isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında kendi malı araçları kullanması durumunda buna ilişkin olarak tevsik edici belgeleri sunması gerekmekle birlikte başvuru sahibi istekli tarafından makine ve teçhizat maliyetlerini tevsiken kamu kurum ve kuruluşları birim fiyatlarının kullanıldığı, söz konusu açıklamanın da Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen ilgili maddeleri gereğince yeterli olduğu, bu itibarla başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının “Açıklamaya dayanak olan ve kullanılan iş makinelerinin isteklinin kendi malı olması ile ilgili kanıtlayıcı belgelerin sunulmadığı” gerekçesiyle uygun bulunmamasının yerinde olmadığı

verilen teklifin 610.108,53 TL, ihalede asgari işçilik maliyetinin 612.179,97 TL olduğu anlaşılmış olup ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.29’uncu maddesinde yer alan açıklama uyarınca ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği neticesine varılmıştır. Zira personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin tekliflerinin, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.