ihalede aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan davacı şirketin aşırı düşük teklif açıklamasında kullandığı proforma faturayı düzenlenen şahsın oda kaydının bulunmadığı, bu nedenle davacının ibraz ettiği proforma faturaların teklife konu alanda faaliyette bulunan şahıstan alındığının kabul edilemeyeceği, davacının aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği nin 79.4.2.14 maddesine aykırı olduğu, dolayısıyla teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir

Yapılan tespitler neticesinde idare tarafından yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasının mevzuatta yer verilen usule uygun yapılmadığı, usulüne uygun yapılmayan bir aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda, istekliler tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olup olmadığının sağlıklı bir şekilde değerlendirebilme imkânının da olmayacağı anlaşılmış olup bu itibarla açıklanması istenen iş kalemleri arasında bulunan özel (ve varsa paçal) pozlara ilişkin analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının aşırı düşük teklif yazısı ekinde isteklilere gönderilmek suretiyle teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iletişim cihazına ilişkin olarak 31 aylık ve 21 günlük dönemler için ayrı olmak üzere 2 adet fiyat teklifi sunulduğu; fiyat tekliflerinin Telekomünikasyon İthalat İhracat firmasından alındığı; meslek mensubunun “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim.” şeklindeki beyanını, kaşesini ve Türmob kaşesini içerdiği tespit edilmiştir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelindeki fiyatların, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu 2 adet fiyat teklifindeki fiyatlardan fazla olduğu; 17 no’lu kalemde fiyat teklifindeki birim fiyat 60 TL iken, birim fiyat teklif cetvelinde 100 TL ve 18 no’lu kalemde fiyat teklifindeki birim fiyat 2 TL iken, birim fiyat teklif cetvelinde 4 TL birim fiyat öngörüldüğü tespit edilmiştir. Bu durumda teklif fiyatın, fiyat teklifleri ile açıklanan cihaz bedeli dışında iddia konusu edilen hat bedeli ve konuşma ücretine ilişkin payı da içerdiği; ancak idarece açıklama talep edilen yazıda önemli bileşen kapsamında açıkça bu unsurların açıklanması istenmediğinden sadece cihaz bedeline ilişkin olarak fiyat teklifi alındığı sonucuna varılmıştır. Bu tespitler doğrultusunda, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihale konusu işte kullanılacak araçların trafik sigortası giderinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesindeki açıklamalara uygun şekilde tevsik edilemediği anlaşıldığından ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan Ek-O.5 maliyet tespit tutanağı ve Ek-O.6 satış tutar tespit tutanakları incelendiğinde, tutanaklara dayanak teşkil eden defterlerin geçici vergi beyanname döneminin yılın dördüncü beyanname dönemi olduğu görülmüş olup, şikâyete konu ihalenin gerçekleştirildiği de dikkate alındığında; Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen açıklamaları uyarınca bu ihalede aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacak olan fiyat tekliflerine esas maliyet tespit tutanaklarının yılın üçüncü vergi beyanname dönemi olan Temmuz-Ağustos-Eylül dönemine veya yılın ikinci vergi beyanname dönemi olan Nisan-Mayıs-Haziran ayına ait olmaları gerektiği, başvuru sahibi isteklinin sunduğu ve yukarıda ayrıntıları verilen maliyet tespit tutanaklarının yılın 3’ncü veya 2’nci geçici vergi beyanname dönemine ait olmadıkları görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun bulunmaması işleminin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

istekli tarafından sunulmuş olan fiyat teklifinde yer alan ibareden söz konusu teklifin satış tutarı tespit tutanağının mı yoksa maliyet tutarı tespit tutanağının mı dayanak alınarak hazırlandığının anlaşılamadığı, ayrıca fiyat teklifine dayanak olan tutanağın tarih ve sayısının belirtilmediği tespit edildiğinden anılan ibarenin Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesinde yer alan ibare ile uyumlu olmadığı bu nedenle söz konusu fiyat teklifinin aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklama yazısında ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasında geçerli olan EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının kullanıldığı belirtilerek, buna ilişkin olarak “EPDK Motorin Fiyatları” başlıklı bir belgenin sunulduğu, söz konusu belgede Karaman ilinde 01.01.2016-19.01.2016 tarihleri arasında gerçekleşen günlük motorin fiyatlarının gösterildiği ve analizlerde motorinin fiyatının 3,50 TL/kg olarak esas alındığının belirtildiği, söz konusu belge üzerinde EPDK web sitesinden alındığını gösteren herhangi bir adres/link bilgisinin bulunmadığı, belgenin başvuru sahibi istekli tarafından imzalanıp kaşelendiği görülmüştür. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.5’inci maddesinde “ İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatı, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir. (Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)”şeklinde düzenleme yapılmıştır. Başvuru sahibi isteklinin motorin giderini tevsik etmek üzere sunduğu belgenin ve belgede yer alan fiyatların teyidi amacıyla EPDK web sitesi üzerinden yapılan sorgulamada, sunulan fiyatların Karaman ilinde 01.01.2016-19.01.2016 tarihleri arasında gerçekleşen günlük motorin litre fiyatları olduğunun görüldüğü, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan belgede motorinin litre fiyatının 3,37 TL olarak alındığı, EPDK’nın web sitesi üzerinde yapılan sorgulamada da Karaman ilinde söz konusu tarih aralığında motorinin litre fiyatının 3,37 TL üzerinden satışının gerçekleştiği görüldüğünden, başvuru sahibi isteklinin motorinle ilgili açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.5’inci maddesine uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Satış tutarı tespit tutanakları esas alınarak düzenlenen fiyat teklifleri ile tekliflere esas teşkil eden satış tutarı tespit tutanaklarının fiyat teklifleri ile uyumlu olduğu, fiyat tekliflerindeki tutarların satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığı, satış tutarı tespit tutanaklarının son veya geçici vergi beyannamesine uygun olarak düzenlendiği görülmüştür. Fiyat tekliflerine esas teşkil eden satış tutarı tespit tutanakları ve maliyet tespit tutanaklarının mevzuata uygun olarak düzenlendiği anlaşıldığı

Toplam tutarın 237.500,00 TL, toplam miktarın 5 adet, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının 9500,00 TL şeklinde gösterildiği anlaşılmıştır. İlgili iş kalemi için ağırlıklı ortalama birim satış tutarı tespitinin satışı gerçekleştirilen toplam tutarın, satışı gerçekleşen ürün miktarına bölünerek bulunması gerekmektedir. Buna göre yapılan hesaplama sonucu bulunacak tutar 47.500,00 TL (= 237.500,00 / 5 ) olması gerekirken 9.500,00 olarak gösterildiği anlaşıldığından bahse konu satış tutarı tespit tutanağının doğru düzenlenmediği, fiyat teklifinde verilen fiyatın da (12.904,00) doğru hesaplama sonucu bulunan 47.500,00 TL’nin %80’inin de (38.000,00 TL) altında olduğu ve dolayısıyla bu durumun fiyat teklifinde yer alan “Bu birim fiyat teklifindeki birim fiyatın … ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim”ibaresinin satış tutarı tespit tutanağına aykırı olduğu sonucunu doğuracağı anlaşıldığından fiyat teklifinin ihale komisyonu tarafından uygun bulunmaması işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

Açıklama istenen iki iş kalemi “Yolların yarma ve dolgu şevleri ve orta refüjlerde arazöz ile fidan ve çalıların sulanması (Paçal) (Su nakli dahil)” ve “Yapraklı ağaçların yan dallarının budanması ve tepe tacının yapılması” için teklif edilen birim fiyatlar ile ilgili olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.2.2.1 maddesinde belirtilen satış tutarı tespit tutanağının dayanak alındığı meslek mensubu onayı ve ilgili ibarenin bulunduğu Çapa Ormancılık Taş. İnş. Tem. Hur. San. Tic. Ltd. Şti.nden alınmış fiyat teklifinin sunulduğu, ancak söz konusu fiyat teklifinde aşırı düşük teklif açıklamasının istekli adına düzenlenmiş ve açıklaması istenen iş kalemleri için teklif edilen fiyatlar dışında hiçbir maliyet bileşeninin maliyetine yer vermeksizin tüm maliyet bileşenlerini içerir şekilde tek fiyat teklifiyle yapıldığı, bu haliyle yapılan açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin aradığı şekli koşulları karşılamadığı tespit edilmiştir.