aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan Ek-O.5 maliyet tespit tutanağı ve Ek-O.6 satış tutar tespit tutanakları incelendiğinde, tutanaklara dayanak teşkil eden defterlerin geçici vergi beyanname döneminin yılın dördüncü beyanname dönemi olduğu görülmüş olup, şikâyete konu ihalenin gerçekleştirildiği de dikkate alındığında; Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen açıklamaları uyarınca bu ihalede aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacak olan fiyat tekliflerine esas maliyet tespit tutanaklarının yılın üçüncü vergi beyanname dönemi olan Temmuz-Ağustos-Eylül dönemine veya yılın ikinci vergi beyanname dönemi olan Nisan-Mayıs-Haziran ayına ait olmaları gerektiği, başvuru sahibi isteklinin sunduğu ve yukarıda ayrıntıları verilen maliyet tespit tutanaklarının yılın 3’ncü veya 2’nci geçici vergi beyanname dönemine ait olmadıkları görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun bulunmaması işleminin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

Toplam tutarın 237.500,00 TL, toplam miktarın 5 adet, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının 9500,00 TL şeklinde gösterildiği anlaşılmıştır. İlgili iş kalemi için ağırlıklı ortalama birim satış tutarı tespitinin satışı gerçekleştirilen toplam tutarın, satışı gerçekleşen ürün miktarına bölünerek bulunması gerekmektedir. Buna göre yapılan hesaplama sonucu bulunacak tutar 47.500,00 TL (= 237.500,00 / 5 ) olması gerekirken 9.500,00 olarak gösterildiği anlaşıldığından bahse konu satış tutarı tespit tutanağının doğru düzenlenmediği, fiyat teklifinde verilen fiyatın da (12.904,00) doğru hesaplama sonucu bulunan 47.500,00 TL’nin %80’inin de (38.000,00 TL) altında olduğu ve dolayısıyla bu durumun fiyat teklifinde yer alan “Bu birim fiyat teklifindeki birim fiyatın … ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim”ibaresinin satış tutarı tespit tutanağına aykırı olduğu sonucunu doğuracağı anlaşıldığından fiyat teklifinin ihale komisyonu tarafından uygun bulunmaması işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifine ilişkin sunmuş olduğu açıklamaların, idarece kendisine bildirilen yazı ekinde yer alan analizlere, kamu kurum ve kuruluşlarınca birim fiyatı belirlenen imalat ve rayiç bedellere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatında yer verilen hüküm ve düzenlemelere uygun olduğu, başvuru sahibinin iddia ettiği şekilde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı, başvuru sahibinin iddiaların mesnetsiz olduğu, tarih ve sayı belirtilerek iddialarına dayanak olduğu ileri sürülen Kurul kararlarının ise yapım işi ihalelerine ilişkin olmadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan açıklamaların, ihalenin tâbi olduğu Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde yer alan hüküm ve açıklamalar kapsamında yeterli ve geçerli olduğu sonucuna varılmıştır.

görev yaptığı ve bu hususun iş deneyim belgesini düzenleyen idareden ve EKAP üzerinden teyit edildiği, anılan şahsın “Demiryolu Projesi Altyapı İnşaatı İşine ilişkin olarak görev yaptığı tarihlerin belirtildiği ve bu hususun da yine belgeyi düzenleyen idareden doğrulandığı görülmüştür. Bahse konu iş deneyim belgelerinin nihai hallerinin irdelenmesinden görev yaptığı tarihlerde bir çakışma olmadığı anlaşılmıştır.Bu itibarla, başvuru sahibi İş Ortaklığının pilot ortağına ait iş deneyim belgelerindeki oniki günlük çakışma nedeniyle başvurusunun idarece değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlemin yerinde olmadığı görülmüştür

şirket sözleşmesi ile şirket yetkilisi ve Yönetim Kurulu Üyesinın vekil tayin etme yetkisinin usulüne uygun olarak verildiği, yetkilendirilen kişilerin yaptığı işlemler sonuç itibariyle şirket tarafından yapılmış sayıldığı için aslında vekalet sözleşmesinin .. ve şirket arasında yapıldığı, dolayısıyla ihale tarihi itibariyle şirket yetkililerinden olan .. son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi’nde şirketi temsil ve ilzama yetkisi sona ermiş olsa bile Mahmut Kaan Doğan ile yapılan vekalet sözleşmesinin süresiz olduğu, vekaleti sona erdirecek aksi bir hususun ilan edilmedikçe Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen sözleşmeyi sona erdiren hallerin bulunmadığı, kaldı ki yönetim kurulu yapısının da değişmediği hususları birlikte dikkate alındığında vekaletnamenin devam edeceği sonucuna varılmıştır.

İş Ortaklığında pilot ortak tarafından Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 7.9.1.1’inci maddesinde yer alan düzenlemeler kapsamında istenilen iş deneyimine ilişkin olarak sunulan iş deneyim belgesinin “İşbu belge üzerinde bulunan kaşenin ve imzanın doğruluğunu onaylar, belgenin içeriğinden sorumlu değildir” şerhi ile Yabancı ülke Dışişleri Bakanlığı’nca onaylandığı, ardından “İşbu belgedeki mühür ve imzanın Yabancı ülke Dışişleri Bakanlığı’na ait olduğu onaylanır.” ibaresiyle T.C. Konsolosluğu tarafından Yabancı ülke Dışişleri Bakanlığı’nın imza ve mührünün onaylandığı, dolayısıyla anılan belgenin tasdik işleminin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendine yer alan “Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya (c) bendi kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin, o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla o ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir.” düzenlemesine aykırı olarak doğrudan T.C. Riyad Konsolosluk Şubesi tarafından yapılmadığı anlaşıldığından,sunulan belgenin mevzuata uygun olmadığı belirlenmiş olup, anılan aday tarafından Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 7.9.1.1’inci maddesine istinaden puanlama için sunulan belgenin puanlamada dikkate alınmaması gerektiği, bu itibarla anılan adayın Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 7.9’uncu maddesine göre yapılan puanlamada teklif vermeye davet edilecek ilk 8 aday arasına giremediği tespit edilmiştir.

teklifinizin aşırı düşük olması nedeniyle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79. maddesi, 4737 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38. maddesi ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59. maddesi uyarınca sunmuş olduğunuz teklifinizin maliyet bileşenlerini; a) Verilen hizmet yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen hizmet işinin özgünlüğü hususlarında belgelere dayalı olarak yazılı açıklamalarınızı en geç 11/04/2016 tarihi mesai saati bitimine kadar tarafımıza bildirmeniz hususunda; Gereğini rica ederim…” denilerek aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında isteklinin sunmuş olduğu teklifin maliyet unsurlarına ilişkin olarak önemli teklif bileşenlerinin belirlenmediği görülmüş olup idarece ihale konusu işin önemli teklif bileşenleri belirlenmeden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesinin mevzuata uygun olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, idare tarafından açıklama istenilecek önemli teklif bileşenleri açıkça belirlenmek suretiyle teklifi aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İhale dokümanına göre Ön Yeterlilik Dosyası bedelsiz olarak EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirilebilme imkanı bulunmaktadır. İhaleye ait Teknik Şartname’nin EKAP’ta yer almadığı yukarıda yer verilen mevzuat uyarınca ihale dokümanın (5.000,00 TL) ücret karşılığı idareden satın alınması gerektiği, ihale dokümanının idarede bedelsiz görülebileceği, ihaleye katılmak isteyenlerin 18 adet ön yeterlilik dokümanı satın aldığı, ihalenin kompleks olması ve yukarıda belirtilen kalemlerin ayrı ayrı maliyetlerinin belirlenmiş olduğu göz önüne alındığında doküman satış bedelinin ihaleye katılımı engelleyici unsur olarak değerlendirilmemesi gerektiği

teklif zarfı kapsamında birim fiyat teklif listesi adı altında sunulan belgede “Tutarı (TL)” sütununun ve “Toplam Tutar(K.D.V Hariç)” satırının yer almadığı, anılan listede idarece belirlenen iş kalemleri için birim fiyatın öngörüldüğü ancak o iş kalemlerinin toplam ne kadar tutara yapılacağı ve 75 kalemlik iş miktarının toplam ne kadar tutara mâl edileceği bilgilerinin bulunmadığı, kısaca iş kalemleri için herhangi bir tutarın öngörülmediği, bu listenin de anılan şirket yetkilileri tarafından imza altına alındığı görülmüştür.

ihalede yeterli bulunan diğer adayların iş deneyim belgelerinin benzer işe uygunluk yönünden ayrıştırılmadığı iddiasına yönelik inceleme neticesinde, iş deneyim belgeleri mahkeme kararlarıyla uygun görülenOrtak Girişiminin sunmuş oldukları iş deneyim belgelerine ilişkin ayrıştırma işleminin idare tarafından kamu ihale mevzuatına uygun olarak yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

geçici teminatın gelir kaydedilmesi durumunda, ihaleye teklif veren isteklinin idareye sunduğu geçici teminat tutarının anılan Kanun ile belirlenen oranda risk ve sorumluluk üstlendiği dikkate alınarak geçici teminat miktarının sadece teklifin %3’üne tekabül eden kısmının gelir kaydedilmesi, %3’ünü aşan kısmının ise iade edilmesi gerekmektedir.Somut olayda, idare tarafından, başvuru sahibinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunduğuna dair yapılan tespit uyarınca geçici teminatının gelir kaydedilmesi gerekmekle birlikte, bunun tamamının gelir kaydedilmesine yönelik işlemlerin başlatılmasının hukuka aykırı olduğu, başvuru sahibinin sunduğu geçici teminatın, teklifinin % 3’ünü aşan kısmının iade edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, sunduğu geçici teminatın, teklifinin % 3’ünü aşan 90.060,00 TL kısmının iade edilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.