yaklaşık maliyetin hesaplanması aşamasında iş kalemlerinin yaklaşık maliyete oranının tespit edilerek, yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralanması ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “Sıralı İş Kalemleri/Grupları Listesi” ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “Sıralı Analiz Girdileri Tablosu”nun hazırlanarak, yaklaşık maliyet hesap cetveli kapsamında, ihale onay belgesine eklenmesi gerektiği, aynı Tebliğ’in 45’inci maddesinde de aşırı düşük tekliflere ilişkin açıklama istenmesi aşamasında 38’inci madde gereğince hazırlanan “Sıralı İş Kalemleri Listesi” ve “Sıralı Analiz Girdileri Tablosu” esas alınarak, açıklama istenilecek iş kalemlerinin ve bu kalemlerde yer alan açıklama istenilecek ve istenilmeyecek analiz girdilerinin belirlenerek, aşırı düşük teklif açıklaması istenilecek isteklilere verilmesi gerektiği, bununla birlikte Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının da ihale dokümanı kapsamında verilmesi gerektiği

yabancı dilde düzenlenen iş deneyim belgesindeki, belgeyi düzenleyene ait imzanın doğruluğunun ve diğer hususların apostil tasdik şerhi ile teyit edilmediği, apostil tasdik şerhinin yabancı dildeki belgenin aslına uygun suretini çıkaran ve tercümesini yaptıran Azeri noterin imzasına ilişkin düzenlendiği, Kamu İhale mevzuatı uygulamasında olması gerekenin sunulan yabancı ülkede düzenlenmiş Lahey Sözleşmesi uyarınca idari belge niteliğindeki iş deneyim belgesini düzenleyen idare yetkilisinin imzasının ve sıfatının, varsa mühür ve onayının doğruluğunun apostil tasdik şerhi ile tasdik edilmek suretiyle teyidi olduğu, diğer taraftan yerli istekli tarafından sunulan yabancı dildeki iş deneyim belgesinin çevirisinin Türkiye’de yaptırılmadığı da anlaşıldığından Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 31’inci maddesine aykırı şekilde sunulan belgenin ön yeterlik değerlendirmesinde idarece yeterli görülmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur…” şeklindeki düzenlemelerden, söz konusu bilanço bilgileri tablosu üzerinde Yeminli Mali Müşavirin onayının bulunmasının yeterli kabul edilmesi gerektiği ve ön yeterlilik değerlendirmesi kapsamında Yeminli Mali Müşavirlik Faaliyet Belgesinin sunulmasının zorunlu olmadığı ve idarece düzenlenen zarf açma ve belge kontrol tutanağında adı geçen belgenin yer almadığı anlaşılmış olup söz konusu belgenin fotokopi olup olmadığı hususunun yeterlilik değerlendirmesi açısından esasa etkili nitelikte olmadığı

Asgari yeterlik için sunulan iş deneyim belgesi:25,00 puan” sütununda belirtilen belge tutarının 547.326.458,25-TL olduğu görülmektedir. Bu itibarla Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.9.4.1.1’inci maddesinde tam puan için öngörülen 42.000.000,00-TL’yi aşan tutarın, (yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde 7.9.1.2’nci maddesi uyarınca ayrıca iş deneyimi belgesi sunmadığı için diğer iş deneyim belge tutarları 0,00-TL kabul edilerek “0,00-TL” + “42.000.000,00-TL’yi aşan tutar” şeklinde) dikkate alınmak suretiyle Kaya İnşaat firmasının da Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 7.9.4.3.1’inci maddesi bakımından puanlamasının idare tarafından yeniden yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

belirtilen iş kalemlerine ait sıralı analiz girdileri listesi kullanılarak tutarı kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdilerinin tespit edilmesi, ardından açıklama istenilecek ve istenilmeyecek analiz girdilerinin belirlenmesi ve teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama istenilen iş kalemleri ile açıklama istenilmeyen analiz girdilerinin belirtildiği bir yazıyla yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesi uyarınca, geçerli olarak kabul edilen belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, eksik bilgilerin tamamlanmasının mümkün olduğu, ancak mevzuata uygun düzenlenmemiş bir belgeye ilişkin bilgilerin eksik bilgi kapsamında tamamlatılmasının imkân dahilinde bulunmadığı anlaşıldığından, iş deneyim belgesinin değerlendirilmesine esas teşkil edecek bilgilerin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması gerektiğine yönelik başvuru sahibinin iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.