sunulan birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasında herhangi bir imza veya kaşe bulunmadığı görülmüş olup, iki sayfadan ibaret olan birim fiyat teklif cetvelinde, her sayfada sıralı bir şekilde devam eden iş kalemlerinin birimi, miktarı, birim fiyat ve tutarlarına yer verildiği ve KDV hariç toplam tutarın yer aldığı son sayfanın imzalı ve kaşeli olduğu ve buradaki toplam tutar ile birim fiyat teklif mektubundaki tutarın aynı olduğu, bu durumun imzalı olmayan sayfa dâhil, bütün iş kalemlerinde teklif edilen fiyatların toplam tutarla uyumunu gösterdiği anlaşıldığından, teklif birim fiyat cetvelinin her sayfasının imzalanmamış olması hususunun esasa etkili bir aykırılık olmadığı belirlenmiş, bu itibarla başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik idarenin işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

teklif fiyatların virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde verildiği, sınır değerin de bir parasal tutar olduğu hususları dikkate alındığında sınır değer tutarının yuvarlanması gerektiğinin anlaşıldığı, bu haliyle 795.942,112 TL olarak belirlenen sınır değer tutarının virgülden sonra iki ondalık sayı olacak şekilde yuvarlanması gerektiği, bu durumda sınır değer tutarının 795.942,11 TL olduğu ve başvuru sahibi isteklinin teklif fiyatının sınır değer tutarı ile eşit, aynı tutarda olduğunun anlaşıldığı, Tebliğ’in 45.1.2’nci maddesi uyarınca teklif fiyatı “sınır değerin altındaki…” teklif sahiplerinden açıklama istenilmesi gerektiği, dolayısıyla teklif fiyatı sınır değer ile aynı olan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilemeyeceği ve açıklama istenilemeyeceği, bu nedenle ihale komisyonunca tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinde öngördüğü iş kalemi metrajları ile idarenin belirlediği iş kalemi metrajları arasında büyük farklılıkların olduğu görülmektedir. Bu farklar işin projesine ve fenne uygun şekilde yapılmasını engeller nitelikte bulunmuştur. Bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin yapmış olduğu açıklamanın ihale mevzuatına uygun olmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

idarece aşırı düşük teklif açıklaması talep edilirken isteklilere açıklama istenilmeyen analiz girdileri listesi verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varıldığından, belirlenen sınır değerin altında kalan başvuru sahibi istekli dahil 9 istekliye yukarıda yer alan Tebliğ açıklamalarına uygun şekilde hazırlanmış açıklama istenilen iş kalemleri listesi, açıklama istenilmeyen analiz girdileri listesi ve ihale dokümanı kapsamında verilmemiş olan analiz formatı verilerek aşırı düşük teklif açıklamalarının yeniden istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında idarelerin önemli teklif bileşenlerini tespit ederek teklifi aşırı düşük bulunan istekliden açıklama istemesi, açıklama sunacak olan isteklilerin de önemli teklif bileşenlerine ilişkin olarak açıklamalarını Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yapması ve bu açıklamalarını Tebliğ’de belirtilen şekilde tevsik etmesi gerekmektedir. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yer alan “…79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.” ifadesi ile aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin işlerlik kazanması istenmiştir. Zira idare tarafından teklifte önemli görülen ve açıklama istenen teklif bileşenlerinin net olarak belirtilmemesi halinde sunulan açıklamaların sağlıklı olarak değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.

Muhtelif Okulların Tadilat ve Onarımı İnşaatı” olduğu, benzer işin “B III Grup İşler” yani “BII. Grup işler ile BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri” olarak belirlendiği dikkate alındığında, B I. Grup işlerden olduğu açıkça belge üzerinde yazan ““Mehmet Akif Ersoy Sokak ile Hamamönü Sokaklar, Sokak Sağlıklaştırma Uygulama İşi”ne ilişkin sunulan iş bitirme belgesinin ihale konusu işe ve benzer iş tanımına nitelik açısından uygun olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle uygun olduğu, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.