aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunmuş olduğu hesap cetvelinde öngördüğü miktarlar ile idarenin sorgulamaya konu ettiği iş kalemleri için öngördüğü metrajlar arasında bir fark bulunmadığı, isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında idarece öngörülen miktarları kullandığı görülmüştür. Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, ihale üzerine bırakılan isteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamalarında sunduğu fiyat tekliflerinin mevzuata uygun olduğu, isteklinin açıklamaları kapsamında sunmuş olduğu hesap cetvelinde öngördüğü miktarlar ile idarenin sorgulamaya konu ettiği iş kalemleri için öngördüğü metrajlar arasında bir fark bulunmadığı anlaşıldığı

4734 sayılı Kanun’un 56’ncı maddesinde, Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup mevzuatta Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelenmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Söz konusu Kurul kararı ile Kurum görüşü ortaya çıktığından, karara ilişkin ayrıca bir değerlendirme yapılması da mümkün değildir. Diğer taraftan, anılan Kanun’un “Yargısal inceleme” başlıklı 57 nci maddesinde yer alan, “Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür.” hükmü çerçevesinde Kurumumuzca yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığından başvuru sahibinin 6 ve 7’nci iddiaları ile ilgili olarak başvurunun reddine karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde, Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, mevzuatta Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Diğer yandan, anılan Kanun’un 57’nci maddesinde şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği belirtilmiş, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurul kararlarına karşı başvuru” başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4734 sayılı Kanunun 57 nci maddesi uyarınca Kurul kararları idari yargı mercilerinde dava konusu edilebileceğinden, hak kaybına uğranılmaması bakımından Kurul kararının yeniden incelenmesi talebiyle Kuruma başvuruda bulunulmaması önem arz etmektedir.” açıklaması ile Kurul tarafından karara bağlanan hususlar hakkında yargısal denetim yolunun işletilmesi gerektiği hususu da ayrıca vurgulanmıştır.Yapılan incelemede, başvurunun Kurul kararlarına itiraz niteliği taşıdığı, dolayısıyla, söz konusu iddiaların 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince usul yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

idareye sunmuş olduğu birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, idare tarafından doküman kapsamında verilen birim fiyat teklif cetvelinde 38’inci kalemin 454,023 M3, 39’uncu kalemin 3.945,098 M3, 41’inci kalemin 657,516 M3,  42’inci kalemin 227,011 M3, 43’üncü kalemin 1.972,549 M3, 44’üncü kalemin 6.755,009 M3, 45’inci kalemin 9,231 M3, 47’nci kalemin 97,176 M3, 48’inci kalemin 9,231 M3, 50’nci kalemin 237,848 M3, 51’inci kalemin 7,427 ton, 52’nci kalemin 0,427 ton olduğu, isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde bu miktarların yuvarlama yapılarak, 38’inci kalemin 454,02 M3, 39’uncu kalemin 3.945,10 M3, 41’inci kalemin 657,52 M3,  42’inci kalemin 227,01 M3, 43’üncü kalemin 1.972,55 M3, 44’üncü kalemin 6.755,01 M3, 45’inci kalemin 9,23 M3, 47’nci kalemin 97,18 M3, 48’inci kalemin 9,23 M3, 50’nci kalemin 237,85 M3, 51’inci kalemin 7,43 ton, 52’nci kalemin 0,43 ton yazıldığı görülmüş olup birim fiyat teklif cetveli standart formuna uygun teklif sunulmadığı tespit edilmiştir.mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden,tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

yapının inşa edilen bütün katlarının hesaplanabileceği, bu katlar arasındaki düşey mesafenin farklılığının alan hesabını değiştirmeyeceği, nitekim somut durumda kullanıma uygun bir kat alanından bahsedilemeyeceği anlaşılmış olup, yükseklik artışı dolayısı ile katsayı kullanılarak yapı inşaat alanının arttırılamayacağı, artış katsayısı kullanılmaksızın hesaplanan alanların kullanılması gerektiği, bununla birlikte bodrum kat ile çatı arasındaki imalatların esas alınabileceği, çatı imalatı için yer verilen alanın kullanılabilir bir alan olması durumunda yapı inşaat alanına dahil edilebileceği, ancak belgeye konu işte yapılan çelik çatının kullanım alanı olarak yapılmadığı ve bu nedenle ilgili çatı alanının da terminal binası yapı inşaat alanına dahil edilmemesi gerektiği

ihaleyi yapan idarenin, iş deneyim belgesini düzenleye, belgeye konu işe ilişkin yaklaşık maliyet ve yüklenicinin birim fiyat teklif cetvelini istediği, idarenin yazısı ile istenen belgeleri gönderdiği, idarece gelen belgeler üzerinde yapılan değerlendirmede iş deneyim belgesinin AIV grubu işlerle bütünlük arz ettiği gerekçesiyle benzer iş kapsamında değerlendirildiği görülmüştür.Literatürde, içme suyu şebekesi elemanları olarak içme suyunu gerektiğinde kullanılmak üzere depolayan yapı olarak depo, yüksek kotlardaki içme suyu şebekesine ve su depolarına suyu pompalar vasıtasıyla basınçlı olarak veren pompa sistemi, içme suyu şebekesinde suyun hareketinin kontrol edilmesini sağlayan vana, içme suyu şebekesindeki havayı tahliye eden vantuz ve diğer elemanlardan oluşmaktadır.Depo farklı şekillerde olabileceği gibi, konum olarak yer altında, yüzeyde veya yukarıda olabilir. Bazı depolar yapı tekniği açısından üst yapıya benzerlik göstermekle birlikte bu durum deponun içme suyu şebekesinin bir parçası olması hususunu etkilemez. Zira, içme suyu şebekesine yönelik çıkılan ihalelerde depolarda ihale konusu projenin bir kısmını oluşturmaktadır.

İş Ortaklığı tarafından sunulan iş deneyim belgelerine konu işler kapsamında “arazi toplulaştırma hizmet ve yapım” işinin yer alıp almadığına açıklık getirmek amacıyla iş deneyim belgesini düzenleyen idareye Kurum yazıları ile söz konusu iş deneyim belgeleri kapsamında arazi toplulaştırma hizmet ve yapım işinin yer alıp almadığı sorulmuş, ilgili idarenin Kurum kayıtlarına alınan cevabi yazılarında bahse konu sözleşmeler kapsamında arazi toplulaştırma hizmeti ve yapım işinin bulunmadığı belirtilmiştir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir…” şeklindeki açıklamaya istinaden, idarelerce yaklaşık maliyet ile ihaleye teklif veren isteklilerden teklifleri geçerli olanların teklif bedellerine göre sınır değerin tespit edilmesi ve sınır değerin altında teklif veren isteklilere de mevzuata uygun olarak aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması, isteklilerin de açıklamalarını mevzuata uygun olarak yapmaları gerekmektedir.

tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yapılan yasaklılık teyidinde başvuru sahibi A. Ş.nin ihalelere katılmaktan yasaklı olduğu ihale komisyonunca tespit edilmiş olsa da, Mahkemenin kararı ile yasaklama işleminin ortadan kalktığı dolayısıyla başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması, idarece yasaklama işlemi başlatılmasının da bu şekilde dayanağının ortadan kalktığı ve işlemin geri alınması, ihale komisyonunca gelir kaydedilmesine karar verilen geçici teminatın başvuru sahibine iade edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

idarenin adının yanlış yazılmasının, isteklinin teklif mektubunda tereddüde neden olacak ve teklifin esasını etkileyecek nitelikte olmaması ve mektubun doğru ihale kayıt numarası taşıması nedeniyle esasa etkili bir aykırılık olarak değerlendirilemeyeceği, ihalenin başvuru sahibi istekli üzerinde bırakılması durumunda Kamu İhale Kanunu’nun 46’ncı maddesinde yer alan “Sözleşmeler idarece hazırlanır.” hükmü gereği imzalanacak sözleşmenin esas alınacağı, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında birim fiyat teklif cetveli ve birim fiyat tariflerinin esas alınacağı, dolayısıyla başvuru sahibi istekli tarafından sözleşmenin imzalanması durumunda bu konuya ilişkin ihtilaf meydana gelmeyeceği anlaşılmış olup, idare tarafından başvuru sahibi isteklinin birim fiyat teklif mektubunun geçerli kabul edilmesi gerektiği