İhale dokümanı eki okul ve pansiyon kısımları uygulama projesi (pozu tarifi gereği) camyünün malzemesi üzerine en az 10 cm binecek şekilde su yalıtım örtülerinin serilmediği, ulaşım sağlanması için takozlar üzerine kalaslar döşenmediği; ayrıca okul binasına çift kat serilmesi gereken cam yünün tek kat serildiğiTespit edilmiş; söz konusu ölçümlere esas metraj ve hesap kayıtları da tutanağa eklenmiştir.Buna rağmen hakediş, anılan iş kalemlerinin tamamı yapılmış gibi düzenlenmiş ve yükleniciye ödenmiştir. Bu şekilde kamu kaynağında eksilişe neden olmak suretiyle kamu zararına sebep olunmuştur.

Belediyede çalışan personele, elektronik karta para yüklemesi yapılmak suretiyle yemek yardımında bulunulması neticesinde ……….. TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak,657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Yiyecek Yardımı” başlıklı 212 nci maddesinde, “Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur” hükümlerine yer verilmiştir.

kamu zararına ilişkin, kısmen tahsilat bildirilmiştir. Yapılan tahsilatın da bir kısmının, ilamın infazı mahiyetinde olmak üzere, hüküm tarihinden sonra yapıldığı, bir kısmının ise, yargılamanın iadesini gerektirir nitelikte olan hüküm tarihinden önce yapıldığı, kısmen de henüz tahsil edilmemiş ancak tahsil edileceği bildirilen kamu zararı tutarı bildirilmiştir.Bu nedenle, anılan tahsilat için, Temyiz Kurulunca yapılacak işlem bulunmadığından, yargılamanın iadesini gerektirir nitelikte görülmesi halinde, yeniden görüşülerek hüküm tesis edilmesini teminen, dosyanın dairesine gönderilmesine karar verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir

Danıştay ihale Kararı,ihale sözleşme bedeli ile … Müh. Ortak Girişimine ihale edilen … Merkez 24 Deslikli Lise Yapımı İşi mahallinde işin kontrol teşkilatı ile birlikte yapılan fiili fiziki inceleme sonucunu gösteren tespit tutanağında;İhale dokümanı eki okul ve pansiyon çevresi trotuar yapımı kesitinde trotuar genişliğinin 150 cm yapılması gerekirken fiilen 100 cm yapıldığı; bu kapsamda 50 cm trotuar (altına 10 cm kalınlığında grebeton, 15 cm kalınlığında blokaj ve bazalt kaplama) imalatlarının yapılmadığı,

Danıştay ihale Kararı,Yapılacak lambrilerde idarenin belirleyeceği bölümlere yine idarenin belirleyeceği şekilde tarihi dokuyu yansıtan oymalar yapılacaktır.” şeklinde tarif edilen ve 75 m2 olarak yapılması öngörülen lambri kaplamanın teknik özelliklerinin sıralandığı, tekliflerin bu ölçü üzerinden alındığı ve ihalenin bu ölçü üzerinden sonuçlandırılmış olduğu görülmüştür. Bu nedenle lambri kaplama yapılması işinin 75 m2 olarak tamamlanması, aksi halde yapılmayan imalata ait birim fiyatla tespit edilen bedelin ödenmemesi gerekmektedir.