ihale konusu iş ile iş deneyim belgesine konu işin nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı inşaat tekniği gerektiren işler olduğu, dolayısıyla da başvuru sahibi iş ortaklığının pilot ortağı tarafından sunulan iş bitirme belgesinin bir bütün olarak ve ayrıştırma yapılmadan değerlendirilmesi gerektiği görülmektedir. İdari Şartname’de yer alan düzenleme gereği başvuru sahibi iş ortaklığının pilot ortağından istenen asgari iş deneyim tutarının (990.400×0,80) 792.320,00 TL olduğu, anılan ortak tarafından sunulan iş deneyim belge tutarının 748.078,56 TL, bunun güncellenmiş tutarın ise 812.885,61 TL olduğu, dolayısıyla da ihale konusu işte istenen asgari iş deneyim tutarını sağladığı tespit edilmiştir.

Anahtar teslim götürü bedel ile teklif alınarak ihale edilen işlerde tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında isteklilerin tekliflerinin ayrıntıları görülemeyeceğinden idare tarafından, isteklilerin tekliflerinin rakam ve yazı ile ifadesi arasında tutarsızlık olduğu durumlarda teklif edilen toplam bedelin teyit edilme şansı da bulunmamaktadır. Bununla birlikte isteklilerin tekliflerinde bulunan rakam ve yazı uyumsuzluklarının idarelerin teklifleri sağlıklı değerlendirememesine neden olacağı

Teklifi aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarını aktarılan Tebliğ açıklamalarına uygun yapması gerektiği anlaşılmakla birlikte analiz hazırlanmayan ve açıklama istenilen iş kalemleri listesinde yer alan “Özel.2” poz iş kalemine ilişkin analiz formatı hazırlanabileceği değerlendirilmiştir. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesinde yer alan “Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerekmektedir. Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir.”açıklaması gereği idarece söz konusu iş kalemi için analiz hazırlanarak teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerden tekrar aşırı düşük teklif açıklama istenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır