idareye şikâyet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan sözleşme imzalanamayacağı, anılan Kanunun, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunu düzenleyen 56’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında da, Kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan sözleşme imzalanmış olmasının itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesine ve 54’üncü maddede sayılan kararlardan birinin alınmasına engel teşkil etmeyeceği belirtilmiştir. İncelenen ihalede ise, şikâyet üzerine idarece alınan kararın .. tarihinde başvuru sahibi tarafından tebellüğ edildiği, bu tarihi izleyen 10 günlük itirazen şikâyet başvuru süresi tamamlanmadan önce, idare tarafından usulüne aykırı şekilde, bekleme süresine uyulmaksızın sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

idareye şikâyet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan sözleşme imzalanamayacağı, anılan Kanunun, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunu düzenleyen 56’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında da, Kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan sözleşme imzalanmış olmasının itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesine ve 54’üncü maddede sayılan kararlardan birinin alınmasına engel teşkil etmeyeceği belirtilmiştir. İncelenen ihalede ise, şikâyet üzerine idarece alınan kararın .. tarihinde başvuru sahibi tarafından tebellüğ edildiği, bu tarihi izleyen 10 günlük itirazen şikâyet başvuru süresi tamamlanmadan önce, idare tarafından usulüne aykırı şekilde, bekleme süresine uyulmaksızın sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

idareye şikâyet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan sözleşme imzalanamayacağı, anılan Kanunun, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunu düzenleyen 56’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında da, Kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan sözleşme imzalanmış olmasının itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesine ve 54’üncü maddede sayılan kararlardan birinin alınmasına engel teşkil etmeyeceği belirtilmiştir. İncelenen ihalede ise, şikâyet üzerine idarece alınan kararın .. tarihinde başvuru sahibi tarafından tebellüğ edildiği, bu tarihi izleyen 10 günlük itirazen şikâyet başvuru süresi tamamlanmadan önce, idare tarafından usulüne aykırı şekilde, bekleme süresine uyulmaksızın sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

düzenlenmiş proforma fatura üzerinde ise sadece faturayı düzenleyenin kaşesinin yer aldığı, fatura ekinde Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nın sadece ilk sayfasının yer aldığı,İdare tarafından açıklama istenilecek iş kalemleri olarak belirlenmiş olan 5 adet iş kaleminin fiyatına yönelik herhangi bir belgelendirme yapılmadığı,3 farklı firmadan ihale konusu işin tamamını oluşturan 68 adet iş kalemine yönelik fiyat teklifi alındığı, fiyat teklifleri üzerinde sadece teklifi veren firmaya ait kaşenin bulunduğu görülmüştür. Açıklama kapsamında sunulmuş olan fiyat teklifi ve proforma faturaların Kamu İhale Genel Tebliği’nde açıklanan fiyat teklifi ve proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda açıklama kapsamında sunulacak olan belgelerin taşıması gereken şartları sağlamadığı görülmüş olup bu hali ile yapılmış olan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

ihale konusu işte kullanılacak araçlar belirli olmakla beraber, çalışılacak personelin sayısı, birim iş başına operatör, düz işçi gibi personel ile makinelerin ne kadar süreyle çalışmaları gerektiği, yapılacak çalışmalarda araçların yakıt tüketimleri ile çalıştırılacak araçların birim başına amortisman giderlerinin ne kadar olacağı gibi hususlar belirli olmadığından, isteklilerce yapılacak açıklamalarda girdilerin miktar bağlamında ne kadar doğru ve uygun olduğunun tespiti imkânı bulunmadığı anlaşılmış, dolayısıyla ihale konusu işte aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olup olmadığına ilişkin objektif bir değerlendirme yapma imkânı bulunmadığından, incelemeye konu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılması gerektiği

ihale konusu işte kullanılacak araçlar belirli olmakla beraber, çalışılacak personelin sayısı, birim iş başına operatör, düz işçi gibi personel ile makinelerin ne kadar süreyle çalışmaları gerektiği, yapılacak çalışmalarda araçların yakıt tüketimleri ile çalıştırılacak araçların birim başına amortisman giderlerinin ne kadar olacağı gibi hususlar belirli olmadığından, isteklilerce yapılacak açıklamalarda girdilerin miktar bağlamında ne kadar doğru ve uygun olduğunun tespiti imkânı bulunmadığı anlaşılmış, dolayısıyla ihale konusu işte aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olup olmadığına ilişkin objektif bir değerlendirme yapma imkânı bulunmadığından, incelemeye konu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılması gerektiği

ihale konusu işin işyeri teslim tarihinden itibaren 550 gün içinde tamamlanacağı düzenlenmiştir. Bu süre yaklaşık 18 aya tekabül etmektedir. Buna göre Teknik şartnamede istenilen araçların tamamı için ortalama 450.000 km (yakıt dahil) yol masrafı ile köprü ve otoyollardan geçiş masrafını, 90.000 TL de telefon görüşme masrafını teklif fiyatına ekleyecektir.İhale dokümanı kapsamında bütün masrafları yüklenici tarafından karşılanması öngörülen binek araç ve telefona ilişkin düzenlemenin günümüz koşullarında kabul edilebilir nitelik ve miktardan uzak olduğu değerlendirilmiş;Açıklanan nedenlerle; ihale dokümanında kontrol teşkilatının haberleşmesi için istenilen binek araç ile telefona ilişkin düzenleme hakkında gerekli incelemenin yapılması için başvuru dilekçesi ve eklerinin gönderilmek suretiyle idarenin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı’na bildirimde bulunulması gerektiği hususunun da kararda yer alması gerektiği

ihale konusu işin işyeri teslim tarihinden itibaren 550 gün içinde tamamlanacağı düzenlenmiştir. Bu süre yaklaşık 18 aya tekabül etmektedir. Buna göre Teknik şartnamede istenilen araçların tamamı için ortalama 450.000 km (yakıt dahil) yol masrafı ile köprü ve otoyollardan geçiş masrafını, 90.000 TL de telefon görüşme masrafını teklif fiyatına ekleyecektir.İhale dokümanı kapsamında bütün masrafları yüklenici tarafından karşılanması öngörülen binek araç ve telefona ilişkin düzenlemenin günümüz koşullarında kabul edilebilir nitelik ve miktardan uzak olduğu değerlendirilmiş;Açıklanan nedenlerle; ihale dokümanında kontrol teşkilatının haberleşmesi için istenilen binek araç ile telefona ilişkin düzenleme hakkında gerekli incelemenin yapılması için başvuru dilekçesi ve eklerinin gönderilmek suretiyle idarenin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı’na bildirimde bulunulması gerektiği hususunun da kararda yer alması gerektiği

ihale konusu işin işyeri teslim tarihinden itibaren 550 gün içinde tamamlanacağı düzenlenmiştir. Bu süre yaklaşık 18 aya tekabül etmektedir. Buna göre Teknik şartnamede istenilen araçların tamamı için ortalama 450.000 km (yakıt dahil) yol masrafı ile köprü ve otoyollardan geçiş masrafını, 90.000 TL de telefon görüşme masrafını teklif fiyatına ekleyecektir.İhale dokümanı kapsamında bütün masrafları yüklenici tarafından karşılanması öngörülen binek araç ve telefona ilişkin düzenlemenin günümüz koşullarında kabul edilebilir nitelik ve miktardan uzak olduğu değerlendirilmiş;Açıklanan nedenlerle; ihale dokümanında kontrol teşkilatının haberleşmesi için istenilen binek araç ile telefona ilişkin düzenleme hakkında gerekli incelemenin yapılması için başvuru dilekçesi ve eklerinin gönderilmek suretiyle idarenin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı’na bildirimde bulunulması gerektiği hususunun da kararda yer alması gerektiği