ihalede güncellenen karsız yaklaşık maliyet 1.027.670,97 / 1,3 = 790.516,13 TL olup, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının, güncellenen yaklaşık maliyet üzerinden hesaplanan sınır değerin altında kaldığı tespit edilmiştir. ihale üzerinde bırakılan  A.Ş.nin teklif fiyatının, asgari ücretteki artış dikkate alınarak yaklaşık maliyette yapılan güncelleme sonucunda oluşan yeni yaklaşık maliyetin, İdari Şartname’nin  “Sınır Değer” başlıklı 33’üncü maddesine istinaden 1,3’e bölünerek elde edilen sınır değerin altında kaldığı anlaşıldığından anılan istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerekmektedir.mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan  A.Ş.den aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

idarelerin, ihalenin iptali konusunda takdir yetkisi bulunmakla birlikte bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu açıktır. İdare tarafından alınan iptal kararının gerekçesi olarak “iş deneyim belgesi üzerindeki tereddüt ve şüphenin ortadan kalkmaması” gösterilmekle birlikte, idarelerin tereddüdün ortadan kaldırılması noktasında inceleme yetkisine sahip olduğu, dolayısıyla iptal işleminin mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, idarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Türk Ticaret Kanunu’nun “Tescil ve ilanın üçüncü kişilere etkisi” başlıklı 36’ncı maddesinin birinci fıkrasında; “(1) Ticaret sicili kayıtları nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üçüncü kişiler hakkında, tescilin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği; ilanın tamamı aynı nüshada yayımlanmamış ise, son kısmının yayımlandığı günü izleyen iş gününden itibaren hukuki sonuçlarını doğurur. Bu günler, tescilin ilanı tarihinden itibaren işlemeye başlayacak olan sürelere de başlangıç olur.” hükmü doğrultusunda itirazen şikayet konu nev’i değişikliğinin idare açısından Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin yayın tarihi itibarıyla hüküm doğuracağı dolayısıyla bu tarihten önce yapılan ihalede söz konusu özel ortağın eski tüzel kişilik unvanının ihale tarihi itibarıyla idare açısından geçerli olduğu, ayrıca ihale tarihinde sunulan bu tüzel kişiliğe ait imza sirkülerinde yer alan ve şirketi temsil ve ilzama yetkili olan Mehmet Kandemir’in imzasının, nevi değişikliğine gidilerek kurulan A.Ş. unvanlı tüzel kişiliğe ait imza sirkülerinde de yer aldığı ve teklif dosyasında yer verilen bilgi ve belgeler üzerinde de bu şahsın imzasının yer aldığı dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır