geçici teminat mektubu standart formundaki metin içerisinde geçen [bankanın adı] ibaresinin olduğu yere geçici teminat mektubu veren bankanın adı yazılmayarak“BANKAMIZ” ibaresinin kullanıldığı ancak anılan geçici teminat mektubu üzerinde, mektubu düzenleyen bankanın adının yer aldığı anlaşıldığından bahse konu hususun mevzuata aykırılık teşkil etmediği anlaşılmış,sunulan teminat mektubunun içeriğinde ihaleyi yapan idarenin adı, ihale konusu iş, isteklinin adı, geçici teminat tutarı, bankanın adı, teminat süresi, teminat mektubunun altında banka ve şubenin adı ile yetkililerin adı, ünvanı ve imzası gibi tüm esaslı unsurların bulunduğu ve teminat mektubunun içeriğinden ihale mevzuatının zorunlu kıldığı tüm taahhütleri içerdiği görülmüş olup, sunulan geçici teminat mektubunda usulüne uygun teminat olma niteliğini etkileyen bir ifadenin veya eksikliğin yer almadığı, dolayısıyla geçici teminat mektubunun ihale mevzuatının öngördüğü esaslara ve standart forma uygun olduğu görüldüğünden, teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılma işlemi yerinde bulunmamıştır.

idarenin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilere gönderdiği yazıların ekinde “açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesi”ne yer verilmediği, yazı ekinde yalnızca “analiz formatı” ile“açıklama istenen iş kalemleri listesi”nin gönderildiği anlaşılmıştır. idarece Kamu İhale Genel Tebliği’nin 38.1’inci maddesine uygun olarak açıklama istenilen iş kalemlerine ait “ayrıntılı analizler” ile bu analizler esas alınarak “sıralı analiz girdileri tablosu”nun hazırlanması ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.3’üncü maddesine uygun olarak yeniden aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idare tarafından açıklama istenen iş kalemlerine ilişkin ayrıntılı analizler ile sıralı analiz girdileri tablosu hazırlanarak,yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

idarenin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilere gönderdiği yazıların ekinde “açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesi”ne yer verilmediği, yazı ekinde yalnızca “analiz formatı” ile“açıklama istenen iş kalemleri listesi”nin gönderildiği anlaşılmıştır. idarece Kamu İhale Genel Tebliği’nin 38.1’inci maddesine uygun olarak açıklama istenilen iş kalemlerine ait “ayrıntılı analizler” ile bu analizler esas alınarak “sıralı analiz girdileri tablosu”nun hazırlanması ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.3’üncü maddesine uygun olarak yeniden aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idare tarafından açıklama istenen iş kalemlerine ilişkin ayrıntılı analizler ile sıralı analiz girdileri tablosu hazırlanarak,yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

idarenin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilere gönderdiği yazıların ekinde “açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesi”ne yer verilmediği, yazı ekinde yalnızca “analiz formatı” ile“açıklama istenen iş kalemleri listesi”nin gönderildiği anlaşılmıştır. idarece Kamu İhale Genel Tebliği’nin 38.1’inci maddesine uygun olarak açıklama istenilen iş kalemlerine ait “ayrıntılı analizler” ile bu analizler esas alınarak “sıralı analiz girdileri tablosu”nun hazırlanması ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.3’üncü maddesine uygun olarak yeniden aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idare tarafından açıklama istenen iş kalemlerine ilişkin ayrıntılı analizler ile sıralı analiz girdileri tablosu hazırlanarak,yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

idarenin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilere gönderdiği yazıların ekinde “açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesi”ne yer verilmediği, yazı ekinde yalnızca “analiz formatı” ile“açıklama istenen iş kalemleri listesi”nin gönderildiği anlaşılmıştır. idarece Kamu İhale Genel Tebliği’nin 38.1’inci maddesine uygun olarak açıklama istenilen iş kalemlerine ait “ayrıntılı analizler” ile bu analizler esas alınarak “sıralı analiz girdileri tablosu”nun hazırlanması ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.3’üncü maddesine uygun olarak yeniden aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idare tarafından açıklama istenen iş kalemlerine ilişkin ayrıntılı analizler ile sıralı analiz girdileri tablosu hazırlanarak,yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Ticaret Sicil Gazetesinde .. şirket müdürü olarak atandığına ilişkin hususun yer aldığı, yine sunulan imza sirkülerinde şirket müdürü şirketi münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkili olduğunun belirtildiği ve gerek söz konusu Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan şirketin idaresi ve temsil ile ilgili maddelerinde gerekse imza sirkülerinde Türk Ticaret Kanunu ile şirket müdürlerine verilen yetkilerin sınırlandırılmadığı göz önüne alındığında, şirket müdürü Murat Şen’in şirketin “olağan işleri” için üçüncü bir kişiyi vekil tayin etme yetkisinin bulunduğu, bu yetkisine dayanarak vekilin ihalelere katılma ve sözleşme imzalama hususunda vekâletname ile yetkilendirmesinin üçüncü kişiler bakımından geçerli olduğu,

açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ilişkin olarak idarece Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer verilen 38.1’inci maddesine göre oluşturulması gereken “sıralı analiz girdileri listesi”nin oluşturulması, söz konusu sıralı analiz girdileri listesi kullanılarak kâr ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdilerinin tespit edilmesi, “açıklama istenilecek” ile “açıklama istenilmeyecek” analiz girdilerinin oluşturulması ve aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine ilişkin yazı ekinde “açıklama istenilecek iş kalemleri listesi” ile “açıklama istenilmeyecek analiz girdileri”ne yer verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ilişkin olarak idarece Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer verilen 38.1’inci maddesine göre oluşturulması gereken “sıralı analiz girdileri listesi”nin oluşturulması, söz konusu sıralı analiz girdileri listesi kullanılarak kâr ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdilerinin tespit edilmesi, “açıklama istenilecek” ile “açıklama istenilmeyecek” analiz girdilerinin oluşturulması ve aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine ilişkin yazı ekinde “açıklama istenilecek iş kalemleri listesi” ile “açıklama istenilmeyecek analiz girdileri”ne yer verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ilişkin olarak idarece Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer verilen 38.1’inci maddesine göre oluşturulması gereken “sıralı analiz girdileri listesi”nin oluşturulması, söz konusu sıralı analiz girdileri listesi kullanılarak kâr ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdilerinin tespit edilmesi, “açıklama istenilecek” ile “açıklama istenilmeyecek” analiz girdilerinin oluşturulması ve aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine ilişkin yazı ekinde “açıklama istenilecek iş kalemleri listesi” ile “açıklama istenilmeyecek analiz girdileri”ne yer verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

özelleştirilmesi sonucunda şirkette yer alan kamu payının %50 oranının altına düştüğü, dolayısıyla kamu ihale kanunu kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlar arasında yer almadığı göz önünde bulundurulduğunda iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmadığı, sunulan bu iş deneyim belgesinin geçerli kabul edilmesinin mümkün olmadığı dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyiminin mevzuata uygun olarak tevsik edilmediği sonucuna varılmıştır.