ön yeterlik değerlendirme tutanağında idarenin başvuru sahibi aday için yapılan İhale komisyon kararında, pilot ortak Şenbay Madencilik A.Ş.nin iş deneyim belgesine ilişkin olarak, ihale konusu iş ve benzer İşe ait olmayan kısımlar bulunduğu ve bu kısımlara ait parasal tutarların belli olmadığı tespitine yer verilmiş olduğu yeterli bulunan diğer adayların iş deneyim belgelerine dair bu yönde herhangi bir tespit yapılmadığı, sadece kendilerine ait iş deneyim belgesinin irdelenmesinin temel ilkelerin ihlali anlamına geldiği,4734 Sayılı Kanun un 5. Maddesinde temel ilkeler arasında sayılan eşit muamele ilkesi çerçevesinde, yeterli bulunan diğer adayların iş deneyim belgelerinin de ihale konusu iş ve benzer işe ait olmayan işler bakımından ayırt edilmesi gerekirken, yeterli bulunan adayların belgelerinin tümüyle kabul edildiğinin anlaşıldığı, bunun eşit muamele ilkesine aykırılık teşkil edeceği, şeklindeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

sunulan iş deneyim belgesinin YİD modeline ait yatırım tutarı ile ek işlere ait maliyet içermesi sebebiyle değerlendirmeye alınması gerektiği, anılan belgeye konu iş kapsamında yapılan binasın yapı ruhsatında belirtilen yüzölçümü ile sözleşmenin imzalandığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde inşaatın sınıfına ve grubuna göre belirlenen yapı birim maliyetinin çarpılması suretiyle hesaplanan iş deneyim belgesine ait tutar olarak idare tarafından kabul edilmesi suretiyle Şirketin ön yeterlik başvurusunun değerlendirilmesi gerektiği

düzenlenen belgelerin, o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla o ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesinin gerekli olduğu, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesinin gerekli olduğu

4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlar gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan, dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacaklarının hükme bağlandığı dikkate alındığında, bir şirketin yasaklı bir gerçek kişi aracılığıyla ihalelere teklif vermesinin hukuken mümkün bulunmadığının kabulü gerekmektedir.İncelemeye konu ihalede,Şti.nin şirket yetkilisi tarafından vekil tayin edilenin istekliye ait birim fiyat teklif mektubunu ve diğer belgeleri imzaladığı, anılan şahıs hakkında ihale tarihi itibariyle yasaklama kararı bulunduğu, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve açıklamalar çerçevesinde isteklinin yasaklı bir gerçek kişi aracılığıyla ihaleye katıldığı anlaşıldığından, bu durumun Kanun’un 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı olduğu değerlendirildiğinden idarece gerçekleştirilen işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı dolayısıyla itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

kendi açıklama talebine karşılık olarak, idarenin üst yazısı ekinde yer alan İnşaat Mühendisi imzalı İnceleme Raporunda başvuru sahibinin “…işin teknik şartnamesinin 3 ve 8. maddeleri doğrultusunda yüklenici firmanın arızaya müdahale ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında toprak zemin altında bulunan elektrik tesisatları, su tesisatları, doğalgaz tesisatları, kirli su tesisat işleri … kapsamında”yürüttüğü bilindiği belirtilen “kazı çalışmalarının”, “her türlü zemin üzerinde emek yoğun şekilde kazı yapılması” şeklinde ihale konusu iş ile benzer bir hizmet olarak değerlendirilemeyeceği de dikkate alındığında;İhale konusu iş veya işin bölümleriyle aynı veya benzer teçhizat, ekipman ve personel ile gerçekleştirilmediği anlaşılan başvuru sahibince sunulan iş deneyim belgesinin “benzer iş tanımına ve ihale edilen işin konusuna uymadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

ön yeterlik değerlendirme tutanağında idarenin başvuru sahibi aday için yapılan “İhale komisyon kararında, pilot ortak Şenbay Madencilik A.Ş.nin iş deneyim belgesine ilişkin olarak, ihale konusu iş ve benzer İşe ait olmayan kısımlar bulunduğu ve bu kısımlara ait parasal tutarların belli olmadığı tespitine yer verilmiş olduğu yeterli bulunan diğer adayların iş deneyim belgelerine dair bu yönde herhangi bir tespit yapılmadığı, sadece kendilerine ait iş deneyim belgesinin irdelenmesinin temel ilkelerin ihlali anlamına geldiği,4734 Sayılı Kanun’un 5. Maddesinde temel ilkeler arasında sayılan eşit muamele ilkesi çerçevesinde, yeterli bulunan diğer adayların iş deneyim belgelerinin de ihale konusu iş ve benzer işe ait olmayan işler bakımından ayırt edilmesi gerekirken, yeterli bulunan adayların belgelerinin tümüyle kabul edildiğinin anlaşıldığı, bunun eşit muamele ilkesine aykırılık teşkil edeceği,” şeklindeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan Ek-O.5 maliyet tespit tutanağı ve Ek-O.6 satış tutar tespit tutanakları incelendiğinde, tutanaklara dayanak teşkil eden defterlerin geçici vergi beyanname döneminin yılın dördüncü beyanname dönemi olduğu görülmüş olup, şikâyete konu ihalenin gerçekleştirildiği de dikkate alındığında; Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen açıklamaları uyarınca bu ihalede aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacak olan fiyat tekliflerine esas maliyet tespit tutanaklarının yılın üçüncü vergi beyanname dönemi olan Temmuz-Ağustos-Eylül dönemine veya yılın ikinci vergi beyanname dönemi olan Nisan-Mayıs-Haziran ayına ait olmaları gerektiği, başvuru sahibi isteklinin sunduğu ve yukarıda ayrıntıları verilen maliyet tespit tutanaklarının yılın 3’ncü veya 2’nci geçici vergi beyanname dönemine ait olmadıkları görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun bulunmaması işleminin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

Toplam tutarın 237.500,00 TL, toplam miktarın 5 adet, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının 9500,00 TL şeklinde gösterildiği anlaşılmıştır. İlgili iş kalemi için ağırlıklı ortalama birim satış tutarı tespitinin satışı gerçekleştirilen toplam tutarın, satışı gerçekleşen ürün miktarına bölünerek bulunması gerekmektedir. Buna göre yapılan hesaplama sonucu bulunacak tutar 47.500,00 TL (= 237.500,00 / 5 ) olması gerekirken 9.500,00 olarak gösterildiği anlaşıldığından bahse konu satış tutarı tespit tutanağının doğru düzenlenmediği, fiyat teklifinde verilen fiyatın da (12.904,00) doğru hesaplama sonucu bulunan 47.500,00 TL’nin %80’inin de (38.000,00 TL) altında olduğu ve dolayısıyla bu durumun fiyat teklifinde yer alan “Bu birim fiyat teklifindeki birim fiyatın … ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim”ibaresinin satış tutarı tespit tutanağına aykırı olduğu sonucunu doğuracağı anlaşıldığından fiyat teklifinin ihale komisyonu tarafından uygun bulunmaması işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifine ilişkin sunmuş olduğu açıklamaların, idarece kendisine bildirilen yazı ekinde yer alan analizlere, kamu kurum ve kuruluşlarınca birim fiyatı belirlenen imalat ve rayiç bedellere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatında yer verilen hüküm ve düzenlemelere uygun olduğu, başvuru sahibinin iddia ettiği şekilde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı, başvuru sahibinin iddiaların mesnetsiz olduğu, tarih ve sayı belirtilerek iddialarına dayanak olduğu ileri sürülen Kurul kararlarının ise yapım işi ihalelerine ilişkin olmadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan açıklamaların, ihalenin tâbi olduğu Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde yer alan hüküm ve açıklamalar kapsamında yeterli ve geçerli olduğu sonucuna varılmıştır.

görev yaptığı ve bu hususun iş deneyim belgesini düzenleyen idareden ve EKAP üzerinden teyit edildiği, anılan şahsın “Demiryolu Projesi Altyapı İnşaatı İşine ilişkin olarak görev yaptığı tarihlerin belirtildiği ve bu hususun da yine belgeyi düzenleyen idareden doğrulandığı görülmüştür. Bahse konu iş deneyim belgelerinin nihai hallerinin irdelenmesinden görev yaptığı tarihlerde bir çakışma olmadığı anlaşılmıştır.Bu itibarla, başvuru sahibi İş Ortaklığının pilot ortağına ait iş deneyim belgelerindeki oniki günlük çakışma nedeniyle başvurusunun idarece değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlemin yerinde olmadığı görülmüştür