Yol Yapılması ihalesine ait,aşırı düşük savunma hatası,açıklama istenilen analiz girdi miktarlarının değiştirildiği, bu girdilerden mazot, amonyum nitrat-fuel oil karışımı diğer girdiler için alınan tüm fiyat tekliflerinin mevzuata aykırı olduğu, fiyat tekliflerini veren kişilerin teklif verdikleri alanda faaliyet göstermedikleri, fiyat tekliflerinin asıllarının sunulmadığı, fiyat tekliflerinde ödeme şekli ve vade süresinin belirtilmediği, geçerlik süresinin bulunmadığı, açıklama istenilen iş kalemlerinde yer alan motorin birim fiyatının açıklama istenilmeyen kalemlerde yer alan motorin fiyatıyla uyumlu olmadığı, analizlerde yer alan işçilik miktarlarında değişiklik yapıldığı, asgari ücretin altında işçilik ücreti öngörüldüğü, ekskavatör ve dragline tipi makineler ile paletli delgi makinesinin amortisman katsayılarının düşürüldüğü, nakliye kalemlerinin fiyat teklifi ile açıklanma yoluna gidildiği, ancak nakliye kalemlerinin fiyat teklifi ile açıklanmasının mümkün olamayacağı, nakliye formüllerinde kullanılan K katsayısının değiştirildiği, nakliye mesafelerine ilişkin tevsik edici belgeye yer verilmediği, ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazının nakli için belirlenen yerlere ait herhangi bir belgeye yer verilmediği, analizlerde aritmetik hata olduğu, analizlerdeki girdi cins ve miktarlarının değiştirildiği, açıklama istenilmeyen iş kalemleri için teklif edilen tutarın yürürlükteki asgari işçilik ücretini bile karşılamayacak mertebede olduğu, sunulan açıklamalarda isteklinin imza ve kaşesinin yer almadığı, imzalamaya yetkili kişinin imzasının olmadığı, imzalayan kişinin imza yetkisinin olduğuna dair belge sunulmadığı, ÖZEL-5 poz numaralı ‘toprakarme duvarlarda galvanizli ankraj şerit çelik temini’ analizine ilişkin olarak sunulmuş olan proforma faturanın gerçeği yansıtmadığı ve satış tutarı tespit tutanağı düzenlenmediği, analizlerde teknik özellikleri ve modelleri farklı araç ve iş makineleri için aynı birim fiyatın kullanıldığına dair mahkeme kararı bozulmuştur

Print Friendly, PDF & Email

 

Toplantı No : 2017/050
Gündem No : 73
Karar Tarihi : 04.10.2017
Karar No : 2017/UY.II-2698

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Yazıcıoğlu Nak. İnş. A.Ş.

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/212757 İhale Kayıt Numaralı “Elazığ-Harput Yolu Km:0+000-13+6416 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları,Üstyapı ve Köprü İşleri ile Bağlantı Yollarının Yapılması İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından 20.07.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Elazığ-Harput Yolu Km:0+000-13+6416 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı ve Köprü İşleri ile Bağlantı Yollarının Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Yazıcıoğlu Nak. İnş. A.Ş.nin 06.10.2016tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.10.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.10.2016 tarih ve 57284 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.10.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2356-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, açıklama istenilen analiz girdi miktarlarının değiştirildiği, bu girdilerden mazot, amonyum nitrat-fuel oil karışımı diğer girdiler için alınan tüm fiyat tekliflerinin mevzuata aykırı olduğu, fiyat tekliflerini veren kişilerin teklif verdikleri alanda faaliyet göstermedikleri, fiyat tekliflerinin asıllarının sunulmadığı, fiyat tekliflerinde ödeme şekli ve vade süresinin belirtilmediği, geçerlik süresinin bulunmadığı, açıklama istenilen iş kalemlerinde yer alan motorin birim fiyatının açıklama istenilmeyen kalemlerde yer alan motorin fiyatıyla uyumlu olmadığı, analizlerde yer alan işçilik miktarlarında değişiklik yapıldığı, asgari ücretin altında işçilik ücreti öngörüldüğü, ekskavatör ve dragline tipi makineler ile paletli delgi makinesinin amortisman katsayılarının düşürüldüğü, nakliye kalemlerinin fiyat teklifi ile açıklanma yoluna gidildiği, ancak nakliye kalemlerinin fiyat teklifi ile açıklanmasının mümkün olamayacağı, nakliye formüllerinde kullanılan K katsayısının değiştirildiği, nakliye mesafelerine ilişkin tevsik edici belgeye yer verilmediği, ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazının nakli için belirlenen yerlere ait herhangi bir belgeye yer verilmediği, analizlerde aritmetik hata olduğu, analizlerdeki girdi cins ve miktarlarının değiştirildiği, açıklama istenilmeyen iş kalemleri için teklif edilen tutarın yürürlükteki asgari işçilik ücretini bile karşılamayacak mertebede olduğu, sunulan açıklamalarda isteklinin imza ve kaşesinin yer almadığı, imzalamaya yetkili kişinin imzasının olmadığı, imzalayan kişinin imza yetkisinin olduğuna dair belge sunulmadığı, ÖZEL-5 poz numaralı ‘toprakarme duvarlarda galvanizli ankraj şerit çelik temini’ analizine ilişkin olarak sunulmuş olan proforma faturanın gerçeği yansıtmadığı ve satış tutarı tespit tutanağı düzenlenmediği, analizlerde teknik özellikleri ve modelleri farklı araç ve iş makineleri için aynı birim fiyatın kullanıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Yapılan incelemede başvuru sahibinin 14.10.2016 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu ve Kurulca alınan 07.12.2016 tarihli ve 2016/UY.II-2962 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 01.03.2017 tarihli E:2017/169, K:2017/680 sayılı kararında, “davanın reddine” karar verilmiş, söz konusu karara karşı yapılan temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesi tarafından 09.06.2017 tarihli ve E:2017/943, K: 017/1890 sayılı kararla; “…Dava konusu Kurul kararı irdelendiğinde, Kurul kararında incelenen hususlar yönünden bir hukuka aykırılık görülmemekle birlikte, davacının itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan “Açıklama istenilen iş kalemlerinde yer alan motorin birim fiyatının açıklama istenilmeyen kalemlerde yer alan motorin fiyatıyla uyumlu olmadığı, ekskavatör ve dragline tipi makineler ile paletli delgi makinesinin amortisman katsayılarının düşürüldüğü, analizlerde aritmetik hata olduğu, ÖZEL-5 poz numaralı ‘toprakarme duvarlarda galvanizli ankraj şerit çelik temini’ analizine ilişkin olarak sunulmuş olan proforma faturanın gerçeği yansıtmadığı ve satış tutarı tespit tutanağı düzenlenmediği, modelleri farklı olan araç ve iş makineleri için aynı birim fiyat kullanıldığı, amortisman girdilerinin Tebliğ’e aykırı olduğu” iddialarına ilişkin olarak davalı idarece bir inceleme yapılmadığı, halbuki, 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre itirazen şikâyet başvurusunun başvuru sahibinin iddiaları yönünden tümüyle incelenerek gerekçeli olarak karar verileceğinin belirtildiği, başvuru sahibinin iddialarıyla ilgili olarak eksik inceleme yapılarak karar verildiği anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararında eksik incelenen hususlar yönünden hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.”gerekçesiyle “Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 01.03.2017 tarih ve E: 2017/169, K:2017/680 sayılı kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

 

Söz konusu mahkeme kararının uygulanmasını teminen 22.08.2017 tarih ve 2017/MK-397 sayılı Kurul kararı ile “…1- Kamu İhale Kurulunun 07.12.2016 tarihli ve 2016/UY.II-2962 sayılı kararının iptaline,

 

2- Anılan Danıştay kararında belirtilen hususlarla sınırlı olmak üzere işin esasının yeniden incelenmesine,…” karar verilmiştir.

 

Söz konusu Danıştay kararında belirtilen iddialarla sınırlı olarak yapılan incelemede;

 

– Açıklama istenilen iş kalemlerinde yer alan motorin birim fiyatının açıklama istenilmeyen kalemlerde yer alan motorin fiyatıyla uyumlu olmadığı iddiası bakımından yapılan incelemede;

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından mazot (motorin) girdisi için fiyat teklifi ile açıklama yapıldığı, Açılım İnşaat Ltd. Şti.den alınan SMMM onaylı fiyat teklifinde mazotun litre fiyatının 2,25 TL olarak açıklandığı, fiyat teklifinin şekil açısından Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olduğu, açıklanması istenilen tüm iş kalemlerine ait analizlerde ise motorinin kg fiyatının 2,65 TL olarak öngörüldüğü, açıklama istenilmeyen iş kalemlerine ait analizlerin sunulmasının istenmediği ve istekli tarafından da sunulmadığı, bu açıdan başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının mesnedsiz olduğu,

 

– Ekskavatör ve dragline tipi makineler ile paletli delgi makinesinin amortisman katsayılarının düşürüldüğü iddiası bakımından yapılan incelemede; açıklanması istenilen 03.004 poz no’lu ekskavatör ve dragline tipi makinalara ve 03.141 poz no’lu paletli delgi makinasına ilişkin olarak öngörülen birim fiyatların resmi rayiçlere ve idarenin yaklaşık maliyetinde esas aldığı birim fiyatlara uygun olduğu, açıklanması istenilen iş kalemlerine ait analizlerde söz konusu makine girdilerine ilişkin miktarların idarenin analiz formatında öngördüğü miktarlarla uyumlu olduğu, ayrıca ihale üzerinde kalan istekli tarafından kendi malı araçlarla açıklama yapılmadığı dikkate alındığında amortismana ilişkin açıklamalarının uygun olmadığı yönündeki iddiasının mesnedsiz olduğu,

 

-Analizlerde aritmetik hata olduğu iddiası bakımından yapılan incelemede analizlerde herhangi bir aritmetik hatanın bulunmadığı,

 

-ÖZEL-5 poz numaralı “toprakarme duvarlarda galvanizli ankraj şerit çelik temini” analizine ilişkin olarak sunulmuş olan proforma faturanın gerçeği yansıtmadığı ve satış tutarı tespit tutanağı düzenlenmediği iddiası bakımından yapılan incelemede; söz konusu malzemeye ilişkin analizde öngörülen birim fiyatı tevsik etmek üzere Duvpan İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifinin üzerinde SMMM onayı ve meslek mensubunun “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (22/08/2016) tarih ve (001) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim”şeklindeki beyanının bulunduğu, fiyat teklifinin şekil açısından Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olduğu, fiyat teklifi ekinde satış tutarı tespit tutanağının teklif açıklama dosyasında sunulmadığı görülmekle birlikte, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13’üncü maddesi uyarınca söz konusu tutanağın idare tarafından ayrıca talep edilmediği sürece sunulma zorunluluğu bulunmadığı dikkate alındığında başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının da yerinde olmadığı,

 

– Modelleri farklı olan araç ve iş makineleri için aynı birim fiyatın kullanıldığı iddiası bakımından yapılan incelemede; açıklama istenilen iş kalemlerinde yer alan ve açıklanması istenilen analiz girdilerinden olan makinalardan 03.004 poz no’lu ekskavatör ve dragline tipi makinalara,  03.141 poz no’lu paletli delgi makinasına,  03.021 poz no’lu yükleyiciye ve  03.030 poz no’lu konkasöre ilişkin olarak öngörülen birim fiyatın resmi rayiçlere ve idarenin yaklaşık maliyetinde esas alınan birim fiyatlara uygun olduğunun görüldüğü, dolayısıyla idarece açıklanması istenilen makine girdilerine ilişkin olarak aynı birim fiyatın kullanıldığı iddiasının yerinde olmadığı,

 

– Amortisman girdilerinin Tebliğ’e aykırı olduğu iddiası bakımından yapılan incelemede; makine girdilerine ilişkin olarak kendi malı araçlarla açıklama yapılmadığı görüldüğünden, söz konusu iddianın da mesnedsiz olduğu,

 

Anlaşılmış olup, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının Danıştay kararında belirtilen hususlarla sınırlı olarak yapılan incelemesi neticesinde herhangi bir aykırılığın bulunmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin bu yöndeki iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Başkan

 
 

II. Başkan

 

Kurul Üyesi

 

Kurul Üyesi

 
 

Kurul Üyesi

Dr.

Kurul Üyesi

 

Kurul Üyesi

 
 

Kurul Üyesi

 

Kurul Üyesi

 

 

KISMEN KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddialarının incelenmesi neticesinde Kurul çoğunluğunca “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde yer alan iddiaları kapsamında diğer iddialara ilişkin olarak alınan Kurul kararına katılmakla birlikte, ÖZEL-5 poz numaralı ‘toprakarme duvarlarda galvanizli ankraj şerit çelik temini’ analizine ilişkin olarak satış tutarı tespit tutanağı düzenlenmediği iddiası kapsamında yapılan incelemeye göre;

 

Başvuruya konu ihale Karayolları Elazığ 8. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan “Elazığ -Harput Yolu Km:0+000-13+6416 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı ve Köprü İşleri İle Bağlantı Yollarının Yapılması İşi” olup 95 adet ihale dokümanı satın alınan ihaleye 48 isteklinin katıldığı, 7 isteklinin teklifinin iş deneyim belgesi uygun olmadığı, 1 isteklinin teklifinin bedel içermediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, teklifi sınır değerin altında kalan 16 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, 13 isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif açıklaması yapmadığı gerekçesiyle, 2 isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif açıklaması uygun olmadığı gerekçesiyle, reddedildiği ve ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülen Seza İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, teklifi sınır değerin üzerinde olan başvuru sahibi Yazıcıoğlu Nakl. Inş. A.Ş.nin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 60’ıncı maddesinde ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde sınır değerin nasıl tespit edileceği, sınır değerin altındaki tekliflere ilişkin olarak hangi şartlarda aşırı düşük teklif açıklaması isteneceği, istenilmesi halinde açıklamanın nasıl yapılacağı ve yapılan açıklamanın nasıl değerlendirileceği ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

 

İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenileceği düzenlenmiştir. İdarece aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında düzenlenen analiz formatları incelendiğinde ise ÖZEL-5 poz numaralı “toprakarme duvarlarda galvanizli ankraj şerit çelik temini” iş kalemi açıklama istenilecek iş kalemleri arasında sayılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan Seza İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklama dosyası incelendiğinde, söz konusu malzemenin Duvpan İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nden fiyat teklifi alınarak açıklandığı, fiyat teklifinin üzerinde SMMM onayı ve “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (22/08/2016) tarih ve (001) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim” ibaresine yer verilerek meslek mensubunca kaşelenip mühürlendiği görülmüştür.

 

 

Kararda da belirtildiği üzere, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde, teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerektiği, fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağının (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.6) düzenleneceği, tutanakların fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenleneceği ve meslek mensubu tarafından muhafaza edileceği, fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyeceği, idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanakların meslek mensubundan istenebileceği açıklamasına yer verilmiştir.

 

Esas inceleme raporu ve eki belgeler incelendiğinde, Kamu İhale Genel Tebliği gereği maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının gerekli görülmesi halinde istenileceği, Kurul çoğunluğunca fiyat teklifinin şekil açısından Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olduğu, açıklama dosyasında fiyat teklifi ekinde satış tutarı tespit tutanağı sunulmamakla birlikte, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13’üncü maddesi uyarınca söz konusu tutanağın idare tarafından ayrıca talep edilmediği sürece sunulma zorunluluğu bulunmadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının da yerinde olmadığına karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin dilekçesinin ÖZEL-5 poz numaralı ‘toprakarme duvarlarda galvanizli ankraj şerit çelik temini’ iş kalemine ilişkin iddiasının, satış tutarı tespit tutanağı düzenlenmediğine ilişkin olduğu dikkate alındığında, başvuru sahibinin bu iddiasının ihale üzerinde bırakılan isteklinin bu iş kalemi için, Kurumca belgeyi düzenleyen meslek personelinden istenilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiği, aksi halede fiyat teklifinin dayanağı olduğu dikkate alındığında özellikle satış tutarı tespit tutanağının (EK-O.6) düzenlenmediği iddiasının tam olarak karşılanmış olmayacağı değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin dilekçesinin ÖZEL-5 poz numaralı iş kalemine ilişkin iddiası kapsamında yapılan incelemeye göre, yukarıda yapılan tespitler ve değerlendirmeler doğrultusunda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ÖZEL-5 poz numaralı ‘toprakarme duvarlarda galvanizli ankraj şerit çelik temini’ iş kalemi için fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubundan satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) istenilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiği değerlendirildiğinden, Kurul tarafından alınan “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” niteliğindeki kararın başvuru sahibinin ÖZEL-5 poz numaralı iş kalemi ile ilgili kısmına katılmıyorum.

 

 

Share