A.Ş.nin şirket müdürü E.D terör örgütleri kapsamında adli soruşturma geçirdiğine dair kayıtlarının bulunduğu yönünde görüş belirtildiği ve bu çerçevede anılan isteklinin ihale dışı bırakılması gerektiği anlaşılmakla birlikte iddia konusu 1’inci ve 4’üncü kısımlara ilişkin teklif tutarı yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu için idarece anılan isteklinin teklifinin reddedildiği anlaşıldığından söz konusu hususun esasa etkili olmadığı ve idarece bu duruma ilişkin olarak herhangi bir işlem tesis edilmesine gerek bulunmadığı 

İdare tarafından yukarıda aktarılan yazışmalar neticesinde, başvuru sahibi iş ortaklığında pilot ortak sıfatında olan A.Ş.nin temsilcisi hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma iddiası ile Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yürütülmekte olduğu yönünde bilgilerin edinildiği, edinilen bu bilgi ve belgeler ışığında ihale komisyonu tarafından başvuru sahibinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi çerçevesinde değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği

her iki istekli tarafından sunulan teklif mektuplarının üzerinde yer alan kaşedeki faks numarasının aynı olduğu, ayrıca şirketleri temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin arasında baba-oğul ilişkisi olduğu, ihale dokümanını aynı kişi ve aynı IP adresinden EKAP üzerinden indirildiği hususları bir arada değerlendirildiğinde, anılan istekliler tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin (b) ve (d) bendi hükmüne aykırı şekilde ihaleye teklif verildiği, yukarıda bahsedilen veriler ışığında isteklilerin irade birliği çerçevesinde birlikte hareket ettiklerine dair güçlü kanıtların bulunduğu anlaşıldığından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (j) bendi uyarınca ihale dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu

Ceza Mahkemesi’nin Kurum kayıtlarına alınan cevabi yazısında İlgi tarih ve sayılı yazınız İle isimleri belirtilen tüzel kişiler ve gerçek kişiler hakkında Büyükşehir Belediyesi İlçesi Kapalı Spor Salonu Yapı İşiyle ilgili kamu davasının açılıp açılmadığının, dava sürecinin devam edip etmediğinin bildirilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.Mahkememiz Uyap sistemi sorgulamasında belirtilen tüzel kişiler ve gerçek kişiler hakkında mahkememize açılmış herhangi bir dava dosyasına rastlanılmadığı anlaşılmış olup, gereği hususu bilgilerinize rica olunur.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.Ayrıca, EKAP üzerinden yapılan sorgulamalarda da, söz konusu tüzel kişi ve gerçek kişiler hakkında kamu davası açılmadığı görülmektedir.

Ağır Ceza Mahkemesinin söz konusu kararı ile H.K nın  TCK’nın 53’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamındaki haklardan yoksun bırakılmasına karar verildiği, bahsi geçen kararın ..Ceza Dairesince onandığı ve buna göre mahkemece verilen hükmün kesinleştiği, anılan Tebliğ’in 17.5.1.3’üncü maddesi uyarınca TCK’nın 53/1-e maddesi kapsamında verilen süreli ya da süresiz mahkûmiyet kararının da 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi kapsamında değerlendirileceğinin belirtildiği, ihale tarihinin de ..olduğu göz önünde bulundurulduğunda, idarece anılan isteklinin teklifinin, H.P’nun (şirket müdürü/ortağı) adli sicil kaydının, ihale tarihinden önceki beş yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediği taahhüdüne aykırı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı