İş Ortaklığının araçlar için sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmasının önceki Kurul kararlarına ve Mahkeme kararlarına aykırı olduğu, söz konusu Kurul kararındaki karşı oy gerekçesinin de göz önüne bulundurulduğunda önemli teklif bileşeni olan sigorta giderine ilişkin poliçelerin idareye sunulmadığı iddiası ile ihale üzerine bırakılan İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamasında, idarece önemli maliyet bileşenleri olarak belirlediği gider kalemlerinin hesaplanmasında hangi metodu kullandıkları ve fiyat tekliflerinde önemli maliyet bileşeni olarak öngörülen giderlerin kanunen belirlenmiş fiyatlar üzerinden ve belgelere dayalı olarak hesaplanması gerekirken bunların hesaplanmadığı, fiyat tekliflerindeki fiyatların gerçek maliyetleri yansıtmadığı yönündeki iddiasının İhale Kurulu kararına itiraz mahiyetinde olduğu anlaşıldığı

Teklif zarfı üzerinde yer alan bilgilerin yazılmasının isteklinin iradesinin belirlenmesi ve oluşabilecek belirsizliklerin önüne geçilmesi yönüyle anılan Kanun gereği zorunlu tutulduğu ve mevcut durumda ihale kayıt numarasının başvuru sahibi tarafından doğru şekilde yazıldığı hususları ile anılan Tebliğ’in 16.2.1.1’inci maddesinde yer alan açıklamanın birlikte değerlendirilmesi sonucunda başvuru sahibi isteklinin iradesinin anlaşılabileceği sonucuna ulaşılmış olup idarenin teklif zarfını açmadan iade etmesi işlemi mevzuata uygun bulunmamıştır.

kullanılmamış nakdi kredi miktarının 2.000.000,00 TL, gayri nakdi kredi miktarının 2.000.000,00 TL olduğunun anlaşıldığı, diğer yandan banka referans mektubu üzerinde yer alan iki tutarın da başvuru sahibi tarafından teklif edilen bedelin %10’unu karşılaması sebebiyle yeterlik kriterinin karşılandığı, bu çerçevede idarece başvuru sahibinin teklifinin banka referans mektubundaki rakam ve yazı ile belirtilen tutarların farklı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı

istekli tarafından kasko ve zorunlu mali sorumluluk sigortası maliyetini tevsik etmek amacıyla sunulan poliçelerin sigorta şirketlerinin bölge müdürlükleri tarafından teyit edildiği görülmekle birlikte, anılan poliçelerin süresinin 365 gün, ihale konusu işin süresinin ise 36 ay olduğu, dolayısıyla söz konusu belgenin ihale konusu işin başlangıç vebitiş tarihlerini kapsamadığı, bu itibarla “Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir.” açıklamasına uygun sunulmayan belgenin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı anlaşılmıştır.

iş kaleminin açıklamasında işçilik girdilerine ilişkin sunulan fiyat teklifinde duvarcı ustası, duvarcı usta yardımcısı ve düz işçi girdileri için analiz girdi miktarlarına yer verilmeden metreküp üzerinden fiyat teklifi alındığı ve hesaplamaya da bu şekilde dahil edildiği, fiyat teklifine konu işçiliğin teknik şartnamelere veya birim fiyat tariflerine uygun olduğuna ilişkin bir ifadeye yer verilmediği, dolayısıyla hangi analiz girdilerinin ne şekilde karşılandığının anlaşılamadığı tespit edilmiş olup açıklamanın uygun olmadığı

İş Ortaklığının idareye aynı e-mail adresini bildirmeleri ile bilanço ve ciroya ilişkin belgelerinin aynı meslek mensubu tarafından onaylanması hususları da bir arada değerlendirildiğinde, söz konusu İş Ortaklıklarının ihalede birlikte hareket etmek suretiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’inci maddesinin (d) bendindeki “Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif verme”fiilini işledikleri ve bu nedenle ihaleyi yapan idare tarafından söz konusu İş Ortaklıkları hakkında 4734 sayılı Kanun’un “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde yer alan düzenlemelere uygun olarak ihalelere katılmaktan yasaklama işlemlerinin başlatılması gerektiği teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilerek bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

idarece aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilere gönderilen açıklama istenilecek paçal iş kalemlerine ait analiz formatlarının bu iş kalemlerinin temel girdileri (malzeme, işçilik, makine v.b.) üzerinden hazırlanmadığı, dolayısıyla açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin doğru bir şekilde belirlenmediği tespit edilmiş olup, bu durumun Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2’nci maddesine uygun olmadığı, dolayısıyla idarece açıklama istenilen iş kalemlerinin analiz formatlarının temel girdiler üzerinden oluşturulup (temel girdilere kadar ayrıştırılıp) bir liste halinde açıklama istenilmeyen girdilerin belirlenmesi ve girdi cinsi ile miktarının yer aldığı anılan formatlar gönderilerek aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi gerektiği