idare tarafından açıklama istenilen her bir iş grubunu oluşturan her bir iş kalemine ilişkin girdilerin ve bu girdilere ilişkin miktarların ve birim fiyatların dikkate alınmak suretiyle yeni bir analiz oluşturulması ve bu analiz formatı üzerinden Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 45.1.2.2 ve 45.1.2.3’üncü maddesinde yer alan açıklamalara uygun olarak açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerinin belirlenmesi ve açıklama istenilmeyen analiz girdileri listesi de gönderilmek suretiyle isteklilerden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi

isteklinin ihaleye gerçek kişi sıfatıyla katıldığı, dolayısıyla yine yukarıda belirtilen gerekçelerin söz konusu istekli için de geçerli olduğu, yani anılan isteklinin ihaleye teklif verirken sunduğu belgelerin bu ad ve soyad ile imzalanması ve belgelerin bu ad soyad adına düzenlenmesi gerek ve yeterli iken, idarece anılan isteklinin teklifinin geçici teminat mektubundaki ticaret unvanının oda sicil kayıt suretindeki ticaret unvanından farklı olduğu gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması işlemi yerinde görülmemiştir.

şirketine ait 2011, 2012 ve 2013 dönemine ait iş hacmini gösteren belgelerin sunulduğu, 2014 yılına ilişkin belgelerin ise 30.07.2015 (Orijinal diliyle yazılı belgede söz konusu tarih 30.07.2015 olarak yazılmış ancak belge Türkçe’ye çevrilirken aynı tarih 30.06.2015 olarak yazılmıştır.) tarihinde onaylanarak İtalyan mevzuatına uygun bir şekilde yabancı Ticaret Odası’na teslim edileceğine ilişkin, anılan şirketin denetim kurulu başkanının beyanını içeren bir belgenin sunulduğu, İş Ortaklığı tarafından yabancı ortak şirketine ait, başvuruya konu ihalenin yapıldığı tarihten bir önceki yıl olan 2014’e ilişkin sunulması gereken iş hacmini gösteren belgelerin sunulmadığı görülmüştür. Buradan hareketle, anılan iş ortaklığı tarafından sunulan ön yeterlik teklif dosyasının puanlama aşamasına geçilmeden değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Geçici teminata ilişkin belgelerde ihale kayıt numarasına yer verilmesi zorunlu olmamakla beraber EKAP üzerinden yapılan kayıt ile verilen ve ihale işlemlerinde kullanılan her kayıt numarası farklı bir ihaleyi temsil etmekte olup geçici teminata ilişkin belgelerde ihale kayıt numarasına yer verildiği durumlarda bu numaranın doğru olarak belirtilmesi gerekmektedir. Söz konusu ihale kayıt numarası aynı işin iptal edilip tekrar ihale edilmesi durumunda değişmekte olup ihalenin iptali ile daha önce alınmış olan ihale kayıt numarasının hükmü ortadan kalkmış bulunmaktadır. Bu nedenle istekli tarafından aynı iş olsa dahi farklı bir ihale kayıt numarasına sahip olup iptal edilen işe ait olduğu net olarak belli olan geçici teminat makbuzunu farklı bir ihale kayıt numarası ile yapılan şikayete konu ihalede kullanmasının mümkün bulunmadığı

isteklilerce iş hacmini gösteren belge olarak ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun sunulabileceği, söz konusu cironun istekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmaması gerektiği, bu kriterin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlanamaması durumunda, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerin sunulabileceği, sunulan belgelerin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerektiği

asgari iş deneyim tutarının tamamı pilot ortak tarafından karşılanmadığından özel ortak tarafından benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin iş deneyim belgesi sunulamayacağı neticesine varılmıştır. Kaldı ki pilot ortak tarafından sunulan iş bitirme belge tutarının asgari iş deneyim tutarının % 80’i olan 27.796.190,34 TL (34.745.237,92×0,8) tutarını da karşılamadığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

Belgelerin bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevrilmesine ve noterlikçe onaylanmasına çevirme işlemi denir.” hükmü doğrultusunda tercümesinin yapılması gerektiği, bununla birlikte tercüme edilen belgenin ekine konulan fotokopinin üzerinde de aslının aynı olduğuna dair bir şerhi kapsaması gerektiği, ancak anılan iş deneyim belgesinin anılan hükümler doğrultusunda tercümesinin ve ekine noter tarafından aslının aynı olduğuna dair bir şerhi konulmuş suretinin bulunmadığı

ihaleye katılımda noter onaylı tercümeler ile birlikte Farsça düzenlenmiş iş deneyim belgelerinin aslının veya aslına uygun olduğu noter tarafından onaylanmış örneğinin ya da “aslı idarece görülmüştür” benzeri şerh düşülen suretinin ön yeterlik aşamasına hiç sunulmadığı, bu durumun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına aykırı olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin ön yeterlik başvurusunun yeterli bulunmaması gerektiği

ihalenin uygulama projesi ile değil kesin proje üzerinden ihale edildiği, idare tarafından söz konusu işe ilişkin kesin projelerin hazırlanarak ihale dokümanı kapsamında isteklilere verildiği hususunun da dikkate alınması sonucunda ihale konusu işin mahiyetinde yer alan bir yan imalat niteliğinde olan toprakarme duvar yapılması kalemine ilişkin detay projelerin verilmemiş olmasının isteklilerin tekliflerini hazırlamasına engel teşkil edecek nitelikte olmadığı sonucuna varılmış olup, ayrıca ihale dokümanında yer alan Genel Açıklamaların 9’uncu maddesinde idarece gerekli görülmesi durumunda yeni proje yaptırılabileceğinin de açık bir şekilde düzenlendiği ve idare tarafından iddia konusu imalata ilişkin detay projelerin yükleniciye yaptırılacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

yabancı dilde düzenlenmiş kalite yönetim sistem belgesinin Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenmesi nedeniyle Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısının ve Türkçe tercümesinin sunulduğu, her ne kadar Türkçe tercüme ile teyit yazısının mevzuat hükümlerine uygun şekilde sunulduğu değerlendirilmiş olmakla birlikte bahse konu yabancı dilde düzenlenmiş belgenin Türkçe tercümesinin ekinde dayanak olarak sunulan İngilizce belgenin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşımadığı tespit edildiğinden