ihale dokümanı düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde, her ne kadar imal edilecek mekanik otopark sisteminin bir takım teknik özellikleri bakımından idarece asgari ve azami boyutlar verilmiş olsa da, projeler ve ilgili dokümanlar kapsamında vaziyet planı, sistem yerleşim planı, lift adetlerini ve yerleşimdüzenini, imalatların gerçekleştirileceği farklı otoparkların mevcut durumlarını gösteren plan ve projelerin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, başvuruya konu ihalede idarece hazırlanmış projelerin anahtar teslimi götürü bedel üzerinden teklif alınabilmesi için hazırlanması gerekli olan yapının her türlü ayrıntısının hiçbir tereddüde yer verilmeyecek şekilde belirtildiği uygulama projeleri niteliğinde olmadığı, bu durumun da sağlıklı teklif oluşturulmasına engel teşkil ettiği belirlenmiş, bu itibarla, başvuruya konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekliye ait iş deneyim belgesine konu işin ameliyathane tadilatı işi olduğu ve ihale konusu iş olan kazan dairesi, eşanşör ve kazan değişimi ile wc onarım işi ile birebir örtüşen bir iş olmamakla birlikte belgeye konu iş kapsamında inşaat, mekanik tesisat ve elektrik tesisat iş grubunu oluşturan iş kalemleri imalatlarının yapıldığı, belgeye konu yapım işi kapsamında yer alan inşaat ve elektrik iş grubunu oluşturan iş kalemlerinin ihale konusu işte bulunan “İnşaat İşleri” ve “Elektrik İşleri” iş gruplarını oluşturan iş kalemleriyle benzerlik gösterdiği ve/veya aynı olduğu, belgeye konu iş kapsamında yaptırılan mekanik tesisat iş grubunu oluşturan iş kalemlerinin de sıhhi tesisat, yangın, müşterek tesisat, medikal gaz ve havalandırma tesisat iş grubu imalatları olmak üzere ihale konusu iş’e benzer iş olarak saylan CII grubu işlerden olduğu, belgeye konu iş kapsamında yaptırılan işlerin ihale konusu iş ve benzer iş açısından uyumlu olduğu anlaşıldığından belgenin tamamının dikkate alınması gerektiği, belge tutarının EKAP üzerinden yapılan güncelleme neticesindeki tutarının ihalede sağlanması gereken asgari tutarı karşıladığı

Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması” düzenlemesinde yer alan hesaplamaların yapılmasını sağlayacak bilgilerin yer aldığı, istekli tarafından sunulan 2015 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi kapsamında yer alan Ayrıntılı Bilanço Tablosunda dönen varlıklar, kısa vadeli borçlar, özkaynaklar, toplam aktif değerlerinin yer aldığı, bilanço tablosundan isteklin kısa vadeli banka borçlarının olmadığının anlaşıldığı, ayrıca EKAP üzerinden yapılan bilanço sorgulamasında da istekli tarafından sunulan bilanço bilgileri ile EKAP’ta yer alan bilanço bilgilerinin aynı olduğunun görüldüğü, bu nedenle ihale komisyonunca tesis edilen isteklinin sunduğu bilançonun yeterli bilgi içermediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uygunluk olmadığı, isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği anlaşılmıştır.

İncelenen uyuşmazlık konusu ihalede altı adet dokümanın satın alındığı/indirildiği, iki isteklinin teklif verdiği, bir isteklinin teklifinin iş deneyimine ilişkin kriter yönünden uygun bulunmadığı için değerlendirme dışı kaldığı, mevcut durumda başvuru sahibine ait teklifin idare tarafından da geçerli teklif olarak kabul edildiği, ayrıca yaklaşık maliyetin % 18,32 oranında altında bulunduğu, ihalenin açık ihale usulü ile yapıldığı ve yaklaşık maliyetin tutarına ilişkin herhangi bir iddianın da söz konusu olmadığı görülmüş olup, gelinen aşamada başvuru sahibi istekliye ait teklifin yaklaşık maliyetin altında geçerli teklif olduğu anlaşıldığından, bu husus göz önünde tutularak ihaleyi yapan idarece teklif değerlendirme sürecinin tamamlanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesinde yer alan tüm bilgilerden basiretli tacir ilkesi gereği başvuru sahibi isteklinin sorumlu olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen 50’nci maddesi uyarınca idarece yapılan yazışma neticesinde alt yüklenici iş deneyim belgesine konu işin yapıldığının anlaşıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca bahse konu Yönetmelik’in 48’inci maddesi çerçevesinde de bu belgenin değerlendirmeye esas olan koşullar bakımından her hangi bir yanlış bilgi içerdiğinin ihale komisyonunca tespitinin yapılmadığı da görülmektedir. Ayrıca söz konusu belgenin başvuru sahibi isteklinin teklif fiyatının da üzerinde bulunduğu, dolayısıyla alt yüklenici iş bitirme belgesinin güncel tutarının hesaplanmasına gerek bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda sadece esas işin sözleşme tarihinin hatalı olması sebebi ile söz konusu alt yüklenici iş bitirme belgesinin uygun görülmeyerek başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının anılan istekli bakımından ciddi bir hak kaybına yol açacağı anlaşılmıştır. Bu itibarla başvuru sahibi isteklinin söz konusu iddiası yerinde görülmüş ve anılan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Özel 01 pozuna ilişkin olarak alınani proforma faturayı, Özel 03 pozuna ilişkin olarak alınan proforma faturayı, Özel 04 pozuna ilişkin olarak proforma faturayı sunduğu, sunulan proforma faturalarda “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (….) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim” ibaresinin yer aldığı, ancak söz konusu ibarede satış tutarı tespit tutanağının tarih ve sayısının belirtilmediği görülmüştür.

itirâzen şikâyet dilekçelerinde de açıkça beyan edildiği üzere, başvuru sahibine ait işyerinin bir odasının diğer istekli olan Orhan Toraman’a kiraya verildiği ve faaliyet gösterdikleri adres bilgilerinin, faks ve telefon numaralarının aynı olduğu görülmüştür. Bu durumda şirketler birbirlerinin teklifleri hakkında bilgi sahibi olabilecekleri ve rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunma hususları ile yukarıda yer verilen tespitler bir arada değerlendirildiğinde, bahse konu fiil veya davranışların 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında değerlendirilerek, idarece söz konusu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve haklarında 4734 sayılı Kanun’un 58’inci maddesi hükümleri uyarınca yasaklılık işlemlerinin başlatılmasının mevzuata uygun olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

ihale komisyonu kararında “İdareye verilen 4 (dört) adet teklifte sunulan belgeler ilgili mevzuata, yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı gerekçesiyle isteklilerin teklifleri ihale dışı bırakılmış olduğundan değerlendirmeye alınan istekli yoktur.”denildiği, kendilerine ait teklifin ise “özel ortak sunduğu iş deneyim belgesinin ekindeki ortaklık durum belgesi olarak ihale dosyası standart formlarında bulunmayan ve 19.08.2016 tarihinde yürürlükten kaldırılan standart form (KİK.031/Y) sunulduğundan ihale dışı bırakılmıştır.” denildiği, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39.9’uncu maddesinde “Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./1. Md.) serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.” denilmekte olduğu, 19.08.2014 tarihine kadar tüzel kişilerin %50’den fazla hissesine sahip ortaklarının iş denetleme belgeleri ilk yıldan sonra 5 (Beş) yıla kadar 1/5 oranında, 5 (Beş) yıldan sonra ise tam olarak değerlendirilmekte olduğu, bu belgelerin belirtilen şekilde kullanılabilmesi için ise birinci durumda bir yıl, ikinci durumda ise beş yıl kesintisiz olarak %50’ den fazla ortaklığın korunduğunun Ticaret Sicil Memurlukları veya mali müşavir tarafından düzenlenecek belge ile tevsik edilmesinin gerekmekte olduğu, 7/6/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve 19/8/2014 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenleme ile iş denetleme belgelerinin ilk yıldan sonra sürekli olarak 1/5 oranında değerlendirileceğinin hükme bağlandığı ve buna bağlı olarak KİK031.2/Y standart formuna gerek kalmadığı, iş ortaklığının özel ortağı olan Mek İnşaat A.Ş.nin sunmuş olduğu tevsik edici belgenin (standart form KİK031.2/Y) ihalede yeterlik kriteri olarak istenen “İlk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren” belge olduğu ve dolayısıyla standart form KİK 031.1/Y nolu belgeyi de kapsadığı, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı,

Bir tacirin ticaret odasına kaydının yapılabilmesi için ticaret siciline tescilinin yapılmış olması gerektiği hususu da göz önüne alındığında uyuşmazlık konusu münferit olayda ihale tarihinde isteklinin tacir olduğu ancak tacir sıfatının ticaret siciline tescilinin bulunmadığı, bu durumda ihale tarihinde ticaret odasına kaydının bulunmasının da mümkün olamayacağı, bu kapsamda isteklinin ihale tarihinde anılan durumlarda olmadığına ilişkin bu belgeleri ticaret odasından alarak getirmesinin mümkün olmadığı, nitekim buna gerek de olmadığı zira serbest meslek mensubu kişinin iflas ve konkordato durumunda olmadığına ilişkin belgeyi bağlı bulunduğu meslek odasından da alabileceği anlaşılmaktadır.

ihale komisyonu kararında ihalenin iptal edilmesine yönelik gerekçenin ihalenin niteliği veya miktarındaki değişiklik olarak belirtildiği, ihalenin iptal edilme gerekçesine yönelik Kuruma yazılan yazı ile bu nitelik ve miktarlara ilişkin olarak değerlendirme yapıldığı, yapılan değerlendirmede tuvaletlerin ve abdest alma yerlerinin kapsamlı tadilatı, yetersiz olan bayan tuvaleti ve abdest alma yerlerinin yeniden yapılması, sıhhi tesisatların yenilenmesi, engelli asansörünün yapılması, bay-bayan tuvaletleri ile şadırvan yapılması ve yağmur suyu sızdırmasından dolayı zemin yalıtımının yapılması gibi ilave imalatların yapımına ihtiyaç duyulduğu, bu ilave imalatların ayrı olarak ihale edilmesi durumunda da diğer yapım imalatlarının zarar görmesine ve birbirinden ayrılması mümkün olmayan yapım işlerinin ayrı olarak ihale edilmesine neden olacağının belirtildiği