istekli tarafından açıklama kapsamında sunulan fiyat teklifi incelendiğinde, söz konusu fiyat teklifinin kimin adına düzenlendiğine ilişkin bir bilginin mevcut olmadığı, yine fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından yazılması gereken ibarenin yanlış olarak yazıldığı, bununla birlikte ibarede mevcut olması gereken fiyat teklifline dayanak olarak düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağına ait tarih ve sayı bilgisine de yer verilmediği, öte yandan Kamu İhale Genel Tebliği ekindeki standart form (Ek-O.5) da göz önünde bulundurulduğunda, bahse konu maliyet/satış tutarı tespit tutanağı üzerinde geçici vergi beyanname dönemi bilgisi ile tarih ve sayı bilgisine yer verilmediği, ayrıca tutanak ekinde mükellefe ait imza sirkülerinin de yer almadığı tespit edilmiştir.

isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemine itiraz etmediği ve ihalenin iptal edilmesi gerektiğini iddia ettiği dikkate alındığında, söz konusu iddialar uyarınca anılan isteklinin söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesi imkanının olmadığı, bu itibarla başvuru sahibinin hukuken korunması gerekli bir hakkının da bulunmadığı anlaşıldığından söz konusu ihalede şikayet ve itirazen şikayet ehliyetinin bulunmadığı tespit edilmiş olup başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, ehliyet yönünden reddi

ihalede KİK işçilik hesaplama modülü esas alınmak suretiyle İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yapılan düzenlemeler, birim fiyat teklif cetveli ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda belirtilen maddeleri dikkate alındığında anılan Tebliğ’in 78.30’uncu maddesi uyarınca bahse konu ihalede asgari işçilik maliyetinin işçilik ücreti + ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışması + %4 sözleşme giderleri ve genel giderler dahil 26.774.136,94 TL, aynı Tebliğ’in 79.1’inci maddesi uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarının; sınır değer olarak belirleneceği göz önünde bulundurulduğunda bahse konu ihalede sınır değerin 27.471.705,14 TL olduğu tespit edilmiştir.

sunulan “Bilanço veya eşdeğer belgeler”in ve “toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun” yukarıda aktarılan İdari Şartname düzenlemelerine ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35’inci ve 36’ncı maddeslerinde yer alan hükümlere uygun olduğu, sunulan belgelerin anılan Yönetmelik’in “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinin yedinci fıkrasında ve “İş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 35’inci maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan hükümlerin uygun şekilde onaylandığı, söz konusu belgelerde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı

ihale dokümanında belirlenen 4 adet arazöze sahip isteklinin kendi malı makine teçhizat araç bakımından söz konusu ihalede yeterliği karşıladığı, bu çerçevede 4 adet arazöze sahip olduğunu tevsik eden başvuru sahibi isteklinin yeterliğinin sunulan arazözlerin ihale dokümanına uygun özelliklerde olup olmaması yönüyle değerlendirilmesinin gerektiği, bununla birlikte ihale dokümanında araçlara ait bir özellik olarak belirlenmeyen ve başvuru sahibi isteklinin kapasite seviyesi ile ilgisi bulunmayan aracın nerede çalışıp çalışamayacağı hususunun göz önünde bulundurularak anılan isteklinin teklifinin yeterli olmadığına karar verilemeyeceği anlaşılmıştır. arazözlerin isteklinin kendi malı olması düzenlemesi ile belli kapasite ölçeğine sahip firmaların söz konusu ihalede yeterliği sağlamasının amaçlandığı, arazözlerin il sınırları dışında çalışamamasının başvuru sahibi isteklinin kapasite seviyesi ile ilgili olmadığı, ayrıca ihale konusu iş kapsamında sadece kendi malı olduğu tevsik edilen arazözlerin kullanılmasının başvuru sahibi istekli açısından zorunluluk olmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, ihale dokümanında belirtilen yeterlik kriterini sağlayan başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır

4734 sayılı Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinin son fıkrasında “İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz.” hükmü yer almaktadır. Ne var ki, idare tarafından bahse konu Kanun hükmü dikkate alınmadan sözleşme imzalanmış olup, yapılan idari işlemin anılan Kanun hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

Teknik Şartname düzenlemesine bakıldığında, anılan Şartnamenin Çalışma Süreleri başlığı altında yer alan 45.1’inci maddesinde tablo halinde işin süresi olan 36 ay boyunca Ulusal Bayram ve dini bayram günlerinde çalıştırılacak olan her bir personel için toplam 60 gün (12 ay için 20 gün) çalışma yapılacağının düzenlendiği görülmüş, bir takvim yılı için 14,5, işin toplam süresi olan üç takvim yılı için 43,5 gün ulusal bayram ve genel tatil gününün bulunduğu, işin süresi boyunca 60 gün ulusal bayram ve genel tatil günü çalışması yapılacağı yönünde yapılan düzenlemenin hatalı olduğu, düzenlemenin bu halinin asgari işçiliğin hesaplanmasında isteklileri tereddüde düşüreceği ve sağlıklı teklif hazırlamalarını engelleyeceği anlaşılmıştır.

İş Ortaklığının özel ortağı tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla anılan istekli adına düzenlenen iş bitirme belgesinin sunulduğu, belge konusu işin adının “90 Adet İşçi ve 40 Adet Şoför Operatör İle 15 Ay Süreli Park ve Bahçe Hizmetlerinin Yaptırılması İşi”olduğu, işin tanımının “90 Adet İşçi ve 40 Adet Şoför Operatör İle 15 Ay Süreli Park ve Bahçe Hizmetlerinin Yaptırılması İşi”, sözleşme tarihi ve işin kabul tarihinin, belge tutarının 3.190.805,99-TL olup söz konusu iş deneyim belgesine konu işin ihale konusu iş ve benzer iş ile uyumlu olduğu, bu nedenle ayrıştırma yapılmasına gerek bulunmadığı, öte yandan belge tutarının özel ortağın sunması gereken asgari iş deneyim tutarını (9.353.712,00 TL X %30= 2.806.113,60 TL) sağladığı tespit edilmiş olup, başvuru sahibi İş Ortaklığının sunmuş olduğu iş deneyim belgelerinin iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini karşıladığı anlaşılmıştır.