İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iletişim cihazına ilişkin olarak 31 aylık ve 21 günlük dönemler için ayrı olmak üzere 2 adet fiyat teklifi sunulduğu; fiyat tekliflerinin Telekomünikasyon İthalat İhracat firmasından alındığı; meslek mensubunun “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim.” şeklindeki beyanını, kaşesini ve Türmob kaşesini içerdiği tespit edilmiştir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelindeki fiyatların, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu 2 adet fiyat teklifindeki fiyatlardan fazla olduğu; 17 no’lu kalemde fiyat teklifindeki birim fiyat 60 TL iken, birim fiyat teklif cetvelinde 100 TL ve 18 no’lu kalemde fiyat teklifindeki birim fiyat 2 TL iken, birim fiyat teklif cetvelinde 4 TL birim fiyat öngörüldüğü tespit edilmiştir. Bu durumda teklif fiyatın, fiyat teklifleri ile açıklanan cihaz bedeli dışında iddia konusu edilen hat bedeli ve konuşma ücretine ilişkin payı da içerdiği; ancak idarece açıklama talep edilen yazıda önemli bileşen kapsamında açıkça bu unsurların açıklanması istenmediğinden sadece cihaz bedeline ilişkin olarak fiyat teklifi alındığı sonucuna varılmıştır. Bu tespitler doğrultusunda, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihale konusu işte kullanılacak araçların trafik sigortası giderinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesindeki açıklamalara uygun şekilde tevsik edilemediği anlaşıldığından ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda; başvuru sahibi isteklinin teklif dosyası kapsamında Banka Şubesi tarafından ihale dokümanı kapsamında verilen standart form esas alınarak düzenlenmiş, İdari Şartname’de düzenlendiği şekilde “idarenin adı, işin adı ve ihale kayıt numarası” ile “nakdi kredisi ve gayri nakdi kredi bilgisi” içeren bahsi geçen şubede yönetmen yardımcısı olarak çalışan kişiye imzalı banka referans mektubunun sunulduğu görülmüştür.

sunulan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, 239 nolu iş kalemi olan “16 mm2 çıplak örgülü bakır iletken” iş kaleminin birim fiyatına 355,00 TL bedel öngörüldüğü, standart formda belirtilen iş kalemi miktarının 1 olmasından dolayı çarpımın 355,00 TL olması gerekirken başvuru sahibi tarafından anılan çarpımın 3.555,00 TL olarak hesaplandığı ve birim fiyat teklif cetveline bu şekilde yansıtıldığı anlaşılmıştır. İsteklinin hatalı çarpmış olduğu iş kaleminin 3.555,00 TL olarak ele alınması sonucunda toplam teklif bedelinin 2.651.888,57 TL, çarpımı doğru şekilde yaptığı varsayımıyla 355,00 TL olarak ele alınması neticesinde ise toplam teklif bedelinin 2.648.688,57 TL olması gerektiği sonucuna ulaşılmış olup gerek teklif cetvelinin son sayfasında yer alan genel toplam bölümünde gerekse birim fiyat teklif mektubunun ilgili kısmında iki bedelden de farklı olarak toplam 2.650.413,57 TL teklif edildiği görülmüştür.ihale komisyonlarınca yapılan teklif değerlendirilmesi işleminde aritmetik hata olan teklif cetvellerinin uygun bulunmayarak teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekmekte olup yapılan tespit gereği başvuru sahibinin gerek 239 nolu kalem bazında gerekse genel toplamda hatalar yaptığı, anılan hesaplama hatalarının mevzuatta tanımlandığı üzere aritmetik hata olarak ele alınması gerektiği anlaşıldığından idare tarafından söz konusu teklifin aritmetik hata dolayısıyla değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir.

Açıklama istenen iki iş kalemi “Yolların yarma ve dolgu şevleri ve orta refüjlerde arazöz ile fidan ve çalıların sulanması (Paçal) (Su nakli dahil)” ve “Yapraklı ağaçların yan dallarının budanması ve tepe tacının yapılması” için teklif edilen birim fiyatlar ile ilgili olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.2.2.1 maddesinde belirtilen satış tutarı tespit tutanağının dayanak alındığı meslek mensubu onayı ve ilgili ibarenin bulunduğu Çapa Ormancılık Taş. İnş. Tem. Hur. San. Tic. Ltd. Şti.nden alınmış fiyat teklifinin sunulduğu, ancak söz konusu fiyat teklifinde aşırı düşük teklif açıklamasının istekli adına düzenlenmiş ve açıklaması istenen iş kalemleri için teklif edilen fiyatlar dışında hiçbir maliyet bileşeninin maliyetine yer vermeksizin tüm maliyet bileşenlerini içerir şekilde tek fiyat teklifiyle yapıldığı, bu haliyle yapılan açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin aradığı şekli koşulları karşılamadığı tespit edilmiştir.

ihaleye teklif veren isteklilerden İş Ortaklığının birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, anılan isteklinin de ihale üzerinde bırakılan Rıza Ballıkaya ile aynı iş kalemlerine ilişkin olarak hem miktarlarda değişiklik yaptığı hem de miktar ile birim fiyatın çarpılmasında aritmetik hata bulunduğu tespit edildiğinden, anılan isteklinin de teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde sınır değerin ne şekilde tespit edileceği açıklanmış olup, sınır değerin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetin 1,30’a bölünmesi ile bulunacağı belirtilmiştir. Başvuruya konu ihale personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmayıp, yaklaşık maliyetin 1,30’a bölünmesi ile bulunan (999.001,17/1,30) 768.462,44 TL’nin (sınır değer) altında teklif veren isteklilerden aşırı düşük teklif açıklamasının istenilerek ihalenin sonuçlandırılması gerektiği

personel çalıştırılmasına dayalı olmayan başvuruya konu ihalede, personel çalıştırılmasına dayalı olan bir hizmet işine ilişkin düzenlenmiş bulunan iş deneyim belgesinin sunulmuş olması gerekçe gösterilerek bahse konu isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı, nitekim her iki işin de birbirine benzerlik taşıyan bir çok faaliyet alanını barındırdığı, başvuruya konu ihale personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmamakla birlikte iş kapsamında Teknik Şartname’nin ”Özel Şartlar” başlıklı 5’inci maddesinde 1 adet Şantiye Şefi (Ziraat Mühendisi), 1 adet peyzaj mimarı, 1 adet saha görevlisi (ziraat teknikeri veya peyzaj teknikeri) ve yeteri kadar kalifiye bahçıvan işçisi çalıştırılacağının belirtildiği, dolayısıyla personel çalıştırılmasına dayalı olan bir hizmet işine ait iş deneyim belgesinin mevcut ihalede yeterlik belgesi olarak tevsik edilebileceği, ayrıca iş deneyimine konu ihalenin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemleri ile başvuruya konu ihalede gerçekleştirilecek işler arasında benzerlik bulunduğu anlaşılmıştır. Sunulan iş deneyim belgesinde ayrıştırma yapılmak suretiyle bulunacak iş deneyim tutarı üzerinden asgari yeterlik şartlarının karşılanıp karşılanmadığına ilişkin bir tetkik yapılarak ihale sürecinin yürütülmesi gerektiği anlaşılmıştır.

istekli tarafından açıklama kapsamında sunulan fiyat teklifi incelendiğinde, söz konusu fiyat teklifinin kimin adına düzenlendiğine ilişkin bir bilginin mevcut olmadığı, yine fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından yazılması gereken ibarenin yanlış olarak yazıldığı, bununla birlikte ibarede mevcut olması gereken fiyat teklifline dayanak olarak düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağına ait tarih ve sayı bilgisine de yer verilmediği, öte yandan Kamu İhale Genel Tebliği ekindeki standart form (Ek-O.5) da göz önünde bulundurulduğunda, bahse konu maliyet/satış tutarı tespit tutanağı üzerinde geçici vergi beyanname dönemi bilgisi ile tarih ve sayı bilgisine yer verilmediği, ayrıca tutanak ekinde mükellefe ait imza sirkülerinin de yer almadığı tespit edilmiştir.

isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemine itiraz etmediği ve ihalenin iptal edilmesi gerektiğini iddia ettiği dikkate alındığında, söz konusu iddialar uyarınca anılan isteklinin söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesi imkanının olmadığı, bu itibarla başvuru sahibinin hukuken korunması gerekli bir hakkının da bulunmadığı anlaşıldığından söz konusu ihalede şikayet ve itirazen şikayet ehliyetinin bulunmadığı tespit edilmiş olup başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, ehliyet yönünden reddi