Pursantaj başlıklı belgelerde, ihale konusu işin kapsamında bulunan iş kalemlerinin adı ve poz numaraları ile ölçü birimlerinin belirtildiği görülmüş olup, her bir iş kalemi için istekli tarafından öngörülen birim fiyatlar yazılmak suretiyle İdari Şartname’nin 5.1.(f) maddesinde istenen belgenin sunulması gerektiği, isteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterlerinin belirtildiği idari şartnamenin bir bütün halinde değerlendirilmesi gerektiği ve ihaleye katılacak olan isteklilerin de ihale dokümanının içeriğini dikkatli bir şekilde inceleme yükümlüğü bulunduğundan,  teklif dosyasında İdari Şartname’nin 5.1.(f) maddesinde istenen yeterlik belgesini sunmadığı anlaşılan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Print Friendly, PDF & Email
Toplantı No 2018/038
Gündem No 24
Karar Tarihi 05.07.2018
Karar No 2018/UY.II-1271

BAŞVURU SAHİBİ:

Adnan KARAASLAN,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/171777 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemiz Ana Bina ve Ek Binalarının Doğalgaz Dönüşüm İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 04.05.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hastanemiz Ana Bina ve Ek Binalarının Doğalgaz Dönüşüm İşi” ihalesine ilişkin olarak Adnan Karaaslan’ın 30.05.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 01.06.2018tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.06.2018 tarih ve 32053 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.06.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2018/939 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleyi yapan idarece İdari Şartname’nin 5.1.f bendinde yer verilen “Teknik Şartnamenin ekinde yer alan iş kalemleri pursantajları tek tek fiyatlandırılarak teklif mektubunun ekinde sunulacaktır” şeklindeki düzenlemede belirtilen belgenin teklif ekinde sunulmamış olması nedeniyle firmaları ve diğer dört firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, İdari Şartname’nin 5’inci maddesinde ihale dokümanının kapsamının belirtildiği, Uygulama Yönetmeliği ekinde yayımlanmış olan Tip İdari Şartname’de ise 5.1.(f) bendi için “İdarece ihale dokümanı kapsamında verilecek başka belgeler varsa burada belirtilecektir. Aksi halde “Bu bent boş bırakılmıştır” yazılacaktır” açıklamasının yer aldığı, bu düzenleme uyarınca İdari Şartname’nin 5’inci maddesinde ihale dokümanı kapsamında verilecek olan belgelerin isimlerinin belirtilmesi gerektiği, ancak başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 5’inci maddesinde teklif ekinde sunulacak belgenin tarif edildiği, bu nedenle bu maddeye dayanılarak tekliflerin değerlendirme dışı bırakılamayacağı, ayrıca söz konusu belgenin İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde teklif kapsamında sunulacak belge olarak yer almadığı,  bu nedenle de söz konusu belgenin sunulmasına gerek bulunmadığı, ayrıca EKAP’ta yayımlanan ihale dokümanı arasında Teknik Şartname’nin bulunmadığı, ihale dokümanı arasında bulunmayan bir evrakın sunulmasının istenemeyeceği,  söz konusu belgenin ihale ilanında da yer almadığı, anahtar teslimi götürü bedel teklifin işin tamamını kapsaması nedeniyle de belgenin teklif ekinde sunulmasına gerek bulunmadığı, söz konusu bir hesap cetvelinin ancak aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında istenebileceği, ayrıca isteklilerden pursantaj listesi baz alarak tekliflerini detaylandırmalarının istenmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, zira İdari Şartname’nin 46’ncı maddesinde de “…pursantaj tablosunda yapılan hatalardan yola çıkılarak ek ödeme talep edilmesi mümkün değildir.” şeklinde açıklama bulunduğu, bu nedenle de söz konusu belgenin istenilmesine ihtiyaç bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhale konusu işin “Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Ana Bina ve Ek Binalarının Doğalgaz Dönüşüm İşi” olduğu,

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale dokümanının kapsamı” başlıklı 5’inci maddesinde “5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartnameler.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Standart formlar:

Standart Form-KİK015.2/Y: Anahtar Teslim Götürü Bedel Teklif Mektubu, Standart Form-KİK021.0/Y: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK023.1/Y: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.2/Y: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK026.1/Y: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme), Form-KİK026.2/Y: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Durum), Form-KİK027.0/Y: İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici İş Bitirme), Form-KİK028.1/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), Form-KİK028.2/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), Form-KİK029.1/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), Form-KİK029.2/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), Form-KİK030.1/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme), Form-KİK030.2/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme), Standart Form-KİK031.1/Y: İş Bitirme/Durum/Yönetme/Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi, Form-KİK031.3/Y: Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi

e) İş kalemleri veya iş gruplarına ait ilerleme yüzdeleri listesi ve 0 adet analiz formatı,

f) Teknik şartnamenin ekinde yer alan iş kalemleri pursantajları tek tek fiyatlandırılarak teklif mektubunun ekinde sunulacaktır…” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

Yapılan incelemede; ihale dokümanının 16 firma tarafından EKAP üzerinden indirildiği, 7 istekli tarafından ihaleye teklif verildiği,

 

EKAP üzerinden yapılan sorgulamada ihale dokümanının İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı, Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Standart Formlar, Projeler, İş Kalemleri Pursantajları, Açıklama İstenilecek İş Kalemleri Listesi ve Sıralı Analiz Girdileri Tablolarından oluştuğu,

 

Yapılan incelemede başvuru sahibi Adnan Karaaslan dahil 5 isteklinin teklifinin İdari Şartname’nin 5.1.(f) bendinde düzenlenen belgeyi sunmadıkları gerekçesiyle, Koza Proje Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ise aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği ve ihalenin tek geçerli teklif sahibi Murat Özen üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İhaleye teklif veren isteklilerin teklif dosyaları incelendiğinde; ihaleye teklif veren isteklilerden Koza Proje Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve Murat Özen tarafından İdari Şartname’nin 5.1.(f) bendi kapsamında teklif dosyası içinde ihale konusu iş kapsamında yer alan iş kalemleri için öngördükleri miktar ve teklif ettikleri birim fiyatları gösteren hesap cetvellerinin sunulduğu, başvuru sahibi istekli dâhil diğer 5 istekli tarafından ise teklif dosyasında sadece anahtar teslimi götürü bedel teklif mektuplarının sunulduğu, İdari Şartname’nin 5.1.(f) bendi kapsamında herhangi bir belgenin sunulmadığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede başvuru sahibi isteklinin 01.05.2018 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı ve 04.05.2018 tarihinde ise ihaleye teklif vererek istekli sıfatını kazandığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla  bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir…” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. …” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler;

a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, …

izleyen günden itibaren başlar.

… Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

          Başvuru sahibinin iddiasına konu olan İdari Şartname’nin 5.1.(f) maddesinde yer alan “Teknik şartnamenin ekinde yer alan iş kalemleri pursantajları tek tek fiyatlandırılarak teklif mektubunun ekinde sunulacaktır” şeklindeki düzenlemeye yönelik olarak süresi içinde idareye şikayet başvurusunda bulunulmadığından, ihale dokümanının kesinleştiği ve tekliflerin mevcut ihale dokümanı düzenlemelerine göre değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinin gerekçesinde de “…Süresinde şikâyet hakkını kullanmayanlar, ilan ile ihale veya ön yeterlik dokümanındaki tüm düzenlemelerin hukuka uygun olduğunu ve kendisi açısından herhangi bir hak ihlali doğurmadığını kabul etmiş sayılacağından, bu aşamadan sonra ihale veya ön yeterlik ilanları ile ihale veya ön yeterlik dokümanlarına ilişkin şikâyet başvurusunda bulunulamayacağı öngörülmektedir.” açıklaması yer almakta olup, söz konusu gerekçede ifade edildiği üzere süresi içerisinde şikâyet başvurusunda bulunmayan isteklilerin ihale dokümanındaki tüm düzenlemelerin hukuka uygun olduğunu kabul etmiş sayılacağı Kanun hükmü gereğidir. Kaldı ki, teklif mektubu standart formunun 1’inci maddesinde “Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir.” ifadesine yer verilmesi nedeniyle istekliler tarafından ihale dokümanının tamamı okunarak teklif hazırlandığı ve dokümanın tüm düzenlemelerinin kabul edildiği beyan edilmektedir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 29’uncu maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

 

Yönetmelik’in anılan maddesinin ikinci fıkrasında yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranacak kriterlerin, idari şartnamede belirtilmesinin zorunlu olduğunun hüküm altına alındığı göz önünde bulundurulduğunda, idari şartnamenin hangi maddesinde düzenlendiğinden bağımsız olarak “teklif ile birlikte” sunulması gerektiği açıkça belirtilen belgelerin yeterlik aşamasında sunulması gereken belgeler olarak değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. İncelenen ihale bakımından da İdari Şartname’nin 5.1.(f) bendinde düzenlenen belgenin artık ihaleye katılımda bir yeterlik belgesi olduğu ve teklifle birlikte sunulması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 13’üncü maddesinde ise “(1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname, sözleşme tasarısı, işin projesini de kapsayan teknik şartname ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur…” hükmü yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede; ihale dokümanı kapsamında “Teknik Şartname” başlıklı ayrı bir belgeye yer verilmese de, Yönetmelik’in yukarıda yer verilen maddesindeki “işin projesini de kapsayan teknik şartname” ifadesinden teknik şartnamenin projeyi de kapsayabileceği, bu çerçevede başvuru konusu ihaledeki iş kalemleri pursantajları tablosunun proje kapsamında bir belge olarak kabul edileceği de açıktır. Ayrıca EKAP üzerinde yer alan ihale dokümanı incelendiğinde de,  “Kilimli Semt Polikliniği Elektrik Pursantajı”, “Kilimli Semt Polikliniği Mekanik Pursantajı”, “Kilimli Semt Polikliniği İnşaat Pursantajı”, “Site Ek Bina Mekanik Pursantajı”, “Site Ek Bina İnşaat Pursantajı” ve “Site Ek Bina Elektrik Pursantajı” başlıklı belgelerde, ihale konusu işin kapsamında bulunan iş kalemlerinin adı ve poz numaraları ile ölçü birimlerinin belirtildiği görülmüş olup, her bir iş kalemi için istekli tarafından öngörülen birim fiyatlar yazılmak suretiyle İdari Şartname’nin 5.1.(f) maddesinde istenen belgenin sunulması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, isteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterlerinin belirtildiği idari şartnamenin bir bütün halinde değerlendirilmesi gerektiği ve ihaleye katılacak olan isteklilerin de ihale dokümanının içeriğini dikkatli bir şekilde inceleme yükümlüğü bulunduğundan,  teklif dosyasında İdari Şartname’nin 5.1.(f) maddesinde istenen yeterlik belgesini sunmadığı anlaşılan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiaları hakkında Kurul çoğunluğunca “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiaları kapsamında yapılan incelemeye göre;

 

Başvuruya konu İhale “Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Ana Bina ve Ek Binalarının Doğalgaz Dönüşüm İşi” ihalesi olup, ihalede 16 ihale dokumanı satın alındığı, ihaleye 7 isteklinin katıldığı, başvuru sahibi Adnan Karaaslan dahil 5 isteklinin teklifinin İdari Şartname’nin 5.1.f bendinde düzenlenen belgeyi sunmadıkları gerekçesiyle, Koza Proje Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ise aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği ve ihalenin tek geçerli teklif sahibi Murat Özen üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdari Şartname’nin “İhale dokümanının kapsamı” başlıklı 5’inci maddesinde ihale dokümanının hangi belgelerden oluştuğu sayma yoluyla sayılmış, maddenin 5.1.f bendinde “Teknik şartnamenin ekinde yer alan iş kalemleri pursantajları tek tek fiyatlandırılarak teklif mektubunun ekinde sunulacaktır…” düzenlemesine yer verildiği, ihale dokümanının İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı, Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Standart Formlar, Projeler, İş Kalemleri Pursantajları, Açıklama İstenilecek İş Kalemleri Listesi ve Sıralı Analiz Girdileri Tablolarından oluştuğu, ihale dokümanı kapsamında Teknik Şartname düzenlenmediği görülmüştür.

 

İhaleye teklif veren isteklilerin teklif dosyaları incelendiğinde; ihaleye teklif veren isteklilerden Koza Proje Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve Murat Özen tarafından İdari Şartname’nin 5.1. f bendi kapsamında teklif dosyası içinde ihale konusu iş kapsamında yer alan iş kalemleri için öngördükleri miktar ve teklif ettikleri birim fiyatları gösteren hesap cetvellerinin sunulduğu, başvuru sahibi istekli dâhil diğer 5 istekli tarafından ise teklif dosyasında sadece anahtar teslimi götürü bedel teklif mektuplarının sunulduğu, İdari Şartname’nin 5.1.f bendi kapsamında herhangi bir belgenin sunulmadığı, Zarf Açma ve Belge

Kontrol Tutanağı’nda ise İdari Şartname’nin 5.1.f bendinde belirtilen belgeye yeterlik belgeleri arasında yer verilmediği tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 13’üncü maddesinde  “(1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname, sözleşme tasarısı, işin projesini de kapsayan teknik şartname ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur…” hükmü yer almaktadır.

 

Uygulama Yönetmeliği eki Tip İdari Şartname’nin 5’inci maddesinin ihale dokümanının kapsamına ilişkin olduğu ve bu maddede ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilecek dokümanların belirtileceği anlaşılmakta olup, Tip İdari Şartname’nin 5.1.f bendine ilişkin 6.1 no’lu dipnotta “İdarece ihale dokümanı kapsamında verilecek başka belgeler varsa burada belirtilecektir. Aksi halde “Bu bent boş bırakılmıştır” yazılacaktır.” şeklinde açıklamaların bulunduğu görülmüştür.

 

Buna göre, İdari Şartname’nin 5’inci maddesinin idarelerin isteklilere vereceği dokümanlara ilişkin olduğu, isteklilerin idareye sunacağı belgelere ilişkin bir madde niteliğinde olmadığı, bu bakımdan idareye teklif dosyasında sunulması istenen belgelere ilişkin düzenlemelerin bu madde başlığı altında yapılamayacağı ve teklif değerlendirmesinin İdari Şartname’nin 5’inci maddesine göre gerçekleştirilemeyeceği değerlendirilmiştir.

 

Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 29’uncu maddesinde ise “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde ise; İdari Şartname’nin 5.1.f bendinde belirtilen “Teknik şartnamenin ekinde yer alan iş kalemleri pursantajları tek tek fiyatlandırılarak teklif mektubunun ekinde sunulacaktır” şeklinde veya teklif edilen bedeli açıklayan bir hesap cetvelinin sunulacağı yönünde herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

 

İhaleye katılımda yeterlik kriterlerinin İdari Şartnamelerde belirtilmesinin zorunlu olduğu, İdarî Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde ise söz konusu belgenin düzenlenmediği, ayrıca 5.1.f bendinde yer alan “Teknik şartnamenin ekinde yer alan iş kalemleri pursantajları tek tek fiyatlandırılarak teklif mektubunun ekinde sunulacaktır” şeklindeki düzenlemede Teknik Şartname’den bahsedildiği görülmekle birlikte ihale dokümanı kapsamında herhangi bir Teknik Şartname bulunmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde düzenlenmeyen söz konusu belgenin ihaleye katılımda bir yeterlik kriteri olarak değerlendirilemeyeceği kanaatine varılmıştır.

 

Öte yandan; Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.3.’üncü maddesinde “İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir…” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalenin anahtar teslimi götürü bedel bir ihale olduğu dikkate alındığında, teklif dosyasında anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu sunulmasının yeterli olduğu, hesap cetvelinin ise ancak aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında istenilebilecek bir belge olduğu da dikkate alındığında idarece ihaleye teklif aşamasında söz konusu belgenin sunulmasının istenemeyeceği, bu nedenle de başvuru sahibinin teklifinin söz konusu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda ise;

 

 

İhaleye teklif veren isteklilerden Daser Müh. ve İnş. Malz. Tic. Ltd. Şti., Eşref Türkkan, Kayıboyu İnş. Turz. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. ve Yiğit Kartal Batıtek Müh. İnş. San. Ltd. Şti.nin teklifinin de İdari Şartname’nin 5.1.f bendinde yer alan “Teknik şartnamenin ekinde yer alan iş kalemleri pursantajları tek tek fiyatlandırılarak teklif mektubunun ekinde sunulacaktır” şeklindeki düzenleme uyarınca söz konusu belgeyi sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, yukarıda yapılan tespit ve değerlendirmeler doğrultusunda, söz konusu belgenin İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde düzenlenmediği, ayrıca ihale dokümanı kapsamında isteklilere Teknik Şartname verilmediği ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.3’üncü maddesi uyarınca anahtar teslimi götürü bedel gerçekleştirilen ihalelerde teklif mektubu dışında hesap cetveli sunulmasının istenemeyeceği hususları bir arada değerlendirildiğinde, anılan isteklilerin tekliflerinin de bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda yukarıda yapılan değerlendirmeler ve tespiti yapılan aykırılıklar doğrultusunda başvuru sahibi Adnan Karaaslan, Daser Müh. ve İnş. Malz. Tic. Ltd. Şti., Eşref Türkkan, Kayıboyu İnş. Turz. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. ve Yiğit Kartal Batıtek Müh. İnş. San. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle Kurul çoğunluğunun “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki kararına katılmıyoruz.

 

Share