ihalede sınır değerin değiştiği anlaşılmış, Kurul kararında iddia ile sınırlı inceleme sonucunda sınır değer değişikliğinin ekonomik açıdan en avantajlı ve ikinci en avantajlı teklifin değişmesine neden olmadığı görüldüğünden, anılan karar sonucunda 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verilmiştir. Ancak, itirazen şikâyete konu edilen hususlar bakımından yapılan inceleme sonucunda sınır değerin değiştiği ve idarece ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından, İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik düzeltici işlem kararına bu inceleme kapsamında yer verilmesi gerektiği anlaşılmıştır

iş Ortaklığı adına düzenlenmesinin, belge tutarı olan 2.417.553,27 TL’nin güncellenmiş halinin 3.618.115,63 TL ve başvuru sahibinin hissesine düşen miktarın 1.772.876,66 TL olmasının ve bu miktar ile sundukları teklif miktarı bir arada düşünüldüğünde belgenin yetersiz olmasının gösterildiği anlaşılmakla birlikte daha önce de bahsedildiği gibi ilgili belgenin  İş Ortaklığı adına değil sadece Ltd. Şti. adına düzenlendiği, dolayısıyla belge tutarının tamamının başvuru sahibine ait olduğu ve belge tutarının güncel hali olan 3.447.966,52 TL ile teklif edilen bedelin % 50’si olan 2.617.804,24 TL (5.235.608,48 x 0,50) karşılaştırıldığında, incelemeye konu olan iş deneyim belgesinin yeterli olduğu görülmüş ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesinde Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, kamu ihale mevzuatında Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Diğer yandan, anılan Kanun’un 57’nci maddesinde şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği belirtilmiştir.

proforma fatura ile açıklandığı, proforma faturada “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim.”ibaresinin yer aldığı görülmüştür. Sunulan proforma fatura üzerinde yer alan meslek mensubu beyanında satış tutarı tespit tutanağının tarih ve sayısının belirtilmediği ve sunulan proforma faturanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesine uygun düzenlenmediği anlaşıldığından, anılan isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olmadığı

Yeşil Alanların Bakımı Peyzaj Birim Fiyat Tarifleri’nde açıklama istenen iş kalemleri arasında yer alan çöp nakli kaleminin tanımının “Park ağaçlandırma sahaları ve yol kenarlarında oluşan; çöp, biçim, budama temizlik artığı toplanmış malzemelerin idarenin gösterdiği döküm sahalarına ve çöp transfer istasyonlarına kadar nakli, taşıtlara yükleme ve boşaltılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, alet ve edevat masrafları ile genel giderler karşılığı ton fiyatıdır.” şeklinde yapıldığı, ayrıca birim fiyat tariflerinde, açıklama istenen diğer iş kalemlerinin yapılması için de her türlü işçilik, malzeme, makine ve alet edevat giderlerinin teklif fiyata dâhil olduğunun belirtildiği, anılan istekli tarafından sunulan fiyat tekliflerinde ise malzeme, işçilik, alet ve edevat ve benzeri giderlerin ne kadar olduğu hususunun anlaşılamadığı belirlenmiştir. Birim fiyat tariflerinde yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilen söz konusu iş kalemlerinin yapılması için gerekli işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç gibi her türlü giderlerin ayrı ayrı belirtilerek açıklama yapılması gerektiği anlaşıldığından, anılan isteklinin yaptığı açıklamanın uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

verilen teklifin 610.108,53 TL, ihalede asgari işçilik maliyetinin 612.179,97 TL olduğu anlaşılmış olup ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.29’uncu maddesinde yer alan açıklama uyarınca ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği neticesine varılmıştır. Zira personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin tekliflerinin, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının teklif edilen bedelin % 10’undan az olmaması gerektiği belirtilmiş olup, anılan istekli tarafından sunulan banka referans mektubunda serbest mevduat kısmının boş bırakıldığı, kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisinin ise belirtilmediği görüldüğünden banka referans mektubunun yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlamadığının anlaşılamadığı ve banka referans mektubunun mevzuata uygun bir şekilde düzenlenmediği belirlenmiştir. Bu itibarla, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

idarece oluşturulan analizlerin içeriği ve girdi miktarlarının istekliler tarafından bilinememesi sonucunda, her isteklinin farklı analiz girdisi ve miktarı üzerinden açıklama yaptığı görülmüş, idarenin ve isteklilerin girdi miktarı karşılaştırması yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılmış, buna göre idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan isteklilere önemli iş kalemi olarak belirlenen iş kalemleri ile ilgili analiz girdi cinsleri ve miktarları verilmek suretiyle sorgulamanın yenilenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

işlere ait analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının ihale dokümanı kapsamında ve aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısı ekinde isteklilere verilmediği, dolayısıyla açıklama sunan isteklilerin sunmuş oldukları açıklamaların farklı analizlere dayandırılarak yapılabileceği, bu nedenle sağlıklı ve objektif bir şekilde değerlendirme yapılabilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından, idarece bahse konu iş kalemlerine ilişkin hazırlanmış analiz formatlarının teklifi aşırı düşük olarak belirlenen isteklilere verilmek suretiyle teklifi aşırı düşük olarak değerlendirilen isteklilerden tekrar aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerekmektedir

Her ne kadar açık olarak düzenlenmediyse de İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesindeki “Teknik ve İdari Şartnamede belirtilen bütün giderler.” düzenlemesine istinaden isteklilerin tekliflerini buna göre vermesi gerektiği, isteklilerin istenilen ürünlerin montajını Teknik Şartname maddelerine uygun olarak yapması gerektiği, montaj esnasında kullanılabilecek beton unsurunun montaj işinin doğal bir sonucu olduğu, yukarıda aktarılan montajla ilgili ihale dokümanı düzenlemelerinin yeterli olarak kabul edilebileceği, isteklilerin teklif vermelerini engelleyecek nitelikte olmadığı dikkate alındığında,başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı