İlk komisyon kararında, teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu ve yeterli ödenek bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan ancak söz konusu karar düzeltilerek 2’nci komisyon kararında sundukları belge ve eklerininTeknik Şartname’de aranan kriterleri sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan teklifinin, Teknik Şartname düzenlemeleriyle sunulması istenen belgelerin yeterlik kriteri olarak aranamayacağı tespiti sebebiyle değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

firmanın Birim Fiyat Teklif Mektubu’nun imzalı ve kaşeli olduğu, anılan firmanın Birim Fiyat Teklif Cetveli’nin birinci (ilk) sayfasında imza ve kaşe bulunmamakla birlikte “KDV Hariç Toplam Tutarın” da belirtildiği ikinci (son) sayfasında “Adı-SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza” bölümünde imza ve kaşe olduğu, anılan Birim Fiyat Teklif Cetveli’nin sonunda bulunan toplam tutar olan 333.544,22-TL’nin Birim Fiyat Teklif Mektubu’nda yazan 333.544,22-TL ile uyumlu olduğu ve ayrıca Birim Fiyat Teklif Cetveli yatay sütunlarının birbiriyle toplamının aynı Cetvelin sonunda bulunan Toplam Tutarla da uyumlu olduğu hususları birlikte dikkate alındığında, Birim Fiyat Teklif Cetveli’nin birinci (ilk) sayfasında imza ve kaşe bulunmamasının anılan ihalede tek başına esası etkileyecek aykırılık niteliği taşımadığı

İhale dokümanı kapsamında yer alan projelerde yapılacak kanalizasyon hattının takip edeceği güzergahın anlaşılabildiği, mahal listesinde hattın yapılacağı mahallenin belirli olduğu, mahal listesinde ayrıca hangi kısımda hangi çapta boru kullanılacağının da belirtildiği, birim fiyat üzerinden ihale edilen işte ödemelerin sözleşmenin uygulanması aşamasında hesaplanan fiili metrajlar üzerinden gerçekleştirileceği hususları ihale konusu işin niteliği ile birlikte değerlendirildiğinde, mahal listesinde yer alan ilk üç kısımda sokak veya cadde adının belirtilmemiş olması başvuru konusu ihalede sağlıklı teklif hazırlanmasını engellememektedir.