Yeşil Alanların Bakımı Peyzaj Birim Fiyat Tarifleri’nde açıklama istenen iş kalemleri arasında yer alan çöp nakli kaleminin tanımının “Park ağaçlandırma sahaları ve yol kenarlarında oluşan; çöp, biçim, budama temizlik artığı toplanmış malzemelerin idarenin gösterdiği döküm sahalarına ve çöp transfer istasyonlarına kadar nakli, taşıtlara yükleme ve boşaltılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, alet ve edevat masrafları ile genel giderler karşılığı ton fiyatıdır.” şeklinde yapıldığı, ayrıca birim fiyat tariflerinde, açıklama istenen diğer iş kalemlerinin yapılması için de her türlü işçilik, malzeme, makine ve alet edevat giderlerinin teklif fiyata dâhil olduğunun belirtildiği, anılan istekli tarafından sunulan fiyat tekliflerinde ise malzeme, işçilik, alet ve edevat ve benzeri giderlerin ne kadar olduğu hususunun anlaşılamadığı belirlenmiştir. Birim fiyat tariflerinde yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilen söz konusu iş kalemlerinin yapılması için gerekli işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç gibi her türlü giderlerin ayrı ayrı belirtilerek açıklama yapılması gerektiği anlaşıldığından, anılan isteklinin yaptığı açıklamanın uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

isteklinin ihale süresince kullanılacak olan araçlarla ilgili olarak yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan düzenlemelere aykırı olduğu, iki adet su tankeri işin bitiminde idarenin malı sayılacağından kiralama yolu ile açıklanmasının mümkün olmadığı, diğer araçlar için zorunlu trafik sigortası ve kasko giderlerini tevsik etmek amacıyla alınan fiyat teklifinde bölge müdürlüğü veya genel müdürlük onayının bulunmadığı, ihalenin 3 yıllık yapılacağı göz önüne alındığında alınan fiyat tekliflerinin 1 yıllık olduğu, araçların periyodik bakım bedeli muayene bedeli, motorlu taşıtlar vergisi ve lastik değişim bedellerine ilişkin Tebliğ’e uygun belgelendirme yapılmadığı,

fiyat teklifleri ve satış tutarı tespit tutanaklarının güvenini haiz meslek mensuplarınca düzenlendiği ve onaylandığı, bu meslek mensuplarının 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yetkilendirildikleri ve söz konusu meslek mensuplarınca yapılan mesleki iş ve işlemlerin hukuka uygunluk karinesinden yararlandığı hususları ile bu kişilerin yapmış oldukları mesleki iş ve işlemlerin incelenmesi işleminin ilgili mevzuatı uyarınca özel olarak bu hususa yönelik olarak inceleme yapmakla yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabileceği anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası bu yönüyle de yerinde bulunmamıştır.

geçerli teklif sahibi 3 isteklinin de eşit fiyat teklif ettiği ihalede, ihalenin “puanlama yönteminde alınan yanlış kararlar ve itiraz sürelerinin beklenmeden kura işlemlerinin gerçekleştirilmesi ihale sürecinde aksaklıklara ve şikâyetlere neden olduğu…” gerekçesiyle iptal edilmesinin mevzuata uygun olmadığı, eşit fiyat teklifi sunulan ihalenin Hizmet Alımı İhaleleri Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesi kapsamında sonuçlandırılması gerektiği değerlendirildiğinden ihalenin iptali kararının iptali gerektiği