Vergi Dairesi Müdürlüğünün yazısından, isteklinin daha önce 797 TL olarak bildirilen vergi borcunun, yeniden yapılan inceleme sonrasında 1.311,5 TL olduğunun anlaşıldığı, bu nedenle ihale tarihi itibariyle  vergi borcu bulunan isteklinin ihale dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığından davalı idarece bu yönde bir inceleme yapılmaksızın tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık görülmediği” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davacı ile birlikte başka istekli firmalar (üç istekli) tarafından da teklif verildiği, dolayısıyla davacının ihaleye tek istekli olarak katılmadığı, ihalede birden fazla teklif verildiği göz önünde bulundurulduğunda, ihaleye teklif veren diğer istekli firmaların teklifinin usule ilişkin bir eksiklik nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasının rekabet ilkesine aykırılık arz etmeyeceği, bu nedenle davalı idarece düzeltici işlem belirlenerek ihaleye kaldığı yerden devam edilmesi ve dava konusu ihalede yaklaşık maliyetten daha düşük teklif veren davacı teklifinin değerlendirilerek bir karar verilmesi gerekirken, ihalede tek geçerli teklif sahibi kaldığından bahisle rekabetin oluşmadığı sonucuna varılarak verilen ihalenin iptaline ilişkin kararda hukuka uyarlık görülmediği hk.

 İdare Mahkemesi’nce; davacı şirket ile ihaleye katılan diğer istekli A.S’nin aynı adreste faaliyet gösterdikleri, geçici teminat mektuplarını aynı bankadan peşi sıra aldıkları ve teklif zarfları üzerinde benzer ifadelerin yer aldığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, davacı şirket ile ‘nin 4734 sayılı Kanun’un 17. maddesinin (b) bendinde yer alan “İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak” fiilini işledikleri kanaati ile davacı şirketin değerlendirme dışı bırakılması yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı

aşırı düşük teklif açıklamalarının istenildiği 14 iş kalemi bakımından Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun biçimde açıklama yaptığı, yapılan açıklamalarda idarece açıklama istenilen sistemlerinin bakım giderleri için teklif ettikleri toplam tutarın 24.273.000,00.-TL; anılan gider kalemleri için öngördükleri maliyet tutarının ise Kamu İhale Genel Tebliği maddesine göre üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerine göre toplam 13.966.000,00.-TL olduğu, karar pulu, sözleşmeye ait damga vergisi ve noter harcı giderleri ile ilgili herhangi bir muafiyet olmaksızın sözleşme ve genel giderleri için hesaplanan maliyet tutarının 1.776.136,32.-TL olduğu ve bu tutarın yüklenici kârı, sözleşme ve genel giderlere karşılık gelen 10.307.000,00.-TL’den düşüldüğünde yüklenici kârı için geriye 8.530.863,68.-TL kaldığı, teklif edilen tutara karşılık gelen karar pulu, damga vergisi ve noter harcı giderlerinin ise toplam 564.104,52.-TL olduğu, sadece açıklama istenilen iş kalemlerinde öngörülen maliyete göre %26,35’lik kâr içeren davacının teklifinin bu yönüyle değerlendirmeye alınması gerekirken salt vergi, resim, harç istisna belgesi alınamayacağından bahisle teklifin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk; davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır. …” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına