Bilanço bilgileri tablosu” başlıklı belgeyi sunduğu, sunulan tabloda .. yılına ait dönen varlıkların, kısa vadeli borçların, öz kaynakların, toplam aktifin, yıllara yaygın inşaat maliyetlerinin, kısa vadeli banka borçlarının, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin belirtildiği, belirtilen tutarların EKAP üzerinden yapılan bilanço sorgulaması ile uyumlu olduğu cari oran, öz kaynak oranı ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının hesaplandığı, hesaplanan oranların mali yeterlik için istenilen asgari kriterleri karşıladığı, KİK024.1/Y standart formuna uygun olarak hazırlanan belgenin yeminli mali müşavir tarafından onaylanarak imzalandığı görülmüş öte yandan başvuru sahibinin iddiasının ihale işlem dosyası üzerinden yapılacak inceleme ile sonuçlandırılabilecek nitelikte bulunmadığı, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yetkilendirilen meslek mensuplarınca yapılan mesleki iş ve işlemlerin hukuka uygunluk karinesinden yararlandığı ve düzenlenen belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan meslek mensubunun sorumluğu olduğu, bu nedenle 3568 sayılı Kanun ile yetkilendirilen meslek mensuplarının yetki ve sorumluluğu altında yapılan mesleki iş ve işlemler kapsamında olan bu hususların Kurumun görev ve yetkisi çerçevesinde incelenmesinin mümkün bulunmadığı, bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı

yayınlanan birim fiyatının tanımında 9 7/8” çapta sondaj kuyusu açılmasına ilişkin tariflerin ve analizlerin yer aldığı, şikâyete konu iş kaleminin çapının ise 24” olduğu ve kullanılan analizlerin içerisinde yer alan girdi miktarların hiç değiştirilmeden kullanılmasının uygun olmayacağı, gerek matkap bedelinde ve gerekse diğer analiz girdilerinde revize işleminin yapılması gerektiği ve bu işlemin hesaplamalarıyla belgelendirilmiş şekilde açıklama içerisinde yer alması gerektiği düşünüldüğünden anılan iş kalemlerine ilişkin yapılan açıklamaların da uygun görülmemesi gerektiği

bir belgenin, bir dilden diğer dile çevirmesi halinde, noter tarafından metnin altına bir şerh verileceği, bu şerhin, noter yeminli tercüman kullanmışsa, tercümanın kimliğini ve adresini ihtiva etmesi ve altının, noter tarafından tarih yazılıp imzalanarak mühürlenmesi gerektiği, ayrıca Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin “Çevirme işlemleri” başlıklı 96’ncı maddesinde çevirme işleminin tanımı “Belgelerin bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevrilmesine ve noterlikçe onaylanmasına çevirme işlemi denir.” şeklinde yapılmış olup, anılan iş deneyim belgesi ile beraber sunulan belgeler üzerinde sadece Aktif Tercüme kaşesi ve parafının yer aldığı, bununla birlikte Türkiye de yapılarak kaleme alınmış iş deneyim belgesindeki bilgileri taşıyan üzerinde Noterlik Kanunu’nun “Çevirme işlemi” başlıklı 103’üncü maddesinde belirtilen şerh taşıyan tercümeye ilişkin bir metnin bulunmadığı, anılan nedenlerle bahse konu belgenin Noterlik Kanunu’nun “Çevirme işlemi” başlıklı 103’üncü maddesine ve Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin “Çevirme işlemleri” başlıklı 96’ncı maddesine uygun bir çevirme işlemi olmadığı

iş deneyim belgelerinin aslının aynı olduğunun noter tarafından tasdik edildiği, bunun üzerine Azerbaycan Adalet Bakanlığı yetkilisi tarafından noterin sıfatı, imzası ve mührüne ilişkin olarak apostil tasdik şerhi düşülmek suretiyle belgenin tümünün doğruluğunun kabul edildiği görülmekte olup bu durumda, iş deneyim belgelerinde yer alan noterin sıfatı, imzası ve mührüne apostil tasdik şerhi düşülmek suretiyle, belgenin doğruluğunun tasdik edildiği anlaşıldığından belgenin tasdikine ilişkin hükümler yönünden mevzuata aykırılık taşımadığı