iş deneyim belgesine konu olan Giresun ili Merkez ilçesi şehir elektrik tesisi yapım işinin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği nin D-II grubu kapsamında girdiği ve dağıtım şebekesinde mütemmim cüz niteliğinde olan şebeke parçalarının diğer gruplara dahil edilebilmesinin veya bire bir ayrıştırılmasının teknik olarak mümkün olmadığı gerekçesiyle anılan iş deneyim belgesinin ihaledeki benzer iş tanımına; aynı belgeye konu olan işin TEDAŞ ın görev ve ihtisas alanına ve birim fiyat teklif cetvelindeki iş kalemlerinin belgeye konu iş kapsamına girmemesi gerekçesiyle de belgenin ihale konusu işe uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Buradan hareketle, başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan A.Ş. tarafından sunulan  iş deneyim belgesinin ihale dokümanındaki benzer iş tanımına uygun olmadığı

benzer iş olarak sunulan elektrik, elektronik, elektromanyetik ve çeşitli kontrol sistemleri proje ve yapım işi” ne ait iş kalemlerinden tünel, aydınlatması, tünel yaklaşımları, viyadük, köprü ve kavşak ve yol aydınlatması, tünel havalandırma, işleri, yangın algılama ve ihbar sistemi, tünel kamu anons sistemi, sulu yangın söndürme sistemi, kapalı devre televizyon sistemi, tünel radyo sistemi ve hava kontrol ve ölçüm sistemi işlerinin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde dava konusu ihaleye ait ihale dokümanında benzer iş olarak kabul edilen (E) l.Grup dışında başka gruplarda yer aldıkları, söz konusu iş kalemlerinin bedellerinin iş deneyim belge tutarından düşülmesi halinde belgenin dava konusu iş için istemler deneyim belge tutarının altında kaldığı, buna göre ihale üzerinde bırakılan ortaklık tarafından sunulan iş deneyim belgesinin miktar olarak istenilen yeterliliğe sahip olmadığı ve bu nedenle ihale üzerinde bırakılan ortaklığın değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

yüklenici iş bitirme belgesinde yer alan işin tanımının yapıların elektrik tesisatı işlerinin gerçekleştirilmesine yönelik olduğu ve söz konusu işlerin ihale konusu iş kapsamındaki yapı elektrik tesisatı işlerine benzer nitelikte işler olduğu anlaşılmış olup, bununla birlikte işin kabul tarihinin ihaleye ait ilk ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıl içindeki işe ait olduğu, belge tutarının ise 450.000,00 TL olduğu ve söz konusu belge tutarının güncellenmesi neticesinde bulunan tutarın (458.691,22 TL) İdari Şartname’de isteklilerin teklif bedeli üzerinden aranan kriteri (490.000,00 x %51= 249.900,00 TL) karşıladığı dikkate alındığında başvuru sahibinin söz konusu iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

BEDAŞ tarafından idareye gönderilen iş deneyim belgesinin ayrıştırılmasına ilişkin belgeler incelendiğinde, iş deneyime dayanak teşkil eden işin içerisinde aydınlatma işleri ve tranşeyle ilgili olabilecek aydınlatma direkleri, yol aydınlatma armatürleri, ampul, kablo ve toprak kanalların yapılması vb. gibi iş kalemlerine ilişkin maliyetlere yer verildiği, şebeke ve abone işlerinin yapılmadığının görüldüğü ayrıca EKAP üzerinden ihalenin Sözleşme Tasarısı’nın “işin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı” başlıklı 3’üncü maddesi ve birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde yapılacak işlerin aydınlatma işi ve tranşe işlerini kapsadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan istekliye ait iş deneyim belgesindeki tranşe işlerinin D/II grup “Enerji Dağıtım Şebekesi ve Tesis İşleri” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

sunmuş oldukları iş deneyim belgelerinin idarece iş deneyim belgesini düzenleyen idareler ile yazışma yapılarak ayrıştırılması ve idarelerden gelen ayrıştırma yazıları dikkate alınarak iş deneyim belge tutarlarının hesaplanması gerektiği, hesaplama yapılırken de ihale konusu iş olan içme suyu tesislerinin kompanzasyon sistemlerinin bakım ve onarımı ile iş süresince oluşabilecek endüktif-kapasitif cezalarının üstlenilmesi ve İdari Şartnamede benzer iş olarak tanımlanan her türlü kompanzasyon hizmet alımı veya yapım işlerinin dikkate alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Satış tutarı tespit tutanakları esas alınarak düzenlenen fiyat teklifleri ile tekliflere esas teşkil eden satış tutarı tespit tutanaklarının fiyat teklifleri ile uyumlu olduğu, fiyat tekliflerindeki tutarların satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığı, satış tutarı tespit tutanaklarının son veya geçici vergi beyannamesine uygun olarak düzenlendiği görülmüştür. Fiyat tekliflerine esas teşkil eden satış tutarı tespit tutanakları ve maliyet tespit tutanaklarının mevzuata uygun olarak düzenlendiği anlaşıldığı

4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlar gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan, dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacaklarının hükme bağlandığı dikkate alındığında, bir isteklinin yasaklı bir gerçek kişinin yönetiminde ihalelere teklif vermesinin hukuken mümkün bulunmadığı dolayısıyla idare tarafından anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu doğrultuda geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve yasaklamaya ilişkin işlemlerin başlatılmasının kamu ihale mevzuatına uygun olduğu

Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerinden, sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işinin, idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin denetimi altında gerçekleştirileceği, iş kapsamında kullanılacak malzemelerin yapı denetim görevlisinin denetimine tabi olacağı, yapı denetim görevlisinin iş kapsamında kullanılacak malzemelerin Teknik Şartname’ye uygun olup olmadığı konusunda her türlü araştırma, deney ve testleri yaptırmaya yetkili olduğu gibi malzemelerin uygun bulunmaması durumunda malzemeyi kabul etmeyerek masrafları yükleniciye ait olmak üzere uygun olmayan malzemeyi iş yerinden uzaklaştırma yetkisi bulunduğu anlaşılmaktadır. Hâl böyleyken, yapım ihalelerinde, işin ifası esnasında kullanılacak malzemelerin, o işe ait Teknik Şartname’ye uygun olarak temin edilerek iş yerine getirilmesi yükümlülüğünün tüm yüklenicileri bağladığı aksine bir durumda yüklenicilerin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 25’inci maddesinin (e) bendinden yer verilen; ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeme, yasak fiil ve davranışını işlemiş olacağı, böyle bir durumda ise idarelerin yüklenicilerin kesin teminatlarını gelir kaydederek haklarında yasaklama işlemelerini başlatma sorumluluğu bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda yapım ihalelerinde sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yüklenicisinin sorumlulukları arasında sayılan bir ödevin, ihalede yeterlik kriteri olarak belirlenmemesi gerektiği

Mevzuat ve ihale dokümanı düzenlemeleri çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan istekli Mustafa Burak Erkan’ın teklif dosyasında İdari Şartname’nin 7.1.i maddesi kapsamında sunduğu belgenin NFPA YANGIN SERTİFİKASI sertifikası olduğu; teklif dosyasında, yabancı dildeki belgenin idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” şerhi düşülmüş örneğinin, Türkiye’de yeminli tercüman tarafından yapılmış ve Noterlik tarafından onaylanmış Türkçe tercümesinin ve tercümenin müstenidatı olan yabancı dildeki belgenin bulunduğu, tercümenin müstenidatı olan belge üzerine noterin mührü ile kaşesinin ve tercüme bürosunun kaşesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

İdari Şartname’nin 17’nci maddesinde açık ve net bir şekilde ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağının düzenlendiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin bu şarta koşulsuz şekilde uyması gerektiği, sözleşmenin uygulanması aşamasında idare tarafından bu konuyla ilgili bir tespitin yapılması durumunda anılan Kanun’un 27 ve 33’üncü maddeleri uyarınca işlem tesis edileceği sonucuna ulaşılmıştır.sözleşmenin yürütülmesi sürecine ilişkin bir iddia niteliğinde olduğu,  tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına yönelik olmadığı hususu ile yukarıda yapılan açıklama gereği ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından alt yüklenici kullanmayacağının kabul edildiği ve aksi takdirde anılan Kanun’da belirtilen cezai işlemlerin uygulanacağı durumu birlikte değerlendirildiğinde söz konusu iddia yerinde bulunmamıştır.

sunmuş olduğu iş deneyim belgesine konu ihalede kompanzasyon sistemi kurulumu, bakım ve onarımı, ana dağıtım panosu kurulumu ve bakım, onarımı ile uzaktan sayaç okuma sistemi kurulumu ve takibine ait işlerin yapıldığı, dolayısıyla söz konusu isteklinin iş deneyim tutarı hesaplanırken sunmuş olduğu iş deneyim belgesinde bahsedilen ana dağıtım panosu kurulumu ve bakım, onarımı ile uzaktan sayaç okuma sistemi kurulumu ve takibine ait kısmın çıkarılarak hesaplanması gerektiği anlaşıldığından benzer işe ilişkin tutarın belirlenmesi amacıyla idare tarafından iş deneyim belgesine ilişkin ayrıştırma yapılıp, ihale konusu iş ya da benzer işe ilişkin bedelin belirlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Şti.nin iş deneyim tutarlarının ihale konusu iş ya da benzer işe uygunluğunun belirlenmesi amacıyla, sunmuş oldukları iş deneyim belgelerinin idare tarafından ayrıştırılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.