Alt işveren; bir iş yerinde yürütülen mal ve hizmet üretimine ilişkin asıl işin bir bölümünde veya yardımcı işlerde, işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren alanlarda iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini, sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren olarak tanımlanabilir. Alt işverenin iş aldığı işveren ise asıl işveren olarak adlandırılabilir. Bu tanımlamalara göre asıl işveren – alt işveren ilişkisinin varlığından söz edebilmek için iki ayrı işverenin olması, mal veya hizmet üretimine dair bir işin varlığı, işçilerin sadece asıl işverenden alınan iş kapsamında çalıştırılması ve tarafların muvazaalı bir ilişki içine girmemeleri gerekmektedir.

EKAP üzerinden düzenlenen alt yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belgenin, belgeye konu işte alt yüklenici olarak A.Ş. ile yapılan ortaklık sonucunda alındığı A.Ş. için yapılan tespitler doğrultusunda, Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu Yapım İşinin XVI. Grup: Endüstriyel Tesis İnşaatları kapsamında yer aldığından adı geçen istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı, bu gerekçe ile söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

İdari Şartname’nin 17’nci maddesinde açık ve net bir şekilde ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağının düzenlendiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin bu şarta koşulsuz şekilde uyması gerektiği, sözleşmenin uygulanması aşamasında idare tarafından bu konuyla ilgili bir tespitin yapılması durumunda anılan Kanun’un 27 ve 33’üncü maddeleri uyarınca işlem tesis edileceği sonucuna ulaşılmıştır.sözleşmenin yürütülmesi sürecine ilişkin bir iddia niteliğinde olduğu,  tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına yönelik olmadığı hususu ile yukarıda yapılan açıklama gereği ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından alt yüklenici kullanmayacağının kabul edildiği ve aksi takdirde anılan Kanun’da belirtilen cezai işlemlerin uygulanacağı durumu birlikte değerlendirildiğinde söz konusu iddia yerinde bulunmamıştır.

alt yüklenici çalıştırılmasına ilişkin olarak İdari Şartname’nin 47.3’üncü maddesinde yapılan düzenleme ile ihale konusu işi oluşturan harita yapımı, jeolojik-jeoteknik etüt veya imar planı yapımı işlerinden herhangi birini yerine getiren bir firmanın diğer iş bölümleri için alt yüklenici çalıştırabileceği ve dolayısıyla farklı uzmanlık gerektirdiği ileri sürülen 3 grup işten herhangi birini yerine getiren yüklenicinin diğer 2 grup işi de alt yüklenici/yüklenicilere yaptırmak suretiyle ihaleye teklif verebilmesine olanak tanındığı görülmüştür.