Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi tarafından ise yabancı ülke Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Şubesinin tasdikinin doğrulandığı, ancak yukarıda anılan mevzuat uyarınca başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belgesindeki idareye ait imza ve mührün tasdikinin doğrudan T.C.  Büyükelçiliği tarafından yapılması gerektiği, ayrıca başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusunda belirttiği iki ülke antlaşmanın ise hukuki ve cezai konularda adli yardımlaşma ile ilgili olduğu, bu nedenle söz konusu antlaşmanın kamu ihale mevzuatıyla ilgili bir antlaşma olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belgesinin belgelerin sunuluş şekli yönünden mevzuata uygun olmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı

idarece anılan adayın “Benzer olmayan deneyim belgesi yok” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmakla birlikte, anılan aday tarafından Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 7.9.2.2.3’üncü maddesi kapsamında sunulan belgelerin istenilen kriterleri sağlamadığından bahisle bu kısım ile ilgili 25,00 tam puan alamadığı ve bu nedenle toplamda 100,00 tam puan almasının mümkün olmadığı dikkate alındığında, idarece gerçekleştirilen mevzuata aykırı işlemin esasa etki edecek nitelikte olmadığı

idarece anılan adayın “Benzer olmayan deneyim belgesi yok” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmakla birlikte, anılan aday tarafından Ön Yeterlik Şartnamesi'nin 7.9.2.2.3’üncü maddesi kapsamında sunulan belgelerin istenilen kriterleri sağlamadığından bahisle bu kısım ile ilgili 25,00 tam puan alamadığı ve bu nedenle toplamda 100,00 tam puan almasının mümkün olmadığı dikkate alındığında, idarece gerçekleştirilen mevzuata aykırı işlemin esasa etki edecek nitelikte olmadığı

Demir nakli” isimli analiz girdileri listesine yer verildiği, idarece belirlenen yaklaşık maliyet hesabında anılan nakliye giderleri bazı iş kalemlerine eklenmek suretiyle dahil edildiğinin anlaşıldığı, ancak başvuru sahibi istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında bu giderlere ilişkin herhangi bir maliyet öngörülmediği bu nedenle söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.İlgili kanunları gereğince uygulanacak adlî ve idarî para cezalarının hesaplanmasında ve ödenmesinde, bir Yeni Türk Lirası’nın (1 YTL) altında kalan tutarlar dikkate alınmaz.” hükmü bulunmaktadır.

belgenin anılan Yönetmelik’in “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 54’üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıdığı ve bu hususlara ilişkin herhangi bir eksikliğinin bulunmadığı, diğer taraftan anılan isteklinin anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubunda fazladan bulunan 4’üncü madde dolayısıyla ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen standart teklif mektubu formuna birebir uygunluk sağlanmadığı anlaşılmış olmakla birlikte bu fazladan yer alan ifadenin esası etkileyen bir durum oluşturmadığı, kaldı ki yukarıdaki Yönetmelik hükmü gereğince 01.01.2015 tarihinden itibaren isteklilere yapılacak tebligatların EKAP üzerinden ya da elden imza karşılığı yapılacağının hüküm altına alındığı ve teklif mektubunda yer alan “elektronik posta adresime tebligat yapılmasını kabul ediyorum” şeklindeki ibarenin idarece başvuru sahibine EKAP üzerinden tebligat yapılmasına engel teşkil etmeyeceği sonucuna varılmış olup, bu itibarla başvuru sahibinin iddiası yerinde olduğu görülmüştür.

İş deneyim belgelerine konu işler kapsamında çalıştırılan personelin niteliği ile sayısının ve diğer maliyet bileşenlerinin ihale konusu iş ile birebir örtüşmesinin beklenemeyeceği, iş deneyim belgelerine konu işlerin ihale konusu işe uygunluğunun tespitinde önemli olan hususun, ihale konusu iş ile aynı nitelikte olması değil, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstermesi, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilmesi, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellikleri taşıması olduğu

iş kalemlerinin miktar ve tutarlarının belirtildiği, ancak bu belgenin, idarece yaklaşık maliyetin %80’lik kısmına giren iş kalemleri/gruplarını ve kümülatif toplama eklendiğinde %80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/gruplarını belirlemek üzere, yaklaşık maliyeti oluşturan tüm iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve her bir iş kalemi toplam tutarının yaklaşık maliyete oranının kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” niteliğinde olmadığı ve iş kalemleri/gruplarına ait analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu”nun ve açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesinin bulunmadığı