzer işe ait olmayan işler bakımından ayırt edilmesi gerekirken, yeterli bulunan adayların belgelerinin tümüyle kabul edildiğinin anlaşıldığı, bunun eşit muamele ilkesine aykırılık teşkil edeceği, şeklindeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun un 54 üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Share