isteklinin birim fiyatının 42,8 TL olduğu, bu tutarın da matematiksel olarak 42,80 TL ile eş değer olduğu, ihale konusu iş kapsamında işin yapılacağı alanın 700 hektar olduğu, başvuru sahibi isteklinin sunmuş olduğu 42,8 TL birim fiyat ile 700 hektar olan miktarın çarpılması sonucunda (42,8×700=)29.960,00 TL’ye ulaşıldığı, bu tutarın da başvuru sahibi isteklinin sunmuş olduğu hem birim fiyat teklif cetvelinin tutar kısmında hem de birim fiyat teklif mektubunda yer alan teklif tutarı ile aynı olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede başvuru sahibi isteklinin birim fiyat teklif cetvelindeki birim fiyatın 42,80 TL’ye denk olduğunun açık olduğu ve birim fiyat teklif cetvelinde de herhangi bir aritmetik hatanın da bulunmadığı

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına yapılan açıklamalar kapsamında teklife konu alanda faaliyet gösteren firmalardan alınan fiyat tekliflerinin dayanağı olan ve ihale işlem dosyasında yer alan maliyet satış tutarı tespit tutanaklarında geçici vergi beyanname döneminin “… yılı 1. dönemi” olarak belirtildiği, söz konusu tutanakların mevzuata uygun olarak düzenlendiği anlaşılmış olup başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli olan İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 Şti.den alınan proforma faturanın sunulduğu; bitüm nakli için  rafineri fiyatlarına dayanıldığı tespit edilmiş olup başvuru sahibi istekli ile aynı gerekçe ile anılan isteklilerin açıklamalarının da idarece mevzuata uygun görülmemesi işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, İş Ortaklığının tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, taş nakli (20 km)/m3 için Ltd. Şti.den alınan proforma faturanın sunulduğu; bitüm nakli için  rafineri fiyatlarına dayanıldığı tespit edilmiş olup başvuru sahibi istekli ile aynı gerekçe ile anılan isteklilerin açıklamalarının da idarece mevzuata uygun görülmemesi işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, İş Ortaklığının tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

başvuru sahibine ait mezuniyet belgesinde mezuniyet tarihinin …..incelemeye konu ihale tarihinin ise …olduğu görüldüğünden, anılan isteklinin iş deneyim tutarının tespitinde esas alınacak sürenin ihalenin gerçekleştirildiği yıl olan …dan mezuniyet belgesinin alındığı yıl olan ….’ün çıkarılması suretiyle “2 yıl” olarak değerlendirilmesi ve belgenin bu gerekçeyle tutarının yeterli olduğu kabul edilerek isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

inşaat bünyesine giren yuvarlak her çapta demir ve nervürlü çelik (her şey dahil” iş kalemine ilişkin analizde; işçilikle ilgili analiz girdileri olan 01.019 soğuk demirci ustası, 01. 501 düz işçi ve 01.219 soğuk demirci usta yardımcısının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2015 yılı rayiçleri ile açıklama yapıldığı belirtilmiş olmasına rağmen sadece 01.501 düz işçinin birim fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2015 yılı rayiçleri kullanılarak açıklama yapıldığı, ancak diğer işçilik kalemlerinin tamamı için 5,75 TL/saat birim fiyatı ile açıklama yapıldığı, söz konusu açıklamada kullanılan 5,75 TL/saat birim fiyatının ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düz işçi için belirlediği 2015 yılı rayici olduğu anlaşılmış olup 01.019 soğuk demirci ustası ve 01.219 soğuk demirci usta yardımcısı için analizlerde kullanılan birim fiyatların Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2015 yılı rayiçleri olmadığı ve söz konusu rayiçlerin 5,75 TL/saat birim fiyatından daha yüksek olduğu anlaşıldığından diğer taraftan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde yer alan “45.1.9. İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.” şeklindeki açıklamaya göre isteklilerin analizlerde kullanacağı işçilik fiyatlarında asgari ücret esas alınarak birim fiyat belirlenmesi durumunda da ihale tarihi olan 2016 yılındaki saatlik asgari ücretin altında fiyat teklifi sunmamaları gerektiğinden ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından SH-18 poz no’lu “inşaat bünyesine giren yuvarlak her çapta demir ve nervürlü çelik (her şey dahil” iş kalemi için yapılan açıklamanın bu haliyle mevzuatın yukarıya aktarılan düzenlemesine uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 isteklinin birim fiyat teklif cetvelinin standart form birim fiyat teklif cetvelleri ile uyumlu olduğu, diğer bir ifade ile anılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvellerinin miktar sütununda yer alan miktar verilerinin standart form birim fiyat teklif cetvelinin miktar sütununda yer alan veriler ile aynı olduğu görülmüştür. Dolayısıyla bahse konu toplama işlemi hatasının birim miktarının farklı alınmasından kaynaklanmadığı anlaşılmıştır.Aritmetik hatanın tespiti amacıyla yapılan incelemede, iş kalemi bazında birim miktarı ve birim fiyatı çarpımı işlemleri bakımından birim fiyat teklif cetvelinin 70 sıra numaralı satırında yer alan  poz numaralı iş kaleminde çarpma işleminin hatalı yapıldığı tespit edilmiştir. Nitekim söz konusu iş kalemi için birim miktarın birim fiyat ile çarpımı işlemi neticesinde 2.228,40 TL tutarı elde edilmesi gerekirken 2.228,49 TL tutarının bulunduğu görülmüştür. Ayrıca adı geçen istekli tarafından iş kalemi tutarlarının hatalı toplandığı anlaşılmıştır. Zira yukarıda da belirtildiği üzere anılan istekli tarafından 957.361,37 TL teklif tutarı bulunması gerekirken iş kalemi tutarlarının hatalı toplanarak 957.351,38 TL teklif tutarı bulunduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olduğu gerekçesiyle Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olduğu tespit edilen ihale üzerinde bırakılan istekli Furkan İnş. Hüdaverdi Pakatçı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

iş kalemine ait analizde yer alan B-07.D/3 (B-15.312 taşınması 1683 m) girdisi için DSİ Genel Müdürlüğü’nün B-07.D/3 poz numarasının verildiği, bu poz numarasının verilmesi ile nakliye formülünün verilmiş olduğunun kabulünün gerekeceği, dolayısıyla Tebliğde yer alan açıklamalara göre idare tarafından poz numarası verilerek açıklanması istenen nakliye girdisinin poza ilişkin formül kullanılmayarak yapılacak açıklamanın analiz formatına uygun açıklama yapılmadığı anlamına geleceği anlaşıldığından, ihale üzerinde kalan isteklinin B-07.D/3 (B-15.312 taşınması 1683 m) girdisi için fiyat teklifi ile yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklanmasının mevzuata aykırı olduğu, bu yönüyle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.