Özel 01 pozuna ilişkin olarak alınani proforma faturayı, Özel 03 pozuna ilişkin olarak alınan proforma faturayı, Özel 04 pozuna ilişkin olarak proforma faturayı sunduğu, sunulan proforma faturalarda “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (….) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim” ibaresinin yer aldığı, ancak söz konusu ibarede satış tutarı tespit tutanağının tarih ve sayısının belirtilmediği görülmüştür.

itirâzen şikâyet dilekçelerinde de açıkça beyan edildiği üzere, başvuru sahibine ait işyerinin bir odasının diğer istekli olan Orhan Toraman’a kiraya verildiği ve faaliyet gösterdikleri adres bilgilerinin, faks ve telefon numaralarının aynı olduğu görülmüştür. Bu durumda şirketler birbirlerinin teklifleri hakkında bilgi sahibi olabilecekleri ve rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunma hususları ile yukarıda yer verilen tespitler bir arada değerlendirildiğinde, bahse konu fiil veya davranışların 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında değerlendirilerek, idarece söz konusu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve haklarında 4734 sayılı Kanun’un 58’inci maddesi hükümleri uyarınca yasaklılık işlemlerinin başlatılmasının mevzuata uygun olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

ihale komisyonu kararında “İdareye verilen 4 (dört) adet teklifte sunulan belgeler ilgili mevzuata, yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı gerekçesiyle isteklilerin teklifleri ihale dışı bırakılmış olduğundan değerlendirmeye alınan istekli yoktur.”denildiği, kendilerine ait teklifin ise “özel ortak sunduğu iş deneyim belgesinin ekindeki ortaklık durum belgesi olarak ihale dosyası standart formlarında bulunmayan ve 19.08.2016 tarihinde yürürlükten kaldırılan standart form (KİK.031/Y) sunulduğundan ihale dışı bırakılmıştır.” denildiği, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39.9’uncu maddesinde “Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./1. Md.) serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.” denilmekte olduğu, 19.08.2014 tarihine kadar tüzel kişilerin %50’den fazla hissesine sahip ortaklarının iş denetleme belgeleri ilk yıldan sonra 5 (Beş) yıla kadar 1/5 oranında, 5 (Beş) yıldan sonra ise tam olarak değerlendirilmekte olduğu, bu belgelerin belirtilen şekilde kullanılabilmesi için ise birinci durumda bir yıl, ikinci durumda ise beş yıl kesintisiz olarak %50’ den fazla ortaklığın korunduğunun Ticaret Sicil Memurlukları veya mali müşavir tarafından düzenlenecek belge ile tevsik edilmesinin gerekmekte olduğu, 7/6/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve 19/8/2014 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenleme ile iş denetleme belgelerinin ilk yıldan sonra sürekli olarak 1/5 oranında değerlendirileceğinin hükme bağlandığı ve buna bağlı olarak KİK031.2/Y standart formuna gerek kalmadığı, iş ortaklığının özel ortağı olan Mek İnşaat A.Ş.nin sunmuş olduğu tevsik edici belgenin (standart form KİK031.2/Y) ihalede yeterlik kriteri olarak istenen “İlk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren” belge olduğu ve dolayısıyla standart form KİK 031.1/Y nolu belgeyi de kapsadığı, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı,

Bir tacirin ticaret odasına kaydının yapılabilmesi için ticaret siciline tescilinin yapılmış olması gerektiği hususu da göz önüne alındığında uyuşmazlık konusu münferit olayda ihale tarihinde isteklinin tacir olduğu ancak tacir sıfatının ticaret siciline tescilinin bulunmadığı, bu durumda ihale tarihinde ticaret odasına kaydının bulunmasının da mümkün olamayacağı, bu kapsamda isteklinin ihale tarihinde anılan durumlarda olmadığına ilişkin bu belgeleri ticaret odasından alarak getirmesinin mümkün olmadığı, nitekim buna gerek de olmadığı zira serbest meslek mensubu kişinin iflas ve konkordato durumunda olmadığına ilişkin belgeyi bağlı bulunduğu meslek odasından da alabileceği anlaşılmaktadır.

ihale komisyonu kararında ihalenin iptal edilmesine yönelik gerekçenin ihalenin niteliği veya miktarındaki değişiklik olarak belirtildiği, ihalenin iptal edilme gerekçesine yönelik Kuruma yazılan yazı ile bu nitelik ve miktarlara ilişkin olarak değerlendirme yapıldığı, yapılan değerlendirmede tuvaletlerin ve abdest alma yerlerinin kapsamlı tadilatı, yetersiz olan bayan tuvaleti ve abdest alma yerlerinin yeniden yapılması, sıhhi tesisatların yenilenmesi, engelli asansörünün yapılması, bay-bayan tuvaletleri ile şadırvan yapılması ve yağmur suyu sızdırmasından dolayı zemin yalıtımının yapılması gibi ilave imalatların yapımına ihtiyaç duyulduğu, bu ilave imalatların ayrı olarak ihale edilmesi durumunda da diğer yapım imalatlarının zarar görmesine ve birbirinden ayrılması mümkün olmayan yapım işlerinin ayrı olarak ihale edilmesine neden olacağının belirtildiği

ihale konusu işin doğası gereği işyerinde bazı araçların çalışmamasının ve personelin iş yerinde bulunmamasının ihtimal dahilinde olduğu nitekim bu durumun işin Özel Teknik Şartnamesinde de öngörülerek bahse konu durumların olması halinde uygulanacak cezai işlemlerin belirtildiği, anılan Şartname’nin 9.8’inci maddesinde sözleşme süresi içerisinde uygulanan toplam ceza sayısının 5’i bulması durumunda sözleşmenin feshi yoluna gidilebileceğine ilişkin düzenlemeler yapıldığı da dikkate alındığında anılan yüklenicinin ihale dokümanına aykırı hareket etmekten sadece 2 defa hakedişinde cezai işleme maruz kaldığı, bahse konu işin kabulünün yapıldığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından iş deneyim belgesi düzenlendiği dolayısıyla yüklenicinin yaptığı aykırılığın sözleşmenin ifasını imkansız kılacak bir fiil olmadığı dikkate alındığında, anılan yüklenicinin bahse konu eyleminin 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin (f) bendi kapsamında değerlendirilemeyeceği, bu gerekçeyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

İdare tarafından ihale dokümanında yapılan düzenlemelerle mevzuata aykırı bir şekilde fiyat farkı hesaplanmayacağının belirtildiği, ayrıca 4735 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde değişiklik yapılamayacağının hüküm altına alındığı, ihale dokümanında işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin sözleşmenin imzalandığı tarihe göre değişiklik göstereceği hususları dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanun’un 37’inci maddesine göre tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığının tespitinin yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesinde yer alan “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli… çalıştırmakla yükümlüdürler…Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür)…” hükmü uyarınca ihale konusu işte çalıştırılması gereken engelli personel sayısının asgari (57x%3= 1,71) 2 kişi olması gerektiği anlaşılmış olup, idarece ihale dokümanında engelli personel sayısının 1 kişi olarak hesaplanmasının mevzuata aykırı olduğu

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan kiralık binek araca ilişkin fiyat teklifinde, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklaması gereken kasko sigortası ve bakım-onarım giderlerine ilişkin maliyetlerinin tek bir kalem şeklinde açıklandığı, söz konusu giderlerin bedellerinin ayrı ayrı belirtilmediği, aşırı düşük teklif sorgulama yazısında maliyet kalemlerinin sayma yöntemiyle belirtildiği ve belgelere dayalı açıklama istenildiği hususları dikkate alındığında, söz konusu maliyet kalemlerinin tamamının tek bir kalem halinde açıklanmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.